Г и салғараева г а кө­пеева Ə Ə Қаптағаева


-су рет. Де не жат ты ғу ла ры 3-су ретPdf көрінісі
бет5/105
Дата20.02.2023
өлшемі20.76 Kb.
#69406
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
Байланысты:
6 сынып

2-су рет. Де не жат ты ғу ла ры
3-су рет. Көз жат ты ғу ла ры


9
Сұ­рақ­тар­ға­жау­ап­бе­рейік
1. Эр го но ми ка де ген не?
2. Эр го но ми ка ның мақ са ты қандай?
3. Ин фор ма ти ка ка би не тінд е қан дай ере же лер сақталуы тиіс?
4. Ком пью тер мен жұ мыс жа сау ба ры сын да қан дай жат ты-
ғу лар жасау керек?
5. Жас ерек ше лікте рі ңе қа рай ком пью тер дің алдында қан ша 
уа қыт оты руға болады?
Се­бе­бін­анық­тай­ық
1. Ком пью тер сы нып та рын да не үшін қауіпсіздік ере же-
лер ін сақ тау ке рек?
2. Не лік тен сендерге ком пью тер де 25 ми нут тан ар тық жұ-
мыс жасауға бол май ды?
3. Не лік тен эр го но ми ка мен ин фор ма ти ка өзара бай ла-
ныс ты?
­Ком­пью­тер­де­орын­дай­ық
PowerPoint про грам ма сын да эр го но ми ка ту ра лы 5 слайд-
тан тұ ра тын презентация жа сап, бе зен ді рің дер. Презента-
цияға атау қой ып, өз бу маларыңда сақ таң дар.
Талдап,­салыстырайық
Ком пью тер дің алдында оты ру дың екі түрлі жағ дай ын 
қа рас ты рып, са лыс ты рың дар.
Міне,­қызық!
ат пси хо фи зио ло гы рик Пе пер эр го но ми ка ның та лап та рын дұ рыс 
орын да ған да мы на дай нә ти же лер ала ты нын айт ты
– тү зу отыр ған адам осы уа қыт қа дей ін гі жа ғым ды эмо ция ла рын еш қан дай 
күш жұм са май ес ке тү сі ре ала ды
– қа лып тас қан көз қа рас тар ға қай шы бол ға ны мен, ға лым ның зерт теу ле рі нің 
нә ти же сі се ру ен деу адам ның энер ге ти ка лық қо рын шы ғын дай ты нын көр сет ті
– сабаққа кө те рің кі кө ңіл күй мен кел ген шәкірттер сабақтан одан да жо ға ры 
кө ңіл күй мен шы ға ты ны анық тал ды.
Сұрақтарға­жауап­берейік
Себебін­анықтайық
Компьютерде­орындайық
Тал­дап,­салыстырайық


10


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет