Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə ҚаптағаеваPdf көрінісі
бет4/105
Дата20.02.2023
өлшемі8.04 Mb.
#69406
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
Байланысты:
6 сынып

Кел,­ойланайық!
• ом п ю тер де ген не?
• ом п ю тер лік қау іп сіз ді к де ген 
не?
Бүгін­үйренетініміз:
• р го но ми ка ұғы мы;
• жұ мыс ор нын дұ рыс ұй ым дас-
ты ру;
• қау іп сіз дік ере же ле рін сақ тау.
Эр­го­но­ми­ка­–­ р го но ми ка –
rgonomics


7
Басты сәл
еңкейтіп ұстаймыз
Иығымыз 
еркін
Тізе тікбұрыш 
болып бүгілген 
Оқу құралдары оқу-
шының алдында 
орналасқан
Арқаны тік 
ұстаймыз
Саусақтар мен 
білек бір сызықта 
орналасқан
60–70 см
1-су рет. Жұ мыс үс те лі нің эр го но ми ка сы
Компьютермен жұмыс жасау уақыты
1–2-сыныптар – 10 минут
3–5-сыныптар – 15–20 минут
6–9-сыныптар – 25–30 минут
10–11-сыныптар – 30–35 минут
Ком пью тердің алдында отыр-
ған адам ның ая ғы мен қолы 90° 
бо лып бү гі луі қа жет.
Ком пью тер мен жұ мыс жа сау 
барысындағы ережелер:
1. Жұ мыс ор ны нда тү зу, дұ рыс 
оты р.
2. Мо ни тор мен көз дің ара қа шық ты ғын үне мі қадағала.
3. Ком пью тер үстеліне артық зат тар ды қой ма (те ле фон, су-
сын дар, та ғам дар, сөм ке, т.с.с.).
4. Отыр ған орын дығыңды өзі ңе ың ғай лы етіп қоюға дағ ды лан, 
әрі-бе рі жыл жы тып, ау ыс тыр ма.
5. Пер не тақ та, тін туір ді дұрыс пай да лан, қа жет сіз ба са 
бер ме.
6. Компьютер құ рыл ғы лар ын ау ыс тыр ма, сым да рға ти іс пе.
7. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да белгіленген 
уақыт ты сақта, үне мі көз, де не жат ты ғу ла рын жа са.
Естеріңе­сақтаңдар!
« ргономика» ұғымы 
информатика пәнінде ғана 
емес, басқа да салаларда 
қолданылады. Атап айтсақ, 
медицинада, техникада, 
ауылшаруашылығында, 
өнеркәсіпте және т.б.


8
8. Жұ мыс жа сап бол ған нан кей ін бөл ме нің ауа сын тазартуды 
ұмытпа.
9. Са бақ та мұ ға лім нің нұс қау лы ғын тың да, бөг де жұ мыс-
тар мен (ой ын ой нау, ви део кө ру, му зы ка тың дау, т.б.) ай на-
лы спа.
10. Ком пью тер сы ны бын да орын ау ыс ты рып, басқа оқу шы-
лар ға ке дер гі кел ті рме.
Ком пью тер мен жұ мыс жа са ғанда, осы атал ған ере же лер ді 
үне мі ес те сақ тасақ, ден сау лы ғы мыз ға еш қан дай зи ян кел-
мей ді.
Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да үне мі жа салатын 
жат ты ғу лар (2, 3-су рет тер).


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет