Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə ҚаптағаеваPdf көрінісі
бет11/105
Дата20.02.2023
өлшемі8.04 Mb.
#69406
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   105
Байланысты:
6 сынып

-кес те.­ сеп теу те ни ка ла рының тари ы
Ре­ті­
Су­ре­ті­
Атауы
1
Пас каль ма ши на сы
2
Лейб ниц құрастырған 
ме ха ни ка лық есеп теу 
ма ши насы – ариф мо метр
3
Чарльз Бэб бидждің ана ли-
ти ка лық ма ши на сы


18
Ре­ті­
Су­ре­ті­
Атауы
4
Хол ле риттің есеп ші-пер-
фо ра ция лық ма ши на сы
5
Тью ринг ма ши на сы
6
Цу зе ма ши на сы – Z3
7
Го вард Айкеннің ав то-
мат ты есеп теу ма ши на сы 
«Марк-1»
Сұ­рақ­тар­ға­жау­ап­бе­рейік
1. Алғашқы са нау құ рал да ры қан дай бол ған?
2. Есепшоттар әртүрлі елдерде қандай атауларға ие болды?
Мі­не,­қы­зық!
АҚШ­та ғы ал ғаш қы ав то мат тандырылған ком пью тер лердің ұзын ды ғы 
м, сал ма ғы тон на бол ған.
Сұрақтарға­жауап­берейік


19
3. Ло га рифм сыз ғы шы қай жы лы шық ты?
4. Чарльз Бэб бидж қан дай ма ши наның жобасын құрас-
тыр ды?
5. Алғашқы прог рам малаушы кім?
Се­бе­бін­анық­тай­ық
1. Адам дар тас тар ды, жіп тер ді және ағаш таяқшаларды не 
үшін қолданды?
2. Не лік тен Чарльз Бэб бидж ді «ком пью тер дің ата сы» деп 
атайды?
3. Не лік тен 1936, 1941, 1944 жыл дар ы құрастырылған ма-
ши на лар элект рон ды есеп теу ма ши на лар ына жат пай ды?
Ком­пью­тер­де­орын­дай­ық
Есеп шот тың да му та ри хы ту ра лы 4–5 слайдтан тұ ра тын 
презентация жа саң дар. Ин тер нет тен қосымша ақпараттар 
мен суреттер тау ып, презентацияда қолданыңдар. Презен-
тацияға атау қой ып, өз бумаларыңа сақ таң дар.
Талдап,­салыстырайық
Алғашқы ком пью тер лер мен заманауи ком пью тер лер ді 
са лыс ты рың дар. Қан дай өз ге ріс тер байқадыңдар? Есеп теу
тех ни ка сы қа лай да мып жа тыр?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет