Емтихан сұрақтары Python тілінің қарапайым элементтері. Пайдаланылатын символдар. Тілдің қарапайым объектілері


Программа жұмысын басқару операторлары. Құрама оператор. Логикалық операторбет3/7
Дата04.04.2023
өлшемі0.5 Mb.
#79060
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Алгоритм ответ
Дәріс 10, 1 СӨЖ НАРМЕТОВА МУХЛИСА, НАРМЕТОВА МУХЛИСА УШИНСКИЙ, Ақпараттық логистика
Программа жұмысын басқару операторлары. Құрама оператор. Логикалық оператор

Логикалық көбейту (конъюнкция – «and», 1-кесте) дегеніміз–екінемесе одан да көп пікірлерді «және» жалғаулықшылауыныңкөмегімен біріктіру амалы. «Конъюнкция» сөзі «және»жалғаулықшылауына сәйкес келеді. Логикалық қосу (дизъюнкция – ‘or’). Екі немесе одан да көппікірлерді«немесе» жалғаулығы көмегімен біріктіру амалылогикалыққосунемесе дизъюнкция деп аталады. «Дизъюнкция» сөзі «немесе» жалғаулығына сәйкес келеді. Логикалық теріске шығару (инверсия – ‘not’). «Емес» сөзініңкөмегімен пікірді теріске шығару амалы логикалық теріскешығару немесе инверсия деп аталады. «Инверсия» сөзі «дұрысемес»,«теріске шығару» сөздеріне және «емес» сөзіне сәйкес келеді

  • Қайталау оператор. Қайталау оператордың орындалу схемасы, жалпы жазылу түрі

Шартты оператор. Шартты оператордың орындалу схемасы, жалпы жазылу түрі
Әдетте, тексерілетін шарт ретінде төмендегі салыстыруоператорларының бірін есептеу нәтижесі қолданылады: < кіші — шарт дұрыс, егер бірінші операнд екіншісінен кіші болса. > үлкен — шарт дұрыс, егер бірінші операнд екіншісіненүлкенболса.<= кіші немесе тең. >= үлкен немесе тең. == теңдік. Шарт дұрыс, егер екі операнд тең болса. != теңсіздік. Шарт дұрыс, егер екі операнд тең болмаса.

  • Файлдарды пайдалану. Файлдардың орналасуы және белгіленуі. Файлға мәлімет жазу/оқу функциялары

Файл – сыртқы есте сақтау құрылғыларында (магниттік немесеflashжадыларда) жазылған және мәліметтерді өңдеу, тасымалдаукездерінде біртұтас күйде қарастырылатын мәліметтер жиыны. Файлдармен жұмыс істеу үшін оларды, алдымен, ашу керек, яғнифайлтуралы мәліметті – атын, адресін программаға белгілі ету қажет. файл_айнымалысы = open(файл аты [, access_mode][, buffering]) file_name – жолымен (орналасу орнымен) немесе жолсызжазылғанфайл аты
access_mode – файлды ашу түрі, файл қандай жұмыс үшінашылукерекекенін көрсетеді (оқу, жазу және жалғастырып жазу т.с.с.).
buffering – буффер көлемі, 0 – ге тең болса буффер қолданылмайды,теріс сан болса буфер көлемін оперциялық жүйе белгілейді.
Файлды ашу түрлері (access_mode):
r – оқу үшін.
w - жазу үшін. Жаңа файл құрылады. Егер тиісті орында ондайфайлбарболса, ол қайтадан құрылады, яғни бұрынғы файл өшіріледі.
a – жалғастырып жазу үшін.
b – екілік файл белгісі, егер b көрсетілмесе файл мәтіндікесептеледі.
a+, w+ - оқу және жазу үшін.Файл ашу белгілері жазылмаса, ондаекілікфайлды оқу үшін ашылды деп есептеледі (rb).
file айнымалысының қасиеттері
file.closed – True егер файл жабылса, әйтпесе False
file.mode – файлдың ашылу түрі
file.name – файлдың аты
Сөз тіркестерімен жұмыс істейтін функциялар. Функцияларды пайдалану жолдары және жазылуы
Функциялар дегеніміз – программаның қайталаныпқолданылатынбөліктері. Олар командалардың белгілі бір бөліктеріне ат беругежәнеодан кейін сол атымен осы блоктарды көрсетілгенатыменжәнепрограмманың кез келген жерінен шексіз қайталапіскеқосуүшінкерек. Оны функцияны шақыру деп атайды. Кірістірілгенфункцияларғаlen және range мысал ретінде келтіруге болады. Кез келгенқарапайымемес программа үшін (кез келген программалау тілінде) асамаңыздықұрылым блогы болып табылады. Функцияны резервтелгенdefсөзіанықтайды. Осы сөзден кейін функцияның аты көрсетіледі, оданкейінжай жақша ішінде айнымалылардың атын көрсетуге боладыжәнежолдың соңына қос нүкте қойылады. Бұдан кейін функциянықұрайтын командалар блогы бірнеше шегініспен оңға жылжытылыпжазылады.Функцияны сипаттау үшін def түйінді (кілттік)сөзіқолданылады: def() : Функцияның аты қайталанбайтын болуы тиіс. Тізімдекөрсетілгенпараметрлер үтірлер-мен бөлінеді, егер де функцияныңпараметріболмайтын болса, оның атынан кейін бос жақшаларқойылады.Функциядан оның ішінде есептелген нәтижені қайтаруүшінreturnоператоры қолданы-лады. Нәтиже ретінде қайтарылатынмәндеросыоператордан кейін жазылады: def pov2 (n): return 2 ** n Осы функция бір ғана параметр қабылдайды, 2 саныносыпараметрмәніне сәйкес дәрежеге шығарады және пайда болғаннәтиженіқайтарады. Функция параметрлеріне тоқталсақ, функцияөзінепараметрлер қабылдайды және солармен қандай дабірамалдарорындай алады. Ол параметрлер айнымалыларғаұқсайды.Айнымалының мәні функцияны шақырғанда көрсетіледі жәнефункцияны орындау бары-сында оларға мән меншіктеліпқойылады.Параметрлер жақша ішіне жазылады және үтір-лерменбөлінеді.Функцияны шақырғанда да біз осыған ұқсасмәндердіменшіктейміз.Терминологияға мән беріңіздер: функцияныжариялағанкездегі аттар параметрлер деп, ал функцияны шақырғанкездеоғанберілетін мәндер – аргумент деп аталады
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет