Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013


көмегімен баланың өзара қарым-қатынасын бақылауға болады. Нүсқаужүктеу 25.67 Mb.
Pdf просмотр
бет8/12
Дата12.03.2017
өлшемі25.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

көмегімен баланың өзара қарым-қатынасын бақылауға болады.
Нүсқау:  Бала  бөлмеде  еркін  қозғалады.  Бірнеше  уақыттан  кейін 
психолог:  «Сенің  әрқайысың  атомсың,  жалғыз  жүріп  ішің  пысып
кетгі, сондықтан атом  екіден бірікті, содан  кейін үштен  және төртген 
(қатысушы санына байланысты)» тапсырма үсыну.
жаттыгу
Мақсаты:  Балада эмпатияны, өз ойын білдіру іскерлігін дамыту. 
Нусқау:  «Бір-бірін  тану  үшін  «Мен  ...  ұнатамын  »  ойынын ұсыну.
Допты кім тосып алады, сол нені үнататынын атай отырып, оны келесі 
білім алушыға лақтырады.
«Ты ны ш ты қты  тыңдау» жаттығуы.
Мақсатъі:  Өзіндік  бақылауды,  есту  зейінін  дамьггү,  эмоциялық 
қысымды түсіру, қозғалыс белсенділігін төмендету.
Нүсқау:  Балага  15  секунд  үндемей  және  тыныштықты  тыңдаү 
үсынылады.  Содан кеиш әрқайысысы не естігенін ортаға салады
------------- -"Жаттығуы.
аксаты:  Қысымды түсіру, жагымды эмоциялык хал-ахуал жасау
Нұскау:  Ж үргауш  баладан  жалпы  өлшеіһін  зат  туралы  сммйлы 
(термометр,  Ц
  Й М
  елшеуіш)  жоне  „л  „е  у ш ін ™ “ т Т о ™
кеиш в , кеңи-күйін тек колымен  керсетеді:  „ашар к е д і ^ В   ^ а Г
бір-біргмен жаңасады, жақсы 

колы екі жакка б а г ы т г а ін
а
д
 
о
Л
і і у
 
:
 
Т
а
Н
Ы
М
Д
Ы
К
 
П
р
°
Ц
е
С
 
т
у
р
ш
1
ы
 
6


1
ь
,
р
у
.
 
е
с
т
е
ау, оилау, қиялды дамы-п/ 
ру’  есте
сақтау, ойлау, қиялды дамыту.
м  
—I..... -  жаттыгуы
аксаты:  Қысымды түсіру, топта жагымды эмоциялык хал-ахуал
жасау.
| |  «“ “ * 1
Й Й О й я а у  және киял  „е

«Лабиринт» ж атты ғуы  
М ақсаты :  Көркемдік-бейнелі ойлауды, зейінді, өзін-өзі бақылауды 
дамыту. 

Нүсқау:  Балаға  лабиринт  салынған  жолақ  жэне  қосымша  нұсқау 
беріледі. 
И і 
~
 
~
 

,  X. 
*
«Айна» ж атты ғуы  
М ақсаты :  Қиялды,  кеңістікте  бағдарлануды,  ересек  қимылын 
қайталау,  іскерліктін дамыту. 
<
Нұсқау:  Барлық  бала  шеңбер  бойына  немесе  қатарға  орналасады 
және «кішкентай айна болады». 
,
«Б ай қа және есте сақта» ж атты ғуы  
М ақсаты :  Көру есін,  байқағыштықты дамыту.
Нұсқау:  Столға  7-10  түрлі  зат  қойылады  жэне  оны  жауып  қояды. 
Содан кейін  10 секундқа ашып, қайтадан жабады және балаға оны атап 
шығу ұсынылады.  Бір затты  басқа затпен алмастырып баласа өзгерісті 
табуды немесе ретін өзгерту ұсынылады.
«М аған  ... ұнайды» ж атты ғуы  
М ақсаты :  Эмпатияны  дамыту,  топта  жағымды  эмоциялық  хал- 
ахуал жасау.
Нұсқау: сол жақтағы көршіге келесі сөйлемді айту: «Абылай, маған 
сенің  ... ұнайды», яғни көршіні мақтау. Оған  қошемет сөз айту.
«Көңіл-күй  олшегіші» (2 тренинг, 6 жат) ж атты ғуы
Т РЕ Н И Н Г №4. Т А Қ Ы РЫ Б Ы :  «БІЗ Б ІРГ Е М ІЗ»
М ақсаты :  Топты  біріктіру.  Ырықты  есте  сақтауды,  зейінді  дамы-
«Көңіл-күй  өлш егіш і» ж атты ғуы
«Бүл  мен. М ені тан ы »  ж атгы ғу ы  
М ақсаты :  Эмоциялық  қысымды,  агрессияны  түсіру,  эмпатияны, 
тактильді  қабылдауды дамыту, топта жағымды эмоциялық жағдай жа- 
сау. 

\
Нүсқау:  Топ ішінен  арқасымен түратын бір жүргізуші таңдалады. 
Бала  кезекпен  арқаеынан  алақанымен  сипалап былай дейді:  «Бұл  мен. 
Кім екенімді тапшы». Жүргізуші кім екенін табуы қажет. Жүргізушінің 
орнында баланың барлығы болып шығуы қажет.

«Шатасу» ж атты ғуы  
Мақсаты: Ерікті есте сақтаудьг дамыту, топта жағымды эмоциялық
жағдай тудыру.
Нусқау:  Бір жүргізуші  таңдалады,  қалғаны  шеңбер бойына немесе 
6ІР  ҚатаРға  орналасады.  Жүргізуші  15  секунд  ішінде  баланың  ретіне 
қарап  есінде  сақгайды.  Содан  кейін  ол  теріс  қарайды,  ал  баланың 
кейбіреуі  орнын  ауыстырады  немесе  жасырынып  қалады.  Жүргізуші
өзгерісҮі табуы керек.
«Мейірімді  піл» ж атты ғуы  
Мақсаты:  Қысымды,  агрессияны  түсіру,  қозғалыс  белсенділігін
төмендету.
Нұсқау:  Бала  шеңбер  бойына  орналасады.  Тугае  мейірімді  піл 
екенін  аиту.  Әрбір  бала  алдындағы  баланың  белінен  құшақтайды 
Нүсқау  боиынша  коршісінің  иығын,  басын,  арқасын,  қолынан  сипай- 
ды.  Содан кеиін бөлме ішімен жүру және орынына отыру ұсынылады.
ТРЕНИНГ №5. ТАҚЫ РЫ БЫ :  АЙЫ РМ АШ Ы ЛЫ Қ
М ақсаты: Топты біріктіру. Есте сақтау, зейін, ойлау, қиял процесін
«Көңіл-күй  өлшегіші» жатты ғүы
«А ртықты тап» ж атты ғуы
кұбылыс
т 

зг  ^  1 
1----- оаиланысты  ооната
бшу  қабілетін,  бір  байланыстан  екіншіге  вту.  бірмезгілде  ой  ерісінде
рнеше затты ұстау және оны салыстыру іскерлігін дамыту 
б
і «
б
! і  Ш
і  “ 1
(ИТ’ 
Қандай  да
лы қты  тап» ж аттығуы
б а к ы л ^ а м С  
ойлауды,  езік-взі
бер“ е д Г У:  БаЛаГа 6е" ГІЛІ бір ерекшелік санын та| ғІ аРналған  сурет

«Айна»  (3 тренинг,  5 жат) ж атты гуы
«Әңгімелесу» ж атты гуы  
М ақсаты :  Баланың зейінін, есте сақтауын, дамыту.
Нүсқау:  Балаға 
таныс  жануар  бейнеленген  сурет  таратылып 
беріледі.  Эр бала ол жануар немен  қоректенетінін, тіршілік етуін,  пай- 
дасын жалпы сипатын, ерекшелігін әңгімелейді.
« ¥ л у »   (1  тренинг, 7 жаттыгуын қарау керек) ж атты гуы
«Көңіл-күй  өлшегіші» ж атты гуы
ТРЕН И Н Г №6. Т А Қ Ы РЫ БЫ :  ¥ҚСА ТУ 
М ақсаты :  Зейін, ойлау,  қиялды дамыту; топты біріктіру.
«Бетперде» (1  тренинг, 3  жат) ж атты гуы
«Ш им ақтасқан сы зы қ» ж атты гуы  
М ақсаты :  Балаларда зейіннің шоғырлануын дамыту.
Нүсқау:  12x7  пішініндегі  жолақ,  онда  б/р  түстегі  шимақтасқан 
сызық  бейнеленеді.  Тапсырманы  орындау  үшін  3-5  минут  уақыт 
беріледі. 
: ■
 
"
Нүсқау:  «Жолаққа  мүқият  қарау.  Жолақтың  екі  шетінде  шкала
көрсетілген тіке сызық сызылған. Әр сызықтың жанында сан жазылган.
Ол сызық шимақтасқан сызықпен байланысқан. Бірнеше минут ішінде
қолдың  көмегінсіз,  көзбен  бір  саннан  екінші  санға  дейін  жолды  табу
қажет:  бірден-  бірге,  екіден-екіге  т.с.с.  Сізге  кез  келген  үш  жолмен 
жүру қажет».
«Ж анды   сурет» ж атты гуы  
М ақсаты :  Баланың  қабылдау,  қиял,  ойлау  қабілетін,  заттың 
маңыздылыгын ерекшелеу  іскерлікті дамыту.
Нүсқау:  Балаға  жануар  бейнеленген  жолақ  таратылып  беріледі. 
Әрбір бала өз суретіне қарап, қандай да бір қимыл көрсете отырып оны 
жандандырады. Қалған бала не екенін табады.
«Ұ қсасты қ жэне ай ы р м аш ы л ы қ »  ж атты гуы  
М ақсаты :  Логикалық ойлауды дамыту.
Нүсқау: Балаға өзара екі затты салыстыру ұсынылады. Мысалы, стол 
жэне  орындық,  шам  және  ай  т.б.  Соңында тапсырманы  күрделендіріп 
жэне логикалық байланысты орнату  қиын созді ұсынуға болады.
«Тасбақа» ж атты гуы  
М ақсаты : Баланы өз әрекетін бақылауға, үлкеннің нүсқауын түсіну 
және тыңдауын меңгерту.

Нусқау: Бала бөлменің бір жағына қатармен орналасады. Жүргізуші 
оган  қарама-қарсы  бөлменщ  екінші  жағында  түрады.  Оның  белгісі 
бойынша  бала  оған  қарай  қозгалуы  керек.  Оньщ  міндеті  -  н е з л ы м
ЖЯИ ЖҮПУ  Г.ПНкШ Яи  іг р п п а п  
........................... • 
+Ғ ',І о і т
майды.
жаттығуы
ІГЕН И Н Г №7. ТАҚЫ РЫ БЫ :  «АЙЫРМАШЫЛЫҚ ПЕН
¥ҚСАСТЫ Қ»
Мақсаты:  Танымдық процесті дамыту; топты біріктіру.
«Көшл-куи өлшегіші» (2 тренинг,  5 жат) жаттыгуы 
«Атом жэне молекула» (2 тренинг, 2 жат) ж атгьи уы
«Мүрныңды  көрсет» жаттығуы
ЕЯУ 
Х Ш И
 ДМЬПУ' баЛШЫ* 63 
бағдар жасау-
Щ
Ш
Қатысушьі жүргізушіге қарама-қарсы түрады  Ол денесінін
ш
 ш
-  § *  і '
«Аяқталмаған  фигуралар» жаттығүы
Н ¥ с * С ^ ^ а л ^ ^ ф и і7 ^ Ғ( ^ ^ 5 ^ Ьщ ^ щ у ет*Н * ӘНе 
^ ь п у .
сызықтар) салынған  парақ тарагылады  Бала’5  10  ^ ЫШ’ И
  СЬЩЫҚ 
сызу қосып заттық бейне салуы қажег  ' 
10  МИНут 1ш,нде  ^ф лі
«Жұмбақ» жатгығуы
«Көніл-күй өлшегіші» жатгығуы
«Бетперде» жаггыгуы ( I  тренинг, 3 жатгыгу). 
«Мейірімді есім» жаггыгуы (2 тренинг, 2 жат)
I

«Егер д е ...., не болар еді» жаттыгуы
Максаты:  Қиялды, ойлауды дамыту.
Нұсқау:  Балага түрлі тақырыпқа қиялдау ұсынылады.  Мысалы. егер 
эрбір  адам  туа  салысымен  басқа  адамның  ойын  оқуға  не  болса,  жер 
бетінде өмір қалай өзгереді? Егер адамның барлығы сөйлей алмай қалса, 
он д а... 
_  _
«Лабиринт» жаттығуы (3 тренинг,  3 жаттығу).
« ¥ л у »  жаттыгуы  (1  тренинг, 7 жаттығу).
«Заттың  қолданылу тэсілі» жаттыгуы.
М ақсаты :  Бір  затқа  ойдың  шоғырлануын,  оны  түрлі  жағдайларға 
және өзара байланыстарга енгізуді дамыту; қиялды дамыту.
Нүсқау:  Қандайда бір  жақсы  белгілі  зат  аталады,  мысалы  «кітап». 
Мүмкіндігінше оның қолданылу тәсілін  көбірек атау  қажет.
Тасбақа» жаттыгуы (6 тренинг, 6 жат).
ТРЕНИНГ №9.  ТАҚЫРЫБЫ:  «АЙНАДАЙ ТАЗАЛЫҚ»
Мақсаты:  Ойлау,  қиялды дамыту; эмоциялық қысымды түсіру.
«Көңіл-күй өлшегіші» жаттыгуы (2 тренинг, 6 жат).
«Артықты табу» жаттыгуы (5 тренинг,  3 жат).
«Кім  көбірек» жаттыгуы
М ақсаты :  Ойлауды дамыту.
Нүсқау:  Алфавиттегі  кез келген  әріп таңдалады.  Балага сол әріптен 
басталатын сөзді атау ұсынылады.
«Айна»  жаттыгуы (3  тренинг,  5 жат).
«Тыныштықты тыңдаймын» жаттыгуы (2 тренинг,  5  жат).
«Көціл- күйді өлшегіші» жаттыгуы. (2 тренинг, 6 жат).

ТРЕН И Н Г №10.  ТАҚЫ РЫ БЫ :ҚАЙТАЛАЙЫ Қ ӨТКЕНДІ
ақсаты :  Топта  жағымды  хал-ахуал  қалыптастыру,  эмоциялық
қысымды түсіру, өзара қарым-қатынасты анықтау.
«Бетперде» ж атты гуы  (1  тренинг,  3 жат).
«Атом жэне молекула» жаттыгуы (2 тренинг, 3 жат). 
«А яқталм аған фигура» ж атты ғуы  (7 тренинг,  5 жат).
«М едаль»
Эр  балаға  алдын-ала  медаль  (ең  зейінді,  ақылды,  тәртіпті  т с с )
даиындалып, таратылады. 
'
«Бетперде» ж атты гуы  (1  тренинг, 3 жат).
Бастауыш  сы ны п ж асы ндагы  білім алуиіы га  арналган  түзету-
дамы ту багдарламасы.
Қ аты суш ы лар:  7-10 жастағы балалар (кіші  меісгеп жасындагы  ба­
лалар).
Топта:  8-10 адам.
¥ за қ т ы гы :  1  блок 60 сағатқа есептелген,  1  кунде 3  сагаттан 4 апта 
дүисенбіден  жұмага дейін,  1  ай бойы,  барлыгы 20 тренинг.
Треиингті өткізу формасы:  психологиялық тренинг.
М ақсаты :  Оқу  процесі  аяқталғаннан  кейін 
психо-эмоциялық
қысымды  түсіружәне  әр бшганың  жеке ерекшелігін ескеріп, жаңа оқу 
жылына психологиялық  дайындық жасау.
Міндеті:
•  Оқудың  табысты  болуына  қажетті  таным  үрдісін  дамыту  (зейін 
ес, оилау,  қабылдау,  қиял және т.б.);
• Креативтілікті  дамыту;
• Әлеуметтік белсенділікті  және қарым-қатынас дагдысын дамыту;
•  Эмоциялық аймақты түзету және невроздың алдын  алу;
•  Көшбасшылық  сананы  қалыптастыру  жэне  мәселені  өз бетінше 
шеше алуға меңгерту;
•  Сенімді  мінез-құлық дагдысын  калыптастыру  жэне  топта  жұмыс 
істей алу шеберлігі;
• Өзін  көрсете алу  және өзіндік бага тепе-теңдігін  қалыптастыру. 
ЖүргЫлетін тренинг  кестесі

Қаж етті  күрал  I  У ақы т
әрекет түрі
Танысу “Қуаныш  шеңбері 
Ойын “Сүйікті  пәндер” 
“Кішкентай қоңыз”
5  мин
10 мин
10 мин
Жаттығу: “Сіріңкемен 
басқатырғыш”
Сіріңке қорабы  20 мин
Психогимнастика:  “Нэзік 
мысық”
Музыка
10 мин
Сурет: “Менің отбасым 
Талқылау
“ Сөздер жұбы”
Қаламдар, қағаз  25 мин
10 мин
Сөзбөлгіштер
15 мин
Үзіліс
20 мин
Психогимнастика:  “Жануарды 
бейнелеу”
10 мин
Жаттығу:  “Бірдей заттарды табу 
Ойын: “Шатасу”
10 мин
қагаздар
10 мин
Босаңсу 
“Айналмақ ”
Тренингтің нэтижесін  шығару 
Қоштасу
10 мин
5 мин
10 мин
1- БЛОК.
Тренинг №1.  Тақырыбы:  «Көңіл-күй»

1 Р/с № 
Іс-әрекет түрі
Қажетті  қүрал
Уақыт
11
Амандасу:  “Қуаныш  шеңбері”
5  мин

Жатгығу:“Менің сүйікті 
ойыншыгым”
Ойыншықтар
15 мин
I ^ 

3
Психогимнастика: “Буратино”
5 мин
(1
Ережені  құрастыру
Қагаз,  маркер
15мин
15
“Аударыптастаушы”
Доп
10 мин
16
“Қаладагы шу”
10 мин
7
Ойын:  “Тек қана бірге”
10 мин
8
“Өз көңіл-күйіңнің суретін сал”
Қагаз,  гуашь
15 мин

Үзіліс 
1
20 мин
9
Психогимнастика
5 мин
10
“Белгі бойынша іздеу”
10 мин
11
1 Сурет:  “Менің отбасым” ертегі 
1 кейіпкері түрінде
Қағаз, бояу 
125 мин
12
1 Психогимнастика “Ине мен  жіп”
10 мин
13
1 Босаңсу
10 мин
14
1 “ Айналмақ ”
5  мин
15
Тренингтің нэтижесін  шыгару. 
1 Қоштасу
10 мин

Іс-әрекет түрі
Амандасу:  “Қуаныш шеңбері”
Психогимнастика: “Затты жалгап 
жібер”
“Соқыртеке” ойыны 
“Екі  қолмен сурет салу” 
“Көршіңнің суретін аяқта”
Ойын: “Соқыр мен жетелеуші 
Талқылау.
Ойын:  “Тірі топ”.
Үзіліс
Пазлмен жұмыс
Психогимнастика
“Мәндес  жұп”. Талқылау 
Жаттығу:  “Анықтама бер’ 
Жаттығу:  “Білгіш” 
Босаңсу
Айналмақ
Тренингтің нэтижесін шығару 
Қоштасу
Қаж етті  курал 1  У ақы т 
5  мин
5 мин 
1
10 мин  1
Қагаз, қалам
1  15 мин  1
Қағаз, қалам
1 20 мин  1 
I 20 мин  1
10 мин  1
20 мин  1
Пазлдар
10 мин  1
5  мин
110 мин  1
15 мин
110 мин
110 мин  1
5 мин
10 мин  1

Іс-әрекет түрі
Амандасу: “Қуаныш шеңбері 
Ширату: “Жел соғады оган”
Қажетті құрал  Уақыт
5 мин
10 мин
“Керісінше мемлекет 
Жаттығу: “Сюжет”
15 мин
10 мин
Ойын: “Ормандагы тал
Жагымды эуен
10 мин
Сөзді ойлап тап
Қағаз парагы
15 мин
Көзімізді
20 мин
сазоен жұмыс: 
жұмып илейміз
Үзіліс.
20 мин
Жатгығу: “Үлпілдеген мамық
10 мин
Абылай айтты
10 мин
“Морзе әліппесі”
Жаттығу: “Затты суреттеуді 
аяқта”_________
Психогимнастика: “Аспанға 
қалай жетуге болады”
Босаңсу
Іс-қагаздар 
Қалам, іс-қағаз
15 мин
5 мин
10 мин
Айнапмақ ”
Тренингтің нэтижесін шыгару 
Қоштасу
5 мин
10 мин

Іс-әрекет түрі
Амандасу:  “Қуаныш шеңбері
“Жүру керек....Отыру керек. 
Қабағын  шыту...
“Айна”
Қажетті  құрал  Уақыт
5 мин
10 м ин
10 мин
Сірщкемен басқатыргыш
ы  I 20 мин
Ойын: “Төрт апат
10 мин
“Бақылампазга арналган  панто 
мима”
15  мин
Ойламаған оқиға
10 мин
Үзіліс
20 мин
Жаттығу:  “Айдаһар өзінің 
қүйрыгын тістейді”
Пазлмен жұмыс
10 мин
Пазлдар
10 мин
“Сиқырлы орман”. Пластилин- 
нен аң жасал және жалпы ертегі 
құрастыру
Психогимнастика “Теңіз толқиды 
бір”
Пластилин
25  мин
Юмин
Босаңсу
Юмин
Айналмақ
эмин
Тренингтің нәтижесін  шығару 
Қоштасу

Тренинг №6. Тақырыбы:  «Өнерлі болу»
Қажетті құрал  Уақыт
іс-эрекет түрі
Амандасу: “Қуаныш шеңбері’ 
Қысқаша өлеңдету: “Мяу. Гав
5 мин
7 мин
Қызықты
Пуантализм-саусақты сурет өнері Альбом
парақтары
Гуашь
Іс-қагаз
Белгіні белгіле
Айналу
Үзіліс
Психогимнастика: “Теңіз 
жағасында”
Сазбен жұмыс.  Жануарды  иле> 
“Қалқан және қылыш”
Мамық ойын- 
шықты қолдан 
жасалған кал­
кан
Босаңсу.
“ Айналмақ ”
Тренингтің нэтижесін  шыгару 
Қоштасу.

Іс-әрекет түрі
Қажетті  күрал  Уақыт
Амандасу,
5  мин
Ойын
Сурет “Мен кім болгым  келеді?
Белгіні белгіле
Жел  согады оған
Корректурлы көру “Буренки
Үзіліс
Психогимнастика
Сазбалшықпен 
жұмыс. 
Еркін 
тақырып.
Соқыртеке
Босаңсу
Айналмак
Тренингтің нэтижесін  шыгару
Қоштасу.
Ыргақты әуен 
Ребустар
1  10 мин  I 
120 мин  1
Қагаз, қаламдар 125  мин  1
Іс-қагаздар
1  15 мин
Іс-қагаздар
10 мин  1 
1  15 мин  1
120 мин  1
1  10 мин  1
Саз
120 мин  1 
10 мин  1
10 мин
5 мин 
1
10 мин  1

Тренинг №8. Т ақы ры бы :  Мен  көш басш ымын
Қажетті құрал  У ақы т
әрекет
Амандасу:  “Қуаныш  шеңбері
5  мин
Ойын “Қоян
10 мин
Сіріңке мен басқатырғыш
Сіріңке қорабы  20 мин
Ойын: “Болады-болмайды
10 мин
Ойын: “Тыңда және орында
15 мин
Монотипия
Альбом парақ 
тары, бояу
20 мин
Ойын:  “Сен не істейсің?
10 мин
Үзіліс
20 мин
Психогимнастика: “Кеме
10 мин
Анықталган 
такырыпка 
сурет I Қагаз,  калам 
салу 
I
25 мин
Шеңбер бойынша жібер
10 мин
Босаңсу
10 мин
Айналмак
5 мин
Тренингтің  нэтижесін  шыгару 
Қоштасу.
10 мин

Іс-зрекет түрі
Қажетті  құрал  У ақы т
Танысу
5  мин
Ойын: “Үрлегіш  пен доп
10 мин
Жұдырыгымда не бар?
20 мин
Пазлмен жұмыс
Пазла
15  мин
Коллаж:  “Өз болашагымды қалай  I Ватман, жу 
елестетемін?” 
I налдар, кай
I шы,  клей
45  мин
Жел соғады
10 мин
Қу саиқымазақ 
Ойындық 
су
I реттер
Коллажды корсету. Ата-ананың 
Коллаждар
кері байланысы.
10 мин
15  мин
Бірге сурет салу (анамен бірге 
сурет салу).  Талқылау.
Парақ,
қарындаштар
20 мин
Тренингтің нәтижесін  шығару 
Қоштасул 

•' 

  ■
  ЦР
10 мин
Үзіліс: ( ата-анамен бірге)
20 мин
6
Таныстық, “Қуаныш ортасьг’ 

~
1 5 мин

I
1
жаттыгуы
^
^
ҚГ
СуШЬІ  ШеҢбер  бойына  отырып  өз  есімі  мен  сүйікті 
оиынын аиту. Көршісшің колын қысып, үнсіз қол жылуын жіберу  Бір-
бірінің  көзіне қарап,  күлімсіреп, ойша жақсы көңіл-күй тілейді.
ж атты ғуы
Нүсқау:  Бала  шеңбер  бойына  тұрып 
сөз  есімімен  сүйікті  пэнін 
атап, келесі оиынщыға жіп орамын жібереді. Бірінші баланың есімімен 
сүшкті пәнін атап, одан кейін өз есімін айтады. Осылай жалғаса береді. 
Шатасқан жіп нэтижесінде топта бірлік пен үйымшылдық орнату.
3. «Кіш кентай  қоңыз» ж атты гуы
М ақсаты :  Алғашқы сақтық пен, үрейді түсіру, топтың дербес бел- 
сенділік деңгеиін анықтау.
Нүсқау:  Бала жүргізушінің артына сапқа тұрады.  Жүргізуші топқа 
арқасымен  карап,  қолтыгының  астынан  алақанын  ашық  күйінде 
калдырады. Жүрпзуіш баланың қайсысының оның қолына тигенін табу 
керек (бет келбеті, қозғалысы).  Жүргізуші дұрыс тапқанша жүргізеді.
4. «Сіріңкемен бас қаты рғы ш » ж атты гуы
М ақсаты :  Бейнелі  ойлауды жаттықтыру.
Нүсқау:  Белгілі  сірінке  санынан  берілген  тапсырманы,  сөзді  не­
месе  санды  кұрастыру.  Ойын  ережесі  бойынша сіріңке  шешім  дайын 
болғанда ғана жаиып көрсетіледі. Шешім шығару барысында мұны жа- 
сап коруге болмаиды.  Шешімд^тек ойша  іздеу қажет.
A) екі  сіріңкені  сындырмай қалай  10 санын жасауға болады;
Б)  үстелде  колденең  жатқан  5  сіріңкеге  тагы  4  сіріңке  қосып  3 
шығару; 
г  
^
B) үш сіріңкені сындырмай, 6 шығаруга болады ма?
5. «Нәзік марғау» психогимнастикасы
Бала қайырымды содан кейін ашулы мысықты бейнелейді.
6. «Менің отбасым» суреті
7. «Сөз жүбы» жаттыгуы
Мақсаты:  Есті дамыту.
Нүсқау:  жүп  создің  екіншісін  есте  сақтау:  мысық-сүт,  бөлке-май, 
бала-машина,  қыс-сырганақ, үстел-пирог, тіс-щетке, өзен-көпір.

8. «Шатастыргыш» жаттыгуы
М ақсаты :  Зейіннің тұрақтылыгымен  шогырландыру.
Нүсқау:  Екі  ойыншыдан  тұратын  екі  топ  кұрылады,  эрбір  топта 
кімнің бірінші нөмірлі, кімнің екінші нөмірлі екені анықталады. Бірінші 
ойыншы  екінші  ойыншыға қарап дауыстап  санай  бастайды:  бірі  100- 
ге  дейінгі  жұп  санды  атаса,  екіншісі  99-га  дейінгі  тақ  санды  атайды. 
Әрқайсысы соңғы санга қарсыласынан бұрын жетуге ұмтылады. Әрбір 
топтың  екінші  ойыншыны  өз  қарсыласын  мұкият  тыңдал  қателессе 
жетекшіге хабарлайды.  Мұнан  кейін  екінші  рөлдегі біріншімен  ауыса-
Ды. 
і
 /£
9.  Психогимнастика  (І.Тотықұс,  2.аққу,  З.күнге  кыздырынып  жат- 
қан  итбалық, 4.судагы итбалық,  5.  маймыл, б.жылан)
10. «Бірдей затты тап» жаттығуы
М ақсаты : Логикалық ойлауды дамыту, нысаыаны элемент бойын­
ша салыстырып дамытуды жетілдіру.
Нүсқау: Екі түрлі суретке мұқият карал алып, ондағы бірдей затты 
табу.  Баланың назары ұқсас заттың көлемінің әртүрлі болуына аудары- 
лады.  Бірдей  затты:  қабырғадагы  сурет,  құс,  бантик,  кесе,  шам,  кітап, 
шахмат фигурасы, сызғыш,  құм сағат, алма,  гүл, үстел.
11. «Шатастырмақ» обыны
М ақсаты :  Ойын топтық бірлікті  көтеруге бағытталады.
Нүсқау:  Санамак  арқылы  жүргізуші 
таңдалады.  Ол  бөлмеден 
шығады,  басқа бала бір-бірінің қолынан ұстап  шеңбер құрады.  Қолын 
жіберместен  олар  қалауынша  шатасады.  Шатасу  пайда  болғанда, 
жүргізуші бөлмеге кіріп, баланың қолын ажыратпай  шешеді.  Босаңсу.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> К14 Л. К. Казангапова
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет