Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə ҚаптағаеваPdf көрінісі
бет13/105
Дата20.02.2023
өлшемі8.04 Mb.
#69406
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   105
Байланысты:
6 сынып

Бүгін­үйренетініміз:
• есеп теу те ни ка сы ның да му 
бу ын да ры;
• ком п ю тер лік те но ло гия ның 
ке ле ше гі.
Да­му­–­Раз ви тие – e elopment


21
ІІ­бу­ын­ком­пью­тер­ле­рі
1958–1964 жыл да ры құрастырылған. Бұл бу ын да жар-
ты лайөт кіз гіш тер – тран зис тор лар пай да ланыл ды. ЭЕМ-нің 
кө ле мі бір не ше есе кі ші рей ді. Осы буын компьютерлерінде 
Форт ран, Ал гол, Ко бол про грам ма лау тіл де рі алғаш рет қолда-
нылды.
ІІІ­бу­ын­ком­пью­тер­ле­рі
Бұл бу ын да (1964–1971 жыл да ры) ин тег рал ды сұлбалар 
пай да ланыл ды. Ин тег рал ды сұлба – бір не ше жүз мың тран-
зис тор лары бар ша ғын жар ты лайөт кіз гіш крис тал л. Осы кез де 
ЭЕМ-де р көлемді ақ па рат ты сақ тау мүм кін дік те рі не ие бол-
ды. Со ны мен қа тар ақ па рат ты сақ тау құ рыл ғы ла ры ның жа ңа 
тү рі – маг нит тік дис кі лер пай да бол ды.
ІV­бу­ын­ком­пью­тер­ле­рі
Бұл буынға 1971 жылдан бастап жасалған компьютерлер 
жатады. 1971 жы лы америкалық «INTEL» фир ма сы ком пью-
тер дің не гіз гі бло гы – про цес сор дың жұ мы сын орын дау ға қа бі-
лет ті өте үл кен ин тег рал ды сұлба ны – ал ғаш қы мик ропро цес-
сор ды жа са ды. Бұл бу ын да АҚШ-тың IBM фир ма сының жә не 
Apple фир ма сы ның Macintosh ком пью тер ле рі та ны мал бол ды.
V­бу­ын­ком­пью­тер­ле­рі
Ғалымдар болашақ V буын компьютерлерін құрастыру да. 
Бұл кезеңде адам тілін түсінетін жасанды интеллектісі бар бола-
шақтың машинасы жасалады. Бұл идея толығымен жүзеге асқан 
кезде адамдар компьютерлік программалардың көмегімен емес, 
ауызекі сөйлеу тілімен басқарады. V буынның компьютерлері про-
граммалар құрмай-ақ міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.
сеп теу те ни ка сы ның да муы перспективалары қан дай?
Есеп теу тех ни ка сының да му перспективалары туралы нақты 
болжамдар жоқ. Ғы лым мен тех ни ка са ла сы қарқынды да муда. 
Ға лым дар дың, өнер тап қыш тар дың идеяла ры жү зе ге асы ры лып, 
әлем де түр лі жа ңа тех ни ка лық құ рыл ғы лар шы ғып жа тыр.
Қа зір гі кез де қол да нылып жүрген заманауи ком пью тер-
лер ге тоқ та лайық.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет