Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə ҚаптағаеваPdf көрінісі
бет22/105
Дата20.02.2023
өлшемі8.04 Mb.
#69406
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   105
Байланысты:
6 сынып

Кел,­ойланайық!
• Прог рам ма де ген не?
• Сен дер ге опе ра ия лық жүйе 
ұғы мы та ныс па?
Бүгін­үйренетініміз:
• опе ра ия лық жүй елер дің не гіз гі 
функ ия ла ры;
• опе ра ия лық жүйе ин тер фей сі.
Опе­ра­ ия­лық­жүй­елер­– 
Опе ра ци он ные сис те мы – 
perating systems


33
Ал ғаш қы опе ра ция лық жүй елерде ко ман да лық жол ин тер-
фейсі болды, се бе бі ком пью тер ді бас қа ру үшін командалар пер-
не тақ та арқылы ен гі зі лген. Ал қа зір гі опе ра ция лық жү йелер де 
қол да ну шы ға ың ғай лы гра фи ка лық ин тер фейс қа рас ты рыл ған. 
Дер бес ком пью тер лер үшін кең та ра ған опе ра ция лық жү йелер 
12-суретте көрсетілген.
Windows
іOS
Linux
Mac OS
Windows 10
Windows Vista
12-су рет. Опе ра ция лық жүй елер
Опе ра ция лық жүй елер бірмін дет ті жә не көпмін дет ті бо лып 
бө лі не ді.
Бірмін дет ті опе ра ция лық жүйебір мезгілде тек бір ға на 
тап сыр ма ны орын дай ала тын опе ра ция лық жүйе. Оған МS DOS 
опе ра ция лық жүй есін жатқызуға бо ла ды (13-су рет).
13-су рет. МS DOS операциялық жүй есі


34
Көпмін дет ті опе ра ция лық жүйе бір мез гіл де бір не ше тап сыр-
ма ны орын дау ға мүм кін дік бе ре ді. Мы са лы, Windows опе ра ция-
лық жүй есін де ком пью тер де мә тін те ре оты рып, әуен тың дау ға 
жә не дәл осы сәт те бас қа құ жат ты бас па ға жі бе ру ге бо ла ды.
Опе ра ция лық жүйенің түрлері пай да ла ну шы лар дың са ны на 
бай ла ныс ты бірпай да ла ну шы лық жә не көппай да ла ну шы лық 
деп бө лінеді.
Қа зір гі кезде қол да нылып жүрген Windows 10 операциялық 
жүйесінің гра фи ка лық ин тер фейсін қа рас ты рай ық (14-су рет).
Іске қосу 
батырмасы
Белгішелер
Жұмыс 
үстелі
Тапсырмалар 
тақтасы
14-су рет. Windows 10 ОЖ-нің гра фи ка лық ин тер фей сі
indo s О -де қан дай объектілермен жұ мыс іс теу ге бо ла ды?
Windows 10 ОЖ Жұ мыс үс те лін де файл дар, бу ма лар мен 
қо сым ша лар және белгішелер, т.б. ор на лас қан (15-су рет).
15-су рет. 
Windows 10 
ОЖ объектілері мен белгішелері


35
Опе ра ция лық жүй елер тек ком пью тер лер ге ға на емес, 
смарт фон дар ға, план шет тер ге, элект рон ды кі таптарға және 
басқа да за ма науи цифрлық құ рыл ғы лар дың бар лы ғына 
ор на тыл ады. Мы са лы, iOS, ANDROID опе ра ция лық жүй еле рі 
(16-су рет).
16-су рет. ANDROID және iOS опе ра ция лық жүй еле рі
Miсrosoft ком па ния сы Windows опе ра ция лық жүй есін үне мі 
жа ңар тып оты ра ды (17-су рет).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет