Газет 2002 жылдың мамыр айынан бастап шығадыжүктеу 7.07 Mb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі7.07 Mb.

ГАЗЕТ 2002 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР

АЙЫНАН БАСТАП ШЫҒАДЫ

zhastolkyn_gazeti@mail.ru

Жас 

    толқынЖас 

    толқын

УНИВЕРСИТЕТТIҢ АҚПАРАТТЫ - ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ГАЗЕТI

АҚПАН   2015 жыл

№ 2 (131)

АҚПАН   2015 жыл

№ 2 (131)

ГАЗЕТ 2002 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР

АЙЫНАН БАСТАП ШЫҒАДЫ

zhastolkyn_gazeti@mail.ru

В àò

О

ыН

í

Еä

Ñ

àЕ

ғ

 ы

.

  

Ш

 

 

 

 

    

    

   

 

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ЖЫЛЫНЫҢ АШЫЛУЫ» 

САЛТАНАТТЫ СИНХРОН-АКЦИЯСЫ

2014  жылғы  6  ақпанда  Ш.  Есенов 

атындағы  КМТИУ-дың  бас  ғимаратының 

алаңында  Ақтау  қалалық  əкімдігінің 

ұйымдастыруымен  өткен  Қазақстан  халқы 

Ассамблеясының жылын салтанатты түрде 

а ш у ғ а   а р н а л ғ а н   м е р е к е л і к   ш а р а 

ұйымдастырылды.  Бұл  маңызды  шараға 

мемлекеттік  органдар  өкілдері,  əскери 

бөлімдер  сарбаздары,  студент  жастар, 

Ассамблея мүшелері жəне қала тұрғындары 

көп жиналды. Əр ұлттың   киімдерін киген 

жастар  əдеби-музыкалық  композиция 

аясында патриоттық бағыттағы би үлгілерін 

көрсетті. 

О б л ы с   ə к і м і   А . С .   А й д а р б а е в 

А с с а м б л е я   ж ы л ы н ы ң   б а с т а л у ы м е н 

құттықтап,  ынтымаққа  ұйып,  бірлігі 

жарасқан  сан  ұлтты  мемлекетіміздің 

тəуелсіздігі  баянды  болып,  береке-бірлігі 

нығая  беруіне  тілектестігін  білдірді.  Ал 

Ассамблея  жалауын  көтеру  құрметі  дүйім 

жұрттың  мақтанышына  айналған  қос 

с п о рт ш ы   –   б і р і   О л и м п и а д а   ш ы ң ы н 

бағындырса, екінші кезекті Олимпиаданың 

а л ғ а ш қ ы   жол д а м а с ы н   қ а н ж ы ғ а с ы н а 

б а й л а ғ а н   Ə .   Н и я з ы м б е т о в   п е н   Б . 

Əбдірахмановқа бұйырды.

Өнерпаздардың  дулы  концертіне 

ұласқан  шарада  əншілер  мен  күйшілер 

рухты  көтерер  патриоттық  бағыттағы 

шығармаларды ұсынды.ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БОЛАШАҚ ТЕҢІЗШІ МАМАНДАРДЫ 

ДАЯРЛАУДАҒЫ ҚАДАМ  

Ш.  Есенов  атындағы  КМТИУ  мен 

Əзірбайжан  мемлекеттік  теңіз  академиясы 

(ƏМТА)  арасындағы  келісім  шартқа  сəйкес 

2014  жылдың  желтоқсан  айында  «Теңіз 

техникасы жəне технологиялар» мамандығы 

бойынша  күндіз  оқитын  2,3  жəне  4  курс 

студенттерін  STCW-78  конвенциясы  мен 

бағдарламасының  міндетті  талаптарының 

бірі  болып  табылатын  сертификатқа  оқыту 

дəрістері ұйымдастырылған болатын. 

Шараның  мақсаты  аталған  мамандық 

бойынша  білім  алушыларды  толыққанды 

кəсіби  маман  ретінде  нарыққа  дайындау 

ж ə н е   х а л ы қ а р а л ы қ   т е ң і з   ұ й ы м ы 

мойындайтын  сертификатпен  қамтамасыз 

ету.   

Осыған  сəйкес  2015  жылғы  5  ақпанда университет  ректоры  Ə.Қ.  Ботабеков 

курсты  сəтті  аяқтап,  емтиханнан  сүрінбей 

өткен  4  курс  студенттеріне  сертификаттар  

табыстап, болашақта үлгілі, жігерлі маман 

болуларына тілектестік білдірді. 

Бүгінгі  тапсырылған  сертификаттар 

бітіруші  түлектерге  бəсекеге  қабілетті 

маман  болып  қалыптасуына  септігін 

тигізеді деген сенімдеміз.

ЖАҢА КІТАПТЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ

2014 жылғы 19 ақпанда бас ғимараттың 

м ə ж і л і с   з а л ы н д а   И р а н   И с л а м 

Республикасының  Ақтау  қаласындағы 

ко н с ул д ы ғ ы н ы ң   ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 

университетіміздің  «Тілдік  пəндер» 

кафедрасының  аға  оқытушысы,  тілші, 

ғалым, аудармашы Нияз Тобыш пен жұбайы 

əрі  əріптесі  Жұмагүл  Пилтанның  жуырда 

ғана  жарық  көрген  «Қазақша-парсыша-ағылшынша  тілашар»  атты  кітабының 

тұсаукесері  өтті.  Салтанатты  рəсімде 

университетіміздің  ғылыми  жұмыс  жəне 

қарым-қатынас  жөніндегі  проректоры 

С е м б і ғ а л и   З а ке н о в ,   о бл ы с   ə к і м і н і ң 

орынбасары  Рахымбек  Əміржанов,  Иран 

Ислам  Республикасының  бас  консулы 

Махмұт Адиб, белгілі өлкетанушы, жазушы 

Отыншы  Көшбаев,  журналист  Есберген 

Іңірбай  қатысып,  Иран  мен  Қазақстан 

арасында  ата-бабаларымыз  салып  кеткен 

көне  «Жібек  жолын»  жаңғыртуға,  ғылым 

мен  техникаға  сүйеніп  қарым-қатынас 

желілерін  барынша  дамытуға,  көрші 

халықтармен  байланысымызды  неғұрлым 

ж а ң а   д ə у і р   т а л а б ы н а   с а й   ке ң е й ту ге 

мүмкіндік ашылып отырған қазіргі кезеңде 

кітаптың атқарар рөлін атап өтті. 

К і т а п   А с т а н а д а ғ ы   И р а н   И с л а м 

Р е с п у б л и к а с ы   е л ш і л і г і н і ң   м ə д е н и 

өкілдігінің  демеушілігімен  шықты.  Қазақ 

тілді  оқырманға  арналған  297  беттік  бұл 

кітап  түрлі  64  тақырыпты,  сондай-ақ  екі 

(біріншісі  қазақ,  ал  екіншісі  ағылшын 

сөздерімен  басталатын)  сөздікті  қамтиды. 

Оқуға оңай болу үшін парсы жəне ағылшын 

тілдеріндегі  сөз,  тіркес  жəне  сөйлемдердің 

оқылуы  «транскрипциясы»  қазіргі  қазақ 

тілінің əліпбиімен жазылды.

Н и я з   То б ы ш п е н   ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

б а й л а н ы с т а   б о л ғ а н   е л   а з а м а т т а р ы , 

университетте бірнеше жыл əріптес болған 

о қ ы т у ш ы л а р   қ ұ р а м ы   қ ұ т т ы қ т а у 

тілектерімен қоса, жылы лебіздерін білдіріп, 

гүл шоқтарын ұсынды. Кеш соңында Тобыш 

Нияздан дəріс алған университеттің өнерпаз 

студенттері  бір  сəт  көңіл  сергітіп,  əн  мен 

жырдан шашу шашты.КІТАПХАНАНЫҢ ЖАҢА ОҚУ ЗАЛЫ

КІТАПХАНАНЫҢ ЖАҢА ОҚУ ЗАЛЫ

2015  жылғы  5  ақпанда  Ш.  Ес енов 

атындағы  КМТИУ  бас  ғимаратындағы 

кітапхананың  жаңаланған  оқу  залының 

көпшілікке таныстырылу рəсімі болып өтті.

Жаңа  оқу  залы  оқырмандар  уақытын 

үнемдеуге  мүмкіндік  бере  отырып,  олардың 

к і т а п х а н а ғ а   д е г е н   қ ы з ы ғ у ш ы л ы ғ ы н 

арттыруға  ықпал  ететін  қызмет  көрсетудің 

жаңа жүйесімен,   жұмыс жасауына қолайлы 

жеке  бөлмелермен  жасақталған,  яғни,  жаңа 

қызмет  көрсету  жүйесі  бойынша  студент 

кітапханашыға  тапсырыс  бермей-ақ,  дербес 

тіркелу  арқылы  қажетті  кітапты  өзі  іздеп, 

табуына болады.

Сонымен қатар, осыған дейін жалпы оқу 

з а л ы н д а   о р н а л а с қ а н   ғ ы л ы м и 

конференциялардың  материалдары,  арнайы 

салалардың  газеттері  мен  журналдары 

ғ ы л ы м и   ж а р и я л а н ы м д а р   з а л ы н а 

шоғырландырылған жəне ол залға кіру еркін.      

Кітапхана  директоры  Г.К.  Абошева 

оқырмандардың  жетекші  электрондық 

кітапханаларға,  яғни  республикалық  ЖОО 

а р а л ы қ   э л е к т р о н д ы қ   к і т а п х а н а ғ а , 

Қ а з а қ с т а н д ы қ   ұ л т т ы қ   э л е к т р о н д ы қ 

к і т а п х а н а ғ а ,   We b   o f   s c i e n c e   ж ə н е 

Sciencedirect  кітапханаларына  тікелей 

шығуларына  мүмкіндік  жасалғандығын 

айта келе, 2014 жылы бюджеттен бөлінген 

20  млн  теңгеге  сатып  алынған  22  000 

кітаптың 90 % қазақша кітаптар екендігіне 

тоқталып өтті.

Д и р е кто рд ы ң   а й ту ы н ш а ,   б ұ л   ө т е 

қуантарлық  жағдай,  себебі  соңғы  4-5 

жылдықта  қазақ  тілді  кітаптарға  деген 

сұраныс  күрт  көтеріліп,  оқытушылар  мен 

с т уд е н т т е р   т а р а п ы н а н   т у ы н д а ғ а н 

сұранысты игеру мүмкін болмаған еді. Ал, 

ендігі  кезекте  оқырмандардың  жұмыс 

жасауына  ыңғайлы  жағдайлармен  қатар, 

қазақша  сапалы  кітаптардың  да  қорының 

артуы, тұтынушылардың санының артуына 

ықпал етпек.

ЖАҢА БАСПАХАНА

журналдар  мен  газеттерді  жұмсақ  жəне 

қатты  мұқабалармен  шығару,  түптеу, 

ламинаттау,  əртүрлі  эмблемалар  жасауға 

мүмкіндік туып отыр. 

Баспахана  директоры  Ж.Ш.  Қалсеитов 

таныстыру  рəсіміне  қатысушыларды  оқу 

жəне  əдістемелік  əдебиеттерді,  «Жас 

толқын»  газетін,  ғылыми  еңбектерді, 

оқулықтар  мен  монографияларды  сапалы 

басып  шығаруға  мүмкіндік  беретін  жаңа 

сандық  құрал-жабдықтармен  таныстыра 

келе,  бүгінгі  таңда  баспаханадан  шамамен 

екі мың жарым оқу-əдістемелік құралының 

шыққанын да айтты. 

2015 жылдың 5 ақпанында Ш. Есенов 

а т ы н д а ғ ы   К а с п и й   м е м л е к е т т і к 

т е х н о л о г и я л а р   ж ə н е   и н ж и н и р и н г 

университетінде  жаңа  баспахананың 

салтанатты ашылуы болып өтті. 

Бұрын  редакциялық-баспасөз  бөлімі 

ретінде жұмыс істеген баспахананы қайта 

жабдықтауға  университет  бюджетінен  

қаражат  бөлініп,  заманауи  жеті  құрылғы 

сатып  алынған.  Жаңа  құрылғылардың 

көмегімен  баспалық  жəне  одан  кейінгі 

қызметтердің барлық түрлері, оның ішінде 


2015  жылғы  25  ақпан  күні  Ш. 

Е с е н о в   а т ы н д а ғ ы   К М Т И У - д ы ң 

студенттеріне өлке тарихы, «Адай ата – 

Отпан  тау»  тарихи  танымдылық  этно-

м ə д е н и   к е ш е н і   т у р а л ы   к ө р м е н і 

таныстыру шарасы өтті. 

Аталмыш  шараның  мақсаты  2008 

жылдан  бастап,  өлкеміздің  тарихи 

ж ə д і г е р л е р і   м е н   э к с п о н а т т а р ы 

орналасқан  Отпан  таудағы  Ақсарай 

алаңында  14  наурыз  сайын    өткізіліп 

келе жатқан «Амал Наурыз» мерекесін 

насихаттау, оның қалыптасу тарихы мен 

құндылықтарын  жастарға  түсіндіру, 

жеткізу .

К е з д е с у г е     « О т п а н »   М К Қ К 

директоры орынбасары Д. Аралбайұлы, 

э к с к у р с и я   – к ө п ш і л і к   б ө л і м і н і ң 

меңгерушісі Ж. Айдарбек жəне мекеме 

қызметкері Қ.А. Ізімбергенова қатысып, 

Компьютерде беттеген - С.А. Қолдасова

Газет университет баспаханасында шығарылды.

Мекен-жайы: 130003. Ақтау қаласы, 32 ш/а

КМТИУ бас ғимараты 

Газет айына бір рет шығарылады

Газет ҚР Ақпарат жəне қоғамдық келісім

министірлігінде есепке қойылған

№ 9894 - Г куəлігі берілген

Газет авторларының пікірі редакцияның

түпкілікті көзқарасы болып есептелмейді.

Редакцияға жолданған материалдарға

рецензия жасалмайды жəне

қолжазба авторға қайтарылмайды.

Жарияланған материалдарды сілтемесіз 

көшіріп басуға болмайды.

Жас 


    толқын

Жас 


    толқын

АҚПАН  2015 жыл

№2 (131)

АҚПАН  2015 жыл

№2 (131)

«ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКА НЕГІЗДЕРІ» 

ПƏНІ ОҚЫТЫЛУДА  

Х а л қ ы м ы з д ы ң   с а н   ж ы л д а р д а н   б е р і 

жинақталған бай тəжірибесі, рухани қазынасын 

жас  ұрпақтың  бойы  дарытуда  ұлттық  тəрбие 

пəнінің  алар  орны  ерекше.  ХХ  ғасырдың  80 

жылдарының  аяғында  Кеңес  одағының  қатал 

саясатының  қысымы  босаңсып,  демократия 

ұғымына бет бұра бастаған заманнан бері ұлттық 

қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з ғ а   д е н   қ оя   б а с т а д ы қ . 

Солардың  бастауында  қазақ  халқының  ұлттық 

дəстүрін  көрсететін  «Наурыз»  мерекесі  тұрды. 

С о л   ж ы л д а р д а н   б а с т а п ,   е л і м і з д е 

э т н о п ед а го г и ка л ы қ ,   э т н о п с и хол о г и я л ы қ 

зерттеулерге  ғалымдарымыз  қарқынды  түрде 

кірісуіне  мол  мүмкіндік  туды.  Гуманитарлық 

ғылымдардың  барлық  саласы  аталған  мəселе 

бойынша  өзіндік  зерттеулерді  кешенді  түрде 

жүзеге асыра бастады. Философия ғылымы қазақ 

халқының  ұлттық  дүниетанымын,  тұрмыс 

тірішіліктеріндегі табиғат пен адам болмысының 

үйлесімін, рухани мұралардағы ұлттық сананың 

негіздерін,  психология  ғылымы  ұлттық  мінез-

құлық пен ұлттық сезім мəселелерін, педагогика 

ғылымы  халықтық  тəлім-тəрбиенің  қыр-

сырларын  жан-жақты  зерттесе,  тарих  ғылымы 

кеңестік  кезеңде  құпия  сақталған  құжаттардың 

сырларын  аша  баст ады.  Ха лықтық  асыл 

мұраларды  таныту  үшін  мектептер  мен  жоғары 

о қ у   о р ы н д а р ы н д а   « ə д е п » ,   « х а л ы қ т ы қ 

п е д а г о г и к а » ,   « э т н о п е д а г о г и к а » , 

«этнопсихология», «ұлттану», «қазақтану»  атты 

арнаулы курстар оқытылды. Соңғы жиырма бес 

жыл ішінде  ұлтымызға қатысты талай дүниелер 

атқарылып, қыруар істер тындырылды.

Ендігі  жерде  ел  тəуелсіздігінің  үшінші  он 

жылдығында осы уақытқа дейінгі зерттелген аса 

б а ғ а л ы   д ү н и е л е р і м і з д і ,   р у х а н и   б а й 

мұраларымызды   заман талабына сай лайықтап 

жас  буынға  сіңіру  мақсатында  халықтық  мұра 

мен  оның  сан  қырлы  тəлімдік  мəнін  оқытудың 

жаңаша бағыты пайда болды. Осы істің басында 

Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық 

университеті тұр деп айтуға болады. Онда 2009 

жылы  «Ұлттық  тəрбие»  кафедрасы  ашылып, 

«Ұлттық тəрбие» пəні оқытылып келеді. Білікті 

ғалымдардың ұйымдасуымен бұл пəнге қажетті 

типтік,  оқу  бағдарламасы  құрастырылды. 

Жауапты іс одан əрі жалғасын тауып, жаңа пəнді 

ғылыми-əдістемелік  тұрғыдан  қамтамасыз  ету 

м а қ с ат ы н д а   « Ұ л т т ы қ   т ə р б и е »   ж у р н а л ы 

оқырмандарға жол тартқалы да біраз уақыт өтті.

Ұлтымыздың ұлы мұратын келер ұрпаққа қаз 

қалпында жеткізуде республикамыздағы басқа да 

жоғары оқу орындары арнаулы курстар оқытып, 

ғылыми конференциялар ұйымдастырып, келелі 

қызметтерін  атқарып  жатыр  деп  нық  сеніммен 

айтуға  болады.  Ш.  Есенов  атындағы  Каспий 

мемлекеттік  технологиялар  жəне  инижиринг 

университетінің  ректоры  Ə.Қ.  Ботабековтың 

бастамасымен  2014-15  оқу  жылынан  бастап 

біздің  оқу  орнымызда  да  барлық  бірінші  курс 

студенттеріне  «Ұлттық  тəрбие»  атты  курсы 

оқытылуда.  «Ұлттық  педагогика  негіздері» 

ку р с ы   ұ л т т ы қ   и м м у н и т е т т і   к ү ш е й т е т і н ,  

халқымызға  жат  қылықтардың  алдын  алудың 

таптырмас  құралы  болып  табылары  анық.  

Ғылыми  кеңестің  бекітуімен  мақұлданған 

«Ұлттық педагогика негіздері» білім алушыларға 

жол  тартып,  жастарды  ұлттық  тағылыммен 

сусындатуда.  «Ұлттық  тəрбие»  арнаулы  курсын 

о қ ы т у   « П е д а г о г и к а   ж ə н е   п с и хо л о г и я » 

к а ф е д р а с ы н ы ң   д о ц е н т і ,   п . ғ . к .   Р ау ш а н 

Нұрмұхаметова мен оқытушы Дина Бердібаеваға 

жүктелді.

Осы  арнаулы  курстың  бағдарламасын 

дайындап,  оқу  үдерісіне  енгізуші  ғалым  ұстаз 

Р. Ə .   Н ұ р м ұ х а м е т о в а :   « Ку р с   м а қ с ат ы   – 

студенттерге  ұлттық  педагогика  негізінде 

болашақ  мамандардың  жеке  басына  тəн 

қасиеттер  мен  іскерлік,  адамгершілік  қарым-

қатынас, əдептілік, мəдениеттілік, жан сұлулығы, 

əр  мамандықтың  кəсіптік  ерекшеліктері  туралы 

жан-жақты  мағлұмат  бере  отырып,  кəсіби 

шеберлікке  жетудің  нақты  жолдарын  көрсету. 

Студенттерді алған білімі мен зерттеу дағдылары 

негізінде  кəсіби  ойлауға  баулып,  болашақта 

практикалық  іс-əрекетінде  қолдануды  дұрыс 

жолға қою», – дейді.Ғабит ҚАБЕКЕНОВ, PhD докторы,

«Педагогика және психология» кафедрасының доценті

«АДАЙ АТА – ОТПАН ТАУ»

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 

ТАРИХЫ ЖƏНЕ ҰЛТ БОЛАШАҒЫ

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 

ТАРИХЫ ЖƏНЕ ҰЛТ БОЛАШАҒЫ

2 0 1 5   ж ы л ғ ы   2 6   а қ п а н д а 

«Қазақстан  тарихы  жəне  əлеуметтік-

г у м а н и т а р л ы қ   п ə н д е р » 

кафедрасының  ұйымдастыруымен 

«Қазақ хандығының тарихы жəне ұлт 

болашағы»  тақырыбындағы дөңгелек 

үстел өткізілді.  

Д ө ң ге л е к   ү с т е л д і   ж ү р г і з ге н 

кафедра  меңгерушісі  тар.ғ.к.,  доцент 

Л.Т.  Джумалиева  аталмыш  шараның 

мақсатын  1465  жылы  Керей  мен «

ІНЖУ - МАРЖАН

»

 

САЙЫСЫНЫҢ 

ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

Т а л а й   д а р ы н д ы   ө н е р   ə л е м і н е 

бағыттаған қалалық фольклорлық «Інжу-

маржан»  шығармашылық  байқауы  биыл 

13-рет  шымылдығын  көтерді.  Мектеп, 

к о л л е д ж   б е н   у н и в е р с и т е т 

қ а б ы р ғ а с ы н д а ғ ы   т а л а н т т ы   ж а с т а р 

б ə с е ке л і   б а й қ ау ғ а   қ ат ы с ы п ,   ш ы н 

мықтылар анықталды.

Ұлттық  өнерді  дамытып,  мəдени 

мұрамыздың өркен жаюына бағытталған 

биылғы  байқауға  300-ге  тарта  өнерпаз 

қ ат ы с ы п ,   8   б а ғ ы т т а   с ы н ғ а   т ү с т і . 

Фольклорлық  əндер  мен  жыр  -  терме 

орындалып,  мəнерлеп  оқудан  үздіктер 

с а р а п т а л д ы .   О ғ а н   қ о с а ,   қ о л ө н е р 

шеберлерінің  туындыларынан  шағын 

көрме ұйымдастырылды.

С а й ы с   қ о р ы т ы н д ы с ы 

қатысушылардың  жас  ерекшеліктеріне 

қарай  топтастырылып,  нəтижесінде  Ш. 

Есенов  атындағы  КМТИУ  қатысқан 

үміткерлер  арасынан  келесі  студенттер 

жеңістерге жетті: 

1 .   К ү й   н ом и н а ц и я с ы   б о й ы н ш а : 

«Қоршаған ортаны қорғау жəне тіршілік 

қауіпсіздігі» мамандығы бойынша күндіз 

оқитын  3  курс  студенті  Н.А.  Қалықов  – 

бас жүлде;

2 .   Д о м б ы р а ш ы л а р   а н с а м б л і 

номинациясы  бойынша:  «Жас  өрен» 

домбырашылар ансамблі – бас жүлде;

3 .   К о н ф е р а н с ь е   ( ж ү р г і з у ш і ) 

номинациясы бойынша: «Қазақ тілі жəне 

əдебиеті»    мамандығы  бойынша  күндіз 

оқитын 3 курс студенті А.Р. Иманғалиева 

– бас жүлде;

4 .   Ə н   н о м и н а ц и я с ы   б о й ы н ш а : 

«Кадастр»  мамандығы  бойынша  күндіз 

оқитын 2 курс студенті А.Т. Тұяқбаев – 1 

орын;

5 .   К о н ф е р а н с ь е   ( ж ү р г і з у ш і ) номинациясы бойынша: «Қазақ тілі жəне 

əдебиеті»    мамандығы  бойынша  күндіз 

о қ и т ы н   2   к у р с   с т у д е н т і   М . М . 

Бабаджанова–1 орын;

6 .     Ə н   н ом и н а ц и я с ы   б о й ы н ш а : 

«Мұнай  жəне  газ»  факультетінің  күндіз 

оқитын  3  курс  студенттерінен  құралған 

«Кəусар» тобы – 2 орын;

7. Жыр-терме номинациясы бойынша: 

«Қазақ  тілі  жəне  əдебиеті»    мамандығы 

бойынша  күндіз  оқитын  3  курс  студенті 

А.Е. Жарху – 2 орын;

8 .   Ə н   н о м и н а ц и я с ы   б о й ы н ш а : 

«Туризм»  мамандығы  бойынша  күндіз 

оқитын 1 курс студенті А.Р. Дəулетбаева – 

3 орын;


9 .   К о н ф е р а н с ь е   ( ж ү р г і з у ш і ) 

номинациясы бойынша: «Қазақ тілі жəне 

əдебиеті»    мамандығы  бойынша  күндіз 

оқитын 2 курс студенті Ə.С. Айтжанова – 

3 орын;

10.  Күй  номинациясы  бойынша: «Бейорганикалық  заттардың  химиялық 

технологиясы»  мамандығы  бойынша 

күндіз оқитын 3 курс студенті Ж.Қ. Бағыт 

– алғыс хат;

11.  Қолөнер  номинациясы  бойынша: 

«Менеджмент»  мамандығы  бойынша 

күндіз оқитын 2 курс студенті А. Орысбай  

– алғыс хат.

Та л ап т ы   ж а с т а р ы м ы з ғ а   а л д а ғ ы 

сайыстарда да сəттіліктер тілейміз!

тыңдаушы жастарға «Адай ата – Отпан тау» кешенінің республикалық деңгейдегі 

алатын орны мен  маңыздылығын таныстыра отырып, биылғы «Бірлік отын» жағу 

құрметі  Мұңал  ата  ұрпақтарына  тапсырылғанын  айтып,  көпшілікті  мерекеге 

щақырды. 

Ынтымақ пен бірлікке шақырар киелі орынға айналған «Отпан тау» тарихи-

мəдени  кешенінде  өтетін  Амал  мерекесі  ел  мен  жердің  береке-бірлігіне,  ата-

бабаларымыздың рухына құрметтеуге бағышталған бірден-бір шара екені сөзсіз. 

Халқымыздың Амал күнгі ақ тілегі қабыл болғай!

Жəнібек    сұлтандар  заманында  бастау  алған  Қазақ  хандығының  кейінгі 

жүзжылдықтарда  қазақ  халқының  бірігіп  нығаюына,  ұлттың  қоныстану 

аумағының тұтастығына, сан ғасырлық мəдениетінің гүлденуіне тигізген əсерін, 

тəуелсіз Қазақстан мен Қазақ мемлекеттігінің орнауы мен дамуын, біртұтас еркін 

ұлт идеясы мəселелерін талқылау жəне тыңдаушы жастарға ой тастау екендігін 

түсіндіре  келе,  алғашқы  сөзді  ғылыми  жұмыс  жəне  қарым-қатынас  жөніндегі 

проректор  С.Т.  Закеновке  берді.  Ол  өз  кезегінде 

Қазақ  хандығының  іргесін 

қалаған,  мызғымас  мемлекет  құрған,  халқымыздың    ұлт  болып  бірігуіне 

мұрындық болған қазақ хандары туралы мағлұматтарды студенттерге ұсынды.  

Шара барысында кафедра доценттері Э.А. Абланова мен О.Д. Табылдиеваның, 

«Тарих»  мамандығы  бойынша  күндіз  оқитын  2  курс  студенті  И. 

Көлбаевтың 

баяндамалары тыңдалып, студенттер тарапынан қызу талқыға түсті.  

Сонымен  қатар,  шара  аясында  Қазақ  хандығының  550  жылдығына  арнайы 

ұйымдастырылған көрмеде қазақ хандары   жайындағы мəліметтер мен маңызды 

деректер жинағы ұсынылды.

ҚАУIПСIЗДIК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТI 

ҚОРҒАУ КУРСЫ

2015 жылғы 2-13 ақпан күндері Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар  жəне  инжиниринг  университетінің  жетекшілері,  бөлім 

басшылары,  факультет  декандары  мен  кафедра  меңгерушілері  «Қазақстан 

Республикасының  Еңбек  кодексі.  Қауіпсіздік  жəне  еңбекті  қорғау»    курсы 

бойынша  40  академиялық  сағат  көлеміндегі  курстан  өтіп,  сертификатқа  ие 

болды.

Курс барысында тыңдаушылар Еңбек кодексі мен Қауіпсіздік жəне еңбекті қорғау  мəселеріне  қатысты  маңызды  ақпараттармен,  ережелермен 

таныстырыла келе, өз бөлімдеріндегі қызметкерлерді де осы мəліметтермен таныстыруға міндеттелді. 

Document Outline

  • Страница 1
  • Страница 2

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет