Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə ҚаптағаеваPdf көрінісі
бет12/105
Дата20.02.2023
өлшемі20.76 Kb.
#69406
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   105
Байланысты:
6 сынып

Дəп­тер­ге­орын­дай­ық
Дәп тер ле рі ңе есеп теу тех ни ка сы ның да му ына үлес қос-
қан ға лым дар дың есім де рін жа зың дар. Олар ту ра лы қы-
зық ты ақ па рат тар тауып, сы нып тас та рың мен бө лі сің дер.
Үй­де­орын­дай­ық­­
Кар тон мен желімді пайдаланып, ком пью тер дің не ме се 
есеп шот тың ма ке тін жа саң дар. Ол үшін есептеулер жүр-
гізіп, картоннан бөлшектерді қиып алыңдар.
Себебін­анықтайық
Компьютерде­орындайық
Тал­дап,­салыстырайық
Дəптерге­орындайық
Үй­тапсырмасы


20
§ 4. Есеп теу тех ни ка ˙˝ ның да муы мен ке ле ше гі
Біз өт кен са бақ та ал ғаш қы есеп-
теу іш ма ши на лар мен та ныс қан 
бо ла тын быз. Біз бұл тақырыпта 
элект рон ды есеп теу іш ма ши на ла-
ры ның (ЭЕМ) да му бу ын да ры мен 
та ны са мыз.
М-нің да му та ри ы қан дай? 
ЭЕМ-нің да му та ри хы бір не ше бу ын дар ға бө лі не ді. Бу ын дар-
дың ау ысуы элект рон ды тех ни ка лар дың да муы мен және ЭЕМ-
нің эле ме нт тік ба за сы ның ау ы суына бай ла ныс ты (6-су рет).
ІІ буын (1958–1964)
Транзисторлар 
ІІІ буын (1964–1971)
Интегралды микросұлба
І буын (1946–1958)
Электронды-вакуумды шамдар
IV буын (1971 жылдан бастап жасалған 
компьютерлер)
Үлкен және өте үлкен интегралды сұлбалар
6-су рет. Ком пью тер бу ын да ры
І­бу­ын­ком­пью­тер­ле­рі
1946–1958 жыл да ры құрастырылған. Бұл компьютерлердің 
ерекшелігі – электронды-вакуумды шамдардың қолданылуы. 
Олар да мәліметтерді ен гі зу мен шығару үшін тесілген ленталар 
мен тесілген карталар пай да лан ылды. Сол жыл да ры ENIAC
EDVAC, UNIVAC деген атауға ие болған компьютерлер пайда 
болды. Олар ды қа зір гі ЭЕМ-нің ата ла ры деуге бо ла ды.
Кел,­ойланайық!
• Ал ғашқы адам дар санау үшін 
не қолданған?
Ал ғаш қы есеп теу іш ма ши-
на ла рдың қан дай түр ле рін 
бі ле сің дер?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет