Газет 1921 жылдың 1 маусымынанжүктеу 2.76 Mb.
Pdf просмотр
бет5/11
Дата15.03.2017
өлшемі2.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2

1

3

1

2

1. – село Акарал

2. – село  Керімагаш-Арасан, Керимагач-Арасанская СШ

Приложение №3 утвержденное постановлением 

акимата  Панфиловского   района от 

«___»_________2015 года №___

Схема перевозки детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах 

село Кызылжиде, село Сарпылдак

1. – село Кызылжиде

2. – село  Керімагаш-Арасан, Керимагач-Арасанская СШ

3. – село Сарпылдак

Панфилов ауданы єкімдігініњ 

2017 жылѓы «___» _________№___ 

ќаулысымен бекітілген 

№2 ќосымша

Аќарал елді мекенінде т±ратын балаларды 

Керімаѓаш-Арасан орта мектебіне тасымалдаудыњ схемасы

Аќарал, Керімаѓаш-Арасан трассасы«Жаркент  өңірі»

№ 10  (8853)

17 ақпан  2017  жыл

7

 

Қазақстан  Президенті   Жолдауының  халқымыздың алдына қойып отырған ерекше  міндеттерінің бірі-әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына ену. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясын нақтылай түсетін басты бағдар мемлекетіміздің  

жылма-жыл қарыштап дамуына жол ашады.  Жалпы жұртшылық  ілкімді 

ілгерлеушілікті  жүргізіліп  жатқан жұмыстардың үдемелі нәтижесі деп біледі. 

 

Көптеген міндетті Үкіметтік бағдарлама жоспарының логикалық жалғасы деуге болады. 

 

Ұлттық жоспар –«Нақты 100 қадам» мемлекетіміздің ішкі мәселесіне де, сыртқы дамуына да кепілдік береді. Бұл қадам  біздің де ауданымыздың өсіп-

өркендеуіне, сондай-ақ, ел тұрғындарының белгілі бір мақсаттарға қол жеткізуі  

үшін қажет. 

                   Н.БұғыБаев,

аудандық Әділет  басқармасының инспекторы,

 

«Қазақстан Заңгерлер Одағының» 

мүшесі .

МеМлекетіМіздің 

сыртқы 

даМуына да  кепілдік  береді

Тілді   құрмеТТеу - 

баршамыздың   міндеТіміз

 

Тәуелсіз Қазақстанның 

экономикасымен  бірге  ұлы  рухани 

құндылықтары-тіл,  мәдениет,  білім 

мен  ғылым  уақыт  өткен  сайын  жаңа 

сатыларға  көтерілуде.  Бүгінгі  таңда 

қазақ  тілі  ел  халқын  біріктіруші  басты 

фактор  ретінде  қазақстандық  қоғамда 

өзінің  мемлекеттік  мәртебесіне  сай 

қолданыла бастады.                                                   

 

Тіл мәселесі 

– 

Елбасымыздың  жыл  сайын  арнай-тын  Жолдауынан    да  әркез  орын  та-

бады.  Қазақстан  Республикасының 

мемлекеттік тілі-қазақ тілі. 

 

Мемлекеттік тіл-  

мемлекеттің      бүкіл  аумағында 

қоғамдық  қатынастардың  барлық  са-

ласында  қолданылатын  мемлекеттік 

басқару,  заң  шығару,  сот  ісін 

жүргізу  және  іс  қағаздарын  жүргізу  тілі. 

Қазақстан  халқын  топтастырудың  аса 

маңызды  факторы  болып  табылатын 

мемлекеттік  тілді  меңгеру-Қазақстан 

Республикасының  әрбір  азаматының  па-

рызы.  Ол  жайында  халық  қалаулылары 

да  тынбай  айтуда,басылым  беттері 

де  жаппай  сол  тақырыпты  көтеруде.

 

Үкімет тарапы-

нан  да  мемлекеттік  тіл  мәселесі 

қолға алынғаны қашан. 

 

Әдет-ғұрпымызды, салт-

дәстүрімізді 

қолдап, 

еліміздің 

тыныштығын  ойлап  отырған  кеңпейіл 

халық үшін туған тілінен тұғырлы ештеңе 

жоқ.

а.ырым, 

аудандық  Әділет  басқармасының 

инспекторы.

 

Біздің  мемлекетімізде  сыбайлас  жемқорлықпен  күресуге  бағытталған  негізгі нормативтік  құқықтық  акт  –  Қазақстан  Республикасының  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-

қимыл туралы» Заңы. Сонымен қатар 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы жасалды, Мемлекет 

басшысының бірнеше Жарлықтары да қабылданды. Оның сыртында Елбасымыз жыл сайынғы 

Жолдауында бұл мәселеге ерекше тоқталып келеді. Жалпы, сыбайлас жемқорлық - өте қауіпті 

де жағымсыз әлеуметтік қөріністердің бірі.     

 

Бүгінгі  таңда,  мемлекеттің  ұйымдасқан  қылмыс  және  сыбайлас  жемқорлықпен күрес  саласындағы  ең  басты  назары  экономикалық  даму  процестерінің  басқарылуына, 

ұйымдық-құрылымдық буындардың тиімді жолдарына, ішкі өзін-өзі бақылау жүйесін құруға және 

қылмыстылықты тазартуға аударылуы тиіс.

    


 Барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар өз құзыретінің шегінде сы-

байлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Жалпы, ертеңі үшін елеңдейтін әрбір сана-

лы азамат жемқорлықты ауыздықтау ісінде өзінің жеке үлесін қосқаны  абзал.

     

   З.НурахуНОва ,

аудандық Әділет басқармасының

 іс-жүргізушісі .

Сыбайлас  жемқорлық – қоғам  дертімамаН   міНБері

Сот      СараптамаСын   

жүргізу   туралы

 

Сот  сараптамасын  жүргiзу мерзiмi  сот  сараптамасы  органы,  сот-

сараптама қызметін лицензия негізінде 

жүзеге  асыратын  не  сот  сараптама-

сы  органының  қызметкерi  болып  та-

былмайтын,  сот  сарапшысы  ретiнде 

тартылған жеке тұлға сот сараптамасын 

және оның объектiлерiн тағайындау ту-

ралы қаулыны, ұйғарымды iс жүргiзуге 

қабылдаған күннен бастап есептеледі. 

 

Қазақстан Республикасының Әділет  министрлігі  көздеген  ерекше 

жағдайлардан  басқа,  сот  сарапта-

масын  жүргізу  мерзімі  отыз  тәуліктен 

аспауға тиіс. Сот сараптамасын жүргiзу 

мерзiмiн  ұзартуды  сот  сараптамасын 

тағайындаған  орган  (адам)  сот  сарап-

тамасы органы басшысының не сот са-

раптамасы  органының  қызметкерi  бо-

лып  табылмайтын  сот  сарапшысының 

(сот  сарапшыларының)  дәлелдi  өтiнiш 

хаты  бойынша  жүзеге  асырады.  Ерiктi 

түрде  сот  сараптамасына  тартыла-

тын  адамдардың  және  сот  сарапта-

масын  жүргiзу  үшiн  медициналық 

ұйымға  мәжбүрлеп  орналастырылған 

адамдардың онда болу мерзiмiн ұзарту 

тәртібі белгiленген. 

 

Сот сараптамаларының 

күрделілік  санаттарын  айқындаудың 

жалпы 

критерийлерін, олардың 

күрделілік  санаттарына  қарай  сот  са-

раптамаларын  жүргізу  мерзімдерін 

есептеу тәртібін, сондай-ақ сот сарапта-

масын  жүргізу  мерзімін  ұзарту  тәртібін 

Қазақстан  Республикасының  Әділет 

министрлігі белгілейді. 

Сот  сараптамасын  жүргізу  барысын-

да  зерттеу  жүргізбей  қорытынды  беру 

мүмкін  болмайтын  қосымша  матери-

алдарды  ұсыну  қажеттілігі  туындаған 

жағдайда,  сот  сараптамасы  органының 

басшысы 

не 


сот 

сараптамасы 

органының  қызметкерi  болып  табыл-

майтын сот сарапшысы сот сараптама-

сын  тағайындаған  органның  (адамның) 

атына дәлелдi өтiнiш хат жібереді.      

  

Көрсетілген  жағдайда  сот сараптамасын  жүргізуді  сот  сарап-

тамасы  органының  басшысы  не  сот 

сараптамасы  органының  қызметкерi 

болып  табылмайтын  сот  сарапшысы 

тоқтата  тұру  үшiн  негiз  болған  мән-

жайлар  жойылғанға  дейiн,  бiрақ  он 

тәулiктен асырмай тоқтата тұрады. Егер 

сот  сараптамасын  жүргізуді  тоқтата 

тұру  үшін  негіз  болған  мән-жайлар 

көрсетілген  мерзім  ішінде  жойылмаса, 

сот  сараптамасын  тағайындау  туралы 

қаулы,  ұйғарым  және  оны  жүргізу  үшін 

ұсынылған  материалдар  орындалма-

стан,  сот  сараптамасын  тағайындаған 

органның (адамның) атына жіберіледі.  

 

Сот сарапшысының 

қорытындысы  не  қорытынды  берудiң 

мүмкiн  еместiгi  туралы  хабарлама  ол 

жасалғаннан кейiн үш тәулiк iшiнде сот 

сараптамасын  тағайындаған  органға 

(адамға) жiберiледi.      

   

 Б.Сагиева, 

аудандық Әділет

 басқармасының  инспекторы .

әділет   жаршысы

« жаркент   өңірінің»  құқықтану  беті 

 

Н.Ә.Назарбаев  Мемле-кет  басшысы  ретінде  елдің  ішкі-

сыртқы  саясатының  бағыттарын 

кемеңгерлікпен 

айқындап, 

ел  ішінде  және  халықаралық 

қатынастарда 

Қазақстанның 

атынан  өкілдік  жүргізу  құқығын 

Конституцияға  сай  жүзеге  асы-

рып  келеді.  Президенттің  алдына 

қойған ең басты мақсаты да адам 

құқықтары  мен  бостандықтарын 

Конституцияға  сәйкес  іске  асы-

рылуы,  халықтың  әлеуметтік 

жағдайын  жақсарту,  ел  бірлігін 

сақтау,  мемлекеттің  экономика-

сын  және  саяси  жүйесін  дамы-

ту,  халықтар  достығын  нығайту, 

елімізді 

өркениетті 

елдер 

қатарына  қосу  екендігі  баршаға аян. 

 

Елбасы осындай 

қиын-қыстау 

кезеңде 

бірлік 


пен  ынтымақ,  бейбітшілік  пен 

тұрақтылық 

сияқты 

қазаққа 


тән  құндылықтарымызға  берік 

болсақ  қазақ  халқының  алмай-

тын  қамалы,  бағындырмайтын 

шыңы  болмайтындығын  қадап 

айтты.  Қазіргі  заманның  шапшаң 

қарқынмен  өзгеріп,  дамуы,  жаңа 

дәуірдің  тууы  Қазақстанның  да 

осыған  сай  нақты  іс-қимылдарға 

көшуін  қажет  етуіне  байла-

нысты 


Мемлекет 

басшысы 


билік 

тармақтары 

арасында 

өкілеттіліктерді 

қайта 

бөлісу 


мәселесі бүгінгі заман талабы.

 

Қазақстан  Республика- 

Жылжымайтын  мүліктің 

құқығы  нотариуспен  немесе  екі 

жақты  келісім  жасасқанда  рас-

талады  деп  ойлайды,  алайда 

бұл  келісімдер  тек  мемлекеттік 

тіркелімнен  өткеннен  кейін  ғана 

заңдық  күшіне  енген  болып  сана-

лынады.

  26.07.2007  жылғы  №  310  ҚР 

«Жылжымайтын 

мүлікке 

құқықтарды  мемлекеттік  тіркеу 

туралы»  Заңының  9  бабының  1 

тармағына  сәйкес  «тұлға  құқық 

(құқық  ауыртпалығы)  туында-

уы  үшін  негіз  болып  табыла-

тын  заңдық  факт  басталған, 

оның  ішінде  шартты  нотариат 

куәландырған,  сот  шешімі  күшіне 

енген,  өзге  де  құқық  белгілейтін 

құжаттар  берілген  кезден  ба-

стап  алты  айдан  кешіктірмей 

мемлекеттік 

тіркеу 


туралы 

өтінішпен жүгінуге міндетті».     

 

Егер  азаматтар  не-месе  заңды  тұлғалар  тіркеу 

мерзімін  өткізіп  алса  әкімшілік 

жаупкершілікке  тартылады.  ҚР 

«Әкімшілік  құқық  бұзушылық  ту-

ралы»    Кодексінің    460  бабына 

сәйкес мерзімін бұзғаны үшін  жеке 

тұлғаларға – он, заңды тұлғаларға 

- жиырма айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 

соғады.


 

Негізінде,    мемлекеттік 

тіркеуге  құжаттарды  тапсырудың 

мерзімінің  бұзылуы  заңнаманы 

білмегендіктен болады.

Жылжымайтын  мүліктің  меншік 

құқығы міндетті түрде мемлекеттік 

тіркеуге жататынын және жылжы-

майтын мүліктің толық құқылы иесі 

болу үшін уақытылы заңдық факті 

орнаған  кезден  бастап,  алты  ай-

дан кешіктірмей заңдастыру қажет 

екенін  тағы  да  тұрғындардың  на-

зарына аударғымыз  келеді.аудандық Әділет

 басқармасы.

 

Товарный  знак-  это  обо-значение,  которое  используется 

для  того,  чтобы  отличить  товары 

одного  производителя  или  про-

давца от аналогичных, однотипных 

товаров других производителей.

         Товарный знак предоставляет 

владельцу знака охрану в виде ис-

ключительного права на пользова-

ние знаком для идентификации его 

товаров  и  услуг  среди  прочих  или 

на  предоставление  такого  права 

другому  лицу  в  обмен  на  возна-

граждение.

         Товарный знак предоставляет 

владельцу  исключительное  право 

пользования  и  распоряжения  при-

надлежащим  ему  знаком.  Исполь-

зованием  товарного  знака  счита-

ется любое его введение в оборот:

изготовление,  применение,  ввоз, 

хранение, предложение к продаже, 

 

Министерством  юстиции  Респу-блики  Казахстан,  принят  ряд  мер  по  упроще-

нию  процедур  необходимого  для  открытия 

фирмы. 

 

Для государственной регистрации юридического  лица,  относящегося  к  субъекту 

малого  и  среднего  предпринимательства,  в 

регистрирующий  орган  следует  лишь  подать 

уведомление  о  начале  осуществления  пред-

принимательской  деятельности.  При  госу-

дарственной  регистрации  субъектов  малого  и 

среднего  предпринимательства  гос  пошлина 

не изымается.

Раньше  для  государственной  регистрации 

требовалось более пяти документов и данная 

процедура  занимало  около  7  дней).  Выдача 

готовой  справки  о  государственной  регистра-

ции  юридического  лица  осуществляется  не 

позднее  двадцати  минут,  с  момента  подачи 

уведомления  о  начале  осуществления  пред-

Болашақ   үшін   

жасалған     Батыл  қадам

сы  Президентінің  халыққа  арналған 

Үндеуін  қазақ  қоғамын  жаңартып, 

жаңғыртудың  заңды  жалғасы  деп 

білемін.  Өйткені  Елбасымыз  ел 

тарихындағы  жаңа  кезеңді  бастап 

берді.  

   


Елбасының  бұл  қадамы 

оның демократиялық құндылықтарға 

басымдық  беретін  қазақстандық 

қоғамның  әлемдік  үрдіспен  даму-

ына  жол  ашылғанын  айғақтайды. 

Әрине,  бұл  жерде  де  түйіні  қиын 

түйткіл  мәселелер  кездесетіні  анық. 

Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев 

өзіне  тән  көрегендікпен  осы  жайды 

аңғара  келіп,  билік  тармақтарының 

өкілеттігін  өзгерту  жайлы  мәселені 

орынды қозғады деп есептеймін. Ал-

дымен әлеуметтік және экономикалық 

процестерді реттеуді Үкіметке жүктеу 

қабылдаған  шешімдердің  сапа-

сы  мен  оның  орындалуына  деген 

жауапкершілікті  арттыруға  мүмкіндік 

береді. 


 

Ал, 


билік 

тармақтары 

арасындағы  қарым  қатынастарды 

конституциялық  деңгейде  теңгерімді 

ету,  Үкімет  мүшелерін  бекітуде 

Парламенттің 

рөлін 

күшейту 


мемлекетіміздің 

дамуына 


оң 

ықпалын тигізуі тиіс.

Ұсынылып 

отырған 


шаралар 

демократиялық процестің  ары қарай 

жалғасын  табатындығын  көрсетіп, 

Үкімет  пен  Парламенттің  тепе 

теңдігін қамтамасыз етеді. Сонымен 

қатар екі тармақтың кәсібилігін арт-

тырып,  елдің  саяси  экономикалық 

дамуында  зор  жауапкершілікті 

жүктейді.  Бұл  реформа  да,  сай-

ып  келгенде,  билік  пен  халықтың 

тұтастығын  нығайтады.  Билік  пен 

халық  жақын  болса,  мемлекет 

күшейеді.  Әлеуметтік  саяси  орта 

жақсарса,  онда  азаматтардың 

отансүйгіштік, патриоттық сезімдері 

артады.  Әл-ауқаты  жақсы  халық 

қана демократиялық құқықтық мем-

лекет құруда белсенді болады.

 Сондықтан Отанымыздың орнықты 

дамуы 


мен 

алға 


жылжуына 

бағытталған  бұл  Үндеуді  өз  басым 

толықтай  қолдаймын.  Қашанда  ке-

лешек ұрпақ қамын ойлайтын Мем-

лекет  басшысының  Конституция 

кепілі ретінде қабылдаған жаңа та-

рихи шешімі қазақ қоғамындағы са-

яси тұрақтылық пен демократиялық  

қарқынды  дамудың  нақты  көрінісі 

деп білемін.марат  СағымБек,

 «Қазақстан Заңгерлер 

Одағының» мүшесі,

  аудандық  Әділет 

басқармасының

 басшысы.

     

ЖылЖымайтыН

 мүлікке  

ҚұҚыҚтарды

 тіркеу  мерЗімі

региСтрация    юридичеСкОгО      лица

принимательской  деятельности.  Кроме  этого, 

гражданин РК имея дома интернет через  веб-

портал «электронного правительства»    также 

имеет  право  зарегистрировать  свой  бизнес. 

Большим  преимуществом  для  предпринима-

телей явилось отмена предоставление уставов 

в регистрирующий орган, также отменены РНН 

и статическая карта.

 

Подтверждением о принятии уве-домления о начале осуществления предприни-

мательской  деятельности  является  -  справка 

о государственной регистрации юридического 

лица. т.е на основании одного документа лицо 

вправе  осуществлять  предпринимательскую 

деятельность.к. рОЗБакиев, 

главный специалист управления юстиции

Панфиловского района,

 член союза юристов

  республики казахстан.

 

Что   такое   товарный   знак?продажа товарного знака, использо-

вание в вывесках, печатной продук-

ции,  реклама  или  другой  деловой 

документации.

         К законодательным актам о 

товарных знаках относятся:

Граждански  кодекс  РК  (содержит 

статьи основного характера), Закон 

РК

«О  товарных  знаках,  знаках  обслу-живания  и  наименованиях  мест 

происхождение      товаров»,  Закон 

РК  «О  недобросовестной  конкурен-

ции» (ст.5- запрещает самовольное 

использование  чужого  товарного 

знака),  УК  РК  (ст.199  «Незаконное 

использование  товарного  знака» 

устанавливает  уголовно-правовые 

санкции  за  нарушение  чужих  прав 

на товарный знак).

                  В  отношении  казахстанских 

и  иностранных  предпринимателей 

признается  только  зарегистриро-

ванный  товарный  знак.  Уполномо-

ченным

регистрации  товарного  знака  госу-дарственным  органом  является  по 

правам интеллектуальной собствен-

ности  Министерства  юстиции  РК. 

Исключение из правила о регистра-

ции установлено в отношении обще-

известных товарных знаков.

         Охрана товарных знаков пре-

пятствует  попыткам  осуществлять 

недобросовестную  конкуренцию,  в 

частности,  использованию  сходных 

или поддельных товарных знаков 

с  целью  сбыта  товаров  и  услуг 

более  близкого  качества  или  не 

соответствующих  оригинальному 

знаку по другим показателям

         Срок охраны товарного знака 

составляет  десять  лет.  Особен-

ность  охраны  товарных  знаков 

в  том,  что  в  течение  последнего 

срока  действия  товарного  знака, 

может  быть  зарегистрировано 

продление срока действия товар-

ного знака на десять лет. Имеют-

ся товарные знаки, например, на 

отдельные  сорта  швейцарского 

сыра, французские духи и пр., ко-

торые продолжают охранять в де-

сятках  стран  уже  в  течение  двух 

столетий.

         управление юстиции 

Панфиловского района.

17 ақпан 2017 жыл

«Жаркент  өңірі»

№ 10  (8853)

Әлеуметтік    қорғау    Әлеуеті

ЕңбЕк  орны   ЕсЕлЕп   көбЕйді

«жұмыспен  қамтудың  жол картасы-2020» бағдарламасы 

 

ауданда жоғары  қарқынмен  жүзеге асырылуда 

еңбек   ресурстарын  дамытуда    

мемлекет  басшысының  тапсырмасы  негізінде 

«Жұмыспен    қамтудың    жол    картасы-2020» 

бағдарламасы  жүзеге  асырылып  жатыр. көзін 

тапқанға  ұтатын  бұл бағдарлама бойынша  Пан-

филов ауданы  облыста  алдыңғы  лекте  келеді. 

8

  

Бүгінде әлем елдерінің әлеуметтік 

әлеуеті, жалпы хал-ахуалы ондағы халықтың 

жұмыспен қаншалықты қамтылғандығымен де 

өлшенетіні  белгілі.  Себебі экономикалық өсуге 

жұмыссыздықтың тигізер әсері айтарлықтай 

зор. Осыған орай жұмыссыздықпен 

күрес  - әрбір мемлекеттің қашанда басты  

міндеттерінің бірі болып табылады.Қазір әлемді 

әлекке салған қаржылық дағдарыстың салдары 

да осы жұмыссыздыққа кеп жұғысқан болатын. 

Талай елден  береке кетіп, басына қиын күндер  

туды. Мұндайда «Жұмысы жоқтық ашындырар 

адам баласын» демеске амалың жоқ. Себебі 

әлемде орын алып  жатқан көтерілісшілердің 

көпшілігі бей-берекет бүліктің, тіпті қантөгістің 

құрбандарының көбі осы жұмыссыз жүргендер 

еді. 


 

Халықаралық еңбек ұйымының 

мәліметінше 2007 жылы қаржылық дағдарыс 

басталғалы бері әлемде  жұмыссыздық деңгейі 

28 млн. адамға көбейіпті, ал 2009 жылы 199 

млн. адам жұмыстан босатылған. Одан кейін жұмыссыздық шамалы 

азайғанымен,  2012 жылдан бастап қайтадан арта бастады. 

 

Швецарияның  Женева қаласында орналасқан халықаралық еңбек ұйымы әлемде 15  пен 24 жас аралығындағы азаматтардың  13 пайызы 

шамамен 75 миллион адам жұмыссыз қалған деп отыр. 

 

Жаһандағы жағымсыз жаңалықтың жаңғырығы бізге де жұмыссыздық жайына бейжай қарауға болмайтындығын еске салатын-

дай.  Ендеше, елдегі  жағдай қалай, енді соған тоқталайық. 

 

Қазір елімізде  жұмыссыздық деңгейін төмендету яғни  жұмысбастылықты көтеру мақсатында  халықты жұмыспен қамту саяса-

ты жүзеге асырылуда. Осыған байланысты «Жұмыспен 

қамту-2020»  бағдарламасы қабылданды. 

 

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау, жұмыссыздықты азайту, жаңа жұмыс орындарын құру жұмысы ауданда ау-

дан  әкімінің тұрақты бақылауында. 2016 жылдың басына 

жұмыссыздық деңгейі-4,9 пайызды, 3 тоқсанда-4,8 пайыз-

ды құрады. 2017 жылы 4,8 пайыз болжамдалған. 

 

Жыл  басынан  бері 1152 жаңа жұмыс орны құрылды. Оның ішінде: өнеркәсіп саласында -69, ауыл 

шаруашылығында-447, құрылыста-298, 

басқалары-338. 

 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша 2016 жылға 976,8 миллион теңге 

бөлінді. Оның ішінде 2 мектепті (А.Розыбақиев 

және Сатай батыр атындағы орта мектеп-

тер) күрделі жөндеуге-364,2 миллион теңге, 

5 ауылдағы   5 мектептің спорт алаңдарын 

ағымдағы жөндеуге 40,5 миллион теңге, 2 ауыл-

ды  сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеуге 

62,4 миллион теңге, (Аққұдық, Бөрібай би ау-

ылдары),  Жаркент қаласы мен 19 ауылдағы  14 

көше жолдарын орташа жөндеуге 396,9 миллион 

теңге, 25 көше жолдарын ағымдағы жөндеуге 

113,1 миллион теңге бөлінді.

 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы аясында жалпы 355 адам қамтылды және 

жылдық жоспар 77,8 пайызға орындалды, 

оған жұмсалған қаржы 1,2 миллиард теңге. 

Оның ішінде инфрақұрылым мен тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен 

32 адам жұмыспен қамтылды. Әлеуметтік 

жұмыс орындарымен -51 жұмыссыз, жастар 

тәжірибесімен   - 74 адам, оқыту арқылы 

жұмысқа орналастырумен 67 адам қамтылды. 

 

Қалай болғанда да ауданымызда жұмыспен қамту жөнінде жұмыстар жүйелі жүріп 

жатыр. Тек еңбекке деген ынта-жігер болса 

болғаны, екі қолға бір күрек табылады. 

 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет