Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə Қаптағаева


-су рет. Windows опе ра ция лық жүй есі нің да муы 36Pdf көрінісі
бет23/105
Дата20.02.2023
өлшемі8.04 Mb.
#69406
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   105
Байланысты:
6 сынып

17-су рет. Windows опе ра ция лық жүй есі нің да муы


36
 
Сұ­рақ­тар­ға­жау­ап­бе­рейік
1. Про грам ма де ген не?
2. Про грам ма лық жа сақ та ма де ген не?
3. Про грам ма лық жа сақ та ма не ше түр ге бө лі не ді?
4. Опе ра ция лық жүйе де ген не?
5. Опе ра ция лық жүйе қан дай мін дет тер атқарады?
6. Windows 10 ОЖ қан дай объектілері бар?
Се­бе­бін­анық­тай­ық
1. Ком пью тердің опе ра ция лық жүй есіз жұ мыс жа са й ал-
мауының себебі неде?
2. Неліктен ал ғаш қы опе ра ция лық жүй елердің интерфейсі 
ко ман да лық деп атал ған?
3. Не се беп ті Windows опе ра ция лық жүй есін де бір мез гіл де 
бір не ше тап сыр ма ны орын дау ға бо ла ды?
Ком­пью­тер­де­орын­дай­ық
1. Жұ мыс үс те лі нің фо нын ау ыс ты рың дар.
2. «Ме нің ком пьюте рім» объектісіне тін туір дің оң жа ғын 
ба сып, жа на ма мә зір ден Windows опе ра ция лық жүй есі-
нің аты мен қол да ну шы атын анық таң дар.
3. Жұ мыс үс те лі не бу ма құ рың дар, бу ма ны «6-сы нып» деп 
атаң дар.
4. Мә тін дік құ жат қа қол да нып отыр ған ком пью тер мен 
опе ра ция лық жүйе нің атын жа зың дар.
5. Опе ра ция лық жүй елер ту ра лы не бі ле сіңдер? 4–5 сөй-
лем мен өз ой ларың ды жазыңдар.
Мі­не,­қы­зық!
жы лы 
фир ма сы 
. графикалық қа бық ша сын 
жа са ды. Бұл нұс қа өте баяу жұ мыс жа сайтын. 
жылы 
фир ма­
сы 
. нұсқасын жасады. Бұл гра фи ка лық қа бық ша 
мүм кін дік­
те рін арт ты р ды. ә ти же сін де, көпмін дет ті лік са лыс тыр ма лы түр де пай да 
бол ды жә не жа ды ға қо йыл ған 6 ки лобайт ты шек теу жой ыл ды. 
Сұрақтарға­жауап­берейік
Себебін­анықтайық
Компьютерде­орындайық


37


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет