Филологическая 1 ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серияжүктеу 1.65 Mb.
Pdf просмотр
бет20/24
Дата18.03.2017
өлшемі1.65 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

183
алады. Бұл дегеніміз, түріктердің эпикалық поэмалары рулық – тайпалық 
бөлініспен байланысты болған. Ал, тайпалық одақ татарлар мен шуваштарда 
өзінің  құнын  ХIV  –  ХV  ғасырларда  –  ақ  жойған  екен.  Рулық-  тайпалық 
құрылымның бұзылуымен бірге о дүниеге рулық дәстүр болып саналған 
ата – бабаның ерлігін жырлайтындарда кетіпті. Қыпшақ эпосы тек қана 
көрші татарларда – ноғайларда, башқұрт пен қазақтарда ғана сақталыпты. 
Сібір татарларында «Едіге» жыры сақталса, жалпы түркілік эпос «Алпамыс» 
татар мен шуваштарда қысқа ғана қарасөз үлгі сымағы ғана табылады екен 
[46, 184-185].  «Мәдени мұрадан» басқа, мәдени статикаға «мәдени ареал» 
ұғымы да кіреді. «Мәдени ареал» – әр түрлі мәдениеттің ішінен ең маңызды 
сипаттары бір – біріне ұқсас болып табылып жататын географиялық аймақ. 
Әлемдік масштабта мәдени мұрагерлік «мәдени әмбебапты» – шығарады. 
«Мәдени  әмбебап»  –  нормы,  құндылық,  ереже,  дәстүр,  қасиет  бұлар 
географиялық орынға, тарихи уақытқа және қоғамның әлеуметтік құрылымына 
тәуелді емес. Американдық антропологтар жетпістен астам әмбебапты бөліп 
қарайды олардың арасында: жас ерекшелік градациясы, календарь, тазалықты 
сақтау, тамақ пісіру, еңбек кооперациясы, би, декоративті өнер, білім, этика, 
этикет, семья, той, заң, медицина, музыка, мифология, күн (число), күштеу 
санкциясы, жеке аттар, діни дәстүрлер және т.б. түрлері бар. «Мәдениет» бұл 
- атап өткендей  аса күрделі, көп деңгейлі жүйе. «Мәдениетті» тасушысына 
байланысты бөлу дәстүрге айналған. Осы тәуелділікке байланысты «әлемдік» 
және «ұлттық мәдениет» болып бөлінеді. «Әлемдік мәдениет» – бұл біздің 
планетаны мекендеген барлық әр түрлі халықтардың ұлттық мәдениетінің ең 
жақсы жетістіктері. «Ұлттық мәдениет» өз кезегінде әр түрлі мәдени кластың 
синтезі ретінде, қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік қабаттың және топтың 
мүддесінен шығады. Ұлттық мәдениеттің әр түрлілігі оның қайталанбауы 
және жасампаздығы руханилығынан (тіл, әдебиеті, музыкасы, майлы бояу, 
діни), сол сияқты заттық мәдениетінен (экономикалық ерекшелік жағдайы, 
шаруашылықпен айналысу, еңбек дәстүрі және өндіріс) шығармашылық пен 
тіршілік сферасында т.б. көрінеді. Қоғамның көптеген мүшелері мәдениетінің 
құндылығын, сенімді, салт – дәстүрді басшылыққа алады. Сондықтан ол – 
«доминант мәдениеті» - деп аталады. Бірақ, қоғам бірнеше топқа (ұлттық, 
демографиялық, әлеуметтік, кәсіби т.б.) бөліне бастағандықтан әрқайсысында 
ақырындап  өзіндік  мәдениет  қалыптасады,  дәлірек  айтқанда  құндылық 
жүйесі және өзін - өзі ұстау ережесі қалыптасады. Осындай «кіші мәдениет 
әлемі» – «субмәдениет» - деп аталады. Мысалы: жастар субмәдениеті, кәрілер 
субмәдениеті, ұлттың азшылық субмәдениеті, кәсіби субмәдениеті, қалалық, 
ауылдық  т.б.  болып  бөлінеді.  «Доминант  субмәдениеті»  тіл  ерекшелігі 
жағынан, өмірге көзқарасы, өзін - өзі ұстауы жағынан ерекшеленіп тұрады. 
«Субмәдениеттің» «доминант мәдениеттен» тек қана айырмашылығы болып 
қана қоймай, оған қарсы тұра алады, және де доминант құндылығымен әрқашан 

Вестник ПГУ №4, 2010
184
іліністе болады. Бұл – қарсымәдениет (контркультура) деген атпен жүреді. 
Қылмыс әлемінің субмәдениеті адамзат мәдениетіне қарсы болады. Мысалы, 
60 - 70 жылдардағы жастардық қозғалысы «хиппи» Батыс Еуропа және АҚШ-
тағы, америкалық құндылықтарды: атап айтқанда - әлеуметтік құндылықты, 
моральдық норманы және қоғамның тұтынушылық адамгершілік мұраттарын, 
ішіп – жеуді, саяси ымырашылдықты, сексуалды тұрақтылықты, конформизмді 
және рационализмді теріске шығарды. Қазақстандағы орыс тілді жастардың 
өз тілін, салт – дәстүрін, дінін білмей басқа дінге, секталарға енуі, батыстың 
кейбір мәдениетіне қол созуы, шетелдің порнографиясын, видиокасетасын 
дәріптеуі т.б. қосар едік. Бұған орай А.В. Гулыга: «Человек трояким образом 
осваивает окружающий его мир – практически, теоретически и практически 
– духовно. Отличительной чертой практически – духовного (ценностного) 
освоения действительности является его эмоциональная насыщеннность» - деп 
жазды [47, 57].
әдебиеттер:
1. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: «Ана тілі», 1998. – Б. 11.
2.  История  мировой  культуры.  Под  редакцией  профессора  А.Н. 
Марковой. – Москва, 2000. – С. 12.
3.  Философский  энциклопедический    словарь.  –  М.,  1983.  –  С.  292-
293.
4. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы: «Ана тілі». 1992. – Б. 424.  
5. Әуезов М. Әдебиет тарихы. – Алматы: «Ана тілі». 1991. – Б. 19.
6. Қарағұлова Б.С. Тарихи жырлар лексикасы. – Алматы, 2000. – Б. 7.
7. Песень Козы – Корпеше и Баян – сулу. Авторизованный перевод с 
казахского Г.Н.Тверитина. – Алма – Ата: Казахстанское краевое издательство,  
1935. – С . 52.  
8. Кочевое общество казахов в ХVII – начале ХХ веке. Издательство 
«Наука» Казахской ССР  – Алма – Ата, 1971. – Б. 192.
9.  Культурология.  Под  научной  редакцией  д.  философских  наук, 
профессора.  Г.В. Драча. Ростов – на Дону: Фенекис, 1995. – С.  77. 
10. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХVII – начале ХХ веке. 
Издательство «Наука» Казахской ССР. – Алма – Ата, 1971. – С .  195.
11.  Кокумбаева  Б,  Сағындықұлы  Б,  Кокумбаева  Л.  Мәдениеттану 
негіздері. – Павлодар, 2002. – Б. 20, 21.
12. Толыбеков С.Е. Кочевое общество в ХVII – начало ХХ веке.  – Алма 
– Ата: Казахской ССР  Наука, 1971. – С. 197. 
13. Қазақстан тарихының хрестоматиясы. Құраст. Бекмаханова Н.Е., 
Зарифова М.А.  – Алматы: «Рауан», 1992. – Б. 8.
14. Әлиханұлы Ж. Terra incognito (Белгісіз жер) «Егеменді Қазақстан» 
2003, № 152-155 (23365) – Б.  5.

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
185
15. Песень Козы – Корпеше и Баян – сулу. Авторизованный перевод с 
казакского Г.Н. Тверитина. Казакстанское краевое издательство. Алма-Ата: 
1935, – Москва. – С. 3 – 117.
16. Қыз Жібек. – Алматы: «Ғылым»,  1963.  – Б.  1- 49.
17. Қыз Жібек. – Алматы: «Ғылым»,  1963. – Б. 49-122.
18.  Ғабитов  Т.,  Мүтәліпов.  Ж.,  Құлсариева  А.  Мәдениеттану  негізі. 
–Алматы: «Дәнекер», 2000. – Б. 170.
19. Қазақ ертегілері. – Алматы: «Балауса», 2001, – Б.  258. 
20. Ақсауыт. Батырлар жыры. 1 том. –Алматы: «Жазушы», 1977. – Б. 
355. 
21.  Копыленко  М.М.  Основы  этнолингвистики.  –  Алматы:  Евразия, 
1995. - С. 71
22. Сейдімбеков А. Күңгір – күңгір күмбездер. – Алматы: «Жалын», 1981. – Б. 58. 
23. Маргулан А.Х. Сочинения. Том. 1. Бегазы – Дандыбаевская культура 
Центрального Казахстана. – Алматы, 1998. – С. 31.
24.  Мурад Аджи. Полынь половецкого поля.  – Москва: ТОО «ПИК - 
КОНТЕКСТ» 1994. - С. 169. 
25. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко – татарских наречий 
Том. II. – Санкт- Петербургъ. Типографія императорской академіи наукъ. 
1871. - С. 121, 173.
26.  Хасанов  Б.  Қазақ  тілінде  сөздердің  метафоралы  қолданылуы.  
– Алматы: «Мектеп», 1966. – Б. 197.
27. Махмут  Қашқари. Түрік сөздігі. «Хант» баспасы,  – Алматы  қаласы, 
1997. – Б. 125.
28. Манкеева Ж.А. Қазақ тілінің заттық мәдениет лексикасы // ф.ғ.д. 
ғылыми  дәрежесін  алу  үшін  жазылған  диссертацияның  авторефераты  
– Алматы, 1997. – Б.  27.
29. Есмағамбетов К. Көне Қазақстанды көргендер. – Алматы: Мектеп, 
1979. – Б. 14. 
30. Қазақ ССР тарихы. – Алматы: «Қазақ мемлекет баспасы», 1957. – Б. 14.
31. Культурология. – Ростов-на Дону: «Фенекс», 1995. – С. 142.
32. Маргулан А.Х. Сочинение.  – Алматы, 1998, – С. 20.
33. Кляшторный С.Т. Древнетюркские рунические памятники. – Москва: 
«Наука», 1964. – С. 129. 
34. Жанпейісов Е. М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының тілі. 
– Алматы: «Ғылым», 1976. – Б. 30.
35. Бабақұмар Х. Этнография  (Жаурынмен бал  ашқандар) // Ана тілі. 
2003. № 15.  
36. Ақсауыт. Батырлар жыры. – Алматы: «Жазушы», 1977.  – Б. 64, 84.
37. Қозыбаев М. Ата тарихы туралы сыр. (Дүние жүзі қазақтарының 
құрылтайы) Сарыарқа самалы. 1992. № 136 (2019) – Б. 2.

Вестник ПГУ №4, 2010
186
38. Акатай Сабетказы. Евразийство в контексте казахской культуры. 
Заман – Қазақстан. 27 март, 1998. – Б. 10-11.
39. Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов среднего 
поволжья. – Москва: Наука, 1981, – С. 3.  
40.  Ахметьянов  Р.Г.  Сравнительное  исследование  татарского  и 
чувашского языков. – Москва: «Наука», 1978. – С. 170.
41. Культурология.  Под редакцией А.А. Радугина. – Москва: «Центр». 
2000. – С.  50
42. Культурология. – Москва: «Центр», 2000.  – С. 52.
43 .Культурология. – Ростов-на-Дону: «Феникс». 1995. – С. 89.
44. Ғабитов Т., Мүтәліпов Ж., Құлсариева А. Мәдениеттану негіздері. 
–Алматы: «Дәнекер», 2000. – Б. 35.
45. Тимошенко В. Культурология. – Алматы, 2001.  – С. 101.
46.  Ахметьянов  Р.  Г.  Сравнительное  исследование  татарского  и 
чувашского языков.  – Москва: «Наука», – С.  184-185.
47. Гулыга А.В. Что такое эстетика? – Москва: «Просвещение», 1987. – С. 57.
Резюме
В  статие  впервые  проводится  исследование  произведений  
М-Ж. Копеева,  в частности природы, истоков их этнокультурной  
лексики, прослеживается её связь с историей, литературой казахского 
и других народов и создаётся её классификация в соответсвии с 
различными принципами её группировки, что является основанием 
для  возвращения  многих  забытых  слов,    обычаев  и  традиций  в 
этнокультуру  казахского и других родственных языков. 
Resume
The article explores M.Zh. Kopeev’s works, particularly their nature, 
the sources of their ethnocultural lexis. It also views the connection of 
lexis to the history and literature of Kazakh and other people; it gives its 
classification in accordance with the various principles of its grouping, 
which contributes to the obsolete words, customs and traditions revival in 
the ethnocult of the kazakh and other relative languages.

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
187
УДК 81’42
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО ПЛАСТА СПОРТИВНЫХ 
РЕПОРТАЖЕЙ 
Г.С. Имангалиева
Казахский гуманитарно-юридический университет, г. Астана
Поскольку объектом или темой дискурса может быть любая область 
человеческой деятельности, этот список имеет открытый характер. Объектом 
же нашего исследования выступает спортивный дискурс.
Спорт – это популярное, сложное, полифункциональное, многозначное и 
противоречивое социальное явление, которое занимает весьма важное место 
в общественной жизни и поэтому требует специального научного изучения, 
в  том  числе  с  точки  зрения  лингвистики.  Он  не  может  не  получить  свое 
отражение в коммуникативной деятельности человека, т.е. в языке, в речи, в 
дискурсе. Поэтому в современной общественно-речевой практике спортивный 
репортаж занимает значительное место. 
С  развитием  средств  массовой  информации  популяризация  спорта 
получает все большее значение в жизни общества. Так, развитие техники 
создания речи способствует созданию новой культурно-речевой ситуации 
в мире. В настоящее время спорт может быть рассмотрен и как явление 
культуры  (прежде  всего  физической),  и  как  отдельная  область  речевого 
общения, и как раздел журналистики, ибо спортивные масс-медиа являются  
неотъемлемой частью сознания любого современного человека, даже если он 
и не интересуется спортом. Такие события, как Суперкубок и Олимпийские 
игры,  становятся  явлениями  массовой  культуры  и  затрагивают  жизнь 
множества людей – и не только спортивных фанатов. В основном средства 
массовой информации и создают наши представления о спорте. Нетрудно 
определить,  что  в  основе  современного  спорта  лежат    два  культурных 
регистра:  с  одной  стороны,  спорт  использует  оставшийся  неизменным 
культ противоборства, проявляющийся в жестких схватках (может быть, 
организованных)  согласно  строгому  регламенту,    с  другой  —  исконную 
тягу человечества к приключениям, которая заставляет современных людей 
пускаться в странствия, показывать отвагу, выносливость и смекалку.
Когда спортивное событие происходит где-то далеко, в другой стране, 
то СМИ становятся единственным источником информации. Объединение 
спортивных  событий  и  телевидения  стало  настолько  повсеместным  и 
принятым, что мы не замечаем того большого влияния, которое телевидение и 
другие СМИ оказывают на сами игры. Из истории: самые первые спортивные 

Вестник ПГУ №4, 2010
188
обзоры  появились  в  1733  году,  когда  Бостонская  газета  перепечатала 
репортаж из британских газет о чемпионате по боксу в Англии. Позже, в 1801 
г, вышла первая британская спортивная публикация, вслед за тем, с 1819 года 
появилась и периодическая спортивная пресса, которая изобиловала новыми 
терминами, метафорами, фразеологизмами, используемыми спортивными 
комментаторами. С тех пор и до настоящего времени сфера спорта является 
одной из сфер коммуникации, которая развивается и остается источником 
внедрения в русский язык новых лексических единиц. К тому же  высокий 
международный статус спорта требует от журналистов более тщательного 
обсуждения, с одной стороны,  вопросов этики и морали в их профессиональной 
деятельности, чтобы поднять общий уровень спортивной журналистики. С 
другой стороны, в речи спортивного комментатора интегрируются свойства 
языковой и речевой систем, которые корректируются под влиянием целого 
ряда факторов: интерактивность, динамичность контекста, многоканальность 
передачи информации (пара- и невербальные знаковые системы) и т.д. Кроме 
того, важным для определения  спортивного дискурса являются и когнитивные 
факторы (идеи, которые понятны и очевидны для собеседников).
Речь спортивного телекомментатора находится на периферии устной 
публичной  речи,  что  определяет  реализацию  комментатором  стратегии 
логичной, ясной и четкой речи. Доминирование данной стратегии обусловлено 
массовым  характером  аудитории,  отсутствием  смены  коммуникативных 
ролей, некоторой «официальностью» отношений между коммуникантами, 
фиксированностью темы, стремлением говорящего к «правильности» речи, 
тщательному контролю над ней.
С другой стороны, периферийное положение спортивного комментария 
в устной публичной речи приводит к нарастанию в нем черт разговорности 
и  невозможности  абсолютной  реализации  этой  стратегии,  что  связано  с 
воздействием «подвижных коммуникативных признаков» (Е.А. Земская): в 
первую очередь, ситуативности и относительной неподготовленности.
Основное  следствие  спонтанности  –  сегментация  высказывания. 
Принадлежность  монологического  спортивного  комментария  к  устной 
публичной речи определяет преобладание «нейтральной» сегментации, то 
есть сегментации, для которой типично полное предъявление синтаксических 
структур,  отсутствие  синтаксических  нарушений,  полная  реализация 
валентных  свойств.  Некоторые  исследователи  выявляют  такие  формы 
сегментации речи спортивного телекомментатора, работающего «в одиночку», 
как «нейтральная» сегментация, использование неполных и односоставных 
конструкций, специфический порядок слов, использование именительного 
темы, включения, коррекции и «самоперебивы».
Что  же  придает  зрелищность  той  или  иной  спортивной  игре? 
Зависимость речи от разворачивающихся на площадке событий предполагает 

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
189
адаптивность  речевого  поведения  спортивного  телекомментатора, 
его  способность  оперативно  трансформировать  речевую  стратегию  в 
зависимости от изменяющихся событий на спортивной площадке. Так, в 
насыщенные борьбой эпизоды трансляции для речи комментаторов типичен 
репродуктивный  регистр,  а  в  моменты  «когда  ничего  не  происходит» 
возникает  информативный  регистр  речи,  актуализируется  внимание  к 
альтернативным видам соперничества; может быть использована рекламная 
пауза для замещения эфира.
Особенность  спортивных  репортажей  такова,  что  соревнования  и 
игры гораздо лучше подходят для показа по коммерческим каналам. Так, 
в  бейсболе,  например,  много  перерывов  –  смены  периодов  в  игре,  его 
удобнее показывать по коммерческому телевидению, где передают большое 
количество  рекламы.  В  футболе  и  баскетболе  меньше  разграниченных 
перерывов, зато часты тайм-ауты и свистки за нарушения правил, которые 
также дают возможность вставить в трансляцию рекламу. В хоккее и футболе, 
когда игра затягивается, ее становится неинтересно смотреть по телевизору. 
Футболу  недостает  точки  в  игре,  которая  бы  привлекала  внимание,  как, 
например, расстояние между подающим и основной базой в бейсболе или 
противоположные поля в американском футболе. В футболе мяч часто улетает 
в совершенно неожиданном направлении и так, что не удается показать его 
крупным планом. Тем не менее такая «враждебность» обычного футбола 
к  телевидению  не  объясняет  его  непопулярности,  потому  что  во  многих  
странах футбол смотрят с удовольствием даже по ТВ. Во всем мире смотрят 
чемпионат Мирового кубка, который проходит каждые четыре года, при этом 
число зрителей колеблется от 600 миллионов до 2 миллиардов (Real, 1989).
Мелкие  детали  игры  являются  очень  важными  элементами.  На 
зрелищность влияет даже размер мяча. В этом смысле баскетбол с мячом 
большого размера как нельзя лучше подходит для демонстрации на экране, 
а  мячи  для  игры  в  гольф,  хоккейные  шайбы  и  даже  бейсбольные  мячи 
разглядеть  сложнее.  Другие  детали  –  бейсбольные  биты, баскетбольные 
сети  и  хоккейные  клюшки  –  тоже  важны  для  создания  визуальной 
привлекательности.  Придают  игре  зрелищность  и  персонажи-талисманы 
команд, подбадривающих игроков.
Суммируя  вышеописанное,  отметим,  что  спортивный  дискурс  – 
это  многоплановый  и  многоуровневый  коммуникативный  конструкт, 
отражающий  коммуникативные  намерения  субъектов  спорта  – 
спортсменов,  тренеров,  судей  соревнований,  администраторов  спорта, 
болельщиков  как  реальных  (зрителей  спортивных  соревнований 
в  реальных  условиях  спортивного  события),  так  и  виртуальных 
(телезрителей и радиослушателей, получающих визуальную и аудиальную 
информацию о спортивном событии посредством телевидения и радио), 

Вестник ПГУ №4, 2010
190
а также спортивных комментаторов, детализирующих для болельщиков 
информацию о спортивном событии. 
Языковые  явления,  характерные  для  лексического  уровня  текстов 
спортивного обзора и репортажа, организуются по правилам современного 
русского и казахского литературных языков и реализуются в устной форме 
на русском и казахском языках в спортивно-новостных блоках и спортивных 
обзорах.  Являясь  популярным,  полифункциональным,  многозначным  и 
противоречивым  социальным  явлением,  спорт  занимает  весьма  важное 
место  в  общественной  жизни.  Спорт  –  не  что  иное,  как  особый  вид 
коммуникации, возникший как реализация сложного комплекса потребностей 
биологических, духовных, рекреативных, информационных и др. 
Таким  образом,  исследование  общения  в  спорте,  его  участников,  
ценностей и концептов, целей и стратегий позволяют выделить спортивный 
дискурс как вид институционального и обозначить его ядро и периферию, 
ибо  он  является  особым  видом  коммуникации  между  участниками  в 
ядерной или периферийной ситуации спортивного соревнования. Любой  
вид спорта требует тщательной подготовки, причем с применением особых 
тактик,  наработки  определенных  навыков  и  доведения  до  совершенства 
элементов  выступления,  игры,  дистанции и  т.  д.    Все  этапы  подготовки, 
ее  составляющие  части,  элементы  выступления  и  тактики  поведения 
представлены в языке богатой и разнообразной лексикой с использованием 
терминов,  фразеологических  оборотов,  с  применением  стилистических 
приемов (гиперболы, метафоры и др.). 
Түйіндеме
Мақалада  спорт  репортаждарының  кейбір  лексикалық 
ерекшеліктері қарастырылған.
Resume
In thes article author analyses the features of lexis used in sports 
coverage.
ЛитерАтУрА
1. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная 
речь. - М., 1981. 
2. Романовская М.А. Особенности функционирования средств образности 
в спортивном дискурсе (на материале освещения в СМИ Олимпиады-2006) // 
Вопросы лингвистики и литературоведения. - 2008. - № 1. - С.85-89.
3. .Зильберт А.Б. Спортивный дискурс: точки пересечения с другими 
дискурсами: Проблемы интертекстуальности // Язык, сознание, коммуникация. 
- М., 2001. - Вып. 19. - С. 103-112. - Библиогр. с. 112. 

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ
191
4. Спорт в зеркале журналистики : (о мастерстве спорт. журналиста) : 
[сб.] / [сост. Г.Я. Солганик]. - М.: Мысль, 1989. - 223 с.
5.  Баранов  А.Н.,  Плунгян  В.А.,  Рахилина  Е.В.,  Кодзасов  С.В. 
Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. - М., 1993. 
УДК 82.09 (479.24)
ПРОБЛЕМА СЮЖЕТА И ТИПОВ В ТВОРЧЕСТВЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ САТИРИКОВ
Б. Бабаев
Институт литературы им. Низами НАН, Азербайджан
Тип  в  комических  произведениях  –  изображение  отрицательных 
людей.  события  в  комедии,  развиваясь  последовательно,  в  соответствии 
с  определенными  принципами    в  сторону  финала,  получают  логическое 
завершение. фабула, характеры, мысли, сценические условия, выразительность 
словами и музыкальная композиция являются составной частью представлений, 
подготовленных на основе такого рода произведений. Аристотель писал в 
«поэтике»: «комедия, как мы сказали, есть воспроизведение худших людей. 
однако не в смысле полной порочности, но поскольку смешное есть часть 
безобразного: смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не 
причиняющее страдания и ни для кого не пагубное» [1, 83]. Образы при 
первом чтении не должны вызывать у читателя антипатию, хотя и имеют 
отрицательную  природу.  независимо  от  того,  какие  отношения  к  себе 
порождают они, это не должно влиять на общий вид. в этом можно убедиться 
на примере отдельных образов, созданных нашими классиками. В персонаже 
имеются многие специфические особенности, которые необходимо учесть.  
но как эти специфические особенности поэтики учитываются тем или иным 
автором, зависит от его таланта и уровня мастерства. 
Рассматривая  характеры, Аристотель выделял четыре пункта, которые 
необходимо иметь в виду и отмечал: «…первый и самый важный – чтобы 
они были благородны.  действующее лицо будет иметь характер, если, как 
было сказано, в речи или действии обнаружит какое-либо направление воли, 
каково бы оно ни было; но этот характер будет благородным, если обнаружит 
благородное направление воли. Это может быть в каждом человеке: и женщина 
бывает благородной, и раб, хотя,  может быть, из них первая – существо 
низкое, а второе – вовсе ничтожное. Второй пункт – чтобы характеры были 
подходящими;  например,  можно  представить  характер  мужественный  и 
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет