Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə ҚаптағаеваPdf көрінісі
бет1/105
Дата20.02.2023
өлшемі20.76 Kb.
#69406
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
Байланысты:
6 сынып6
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі ұсынған
Г И Салғараева
Г А Кө­пеева
Ə Ə Қаптағаева
А Ғ Юсупова
ИНФОРМАТИКА
Жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің 6­сы ны бы на ар нал ған оқу лық


ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 32.973 я 72
И 69
И 69 Информатика. Жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің 6-сы ны бы на 
ар нал ған оқулы қ./Г.И.Салғараева, Г.А.Кө пеева, Ә.Ә.Қап-
тағаева, А.Ғ.Юсупова. – Нұр-Сұлтан: «Ар ман-ПВ» баспа-
сы, 2020. – 160 бет.
ISBN 978-601-318-283-4
Оқу лық негізгі орта білім беру деңгейінің жаңартылған мазмұн-
дағы үлгілік оқу бағдарламасына сәй кес оқу шы лар дың жас ерек ше-
лік те рі ес ке рі ле оты рып жа зыл ды. Тілі жеңіл, тақырыптар мазмұны 
қосымша мәліметтермен және СD дискімен қамтылған.
ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 32.973 я 72
© Салғараева Г.И.,
Көпеева Г.А., 
Қаптағаева Ә.Ә.,
Юсупова А.Ғ., 2020
ISBN 978-601-318-283-4
© «Ар ман-ПВ» бас па сы, 2020
Бар лық құ қы ғы қор ғал ған. Бас па ның рұқ са тын сыз кө ші ріп ба су ға бол май ды.


3
ШАРТТЫ­БЕЛГІЛЕР
Жаңа­тақырыпты­меңгеру­тапсырмалары­–­функционалдық сауаттылықты 
қалыптастыру тапсырмалары
Сұрақтарға­жауап­берейік
Дəптерге­орындайық
Себебін­анықтайық
Компьютерде­орындайық
Талдап,­салыстырайық
Үй­тапсырмасы
Кел,­ойланайық!
аңа тақырып ты түсіну үшін 
ал дын ала берілетін тапсыр-
малар
Бүгін­үйренетініміз:
ақырыптағы иге рілетін мəлі-
меттер; күтілетін нə тижелер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет