Ғылым және технология саласындағы жүйелік сараптама және болжамдау қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «Ұлттық Ғылыми-техникалық сараптама мемлекеттік орталығЫ»жүктеу 12.04 Mb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата28.12.2016
өлшемі12.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Екінші өнімді алу үшін келесідей тақырыптық 

бағыттағы ғылыми зерттеулер жүргізу керек:

«Ауылшаруашылық жануарларын өзіміздің 

жем ресурстарын максималды пайдалану 

негізінде толыққанды тамақтандыру жүй-

есін жетілдіру жөніндегі зерттеулер»;

«Жайылымдықтарды Қайта қалпына ке-

летін қуат көздері мен жайылымдықтарды 

дұрыс пайдалану негізінде технологияны 

әзірлеу».

Бұл зерттеулердің нәтижесі болып әртүрлі ауыл-

шаруашылық жануарларының жем қорадағы 

және жайылымдардағы жынысаралық топтары-

ның тамақтандыру рационын детальді бейімдел-

ген жем-шөбін әзірлеу болып табылады;жануар-

ларды тамақтандырy рационын Қазақстанның 

аймақтарына ыңғайландыра оңтайландыру 

құрылымы. Ауылшаруашылық жануарларын 

тамақтандыруға арналған жем-шөбін дайындау 

бойынша кeңестер беріледі. Алайда, сапалы 

нәтижелерге жоғарыда айтылып кеткен тақы-

рыптық бағыт «Биотехнологиялар» саласын 

жетілдірмесек қол жеткізе алмаймыз: 

Мұнай және химиялық өндіріске, ауыл ша-

руашылығына, қоршаған ортаны қорғау 

мақсатында био дәрі-дәрмектерді проду-

центті биологиялық белсенді заттардың 

негізінде алу технологиясын әзірлеу; 

Бағытталған биокатализ технологиясын 

фармацевтика, тамақ және қайта өңдеу 

өндірістерінде, және ауыл шаруашылығы 

үшін әзірлеу;

Микроағзалардың жаңа консорциумдарын 

тамақ және қайта өңдеу өндірістері, және 

ауыл шаруашылығы үшін этномәдени және 

аймақтық ерекшеліктеріне қарай ұйытқы-

лар дайындау мақсатында әзірлеу;

Нативті және интродуцивті өсімдіктер түр-

лерінен биотехнология әдістерін қолдану 

негізінде биологиялық белсенді заттардың 

бөлінуі.

Осындай зерттеулер жүргізу шашыратылған 

фермент және олардың жиынтығын жасауға 

мүмкіндік береді, нативті немесе рекомбинантты 

ДНК технологиясы көмегімен алынған, оларға 

бағытталған эволюцияның жаңа әдістері және 

пайдалы заттар өндірісіндегі технологиялық 

үдерістердің молекулярлы әрленімі кіреді. Мұн-

дай заттарға, негізінен, жаңа дәрі-дәрмектер, 

тамақ өндірісінің құрамдары, инсектицидтер, 

фунгицидтер және m.б.,жатады, олар хиральді 

өнімге, оптикалық стериоизомер бойынша го-

могенділікке негізделген. Хиральдi фармаколо-

33


гиялық заттар өнеркәсіптік жолмен алуға жа-

рамды, рацематтардан тәуелсіз, екінші шикізат 

ресурстарын қайта өңдеу кезінде қауіпті жағым-

сыз әсер тудыратын, сонымен қатар ауылша-

руашылық өндірісінің қалдықтарын тағамдық 

ақуыздарға айналдыратын оптикалық белсен-

ді заттарды (күрделі химиялық синтондардың 

жеке энантиомерлері) әзірлеу жоспарлануда.

Үшінші бағыттағы зерттеулердің мәні жаңа 

көпштаммды және әртүрлі ұйтқыларды алуда 

жатыр. Мұндай ұйтқылардың басымдылығы 

консорциумында оған кіретін микроағзалардың 

бірталай қасиеттерді үйлестіруінде, бактерио-

фаг бір немесе бірнеше штаммды зақымдаған 

жағдайда да жұмыстың қалыптылығы, микро-

ағзалардың бірін-бірі ынталандыруы. Қиыстыру 

құрау кезінде штаммдардың сәйкестігі, антаго-

низмның болмауы маңызды рөл атқарады.

Жем-шөп өндірісінде қолданылатын микроағ-

залардың ұйытқысының аймақтық ерекшелік-

терді ескере отырып жасалынған жаңа консор-

циумдары зерттеулердің нәтижесі бола алады.

Күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін «Ақпарат-

тық- коммуникациялық технологиялар» сала-

сында келесідей ғылыми зерттеулерді жүзеге 

асыру қажет:

Жерлердің (егіндік, мал жайылымдары,ша-

бындықтар) жағдайы мен құнарлылығын, 

геоақпараттық жүйе негізінде баға берудің 

математикалық үлгісін әзірлеу;

Жануарлардың тамақтандыру рационының 

серпінді үлгілерін және есептеудің авто-

маттандырылған жүйесі технологияларын 

әзірлеу;


Ақпараттық технологияларды комбикорм 

және жем қосындыларын өндіру үшін пай-

далану;

Күн және жел қуатын пайдалана отырып, ауылшаруашылығы қажеттіліктеріне жа-

райтын қашықтықтан басқару автоматтан-

дырылған бекет жасау.

«Машинажасау» саласында өзекті болып мал 

шаруашылық фермаларын салмақтап мөлшер-

леуді, майдалауды, араластыруды және жем-

шөпті үлестiруді қамтамасыз ететін тіркелгіш 

араластырғышты пайдалана отырып жасақтау.

«Қоршаған орта және табиғи ресурстар» са-

ласы суды тиімді пайдалану жүйесі және жер-

лердің шөлейттенуі мен нашарлауының алдын 

алатын Жүйе зерттеушілерінің назарларын ау-

даруды қажет етеді.

Үшінші өнімді алу үшін «Эпизоттық үрдістерді 

және аса қауіпті, карантиндағы және жануар-

лардың эмерджентті аурулар ошағын Халықа-

ралық эпизооттық бюросының талаптарына сай 

қоршап алуды басқару жөніндегі ғылыми негіз-

делген шараларды әзірлеп, жетілдіру қажет».

Эпизоотикалық жағдайға баға беру және жану-

арлардың қауіпті инфекциялық ауруларының 

мәліметтер базасын құру Қазақстан Республи-

касының ауыл шаруашылығы Министрлігінің 

мал дәрігерлік бақылау және қадағалау Коми-

тетіне эпизоотикалық шаралардың жоспарын 

дұрыс жоспарлауға және эпизоотикалық үдері-

стерді тиімді басқаруға мүмкіндік бередi.

Бұл жұмыс қолданбалы болып келeді, және 

зерттеулердің нәтижелері құзыретті органдар 

малдәрігерлік саласында профилактикалық 

және эпизоотикаға қарсы шаралар өткізіп,қа-

уіп-қатерге баға беріп, болжам жасап және 

эпизоотикалық үдерістерді басқарған жағдай-

да қолданыс табады.

Біруақытта «Биотехнология» секторының та- 

қырыптық бағыттарын жүзеге асыру қажет: 

Вакциналық дәрі-дәрмектер жасап шыға-

руда қолдану үшін генетикалық модифика-

цияланған микроағзаларды жасау;

Иммунодиагностикалық тест-жүйесіне ком- 

поненттер алу технологиясын әзірлеу.

Бірінші бағытты зерттеудің мәні вакциналар-

ды әзірлеуде қолданатын генетикалық моди-

фикацияланған микро ағзаларды жасау, олар 

антигендер синтезіне жауапты гендерді клон-

дауда,векторларды құрып, жасуша-проду-

центіне енгізу (бактерия, вирус,ашытқы және 

т.б.) in vitro жасушаларын өсіру, антигендерді 

бөліп, тазартуда қолданылатын заманауи әді-

стер мен амалдар негізінде жасалу қажет.

Екінші бағытты зерттеудің мәні жасуша және 

гендік инженерия әдістерін ауруларды диа-

гностикалауда және биологиялық материал-

дар мен сыртқы орта объектілерінен қозды-

рғышты табу үшін жоғарысезімталды және 

ерекше иммунологиялық тест-жүйесін әзірле-

уде қолдану болып табылады.

Үшінші өнімге қол жеткізу үшін «Ақпарат-

тық-коммуникациялық технологиялар» са-

ласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуді 

қолға алу қажет,бұл туралы жоғарыда бірнеше 

рет айтып кеткен болатынбыз. Олар:

Аса қауіпті және карантиндік зиянды ағза-

лардің үнемі жаңартылып отыратын авто-

маттандырылған мәліметтер базасын әзір-

леу;

BigData технологиясын және математикалық үлгілеуді эпизоотикалық қадағалау мен Қа-

34


зақстан Республикасындағы жануарлардың 

ауруларын болжамдау үшін қолдану.Өңдейтін және тамақ өндірісі.

Бұл бағыттағы ғылыми зерттеулер мен әзірле-

улердің нәтижесі ретінде негізгі өнім болып: 

Бәсекеге қабілетті тамақ өнімі болады.Оны алу үшін:

Заманауи физика-химиялық әдістерді 

ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдей-

тін тиімділігі жоғары технология жасау үшін 

әзірлеу.

Ауылшаруашылық шикізатын,екінші са-

наттағыны да қоса қайта өңдеуде нано- 

және биотехнология әдістерін қолдана 

отырып технологиялық үдерістерді әзірлеy; 

Тағамды жобалаудағы заманауи әдістер 

негізінде әртүрлі жастағы тұрғындар тобы 

пайдаланатын (балалар тағамы, мектепкe 

дейінгі, мектептегі геродлталық және m.б.)

өнімдерді әзірлеу техникасы мен техноло-

гиясын жасау.

Тағамтану және қайта өңдеу өндірістеріндегі 

зерттеулер көрсеткен нәтижесі бойынша да, 

зерттеулердің тереңдігі мен әзірлеуге қолда-

нылған кешенді амалдар бойынша да халықа-

ралық деңгейге сай келетін болады. 

Азық-түлік өнімдерін ауылшаруашылық 

шикізатын өңдеудегі физико-химиялық және 

электрофизикалық әдістерді қолданып әзір-

леу технологиясында өңдейтін материалдың 

химиялық құрамының, физикалық қасиетінің 

өзгеруін сараптау қажет, технологиялық үдері-

стердің оңтайлы өлшемдерін дәлелдеу: май-

далау,бөліп алу, гидродинамикалық, жылу 

және салмақауыстыру үдерістері, олар типтік 

технологиялармен салыстырғанда жылдам 

циклда өтеді. 

Жаңа ұрпақтың функционалды тамақтану 

азық-түлігін шығару технологиясын әзірле-

уде олардың рецептурасын үлгілеу мен жо-

балау әдістері қажет, негізінде негізгі және 

қосымша шикізаттың арақатынасын іріктеу 

жатыр, олардың болжамды биологиялық 

құндылығын медицина нормалары ұсынған 

аминқышқылдарының, майқышқылдрының, 

көмірқышқылдарының, макро-және микро 

минералдардың, дәрумен құрамының мөл-

шерін есепке ала отырып қамтамасыз етеді,-

сонымен қатар адам ағзасының микрофло-

расы мен биологиялық белсенді қоспаларды 

қосқанда.

Бірқатар ферментті дәрі-дәрмектерді пайда-

лану жоғары қосымша құнымен азық-түлік 

алуға мүмкіндік береді. Ауылшаруашылық 

қалдықтары ақуыз, органикалық қышқылдар, 

бірқатар құнды азық -түлік т.б. алудың негізі 

ретінде пайдаланыла алады. 

Ауылшаруашылық шикізатын қайта өңдеу 

технологиясында жоғары өнімді микро ағза-

лардың штаммын қолдану өндірістің тиімділігі 

мен қайта өңдеу үдерісі технологиясының ин-

тенсификациясын көбейтіп қана қоймайды, 

сонымен қатар ет және сүт өнімдерінің, нан 

және сусындардың биологиялық және тұты-

нушылық қасиеттерін күшейтеді, оған қоса 

азық-түлік өнімдерін функционалдық қаси-

еттерімен жасау, мал шаруашылығына тиімді 

жем -шөбiн және т.б.алуға көмектеседі.

Бұл тарапта сапалы көрсеткіштерге қол жет-

кізу тек «Биотехнологияның» тақырыптық 

бағыттарын жүзеге асырудың нәтижесінде 

ғана мүмкін болатынын ескеру керек. Олар-

дың мәні мен мазмұны мынада жатыр:

Фармокологиялық, тағамтану және қайта 

өңдеу өнеркәсібі, сонымен қатар ауыл ша-

руашылығына бағытталған технологиялар-

ды әзірлеу;

Этномәдени және жергілікті жердің ерек-

шеліктерін есепке ала отырып тағамтану 

және қайта өңдеу өнеркәсібі, сонымен қатар 

ауыл шаруашылығына арналған ашытқы-

лар жасау үшін микроорганизмдердің жаңа 

консорциумын құру; 

Жаңа көпштаммдалған және политүрлі 

ашытқылар. Мұндай ашытқылардың негізгі 

басымдығы олардың құрамына кіретін ми-

кроағзалардің құрамдық ерекшелігі, бір не-

месе бірнеше штаммалар бактериофагтармен 

зақымданғандарына қарамай жұмыс істей-

тіндігі, сонымен қатар микроағзалардің екі 

жақты ынталандыруы болып табылады.

«Көлікқұрылысы» саласындағы аталған 

өнімді алу үшін өндірістің қалдықтарын азайту 

және энергиялық тұрғыдағы сыйымдылығын 

көбейту мақсатында ауылшаруашылық шикі-

затын өңдеуге жүйелі түрде келу үшін жаңа 

құрылғылар жасау ауадай қажет. 

Сонымен қатар, аталған өнімге қол жеткізу 

үшін «Жаңа материалдар және технология-

лар» саласында, оның ішінде өнімдердің сапа-

сы мен құнарлығын жоғалтпай ұзақ мерзімге 

сақтайтын қаптама материалдар бағытында 

ғылыми зерттеулер жүргізу қажет. 

Жоғарыда атап өтілген тәртіп аралық кешенді 

ғылыми зерттеулер межеленген көрсеткішке 

қол жеткізуге септеседі.

35


Экологиялық таза ауылшаруашылық өнімі, ұлттың денсаулығын сақтайды

және қамтамасыз етеді,  экспортқа бағытталады

АГРАРЛЫҚ СЕКТОРДЫҢ ТҰРАҚТЫ

ДАМУЫ, АЗЫҚ ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ

ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

БИОТЕХНОЛОГИЯЛАР

ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ 

ДЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР

ӨНІМ /ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТЕХНОЛОГИЯ ЖІКТЕЛІМДЕРІ

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ӘЗІРЛЕМЕЛЕРДІҢ ТАҚЫРЫБЫ

МОЛ ӨНІМ БЕРЕТІН ЖӘНЕ 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ А/Ш 

ӨНІМДЕРІ, БИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

АБИОТИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА 

БЕЙІМ

А/Ш ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ, БИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АБИОТИКАЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЛАРҒА БЕЙІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ӨНІМ САПАСЫН ӨСІРУ 

СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Дәнді, бұршақ дәнділер, жармалылар, зәйтүнді, жемшөптік, жеміс жидектік, көкөніс және орман дақылдарын сұрыптау бойынша олардың өнімділігін арттыру, биотикалық және абиотикалық жағдайларға және өнім сапасына бейімділігін арттыру

Жоғары өнімділіктің белгілерін қалыптастыру, ауру сырқауға және қолайсыз жағдайларға бейімділігін арттыру мақсатында шаруашылық тұрғыдан құнды өсімдіктердің геномдарына өзгеріс енгізудің әдістерін  әзірлеу

Сыртқы ортадағы өсімдікті жасушалық сұрыптаудан өткізудің әдістерін әзірлеу және жетілдіру

Өсімдіктің гендік сұрыптауына арналған  BigData қолданудың технологиясын әзірлеп шығару

Жаһандық генетикалық коллекциялардың мәліметтер базасын жасау мақсатында бұлтты технологияларды әзірлеу

Сұрыптау жұмыстарын жүргізу мақсатында генетикалық мәліметтер базасын әзірлеу шарасы

Жоғары тиімділікті тыңайтқыштар мен өсімдікті қорғайтын құрылғыларды әзірлеп шығаруҚОРЖИНАҚТАЙТЫН, ТАБИҒИ 

КЛИМАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА 

БЕЙІМДЕЛГЕН  А/Ш ӨНІМДЕРІН

ЕГУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ

АГРОЛАНДШАФТЫ ЖЕРӨҢДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

СУАРЫЛАТЫН АГРОЛАДНШАФТАРДЫ ТҰРАҚТЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ГИС БАЗАСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ТАБИҒИ ҚОРЛАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫН МОНИТОРИНГІЛЕУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жерді пайдаланудың және ылғалжинақтайтын технологиялардың бейімделген жүйесін әзірлеп шығару

Жер қабатының шұрайлығын сақтау және жаңарту технологияларын әзірлеу

Гумус құрамын бағалау және ксенобиотиктермен қаншалықты ластанғанын диагностикалауға арналған  қашықтық әдістері арқылы жер қабатының спектарльді және көрсетпелі көрсеткішін анықтау бойынша зерттеулер

Биологиялық белсенді заттардың негізінде мұнай және химия өнеркәсібі, ауыл шарушылығы мен қоршаған ортаны қорғауға арналған биодәрілерді алудың технологиясын әзірлеу

Суды пайдаланудың тиімді жүйесі

Жерлердің шөлейтке айналмауына және деградациялануына жол бермеу бойынша жүйелер

Ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеуге арналған көлікқұрылыстың қабырғасын қалау технологияларын әзірлеуОРГАНИКАЛЫҚ ЕГІН 

ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

АУРУЛАРҒА ЖӘНЕ ЗИЯНКЕСТЕРГЕ ҚАРСЫ КҮРЕСКЕ АРНАЛҒАН БИОДӘРМЕКТЕР МЕН 

БИОӘДІСТЕРДІ ЖАСАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

ОРГАНИКА НЕГІЗІНДЕГІ А/Ш ДАҚЫЛДАРЫН ӨҢДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Ауруларға және зиянкес өсімдіктерге қарсы жоғарысапалы биодәрілерді әзірлеп шығару

Экологиялық тұрғыдан таза органикалық өнімді өңдеудің технологиясын әзірлеу

Биологиялық белсенді заттардың негізінде мұнай және химия өнеркәсібі, ауыл шарушылығы мен қоршаған ортаны қорғауға арналған биодәрілерді алудың технологиясын әзірлеуФИТОСАНИТАРЛЫҚ БАҚУАТТЫ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ЕИС ЖӘНЕ БД АНЫҚТАУ, ПРОФИЛАКТИКАЛАУ ЖӘНЕ ЗИЯНКЕСТЕР МЕН АУРУЛАРҒА 

ҚАРСЫ КҮРЕС ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖАСАУ

АУРУЛАР МЕН ЗИЯНКЕСТЕРДІ ЖЫЛДАМ АНЫҚТАУ МЕН ДИАГНОСТИКАЛАУ 

ӘДІСТЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Алдын ала тексеру және ГИС технологиясы негізінде аса қауіпті зиянкес организмдер бойынша ауылшаруашылық өнімдерін фитосанитарлық мониторингілеу бойынша зерттеу

Аса қауіпті каратинді объектілердің және зиянды жәндіктердің таралуын шектейтін әдісті жасап шығару

Биологиялық белсенді заттардың негізінде мұнай және химия өнеркәсібі, ауыл шарушылығы мен қоршаған ортаны қорғауға арналған биодәрілерді алудың технологиясын әзірлеу

Иммунодиагностикалық тест-жүйелеріне арналған компонентерді алудың технологиясын әзірлеп шығару

Егін егу алаңдары мен жайылымдарға арналған геоақпарттық және әуекосмостық мониторингінің қолданып көру

Ауылшарушылық дақылдарын өңдеуді басқарудың автоматтандырылған жүйесін жасау

Қауіпті әрі зиянды организмдер бойынша үнемі жаңартылып отыратын автоматтандырылған мәліметтер базасын жасауТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ'>А/Ш МОЛ ӨНІМ БЕРЕТІН, БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІ ЖАНУАРЛАР, ҚҰСТАР 

ЖӘНЕ БАЛЫҚТАР (СҰРЫПТАУ)

СҰРЫПТАУ ЖҰМЫСЫН БАСҚАРУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

А/Ш ЖАНУАРЛАРЫН ЖЫЛДАМ ЖЕТІЛДІРІП ШЫҒАРУДЫҢ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

А/Ш ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ БІРТҰТАС МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

А/ш жануарларының қолдағы түрлері мен желілерін жасау және жетілдіру бойынша зерттеу жүргізу

А/ш жануарларының негізгі сұрыптамалық белгілері арқылы есепке алу және сараптау негізінде ПО әзірлеу

Трансгенез және жасушалық инженерия саласындағы әдістерді әзірлеу

Жануарларды гендік сұрыптаудың әдістерін жетілдіре түсу

Өсімдіктің гендік сұрыптауына арналған BigData қолданудың технологиясын әзірлеп шығару

Жаһандық генетикалық коллекциялардың мәліметтер базасын жасау мақсатында бұлтты технологияларды әзірлеу

Жануарлардың сұрыпталғандағы белгілерін сақтауға арналған BigData технологиясын әзірлеуТҰРАҚТЫ ЖЕМДЕУ БАЗАСЫ 

(ЖЕМДЕУ, БОРДАҚЫЛАУ)

ТОЛЫҚ ТАМАҚТАНДЫРУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ДАЛАЛЫҚ ЖӘНЕ АЛҚАПТЫҚ ЖЕМДЕУ ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ЖАЙЫЛЫМДАРДЫ ТҰРАҚТЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Жекеменшік жемдеу ресурстарын пайдалану негізінде ауылшаруашылық жануарларын тамақтандырудың жүйесін жетілдіру бойынша зерттеулер

Қайта қалпына келетін энергия көздерінің және жайылымдарды тиімді пайдаланудың негізінде жайылымдарды суландыру технологиясын әзірлеу

Деградацияланған жайылымдар мен бұзылған агрожүйелерді қайта қалпына келтірудің технологияларын жасап шығару

Шабындықты жасау және қолдану, шикізатті және жасыл конвейерлі сызбасы бар жайылымдардың технологиялық параметрлерін әзірлеу

А/ш арналған биодәрілерді алудың технологиясын әзірлеу

Фармацевтикалық, тағамдық және қайта өңдейтін өндіріс және ауыл шарушылығына арналған бағытталған биокатализдің технологияларын әзірлеу

Этномәдени және аймақтық ерекшеліктерді есепке алып, тағамдық, қайта өңдейтін өндіріс және ауыл шарушылығына арналған микроорганиздердің жаңа концорсиумдарын әзірлеу

Геоақпараттық жүйелердің негізінде математикалық бағалау үлгілерін жердің жағдайы және құнарлылығына байланысты (жыртылған жер, жайылым, шабындық) әзірлеу

Жануарларды тиісті түрде азықтандырудың серпінді үлгілері мен автоматтандырылған жүйелерін дайындау технологиясын әзірлеу

Ауыл шаруашылығына арналған күн және жел энергиясының негізіндегі қашықтан басқарылатын автоматтандырылған стансыларды әзірлеу бойынша зерттеу жүргізу

Суды тиімді пайдаланудың жүйелері

Жерлердің шөлейтке айналмауына және деградациялануына жол бермеу бойынша жүйелер

Ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеуге арналған көлікқұрылыстың қабырғасын қалау технологияларын әзірлеуҚР ТЕРРИТОРИЯСЫНЫҢ 

ВЕТЕРИНАРЛЫҚ БАҚУАТТЫЛЫҒЫ

ӘРТҮРЛІ ҚАУІПТІ АУРУЛАРҒА ҚАРСЫ ЖАНУАРЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ БОЙЫНША ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ЖАНУАРЛАРДЫҢ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУ, АНЫҚТАУ, ПРОФИЛАКТИКАЛАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Эпизоотикалық жұмыстарды басқару бойынша ғылым тұрғыдан дәлелденген жүйелік шараларды әзірлеу және жетілдіру

Эпизоотикалық және жануарлардың ауруларын болжамдау жүйесін жасап шығару

Қоздырғыш дақылдардың ерекшеліктерін зерттеу және олардың құрамын сақтау бойынша зерттеулер жүргізу

Вакциналық дәрілердік құрылғылауға пайдаланылатын генетикалық модификацияланған микроорганизмдерді жасап шығару

Иммунодиагностикалық тест-жүйелеріне арналған компонентерді алудың технологиясын әзірлеу шығару

Қауіпті әрі зиянды организмдер бойынша жаңартылып отыратын мәліметтер базасын жасап шығару

Эпизоотикалық қадағалауға және ҚР- дағы жануарлардың ауруларын болжамдауға арналған  BigData технологиясын  және математикалық үлгілеуді қолдануБӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ

АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІ

А\Ш ШИКІЗАТЫН ӨҢДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ЖОҒАРЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ӨНДІРУДІҢ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

ЕКІНШІ СҰРЫПТЫ ШИКІЗАТТАН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ӨНІМ ӨНДІРУДІҢ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Ауылшаруашылық шикізатын өңдейтін жоғары тиімділікті технологияларды физика-химиялық және электро-физикалық заманауи әдістерін әзірлеу

А/ш шикізатты, оның ішінде екінші сұрыптыны өңдеу барысында  нано- және биотехнологияларды қолданатын технологиялық әдістерді әзірлеу

Әзіргі заманғы тағамды жоспарлау әдісінің негізінде бұқаралық тұтынуға, қоғамның түрлі топтарына (балалар тағамы, мектепке дейінгі, мектеп кезіндегі) арналған тағамды жасауды технологиясын және техникасын жасау

Фармацевтикалық, тағамдық және қайта өңдейтін өндіріс және ауыл шарушылығына арналған бағытталған биокатализдің технологияларын әзірлеу

Этномәдени және аймақтық ерекшеліктерді есепке алып, тағамдық, қайта өңдейтін өндіріс және ауыл шарушылығына арналған микроорганиздердің жаңа концорсиумдарын әзірлеу

Тауардың сапалық құндылығын жоғалтпай ұзақ мерзімге сақтауға мүмкіндік беретін жаңа қаптау материалдарын жасап шығару

Қалдықтарды азайту және өндірістің энергосыйымдылығын төмендету мақсатымен ауыл шаруашылық шикізатын өңдеуге арналған жаңа құрылғыларды жасап шығару

36


Ғылым және технология саласындағы жүйелік сараптама және болжамдау

КӨЛІКҚҰРЫЛЫСЫ

АҚПАРАТТЫҚ

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ЖАҢА МАТЕРИАЛДАР 

ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ӨНІМ /ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТЕХНОЛОГИЯ ЖІКТЕЛІМДЕРІ

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ӘЗІРЛЕМЕЛЕРДІҢ ТАҚЫРЫБЫ

МОЛ ӨНІМ БЕРЕТІН ЖӘНЕ 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ А/Ш 

ӨНІМДЕРІ, БИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

АБИОТИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА 

БЕЙІМ

А/Ш ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ, БИОТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АБИОТИКАЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЛАРҒА БЕЙІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ӨНІМ САПАСЫН ӨСІРУ 

СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Дәнді, бұршақ дәнділер, жармалылар, зәйтүнді, жемшөптік, жеміс жидектік, көкөніс және орман дақылдарын сұрыптау бойынша олардың өнімділігін арттыру, биотикалық және абиотикалық жағдайларға және өнім сапасына бейімділігін арттыру

Жоғары өнімділіктің белгілерін қалыптастыру, ауру сырқауға және қолайсыз жағдайларға бейімділігін арттыру мақсатында шаруашылық тұрғыдан құнды өсімдіктердің геномдарына өзгеріс енгізудің әдістерін  әзірлеу

Сыртқы ортадағы өсімдікті жасушалық сұрыптаудан өткізудің әдістерін әзірлеу және жетілдіру

Өсімдіктің гендік сұрыптауына арналған  BigData қолданудың технологиясын әзірлеп шығару

Жаһандық генетикалық коллекциялардың мәліметтер базасын жасау мақсатында бұлтты технологияларды әзірлеу

Сұрыптау жұмыстарын жүргізу мақсатында генетикалық мәліметтер базасын әзірлеу шарасы

Жоғары тиімділікті тыңайтқыштар мен өсімдікті қорғайтын құрылғыларды әзірлеп шығаруКаталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет