Физика курсыныѕ кґлемі мен мазмўнын аныќтайтын бірден-бірДата31.12.2021
өлшемі83.06 Kb.
#23390

 1. Физика курсыныѕ кґлемі мен мазмўнын аныќтайтын бірден-бір іс-ќаєазы

 1. Баєдарлама

 2. Кітап

 3. Јдістемелік ќўралдар

 4. Жўмыс дјптері

 5. Кїнтізбелік жоспар
 1. Біздіѕ елімізде физиканы оќыту јдістемесініѕ тарихында болмаєан ґзгеріс

 1. Физика курсыныѕ сызыќты тїрдегі ќўрылымы

 2. Физика курсыныѕ шеѕберлі ќўрылымы

 3. Физика курсыныѕ сатылы ќўрылымы

 4. Физика курсыныѕ кїрделі-шеѕберлі ќўрылымы

 5. Физика курсыныѕ сызыќты-шеѕберлі тїрдегі ќўрылымы
 1. Біздіѕ еліміздегі физикадан білім беру кезеѕдері

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 8

 5. 5
 1. Мектепте физиканы оќып-їйрену кезінде дјстїрлі оќыту јдістеріне жатпайтыны

 1. Сґздік јдістер

 2. Кґрнекілік јдістер

 3. Есептер шыєару

 4. Модульдік оќыту јдісі

 5. Физикалыќ эксперимент јдісі
 1. Мектепте физиканы оќып-їйрену кезіндегі дјстїрлі емес оќыту јдістері

 1. Сґздік јдістер

 2. Модульдік оќыту јдісі

 3. Тірек конспектілерін пайдаланып оќытујдісі

 4. Жїйелеп оќыту јдісі

 5. Баєдарламалап оќыту јдісі
 1. Ќазаќстанда алдыѕєы ќатарлы озат мўєалімдердіѕ ґз јдіс-тјсілдерін кґрсететін сайыс тїрі

 1. Жаѕа технологияшы

 1. Жыл мўєалімі

 2. Жас физик

 3. Жыл адамы

 4. Жыл баєдарламашысы
 1. Жалпы оќыту јдістерініѕ јрќайсысыныѕ логикалыќ жаєын кґрсететін жалпы танымдыќ јдіс тїрі

 1. Индукция жјне дедукция

 2. Баќылау

 3. Эксперимент

 4. Абстракциялау

 5. Салыстыру, аналогия, їлгілеу
 1. Нысананыѕ немесе ќўбылыстыѕ ќасиетіѕ ќарастырєанда оныѕ кейбір ќасиеттерін ескермей жеке зерттейтін жалпы танымдыќ јдіс тїрі

 1. Индукция жјне дедукция

 2. Баќылау

 3. Эксперимент

 4. Абстракциялау

 5. Салыстыру, аналогия, їлгілеу
 1. Мектепте оќытуды ўйымдастырудыѕ едјуір кеѕ тараєан формасы

 1. Экскурсия

 2. Конференция

 3. Кеѕестер

 4. Пікір-талас

 5. Сабаќ
 1. Мўєалімніѕ білімді оќушыларєа есептер шыєарып жјне оны талдай отырып немесе физикалыќ ќўбылыстарды демонстрациялап кґрсетуі арќылы жеткізу јдісі

 1. Сурет салу

 2. Ауызша баяндау

 3. Проблемалыќ оќыту

 4. Пікір-талас

 5. Таќтаєа жазу
 1. Физика пјнін оќытуда проблемалыќ жаєдайларды ќою јдістері

 1. Таќтаєа жазу жјне сурет салу

 2. Ауызша баяндау, јѕгімелесу

 3. сјйкессіздік, болжау

 4. тїсіндіру

 5. есептер шыєару
 1. Проблемалыќ оќытуда оќушыларєа ќандай да бір идеяныѕ дўрыс емес екенін дјлелдеуді ўсыну жаєдайы

 1. таѕдандыру

 2. болжау

 3. сјйкессіздік

 4. аныќталмаєандыќ

 5. дауласу жјне пікір таластыру
 1. Проблемалыќ оќытуды жїзеге асыру їшін ќажет емес шарт

 1. Оќу материалдарында оќушылар їшін проблемалар бола алатын есептердіѕ, мјселелердіѕ, тапсырмалардыѕ болуы

 2. Мўєалімніѕ оќу материалындаєы проблемалыќ мјселелерді ажыратуєа баєытталєан сабаќќа јзірленуініѕ жїйесі болуы

 3. Мўєалімніѕ проблемалыќ жаєдай жасай білу шеберлігі

 4. Мўєалімніѕ сабаќта кесте, схема, плакат, эпи жјне диапроекторлерді ќолдануы

 5. Оќушылардыѕ бойында проблемаларды ашу мен тўжырымдау
 1. Оќу эксперименті

 1. Ќўрал–жабдыќтардыѕ кґмегімен сабаќта физикалыќ ќўбылысты ќайтадан кґз алдына јкелу

 2. Физикалыќ ќўрал–жабдыќтар мен машиналардыѕ єылымда, техникада ќолданылуын оќып їйрену

 3. Физикалыќ заѕдардыѕ мјнін оќып їйрену мен олардыѕ арасындаєы байланысты ќарастыру

 4. Оќушыларды ґнер–табыстардыѕ жјне физикалыќ заѕдарды ашудыѕ тарихымен таныстыру

 5. Физикалыќ ќўбылыстарды есептер шыєарып жјне оны талдай отырып жеткізуі
 1. Физиканы оќыту їрдісінде теория мен практиканы байланыстырушы

 1. Сурет салу

 2. зертханалыќ жўмыстар

 3. демонстрациялыќ экспеимент

 4. Пікір-талас

 5. Тјжірибе

 1. Зертханалыќ жўмыстардыѕ кїрделі тїрі

 1. Сабаќтан тыс тјжірибелер мен баќылаулар

 2. оќушылардыѕ сыныпта орындайтын зертханалыќ жўмыстары

 3. физикалыќ практикум

 4. фронталь

 5. демонстрациялыќ тјжірибе
 1. Ќазіргі баєдарламалар бойынша алєашќы ґлшеу ебдейліктерініѕ ќалыптасуы

 1. 1-2 сыныпта

 2. 3-4 сыныпта

 3. 5-6 сыныпта

 4. 7-8 сыныпта

 5. мектепке дейінгі жаста
 1. Физикалыќ шамаларды жанама жолмен ґлшеу ебдейлігініѕ ќалыптастыруы

 1. 1 сыныпта

 2. 4 сыныпта

 3. 8 сыныпта

 4. 7 сыныпта

 5. 10 сыныпта
 1. Оќу жјне єылыми экспериментті орындау кезінде ќўралатын негізгі ѕс ќимылдары мен олардыѕ кїрделірек дјрежесін ескере отырып, тјжірибені ґздігінен ќою ебдейлігініѕ ќалыптасу деѕгейлері

 1. I,II,III,IV,V,VI

 2. I,II,III,IV,V

 3. I,II,III,IV

 4. I,II,III

 5. I,II
 1. Оќу їрдісінен бґліп алуєа болмайтын оќыту јдісі

 1. Есептер шыєару

 2. Ґлшеулер жїргізу

 3. Проблемалыќ оќыту

 4. Пікір-талас

 5. Болжау
 1. Механика, молекулалыќ физика, электродинамика т.б. болып бґлінуі - физика есептері классификациясыныѕ ќай тїрі

 1. берілу тјсіліне ќарай

 2. шешу тјсіліне ќарай

 3. ќиындыєына ќарай

 4. мазмўнына ќарай

 5. шыєару јдістемесіне ќарай
 1. Есептіѕ берілу тјсіліне ќарай бґліну тїрі

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Есептіѕ ќиындыєына ќарай бґліну тїрі

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Есептіѕ шыєару јдістемесіне ќарай бґліну тїрі

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Есеп шыєарудыѕ алгоритмдік јдісініѕ екінші кезеѕі

 1. Есептіѕ шартын ќысќаша жазу, суретін салу

 2. Физикалыќ шамаларды БХБ жїйесінде жазу

 3. Есептіѕ басќаша жолдарын ќарастыру жјне олардыѕ ішінен тиімдісін алу

 4. Алынєан жауапты талдау

 5. Теѕдеулерді ќўру жјне оларды шешу
 1. Арнаулы уаќытта оќушылардыѕ мўєалімніѕ тікелей ќатысуынсыз, біраќ оныѕ тапсыруымен, баќылауымен орындайтын жўмысы

 1. Зертханалыќ жўмыс

 2. Есептер шыєару

 3. Ґзіндік жўмысы

 4. Реферат

 5. Таќтаєа жазу
 1. Оќушылардыѕ шыєармашылыќ ќабілеттерін дамытуєа негізделген ґзіндік жўмыс тїрі

 1. тјжірибелердіѕ жаѕа нўсќасын жасау

 2. электр тізбегініѕ сызбаларын сызу жјне оны оќу

 3. графиктерді тўрєызу жјне талдау

 4. электр тізбектерін жинастыру

 5. жаѕа заѕдарєа мысалдар келтіру
 1. Жаѕа білімді игеру жјне јр тїрлі јдебиеттермен дербес жўмыс істей алу ебдейлігін ќалыптастыруєа маќсатталєан ґзіндік жўмыс тїрі

 1. Жаѕа физикалыќ заѕдар менформулларды ќолдануєа есептер ќўрастыру

 2. Физикалыќ шамалардыѕ функционалдыќ тјуелділігін кґрсететін формулаларды ќорыту

 3. Есептер шыєару

 4. Физикалыќ шамаларды ґлшеу

 5. Жаѕа физикалыќ шамалар мен формулаларды ќолдану їшін есептер ќўрастыру
 1. Оќушыларда практикалыќ сипаттаєы ебдейліктер мен даєдыларды ќалыптастыру негізгі маќсаты болып табылатын ґзіндік жўмыс тїрі

 1. баяндамалар мен рефераттар дайындау

 2. жаѕа заѕдарєа мысалдар келтіру

 3. Ќўрал конструкциясына ґзгерістер енгізу

 4. Ќўралдардыѕ жаѕа жобасын жасау

 5. Ќўралдардыдайын сызбалардыѕ кґмегімен дайындау
 1. Білімді дамыту, оны практикада ќолдану ебдейлігін ќалыптастыру негізгі маќсаты болып табылын ґзіндік жўмыс тїрі

 1. Зерттеу элементтерімен тјжірибелер орындау

 2. Болжам ќўру

 3. Физикалыќ шамаларды ґлшеу

 4. Формулалардыѕ дўрыстыєын дјлелдеу

 5. Ќосымша јдебиеттермен жўмыс

 1. Оќушылардыѕ білімін тексерудіѕ еѕ кеѕ тараєан тјсілі

 1. Жазбаша

 2. Физикалыќ диктант

 3. Баќылау жўмысы

 4. Ауызша

 5. Тест

 1. Білімді тексерудіѕ ауызша тјсілі

 1. Физикалыќ диктант

 2. Зачет

 3. Тест

 4. Баќылау жўмысы

 5. Ґзіндік жўмыс

 1. Ќысќа уаќыттыѕ ішінде оќушылардыѕ кґлемі едјуір кеѕ мјселелері бойынша білімін тексеруге мїмкіндік беретін ґте тиімді формасы

 1. Жазбаша

 2. Физикалыќ диктант

 3. Баќылау жўмысы

 4. Ауызша

 5. Тест
 1. 8-сынып физика курсыныѕ негізгі мазмўны

 1. Жўмыс, ќуат, механикалыќ энергия

 2. Жылулыќ, электр, электрмагниттік жјне жарыќ ќўбылыстары

 3. Тербелістер мен толќындар

 4. Энергияныѕ, импульстіѕ саќталу заѕдары

 5. Атом жјне атом ядросы

 1. Оќытудаєы єылыми таным кезеѕдері

 1. Фактілер→їлгі→одан шыєатын салдарлар→эксперимент

 2. Фактілер→ одан шыєатын салдарлар → їлгі →эксперимент

 3. Їлгі → одан шыєатын салдарлар → фактілер →эксперимент

 4. Їлгі → Фактілер →одан шыєатын салдарлар→эксперимент

 5. Эксперимент → одан шыєатын салдарлар →їлгі→ фактілер

 1. Физикада ќолданылатын їлгілеу јдісі

 1. Нысананыѕ немесе ќўбылыстыѕ ќасиетін ќарастырєанда оныѕ кейбір ќасиеттерін ескермей жеке зерттеу

 2. Нысаналардыѕ арасындаєы ўќсастыќ пен айырмашылыќтарды табу

 3. Нысананыѕ белгілі бір ќастетін кґрсететін жїйені ойша немесе материалды тїрде жасау

 4. Формулалардыѕ дўрыстыєын дјлелдеу

 5. Шындыєында жасалмайтын, эксперименттік жаєдайєа теориялыќ талдау жасау

 1. Дјстїрлі оќыту јдістер классификациясы

 1. Сґздік јдістер, кґрнекілік јдістер, физикалыќ эксперимент, есептер шыєару

 2. Физикалыќ эксперимент, кґрнекілік јдістер, деѕгейлеп саралап оќыту технологиясы

 3. С.Н.Лысенкованыѕ технологиясы, деѕгейлеп саралап оќыту технологиясы, есептер шыєару,

 4. Оќушылардыѕ ґз бетінше істейтін жўмысы, С.Н.Лысенкованыѕ технологиясы, кґрнекілік јдістер

 5. Ўжымдыќ оќыту технологиясы, физикалыќ эксперимент, кґрнекілік јдістер

 1. Оќушылардыѕ ќандай білім алу керектігін, ал оќытушылардыѕ оќушыларєа ќандай білім беру керектігін аныќтайтын іс-ќаєазы

 1. Баєдарлама

 2. Кітап

 3. Јдістемелік ќўралдар

 4. Жўмыс дјптері

 5. Кїнтізбелік жоспар
 1. 9-сынып физика курсыныѕ негізгі мазмўны

 1. Классикалыќ физика, салыстырмалылыќ теориясы, кванттыќ физика

 2. Жылулыќ, электр, электрмагниттік жјне жарыќ ќўбылыстары

 3. Тербелістер мен толќындар, аспан сферасы жјне аспан координаталары, атом жјне атом ядросы

 4. Ішкі энергия, термодинамиканыѕ бірінші заѕы, ќаныќќан жјне ќаныќпаєан булар

 5. Механикалыќ ќозєалыс, жылдамдыќ, масса, инерция, тартылыс ќўбылысы
 1. 7-сынып физика курсыныѕ негізгі мазмўны

 1. Классикалыќ физика, салыстырмалылыќ теориясы, кванттыќ физика

 2. Жылулыќ, электр, электрмагниттік жјне жарыќ ќўбылыстары

 3. Тербелістер мен толќындар, аспан сферасы жјне аспан координаталары, атом жјне атом ядросы

 4. Ішкі энергия, термодинамиканыѕ бірінші заѕы, ќаныќќан жјне ќаныќпаєан булар

 5. Механикалыќ ќозєалыс, жылдамдыќ, масса, инерция, тартылыс ќўбылысы
 1. Жалпы білім беретін орта мектепте механика бґлімі мазмўныныѕ реті

 1. Кинематика негіздері, динамика негіздері, саќталу заѕдары, механикалыќ тербелістер мен толќындар

 2. Кинематика негіздері, саќталу заѕдары, динамика негіздері, механикалыќ тербелістер мен толќындар

 3. Динамика негіздері, кинематика негіздері, саќталу заѕдары, механикалыќ тербелістер мен толќындар

 4. Механикалыќ тербелістер мен толќындар, кинематика негіздері, динамика негіздері, саќталу заѕдары

 5. Динамика негіздері, кинематика негіздері, механикалыќ тербелістер мен толќындар, саќталу заѕдары
 1. Кинематика бґлімініѕ негізгі ўєымдары

 1. Ньютон заѕдары

 2. Масса, кїш, инерциялыќ санаќ жїйелері

 3. Тербелістер мен толќындар, аспан сферасы жјне аспан координаталары, атом жјне атом ядросы

 4. Ішкі энергия, термодинамиканыѕ бірінші заѕы, ќаныќќан жјне ќаныќпаєан булар

 5. Материялыќ нїкте, траектория, механикалыќ ќозєалыс, жылдамдыќ, їдеу
 1. Масса, їдеу жјне кїштіѕ арасындаєы байланысты кґрсететін заѕ

 1. Ньютонныѕ I-заѕы

 2. Ньютонныѕ I I -заѕы

 3. Ньютонныѕ I I -заѕы

 4. Гук заѕы

 5. Инерция заѕы

 1. Механиканыѕ барлыќ заѕы орындалатын жїйе

 1. Классикалыќ

 2. Жылулыќ

 3. Электрмагниттік

 4. Инерциялыќ

 5. Кванттыќ
 1. Сым темірдіѕ диаметрін аныќтау їшін оќушы ўзындыєы 30 мм сымды карындаш бойына ќатарластырып 30 орам орады. Сым темірдіѕ диаметрі ќандай?

 1. 1 мм

 2. 60 мм

 3. 3 мм

 4. 1 см

 5. 3 см
 1. Жас бамбук тјулігіне 86,4 см-ге ґседі. Ол секундына ќанша ґседі.

A) 1 см

B) 1∙10-3 см C) 10∙10-3 см D) 10∙103 см E) 1∙103 см
 1. Бірќалыпты тїзу сызыќты ќозєалысты ќарастырєанда орын ауыстыру векторыныѕ баєыты таѕдап алєан осьтіѕ баєытымен сјйкес келсе координата

 1. кемиді

 2. ґзгермейді

 3. артады

 4. аныќталмайды

 5. алдымен кемиді, сонан соѕ артады
 1. Векторлыќ шамалар

 1. їдеу, уаќыт

 2. масса, уаќыт

 3. жылдамдыќ, орын ауыстыру

 4. уаќыт, орын ауыстыру

 5. жылдамдыќ, масса

 1. 1 м2 беттегі барлыќ квадрат сантиметрді кесіп алып, бір біріне жалєастыра ќатар ќойєандаєы оныѕ ўзындыєы

 1. 100 мм

 2. 1 км

 3. 100 см

 4. 100 м

 5. 1см
 1. Бірдей екі жјшіктіѕ біреуіне ірі, ал екіншісіне ўсаќ бытыра салынєан. Олардыѕ массаларыныѕ ара ќатынасы

A) аныќталмайды

B) ўсаќ бытыра салынєан жјшік массасы ірі

бытыра

салынєан

жјшік

массасынан артыќ


C) ірі бытыра салынєан жјшік массасы ўсаќ

бытыра

салынєан

жјшік

массасынан артыќ


D) ўсаќ бытыра салынєан жјшік массасы ірі

бытыра

салынєан

жјшік

массасынан кем


E) ўсаќ бытыра салынєан жјшік массасы ірі

бытыра

салынєан

жјшік

массасымен бірдей


51 Ќозєалыс туралы ‘‘Денеге басќа дене немесе кїш јсер еткенде єана ќозєалады” деген тўжырым жасаєан єалым

 1. Кеплер

 2. Аристотель

 3. Галилей

 4. Ньютон

 5. Гук
 1. Дененіѕ инерттілік ќасиетін сипттайтын шама

 1. Їдеу

 2. Тыєыздыќ

 3. Атом ядросы

 4. Ішкі энергия

 5. Масса
 1. Ґзара јсерлесетін екі дененіѕ їдеулері модульдерініѕ ќатынасы

 1. олардыѕ массаларыныѕ кері ќатынасына теѕ

 2. олардыѕ массаларыныѕ кґбейтіндісіне теѕ

 3. олардыѕ массаларыныѕ ќосындысына теѕ

 4. бірінші дененіѕ массасына теѕ

 5. екінші дененіѕ массасына теѕ
 1. И.Ньютонныѕ екінші заѕын тїсіндіреді

 1. Тыныштыќта тўрєан дене

 2. Денелердіѕ Жерге ќўлауы

 3. Кїнніѕ айналасында планеталардыѕ ќозєалысы

 4. Арбашалар арќылы жасалєан тјжірибе

 5. Планеталар айналасында серіктердіѕ ќозєалысы
 1. Ньютонныѕ бірінші заѕы дўрыс болатын жаєдай

 1. Дененіѕ бірнеше кїштіѕ јсерінен ќозєалысында

 2. Дененіѕ бастапќы жылдамдыєы нольге теѕ болєанда

 3. Тек материалды нїкте немесе ілгерілемелі ќозєалыстаєы денелер їшін

 4. Їйкеліс кїшініѕ јсерінен ќозєалєан денелер їшін

 5. Ауырлыќ кїшініѕ јсерінен ќозєалєан денелер їшін
 1. Денеге тїсірілген барлыќ кїштердіѕ геометриялыќ ќосындысы

 1. Энергияныѕ саќталу заѕы

 2. Теѕ јсерлі кїш

 3. Ауырлыќ кїші

 4. Бїкілјлемдік тартылыс кїші

 5. Импульстіѕ саќталу заѕы
 1. Јдістемелік ќўралдардаєы Ньютонныѕ їшінші заѕын баяндаудыѕ негізгі јдістері

 1. Индукция жјне дедукция

 2. Баќылау, болжау

 3. Эксперимент

 4. Абстракциялау

 5. Салыстыру, аналогия, їлгілеу
 1. Энергияныѕ ґзгеруін сипаттайтын физикалыќ шама

 1. Жол

 2. Инерция

 3. Жўмыс

 4. Масса

 5. Температура

 1. Физикалыќ шамалардыѕ уаќыт ґтуіне байланысты синус жјне косинус заѕы бойынша периодты ґзгеруі

 1. Еркін тербеліс

 2. Тербеліс периоды

 3. Тербеліс жиілігі

 4. Тербеліс амплитудасы

 5. Гармониялыќ тербеліс
 1. Жіпке ілінген дененіѕ, резеѕкеге ілінген жїктіѕ, ќысќашќа ќысылєан темір сызєыштыѕ жјне ішектіѕ ќозєалыстарына ортаќ ќасиет

 1. Ќозєалыстыѕ ќайталануы

 2. Тербеліс периоды

 3. Тербеліс жиілігі

 4. Тербеліс амплитудасы

 5. Тербеліс саны
 1. Ќума жјне кґлденеѕ толќындарєа тјн негізгі ќасиеті

 1. Олар кеѕістікте тарай отырып, зат тасымалдайды

 2. Олар кеѕістікте тарай отырып, зат тасымалданбай энергия тасымалданады

 3. Олар ќатты денелерде бірдей жылдамдыќпен тарайды

 4. Олардыѕ таралу жылдамдыќтары бірдей

 5. Олардыѕ таралу жылдамдыќтары ортаныѕ тыєыздыєына тјуелсіз
 1. Адам ќўлаєыныѕ дыбысты ќабылдауы

 1. 120-200 Гц аралыєында

 2. 20-10000 Гц аралыєында

 3. 50-10000 Гц аралыєында

 4. 1-20 Гц аралыєында

 5. 20-20000 Гц аралыєында
 1. Кґлемі 1см3 сынаптыѕ массасы 13,6 г. Ондаєы атомдар саны 4,1∙1022 болса, сынаптыѕ бір атомыныѕ массасы

A) 5∙1022 г B) 4,1∙1022 г C) 13,6∙1022 г

D) 3.32∙10-22 г E) 17,7∙10-22 г 1. Бір ќўйманыѕ кґлемі сол металдан ќўйылєан екінші ќўйманыѕ кґлемінен 12,5 есе артыќ. Ќай ќўйманыѕ массасы кем жјне ќанша есе кем

 1. Екінші ќўйманыѕ массасы бірінші ќўйманыѕ массасынан 12,5 есе кем

 2. Бірінші ќўйманыѕ массасы екінші ќўйманыѕ массасынан 12,5 есе кем

 3. Екінші ќўйманыѕ массасы бірінші ќўйманыѕ массасынан 25 есе кем

 4. Бірінші ќўйманыѕ массасы екінші ќўйманыѕ массасынан 25 есе кем

 5. Екінші ќўйманыѕ массасы бірінші ќўйманыѕ массасына теѕ
 1. Куб тјрізді ыдыс сумен толтырылєан. Осы ыдыстыѕ ішіндегі судыѕ массасы 64 г болєандаєы судыѕ ыдыс тїбіне тїсіретін ќысымы

A) 200 Н/м2

B) 300 Н/м2

C) 400 Н/м2

D) 500 Н/м2

E) 600 Н/м2


 1. Оќушы бґлме барометрі бойынша атмосфералыќ ќысымныѕ 749 мм. сын. баєанына теѕ екендігін аныќтады. Бўл нјтижені бірнеше ќабат тґменде тўратын екінші оќушыныѕ ґлшеуі арќылы алынєан нјтижемен салыстырєанда айырмасы 2 мм. сын. баєаны болєандыєы аныќталды. Екінші оќушыныѕ пјтерінде барометр кґрсеткен ќысым

 1. 2 мм. сын. баєаны

 2. 749 мм. сын. баєаны

 3. 751 мм. сын. баєаны

 4. 375 мм. сын. баєаны

 5. 1498 мм. сын. баєаны
 1. Иіндіктіѕ кіші иініне 300 Н, ал їлкен иініне 20 Н кїш јрекет етеді. Кіші иінніѕ ўзындыєы 5 см. Їлкен иінніѕ ўзындыєы

 1. 5 см

 2. 20 см

 3. 7,5 см

 4. 15 см

 5. 10 см
 1. Иіндіктіѕ иіндерініѕ ќатынасы 10:1. Оныѕ ўзын иініне јрекет ететін кїш 150 Н-єа теѕ болса, онымен ауыр жјшікті 12 см биіктікке кґтергендегі жўмыс

 1. 180 Дж

 2. 150 Дж

 3. 120 Дж

 4. 270 Дж

 5. 70 Дж

 1. Самосвалдыѕ массасы жеѕіл автомобильдіѕ массасынан 18 есе артыќ, ал самосвалдыѕ жылдамдыєы жеѕіл автомобильдіѕ жылдамдыєынан 6 есе кем. Осы автомобильдіѕ кинетикалыќ энергиясын салыстырыѕдар

 1. Самосвалдыѕ энергиясы екі есе кем

 2. Самосвалдыѕ энергиясы тґрт есе кем

 3. Самосвалдыѕ энергиясы їш есе кем

 4. Самосвалдыѕ энергиясы екі есе артыќ

 5. Самосвалдыѕ энергиясы тґрт есе артыќ
 1. Ўзындыєы 1,2 м, ал ені 8 см жјне ќалыѕдыєы 50 мм тікбўрышты білеушеніѕ кґлемі

A) 52,2∙10-3 м3 B) 59,2∙10-3 м3 C) 100 м3

D) 480 м3E) 4,2∙10-3 м3


 1. Тереѕдігі 5м су кґлемі 0,6м3 тасты судыѕ бетіне дейін кґтереді. Тастыѕ тыєыздыєы 2500 кг/м3. Тасты кґтеруде істелген жўмыс

 1. 2500 кДж

 2. 45 кДж

 3. 150 кДж

 4. 145 кДж

 5. 450 кДж
 1. Инерция заѕына сјйкес денеге басќа денелердіѕ јсері теѕгерілген болса, онда ол

 1. їдеусіз ќозєалады

 2. їдемелі ќозєалады

 3. жылдамдыєын арттырады

 4. нольге айналады

 5. жылдамдыєын ґзгертеді
 1. Дененіѕ салмаєы нольге теѕ болєан кездегі кїйі

 1. инерттілік

 2. вакуум

 3. жартылай салмаќсыздыќ

 4. салмаќсыздыќ

 5. газ
 1. Импульстіѕ саќталу заѕын ќорытып шыєаруєа негіз болатын заѕдар

 1. Ньютонныѕ бірінші жјне їшінші заѕы

 2. Инерция заѕы

 3. Ньютонныѕ бірінші жјне екінші заѕы

 4. Термодинамиканыѕ бірінші жјне екінші заѕы

 5. Ньютонныѕ екінші жјне їшінші заѕы
 1. Дененіѕ ќозєалу баєыты бойынша јсер ететін кїштіѕ жўмысы

 1. кїш пен жолдыѕ кґбейтіндісіне кері пропорционал

 2. кїш пен жолдыѕ кґбейтіндісіне тура пропорционал

 3. кїш пен жолдыѕ ќосындысына кері пропорционал

 4. кїш пен жолдыѕ ќосындысына тура пропорционал

 5. кїш пен жылдамдыќтыѕ кґбейтіндісіне тура пропорционал
 1. Атмосфералыќ ќысымнан жоєары немесе тґмен ќысымдарды ґлшеу ќўралы

 1. манометр

 2. калориметр

 3. термометр

 4. психрометр

 5. барометр
 1. Зат ќўрылысыныѕ молекула-кинетикалыќ теория негізінде јрќайсысы тјжірибе жїзінде дјлелденген їш ќаєидасы

 1. зат ўсаќ бґлшектерден тўрады; бўл бґлшектер бір-бірімен ґзара јсерлеседі; бґлшектер їнемі ќозєалыста болады

 2. зат їш кїйге бґлінеді; олардыѕ пішіні ґзгереді; кґлемін саќтайды

 3. зат ўсаќ бґлшектерден тўрады; бўл бґлшектер бірбірімен ґзара јсерлеседі; бґлшектер ќозєалыссыз болады

 4. зат тек молекулалардан тўрады; бўл молекулалар ґзара јсерлеседі; їнемі ќозєалыста болады

 5. зат ўсаќ бґлшектерден тўрады; бўл бґлшектердіѕ ґлшемі болмайды; бґлшектер жылдамдыќпен ќозєалады
 1. Молекула-кинетикалыќ теория негіздері таќырыбындаєы негізгі ўєым

 1. температура

 2. энергия

 3. молекула

 4. масса

 5. ќысым
 1. Еѕ алєаш рет молекулалардыѕ ґлшемін аныќтау їшін Рэллейдіѕ жасаєан тјжірибесінде пайдаланылєан сўйыќ

 1. су

 2. спирт

 3. бензин

 4. зјйтїн майы

 5. кастор майы
 1. Молекуланыѕ жылдамдыєын тјжірибе жїзінде аныќтаєан єалым

 1. Рэллей

 2. Броун

 3. Штерн

 4. Перрен

 5. Авагадро
 1. Оттегі молекуласыныѕ массасы A) 5,31∙10-26 кг

B) 3,3∙10-26 кг C) 6,02∙1023 кг D) 8,31∙10-3 кг E) 8,5∙10-18 кг


 1. Бір мольдіѕ мґлшерінде алынєан заттыѕ массасы

 1. зат мґлшері

 2. заттыѕ салыстырмалы массасы

 3. заттыѕ массасы

 4. заттыѕ мольдік массасы

 5. Авагадро тўраќтысы
 1. Идеал газдыѕ термодинамикадаєы аныќтамасы

 1. Температура тўраќты болєанда, белгілі массада газдыѕ ќысымы оныѕ кґлеміне кері пропорционал болатын газ

 2. Температура тўраќты болєанда, белгілі массада газдыѕ ќысымы оныѕ кґлеміне тура пропорционал болатын газ

 3. Температура тўраќты болєанда, белгілі массада газдыѕ ќысымы оныѕ кґлемі ґзгермейтін газ

 4. Газ молекулаларыныѕ арасында жылулыќ тепе-теѕдік болатын газ

 5. Молекулалары материялыќ нїкте болып табылатын, ґзара јсерлеспейтін, соќтыєысќан кезде абсолют серпімді соќтыєыс болатын газ
 1. Идеал газдыѕ молекула-кинетикалыќ кґзќарас бойынша аныќтамасы

 1. Температура тўраќты болєанда, белгілі массада газдыѕ ќысымы оныѕ кґлеміне кері пропорционал болатын газ

 2. Температура тўраќты болєанда, белгілі массада газдыѕ ќысымы оныѕ кґлеміне тура пропорционал болатын газ

 3. Температура тўраќты болєанда, белгілі массада газдыѕ ќысымы оныѕ кґлемі ґзгермейтін газ

 4. Газ молекулаларыныѕ арасында жылулыќ тепе-теѕдік болмайтын газ

 5. Молекулалары материялыќ нїкте болып табылатын, ґзара јсерлеспейтін, соќтыєысќан кезде абсолют серпімді соќтыєыс болатын газ
 1. Идеал газ кїйініѕ теѕдеуініѕ газ заѕдары негізінде ќорытылып шыєарылу јдісі

 1. дедуктивтік

 2. индуктивтік

 3. термодинамикалыќ

 4. статистикалыќ

 5. молекула-кинетикалыќ
 1. Газ заѕдарын идеал газ кїйініѕ теѕдеуініѕ салдары ретінде ќарастыратын јдіс

 1. термодинамикалыќ

 2. статистикалыќ

 3. молекула-кинетикалыќ

 4. индуктивтік

 5. дедуктивтік
 1. Јмбебап (универсал) газ тўраќтысы

 1. газ молекулаларыныѕ концентрациясыныѕ Авагадро тўраќтысына кґбейтіндісіне теѕ

 2. газ молекулаларыныѕ концентрациясыныѕ Больцман тўраќтысына кґбейтіндісіне теѕ

 3. Больцман тўраќтысыныѕ Авагадро тўраќтысына ќатынасына теѕ

 4. Авагадро тўраќтысыныѕ Больцман тўраќтысына кґбейтіндісіне теѕ

 5. Авагадро тўраќтысыныѕ Больцман тўраќтысына ќатынасына теѕ

 1. Температура тўраќты болєанда термодинамикалыќ жїйе кїйініѕ ґзгеру процесін тјжірибе жїзінде ашќан єалым

 1. Менделеев жјне Клапейрон

 2. Бойль жјне Мариотт

 3. Гей-Люссак

 4. Шарль

 5. Пуассон
 1. Егер газ ќысымы ґзгермесе, берілген массасы газ їшін кґлемніѕ температураєа ќатысы тўраќты болады

 1. Менделеев жјне Клапейрон теѕдеуі

 2. Бойль жјне Мариотт заѕы

 3. Гей-Люссак заѕы

 4. Шарль заѕы

 5. Пуассон теѕдеуі
 1. Жылулыќ ќозєалысќа байланысты энергия

 1. Потенциалдыќ энергия

 2. Кинетикалыќ энергия

 3. Жылу мґлшері

 4. Ішкі энергия

 5. Механикалыќ энергия
 1. Жїйеге берілген жылу мґлшері оныѕ ішкі энергиясын ґзгертуге жјне жїйеніѕ сыртќы денелермен жўмыс істеуіне жўмсалады

 1. Термодинамиканыѕ їшінші заѕы

 2. Термодинамиканыѕ екінші заѕы

 3. Термодинамиканыѕ бірінші заѕы

 4. Энергияныѕ саќталу заѕы

 5. Броундыќ ќозєалысты баќылаудан шыєатын ќорытынды
 1. Дененіѕ кїйін сипаттайтын макропараметрлер

 1. P, V, T,

 2. P, V, T, m, µ

 3. M, m, µ

 4. Q, W, T

 5. A, Q, U
 1. Салыстырмалы ылєалдылыќ

 1. Берілген температурадаєы 1 м3-таєы килограммен ґрнектелген су буыныѕ тыєыздыєына теѕ

 2. Абсольюттік ылєалдылыќтыѕ берілген температурадаєы пайызбен алынєан ќаныќќан бу тыєыздыєына ќатынасы

 3. Заттыѕ ќатты кїйден сўйыќ кїйді айналып ґтіп, буєа айналуы

 4. Ґз сўйыєымен динамикалыќ тепе-теѕдікте болатын бу

 5. Ґз сўйыєымен динамикалыќ тепе-теѕдікте болмайтын бу
 1. Ќўрєаќ жјне сулы екі термометрден тўратын арнайы ќўрал

 1. гигрометр

 2. барометр

 3. термометр

 4. психрометр

 5. калориметр
 1. Газ 2,5∙104 Па тўраќты ќысымда ыдыста орналасќан газєа 6∙104 Дж жылу бергенде, ол 2 м3 шамаєа кґлемін ўлєайтты. Газдыѕ ішкі энергиясыныѕ ґзгеру шамасы

 1. 104 Дж

 2. 108 Дж C) 2∙104 Дж D) 5∙104 Дж E) 12∙104 Дж
 1. Идеал жылу ќозєалтќышы ќыздырєыштан 0,6 МДж жылу алып, салќындатќышќа 0,2 МДж жылу береді. Осы ќозєалтќыштыѕ пайдалы јсер коэффициенті

A) ≈55% B) ≈50% C) ≈67% D) ≈75% E) ≈100%


 1. Жылу машинасыныѕ пайдалы јсер коэффициенті

 1. јр уаќытта 50%

 2. јр уаќытта 100%

 3. јр уаќытта 1%

 4. јр уаќытта бірден артыќ

 5. јр уаќытта бірден кіші

 1. Жылу мґлшерін механикалыќ жўмысќа айналдыруєа негізделген ќўрылєы

 1. Жылу резервуарлары

 2. Жылу ќозєалтќыштар

 3. Ќыздырєыш

 4. Суытќыш

 5. Тоѕазытќыш
 1. Суыєыраќ денеден ыстыєыраќ денеге ґздігінен жылу берілу мїмкін еместігін тўжырымдайтын заѕ

 1. Термодинамиканыѕ бірінші заѕы

 2. Термодинамиканыѕ екінші заѕы

 3. Энергияныѕ саќталу заѕы

 4. Сублимация

 5. Конденсация

0100 Ўзындыєы 1 м, жіѕішке, бір ўшы бітеу, ішіне сынап толтырылєан, ашыќ жаєы табаќшадаєы сынапќа батырылєан ќўрал 1. гигрометр

 2. калориметр

 3. термометр

 4. психрометр

 5. барометр

0101 Металдарда электр тогын тасымалдаушы электрондар екенін дјлелдейтін тјжірибе 1. Рикке тјжірибесі

 2. Фарадей тјжірибесі

 3. Эрстед тјжірибесі

 4. Майкельсон тјжірибесі

 5. Морли тјжірибесі

0102 Кулон тјжірибесі 1. Ток кїші жјне кернеудіѕ арасындаєы байланысты аныќтайды

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетеді

 3. Тогы бар параллель ґткізгіштердіѕ ґзара јсері кґрсетеді

 4. Екі зарядтыѕ ґзара јсерлесуі зарядтардыѕ шамалары мен араќашыќтыєына байданысты таєайындайды

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетеді

0103 Эрстед тјжірибесі 1. Ток кїші жјне кернеудіѕ арасындаєы байланысты аныќтайды

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетеді

 3. Тогы бар параллель ґткізгіштердіѕ ґзара јсері кґрсетеді

 4. Екі зарядтыѕ ґзара јсерлесуі зарядтардыѕ шамалары мен араќашыќтыєына байданысты таєайындайды

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетеді

0104 Ампер тјжірибесінде 1. Ток кїші жјне кернеудіѕ арасындаєы байланысты аныќталады

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетіледі

 3. Тогы бар параллель ґткізгіштердіѕ ґзара јсері кґрсетіледі

 4. Екі зарядтыѕ ґзара јсерлесуі зарядтардыѕ шамалары мен араќашыќтыєына байданысты таєайындалады

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетіледі

0105 Фарадей тјжірибесінде 1. Ток кїші жјне кернеудіѕ арасындаєы байланысты аныќталады

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетіледі

 3. Тогы бар параллель ґткізгіштердіѕ ґзара јсері кґрсетіледі

 4. Екі зарядтыѕ ґзара јсерлесуі зарядтардыѕ шамалары мен араќашыќтыєына байданысты таєайындалады

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетіледі

0106 Ом тјжірибесі 1. Ток кїші жјне кернеудіѕ арасындаєы байланысты аныќтайды

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетеді

 3. Тогы бар параллель ґткізгіштердіѕ ґзара јсері кґрсетеді

 4. Екі зарядтыѕ ґзара јсерлесуі зарядтардыѕ шамалары мен араќашыќтыєына байданысты таєайындайды

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетеді

0107 Герц тјжірибесі 1. Жарыќтыѕ толќындыќ ќасиетін аныќтаєан

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетеді

 3. Электромагниттік толќынды шыєарып жјне тарататын толќындыќ ќасиеттерін зерттеуге арналєан

 4. Элементар электр зарядыныѕ шамасын аныќтайды

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетеді

0108 Милликен-Иоффе тјжірибесі 1. Жарыќтыѕ толќындыќ ќасиетін аныќтаєан

 2. Электр тогыныѕ магнит тілшесіне јсерін кґрсетеді

 3. Электромагниттік толќынды шыєарып жјне тарататын толќындыќ ќасиеттерін зерттеуге арналєан

 4. Элементар электр зарядыныѕ шамасын аныќтайды

 5. Электромагниттік индукция ќўбылысын кґрсетеді
0109 Зарядталєан бґлшектердіѕ ерекше формасы

 1. Электромагниттік ґріс

 2. Гравитациялыќ ґріс

 3. Ядролыќ кїш ґрісі

 4. Электр заряды

 5. Электр тогы
ґзара

јсерлесуінен болатын материяныѕ

0110 Зарядтардыѕ јсерлесуін еѕ француз физигі

 1. Рикке

 2. Фарадей

 3. Эрстед

 4. Милликен

 5. Кулон

алєаш

рет тјжірибелік жолмен аныќтаєан

0111 Заряды +4∙10-8 Кл зарядталєан сынап тамшысы екі тамшыєа бґлінді: біріншісі -4∙10-8 Кл зарядќа дейін зарядталєан. Екінші тамшы заряды

A) +5∙10-8 Кл B) +4∙10-8 Кл

C) 10-8 Кл D) -4∙10-8 Кл E) -5∙10-8 Кл


0112 Электромагнитік тербелістердіѕ кеѕістікте шекті жылдамдыєымен тарау процесі

 1. Жарыќ жылдамдыєы

 2. Электростатикалыќ индукция

 3. Диэлектриктер

 4. Электромагниттік толќындар

 5. Ферромагнетиктер

0113 Кеѕістік пен уаќыт туралы жаѕа ілім 1. Салыстырмалылыќ теориясы

 2. Нанотехнология

 3. Кванттыќ физика

 4. Ќолданбалы физика

 5. Электродинамика

0114 Омметр 1. Кернеуді ґлшейтін ќўрал

 2. Тізбектегі ток кїшін реттеп отыру їшін ќолданылатын ќўрал

 3. Тўраќты токтаєы ґткізгіш кедергісін ґлшейтін ќўрал

 4. Ток кїшін ґлшеу їшін ќолданылатын ќўрал

 5. Электрондыќ электр ґлшеуіш ќўрал

0115 Ґткізгіштіѕ бойында заряд орын ауыстырєанда, тўраќты электр ґрісі жасайтын жўмыс 1. Q=I2∙R∙t

 2. P=A/t

 3. P=I∙U

 4. A=I∙U∙t

 5. A= I∙R∙t

0116 Ішінде вольфрам ќыл орналасќан метал трубка 1. Электронды-сјулелік тїтік

 2. Осциллограф

 3. Диод

 4. Анод

 5. Катод

0117 Ќалыпты жаєдайда ґткізгіштер мен диэектриктер арасындаєы аралыќ мјнге ие болатын заттар 1. Жартылай ґткізгіштер

 2. Электростатикалыќ индукция

 3. Диэлектриктер

 4. Диамагнетиктер

 5. Ферромагнетиктер

0118 Магниттік ќасиеттері јлсіз заттар 1. Жартылай ґткізгіштер

 2. Электростатикалыќ индукция

 3. Диэлектриктер

 4. Диамагнетиктер

 5. Ферромагнетиктер

0119 Ферромагнетиктіѕ ферромагнетиктік ќасиеті жойылып, парамагнетикке айналатын температурасы 1. Абсольют температура

 2. Кюри температурасы

 3. Кризистік температура

 4. Нолдік температура

 5. Ќалыпты температура

020 Параллель жалєанудыѕ ерекшелігі 1. Бір тармаќтыѕ ажыратылуы басќаларєа кедергі келтірмейді

 2. Тізбекке жалєанєан ґткізгіштердіѕ біреуі ажырап кеткенде, тізбекте ток жїрмей ќалады

 3. Жалпы тізбектегі электр кедергісі жек ґткізгіштер кедергілерініѕ ќосындысына теѕ

 4. Тізбектіѕ бїкіл бґлігіндегі ток кїші бірдей болады

 5. Бірінші ґткізгіштіѕ соѕына екінші ґткізгіштіѕ басы жалєанады

0121 Ґткізгіштерді тізбектей жалєаудыѕ ерекшелігі 1. Бір тармаќтыѕ ажыратылуы басќаларєа кедергі келтірмейді

 2. Тізбекке жалєанєан ґткізгіштердіѕ біреуі ажырап кеткенде, тізбекте ток жїрмей ќалады

 3. Жалпы тізбектегі электр ґткізгіштігі жеке ґткізгіштер ґткізгіштігініѕ ќосындысына теѕ

 4. Тізбектіѕ бїкіл бґлігіндегі кернеу бірдей

 5. Ґткізгіштердіѕ басы жјне соѕы ток кґзіне ортаќ жерде ќосылуы

0122 Кґлденеѕ ќимасыныѕ ауданы 0,5 см2, кедергісі 2,8 Ом алюминий ґткізгіштіѕ ўзындыєы (алюминидіѕ тыєыздыєы 2,7∙10-8 Ом∙м)

A) 3∙103 м

B) 15,2∙10-4 м C) 5∙103 м

D) 1,9∙10-8 м E) 3,78∙10-8 м


0123 Конденсатор сыйымдылыєы 200 мкФ, астарларындаєы заряд 0,005 Кл. Конденсатор астарларындаєы кернеу

 1. 25 Ф

 2. 1 В

C) 40000 В

D) 200,5 В

E) 2,5 В
0124 Электр ґрісініѕ кернеулігін аныќтауїшін кеѕістіктіѕ ќандай да бір нїктесіне 4 мкКл “сынаќ” зарядын орналастырамыз. Оєан ґріс тарапынан 0,08 Н кїш јсер ететіні белгілі болса, осы нїктедегі ґріс кернеулігі

A) 3∙103 Кл B) 2∙104 Кл C) 5∙103 Кл D) 1,9∙10-8 Кл

E) 3,78∙10-8 Кл
0125 Ґткізгіштіѕ кґлденеѕ ќимасынан 16 секундта 2∙1019 электрон ґтті. Егер электрон зарядыныѕ шамасы 1,6∙10-19 Кл-єа теѕ болса, ґткізгіштегі ток кїші


 1. 0,1А

 2. 0,2 А

 3. 0,3 А

 4. 0,4 А

 5. 0,5 А

0126 Оптика бґлімініѕ жарыќ сјулелері туралы тїсінік беретін тарауы 1. кванттыќ оптика

 2. геометриялыќ оптика

 3. толќындыќ оптика

 4. электромагниттік толќындар

 5. Атмосфералыќ оптикалыќ ќўбылыстар

0127 Оптика бґлімініѕ жарыќтыѕ толќындыќ ќасиетін кґрсететін тарауы 1. кванттыќ оптика

 2. геометриялыќ оптика

 3. толќындыќ оптика

 4. электромагниттік толќындар

 5. Атмосфералыќ оптикалыќ ќўбылыстар

0128 Оптика бґлімініѕ жарыќтыѕ корпускулалыќ ќасиеті, яєни оныѕ затпен ґзара јсерін зерттейтін тарауы 1. кванттыќ оптика

 2. геометриялыќ оптика

 3. толќындыќ оптика

 4. электромагниттік толќындар

 5. Атмосфералыќ оптикалыќ ќўбылыстар

0129 Жарыќтыѕ интерференциясы мен дифракция ќўбылыстары зерттеліп, тїсіндірілген тјжірибелер 1. Гюйгенс пен Френель

 2. Максвелл

 3. Планк пен Эйнштейн

 4. Ньютон

 5. Юнг жјне Френель

0130 Жарыќ толќындарыныѕ мґлдір емес бґгеттерді ораєытып ґту ќўбылысы 1. Жарыќ дисперсиясы

 2. Жарыќ дифракциясы

 3. Жарыќ интерференциясы

 4. Жарыќ сјулесініѕ ќайтымдылыєы

 5. Жарыќ поляризациясы

0131 Жарыќтыѕ электрлік векторы тербелісініѕ басым баєытына ие болу ќўбылысы 1. Жарыќ дисперсиясы

 2. Жарыќ дифракциясы

 3. Жарыќ интерференциясы

 4. Жарыќ сјулесініѕ ќайтымдылыєы

 5. Жарыќ поляризациясы

0132 Голография 1. Толыќ жазу

 2. Обьектілер туралы аќпаратты толыќ жазу жјне саќтау јдісі

 3. Кґлемді бейне алу јдісі

 4. Заттан шаєылатын жјне толќын кґзінен шыќќан когерентті толќыннан пайда болатын интерференциялыќ кґріністі тіркеуге негізделген, толќындыќ ґрісті жазу мен ќайта ќўрудыѕ јдісі

 5. Толыќ толќындыќ фронт ќўру јдісі

0133 Жарыќтыѕ тїзусызыќты таралу заѕы 1. Жарыќ тїзусызыќты таралады

 2. Жарыќ біртекті ортада тїзусызыќты таралады

 3. Жарыќ шаєылмаєан жјне сынбаєан жаєдайда тїзусызыќты таралады

 4. Нјрседен шаєылєан жарыќ тїзусызыќты таралады

 5. Нјрседен сынбаєан жарыќ тїзусызыќты таралады

0134 Фотометрия 1. Жарыќ аєынын ґлшеу јдісі

 2. Ґлшеу јдісі

 3. Жарыќ аєынын жјне ґлшеу јдістерін зерттейтін оптиканыѕ бґлімі

 4. Субьективті сезімдерді наќтылау їшін ќызмет ететін оптиканыѕ бґлімі

 5. Фотонныѕ сипаттамаларын ґлшеу јдісі

0135 Берілген заттыѕ сыну кґрсеткіші мен тыєыздыєыныѕ байланысы 1. Тыєыздыќ артса артады, кемісе кемиді

 2. Сыну кґрсеткіші ґзгермейді

 3. Тыєыздыєы артќанда азаяды жјне тыєыздыєы кемігенде артады

 4. Оптикалыќ тыєыздыќ заттыѕ тыєыздыєына пропорционал болєандыќтан еш байланыс жоќ

 5. Тыєыздыєы ґзгермейді

0136 Аумаќтыќ пластинка 1. Линза сияќты жўмыс істейтін оптикалыќ ќўрал

 2. Белгілі бір жарыќты фокустайтын ќасиеті бар пластинка

 3. Френель аумаєыныѕ бґлігін жабатын пластинка

 4. Френельдіѕ жўп немесе таќ аумаєын жабатын пластинка

 5. Жарыќ дифракциясын алу їшін ќолданылатын оптикалыќ ќўрал

0137 Табиєи жарыќты оптикалыќ осінен параллель ќиылєан кристалл пластинадан ґткізсе 1. жарыќ шашырайды

 2. оптикалыќ дихроизм ќўбылысы байќалады

 3. жарыќ поляризацияланады

 4. екі жаќты сыну ќўбылысы байќалады

 5. ештеѕе болмайды

0138 Баќылаушы кґзіне баєытталєан оптикалыќ жїйе 1. радиотелескоп

 2. рефлектор

 3. спектрограф

 4. окуляр

 5. телескоп

0139 Баќылаушыныѕ ќабылдаєан толќын ўзындыєы сјуле шыєаратын кґздіѕ толќын ўзындыєымен белгілі бір ќатынаспен байланысатынын таєайындаєан физик

 1. Карл Янский

 2. Исаак Ньютон

 3. Малюс

 4. Христиан Доплер

 5. Луи де Бройль

0140 Планк тўраќтысы A) 6,62∙10-34 Дж∙с

B) 6,62∙1034 Дж∙с


 1. 300 нм

 2. 600 нм

E) 1,6∙10-19 Дж
0141 Ядролардыѕ јртїрлі бґлшектер шыєара отырып, ґздігінен тїрленуі

 1. фотоэффект

 2. радиоактивтілік

 3. ядролыќ реакциялар

 4. ядролыќ кїштер

 5. термоядролыќ синтез

0142 Ядролардыѕ јсерлесу кезінде ґзгеруі 1. фотоэффект

 2. радиоактивтілік

 3. ядролыќ реакциялар

 4. ядролыќ кїштер

 5. термоядролыќ синтез

0143 1 м.а.б.(массаныѕ атомдыќ бірлігі) A) 0,1∙1012 кг

B) 1,2∙1016 кг C) 2,3 ∙106 кг D) 5,4 ∙109 кг E) 1,66 ∙10-27 кг

0144 Шыєу ќуаты P=4 мВт гелий-неонды лазер їздіксіз ќалыпта л=632,8 нм толќын ўзындыєында жўмыс жасайды. Лазер ф= 1 с-та ќанша шыєаратын фотон саны

A) 0,1∙1016 B) 1,2∙1016 C) 2,3 ∙106

D) 0,4 ∙109

E) 1,5 ∙103
0145 Атомдардыѕ ішкі ќўрылымын зерттеуге арналєан алєашќы тјжірибе


 1. Резерфорд тјжірибесі

 2. Ньютон тјжірибесі

 3. Малюс тјжірибесі

 4. Доплер эффектісі

 5. Луи де Бройль тјжірибесі

0146 Жалпы нуклондар саны 1. A=Z-N

 2. A=Z∙N

 3. A=Z+N

 4. A=N2

 5. A=Z2

0147 Алюминий 13Al27 ядросыныѕ байланыс энергиясы

 1. 100 мэВ

 2. 220 мэВ

 3. 330 мэВ

 4. 440 мэВ

 5. 550 мэВ

0148 Темір 26Fe56 атомдарын протондармен атќылаєанда радиоактивті кобальт27Co56 атомдары жјне таєы бір бґлшектер ќўрастырылады. Осы бґлшектіѕ тїрі

 1. протон

 2. нейтрон

 3. электрон

 4. б-бґлшегі

 5. в-бґлшегі

0149 Сутегі атомы негізгі кїйінде толќын ўзындыєы л=243,1 нм фотон жўтады. Электрон кґшкен орбитаныѕ реттік саны 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

0150 Егер 1 тјулікте ыдыраєан радон атомдарыныѕ саны 18,2%-ке теѕ болса, оныѕ жартысы ыдырауєа ќажетті уаќыт 1. 0,182 тјулік

 2. 0,818 тјулік

 3. 3600 сек

 4. 24 сає

 5. 3,5 тјулік


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет