Физика ент сурактарыбет1/2
Дата07.01.2022
өлшемі448 Kb.
#20003
  1   2

1. Қозғалыс теңдеуі h = 12 + 4t + 4,9t2 болса, дененің бастапқы жылдамдығының модулі

А)-12 м/с

В)4 м/с

С)-4 м/с


Д)4,9м/с

Е)12 м/с
2. Потенциалдық энергия:

A) Дененің молекуласымен байланысты энергия

B) Дененің жыддамдығының өзгеруімен байланысты энергия

C) Деформацияланған серпімді дененің энергиясы

D) Ыстық дененің одан суығырақ денеге берген знергиясыE) Дененің қозғалысымен байланысты энергия
3. Бір секундта 25 айналым жасайтын дөңгелектің бұрыштық жылдамдығы

А) 10

В) 50

С) 2

Д) 25/

Е) 20/
4. 60 Н күш денеге 0,8 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 2 м/с2 үдеу беретін күш

А) 140 Н.

B) 200 Н.

С) 1б0 Н.

D) 180 H.

Е) 150 Н.


5. Ауданы 10 см2 поршеньге әсер ететін күш 100 Н болса, ауданы 1 м2 поршеньге әсер ететін күш

А)100 Н.


В)1000 Н.

C) 10 Н.


D)100000 Н.

Е)10000Н.


6. F және S векторлары бағыттас. Жұмысты есептейтін формула.

A) A=FScosa.

B) A=-FSsina.

C) A=-FScosa.

D) A=FSsina.

E) A=-FS.


7. Заттың массасының дұрыс формуласы:

A) m = m0N.

B) m=m0/N.

C) m=Mv/Na.

D) m=N/m0

E) m=m0v


8. Термодинамикадағы жұмысты есептеу үшін пайдалануға болатын өрнек

A) A=

В) A=p

C) A=WP2-WP1.

D) A = Nt

Е) A = FScosa.


9. Салқындатқыштың температурасы 27°С болып, жылу машинасындағы қыздырғыштың температурасы 827°С болуы мүмкін, ондағы машинаның ең жоғарғы ПӘК.

A) 37%.


B) 27%.

C) 100%.


D) 73%.

E) 97%.
10. Реттік номері Z элемент ядросының гамма-квантын шығаруы нәтижесінде пайда болған элементтің Менделеев кестесіндегі реттік номері:

A) Z+1.

B) Z.


С) Z-2.

D) Z-1,


Е) Z+2.
11. Жер бетінен 10 м биіктіктегі балконнан массасы 0,5 кг доп көкжиекке параллель 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Жерге түсер кездегі доптың механикалық энергиясы:

А) 100 Дж.

В) 150 Дж.

C) 50 Дж.

D) 75 Дж.

E) 25 Дж.


12. 20° С-де сынаптың қаныққан буының тығыздығы 0,02 г/м3-қа тең. Осы температурадағы бу қысымын табыңыздар. Сынаптың мольдік массасы 200 г/моль

A) 0,21 Па.

B) 0,23 Па.

C) 0,24 Па.

D) 0,22 Па.

E) 0,20 Па.


13. Ядросының заряды 8*10-18 Кл болатын элементтің реттік номері: (е=1,6*10-19Кл)

А)57.


В)50.

С)12.


D) 120.

Е)37.
14. Жазық конденсатордың пластина ара қашықтығын 2 есе арттырса, оның сыйымдылығы

A) 2 есе кемиді.

B) 4 есе артады.

C) 4 ссе кемиді.

D) 2 есе артады.E) Өзгермейді.
15. Жазық конденсатордың электр өрісіне орнатылған газ разрядты түтікшедегі катод сәулелерінің ауытқуын анықтаңыз

A) Оңға қарай ауытқиды.

B) Солға қарай ауытқиды.

C) Жоғары қарай ауытқиды.

D) Ауытқымайды.

E) Төмен қарай ауытқиды.


16. Суреттегі АВ металл стерженнің қозғалысы

A) Артқа қарай.

B) Тыныштықта тұрады.

C) Алға қарай.

D) Солға қарай.

E) Оңға қарай.


17. Контурдағы ток күшін 4 есе арттырғанда магнит өрісінің энергиясы:

A) 4 есе азаяды.

B) 4 есе артады.

C) 16 есе артады

D) 2 есе артады.

E) 2 есе азаяды.


18. Екі кұбылыс байқалуда:

1. аспандағы кемпірқосақ.

2. призмадан өткен ақжарық шоғының жеті түске бөлінуі

Бұл құбылыстардың түсіндірілуі:

А) 1-ші және 2-ші жарық интерференциясымен. І

В) 1-ші және 2-ші жарық дифракциясымен.

C) 1-ші жарық интерференциясымен, 2-ші жарық дисперсиясымен.

D) 1-ші және 2-ші жарық дисперсиясымен

E) 1-ші жарық дисперсиясымен, 2-ші жарық интерференциясымен.
19. Сутегі атомының төртінші энергетикалық күйден екіншіге өткендегі энергиясы 2,55 эВ фотондар шыққан. Осы спектр сызықтарының толқын ұзындығы: (h=4,14*1-15 эВ*с)

A) 689 нм.

B) 231 нм.

C) 487 нм.

D) 456 нм.

E) 480 нм.


20. Ядролық реакция кезінде бөлініп шығатын бөлшек

A) электрон.

B) нейтрон.

C) позитрон.

D) протон.

E) a-бөлшек.


21. Бір серіппенің қатаңдығы к. Паралель қосылған осындай екі серіппе жүйесінің қатаңдығы:

A) k/4


В) к

С) k/2|.


D) 4 k.

Е) 2 k.
22. Тогы бар өткізгіштің 0,5 м белігіне магнит ерісі тарапынан әсер ететін ең үлкен күш 0,10 Н, ал ток күші 2 А болса, магнит индукция векторының модулі

A) 0,20 Тл

B) 0,50 Тл

C) 0,40 Тл

D) 0,30 Тл

Е)0,10Тл
23. Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Кернеу 125 В және ток күші 2,5 А болса, катушканың индуктивтігі:

А)0,14 Гн.

В) 0,12 Гн.

С)0,15 Гн.

D)0,13 Гн.

E) 0,16 Гн.


24. Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэлктрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/ с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ=1,6*10-19 Дж, m=9,1*10-31 кг, h=6,63*10-34 Дж*с)

А) 7,5*1015 Гц.

В) 1,8*1015 Гц.

С) 15*1015 Гц.

D) 7,5*1010 Гц.

Е) 7,5*1014 Гц.


25. Дене X осі бойымен х0 = 3 м бастапқы орнынан 5м/с жылдамдықден бір калыпты қозғалып барады. Оның координатасының уақытқа тәуелділігі

A) х = 3 + 5t

B) х = 3t

C) х = 3 - 5t

D) х = 5 + 3t

E) x = 5t


26. 60 Н күш денеге 2 м/с2 үдеу береді. Осы денеге 5м/с2 үдеу бергендегі күшті анықта

A) 130H.


В) 270Н.

С) 150H.


D) 250H.

Е) 300Н.
27. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік g=10м/с2

А) 30м

В) 40м


С) 10м

D) 20m

Е) 50м
28. Импульсы 40 кг*м/с дененің жылдамдығы 4 м/с болса, дененің массасы

А) 10 кг

В) 4 кг


С) 40 кг

D) 160 кг

Е) 44 кг
29. Бірінші ғарыштық жылдамдық:

А) 16,7 км/с.

В) 10 км/с.

C) 7,9 км/с.

D) 11,2 км/с.

E) 20 км/с.
30. Изотермиялық сығылу процесінде идеал газдың ішкі энергиясы

A) сығылу басында кемиді, соңында артады

B) кемиді

C) артады

D) сығылу басталғанда артады, аяғында кемиді

E) өзгермейді


31. Ток күшінің анықтамасына сәйкес келетін өрнекті табыңыз

A)

B)

C)

D)

E)
32. Тұйықталған контур бойымен зарядты алып өткен кезде, электр өрісі куштерінің жүмысы...

A) A = F s cos

B) A = Ғ s

С)А = 0


D) A < 0

Е)А>0
33. Ампер заңының өрнегі:A) A=IU.

В) .

C) .

D)

E) .
34. Электромагниттік тербелісті сипаттайтын дифференциалдық теңдеу:

A) .

В) .

C) .

D) .

Е) .
35. U уранның радиоактивті ыдырауында 3 рет a және 2 рет -бөлшектер шығарылуы нәтижесінде пайда болатын ядроның массалық саны:

A) 232.


B) 230.

C) 226.


D) 224.

E) 233.
36. Қатаңдығы 29,4 Н/см серіппе 20 см-гe сығылған. Деформация серпінді. Серпінділік күшінің жұмысы

A) -5,8 Дж.

B) -58,8 Дж.

С) -58,2Дж.

D) -58,6Дж.

Е) -58,4Дж.
37. 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 20 т вагон жолында тұрған массасы 10 т платформаға соғылып тіркеседі. Ары қарай олардың қозғалыс жылдамдығы

A) 0,5 м/с.

B) 1 м/с.

C) 20 м/с.

D) 5 м/с.

Е) -20м/с.


38. Егер аргон газының температурасы 27°С болса, онда оның атомының орташа кинетикалық энергиясы (k=1,38*1023 Дж/К)

А) 276*10-23 Дж.

В) 6*1021 Дж.

С) 621 Дж.

D) 35*10-23 Дж.

Е) 6,21-21 Дж.


39. Ұзындығы 100 м, ені 6 м, терендігі 2 м бассейндегі суды 15°С-тан 25°С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (с = 4200 Дж/кг *°С)

А) 400 Дж.

В) 5,04*1010 Дж.

C) 400 кДж.

D) 20 кДж.

Е) 4*108 Дж.


40. Өлшегіш құралдарды сыртқы электросгатикалық өрістен қорғау үшін

A) Құралдардың сыртын диэлектриктен дайындау керек.

B) Өлшеген құрал жанына электр өрісін тудыратын көз қою керек.

C) Құралдарды жиі сендіру керек.

D) Жермен қосу керек.

E) Метал тормен қоршау керек.


41. Зарядтары 3*10-4 Кл, сыйымдылығы 6 мкФ, конденсатордағы электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.

A) 7,5 нДж.

B) 7,5 қЦж.

C) 7,5 мДж.

D) 7,5 мкДж.

E) 7,5 Дж.


42. Жоғарғы жиілікті электромагнитгік толқындар болып табылатыны

A) Рентген сәулелері.

B) Гамма сәулелер.

C) Ультракүлгін сәулелер.

D) Инфрақызыл сәулелер.

E) Көрінетін жарық.


43. Суретге атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде максимал жиілікті фотон шығарумен қарбалас жүруін көрсетіңізА) 3.

В) 1.

С) 2.

D) 3.

E) 2.
44. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биікгіктегі дененің жылдамдығы.

A) =2gh.

B) =5gh.

C) =gh.

D)

E) =0,5gh.
45. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық (2) жылдамдығы:

A) 500000 м22.

B) 400000 м22.

C) 200000 м22.

D) 100000 м2с2.

E) 300000 м22.


46. Суретте келтірілген жағдайдағы (В=50 мТл; =200 км/с) магнит өрісінде қозғалып бара жатқан протонға әсер ететін күштің шамасы мен бағьггы

А) 8*10-16Н; "бізге"қарай

В) 16*10-16Н; тік төмен

С) 14*10-16Н; оңға

D) 12*10-16Н; солға

Е) 16*10-16Н; тік жоғары


47. Индуктивтігі 10 Гн катушка мен әр астарыньщ ауданы S=100 см 2, арақашықтығы 0,14 см ауалы жазық конденсатордан тұратын тербелмелі

контурдың жиілігі...

А) Гц

B) Гц

C) Гц

D) Гц

Е) Гц
48. Мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергия қанша:

, егер азот ядросы үшін байланыс энергиясы 115,6 МэВ, көміртек ядросы үшін 92,2 МэВ, гелий ядросы үшін 28,3 МэВ.

A) 51,7 МэВ.

B) 236,1 МэВ.

C) 23,4 МэВ.

D) 179,5 МэВ.

E) 4,9 МэВ.


49. Жасанды түрлендіруге ұшыраған бірінші ядро - азоттың () ядросын а -бөлшектермен атқылағанда, азоттың ядросы оттегі изотопының ()ядросына түрленеді. Сонда бөлініп шығатын бөлшек

A) нейтрон.

B) гелий ядросы.

C) позитрон.

D) электрон.

Е) протон.


50. Механикалық энергияның сақталу заңына сәйкес келетін өрнек

A) WK+WP=O

B) WK+Wp=A

C) WK=WP

D) WK=-WP

E) WK+Wp=const


51. Иінтіректің кіші иініне 600 H, ал үлкен иініне 20 Н күш әсер етеді. Кіші иіннің ұзындығы 6 см, үлкен иіннің ұзындығын анықтаңыз.

A) 1,8 м.

B) 0,3 м.

C) 0,2 м.

D) 1 м.

Е) 3м.
52. Өткізгіштің меншікті кедергісіA) .

B) .

C) .

D) .

Е) .
53. 500 г темір кесегін -10°С-тан +10°С-қа дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (темірдің меншікті жылу сыйымдылығы 780 Дж/кг*°С)

A) 7800 Дж.

B) 3900 Дж.

C) 780 Дж.

Б) 390Дж.

Е) 15600 Дж.


54. Адиабаталық сығылғанда, газ температурасы:

A) басында азаяды, кейін артады.

B) артады.

C) азаяды.

D) түрақты болып қалады.

E) басында артады, кейін азаяды.


55. Зарядты біртекті электр өрісінде суретте көрсетілгендей етіп, АВ жолдың бойымен l қашықтыққа орын ауыстырғанда, атқарылатын жұмыс:

A) A = 0.

B)A = qEl.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет