Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі


балалары, келіндері, немере-жүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата05.02.2017
өлшемі2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

балалары, келіндері, немере-

лері, жиендері.

Ќұрметті Көшербай Жұматайұлы!

Сізді 2-ші сєуір күні 63 зейнет-

керлік жасќа толатын туған күніңізбен

ќұттыќтаймыз.

Сіз ЌР АШМ АӨК МИК Шет

аудандыќ аумаќтыќ инспекциясының

басшысы болып жемісті еңбек етіп

келесіз. Сізге зор денсаулыќ, ќажы-

мас ќайрат тілейміз. Жан жарыңыз-

бен екеуіңіз балаларыңыз бен неме-

релеріңіздің ќызығын көре беріңіздер

деген тілек айтамыз.

Ұлағатты өренім, кең өрісті,

Ұрпаќ өссін өзіңе ұќсап келісті.

Ойың өрлі, маќсатың биік болсын,

Бейнетіңнің зейнетін көр жемісті.

Игі тілекпен, 

ЌР АШМ АӨК МИК

Шет аудандыќ ЌР АШМ ВБ ж ЌК Шет

аудандыќ аумаќтыќ инспекцияларының жєне ЌР АШМ АӨК МИК

“РФД ж БЄО” РММ ЌФ ШЕТ аудандыќ филиалдарының ұжым-

дары.

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ұзаќ жылдар ауданымыздың ауылшаруашылығы саласында,

партия, кеңес орындарында абыройлы ќызмет атќарып, үлкен

ќ ұ р м е т   п е н   б е д е л г е   и е   б о л ғ а н

єулетіміздің тірегі, ќамќор єкеміз, ас-

ќар таудай ағамыз 

Көшербай Жұма-

тайұлын 

2 сєуір күні 63 жасќа толып,

зейнетке шығуымен ќұттыќтаймыз.

Ұзаќ жылғы еңбегіңіздің жемісін

көріп, балаларыңыздың ќызығын

ќызыќтап, немерелеріңіздің шаттығы-

на бөленіп, жайдары ќалпыңызда ұзаќ

жасап, ортамызда аман есен жүре

беріңіз.

Асыл аға, алтыннан да ардаќты,

Басшымызсыз терең ойлы, салмаќты.

Ынтымағын ойлап бүкіл єулеттің,

Үлгі болдың бєрімізге жан-жаќты.

Сізге ќарап жаңарамыз, түлейміз,

Бөгет болмай ќаћарлы ќыс, дүлей күз.

Асќар таудай асыл аға, жан єке,

Сізге Алладан ұзаќ ғұмыр тілейміз.

Игі тілекпен: Мұќабайтегі Мейрамбек єулеті.

А ќ ш о ќ ы   а у ы л ы н ы ң   к і ш к е н т а й

тұрғыны 

Жаңалыќ Сезім Елдосќызы

сєуірдің 1-ші жұлдызында 1 жасќа то-

лады.

Біз сүйікті, балдай тєтті жиеніміздітуған күнімен ќұттыќтай отырып, мол

баќыт, ұзаќ ғұмыр, баќытты балалыќ

шаќ тілейміз.

Сезіміміз, жиеніміз жасќа толдың,

Көзіміздің ќуанышы, нұры болдың.

Еркелеген балапан, аќ періштем,

Басына баќ-дєулетің, келіп

                                 ќонсын.

Ќұтты болсын туған күнің балапан,

Тек шаттыќта өмір сүргін єрќашан.

Саған деген ізгі ниет, тілекті,

Ќабыл алғын нағашылар атынан.

Ізгі ниетпен, нағашы атасы - 

Саят,

 апасы -


  Салима, Асхат-

Айнұр, Гүлнұр, Абылай, 

бөлелері - Аяла, Айым.

ҮЙ САТЫЛАДЫ

Аќсу-Аюлы ауылы “Ќұмжон” көшесі  №6 үй сатылады. Үйдің

алаңы үлкен, бау-баќша егуге, ќұрылыс жұмыстарын жүргізуге өте

ыңғайлы. Мал ұстаймын дегендерге ќора-жайы бар.

Тел: 21-8-88, ұялы телефон: 8-7023475680.

Бағасы келісім бойынша.

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Аќсу-Аюлы ауылының тұрғыны, асыл жар, аяулы ана, ќадірлі

де сыйлас көршіміз 

Ќуанышбекова Орынтай Ќабдоллаќызын

 7-ші


сєуір күні 58 зейнеткерлік жасќа толатын

туған күнімен ќұттыќтаймыз.

Ќашанда ойыңыздан шуаќ, бойыңыз-

дан ќуат ќайтпасын. Осы ќалпыңызда ара-

мызда күліп-ойнап жүре беріңіз.

Ќажырмен кейін тастап бейнет басын,

Күйттейсіз кейде жұртты кейде отбасын.

Төккен тер, еткен еңбек өтеуіндей,

Ќұтты болcын 58 зейнет жасың.

Балалардың арасында жүріңіз,

Шаттыќ нұрдан айыќпасын жүзіңіз.

Тілек еттік шын жүректен бєріміз,

Мыќты болып, ұзаќ өмір сүріңіз.

Игі тілекпен, ќұттыќтаушылар: көршілері - Тілеубай-Ќали-

маш, Ќантай-Сайлаукүл, Ќуаныштай-Нєсіпкүл, Төлеш-Рая.

          

 

№0007


  

 

№0002


          

 

№0004


Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекес-

іне арналып,  « Балдырған» балабаќша-

сындағы  «Ќарлығаш» тобында  «Ќош

келдің, Наурыз» атты ме-

рекелік ертеңгілік

өткізілді. Мерекелік ер-

теңгілік басталар сєтте

ортаға Ќызыр ата шаќы-

рылып, жас бүлдіршіндер-

ге, ата-аналарға, ұжымға

деген тілегін білдіріп, аќ

батасын берді. Бұдан соң

жас бүлдіршіндер «На-

урыз- біздің жаңа жыл»,

«Көктем келді»  атты

єндерін ќосыла шырќап,

мерекенің сєнін аша түсті.

Ортаға шыќќан кішкентай

єншілер Алтынай «Көктем»

, Айша «Балдырған» єндерін шырќаса,

«Наурыз»  єнін орындаған Раянаға жи-

налғандар ќуана ќол соќты.  Кішкентай

бишілер «Ќара жор-ға», «Єппаќ

гүлдер» билерін келген ќонаќтарға

тарту етті.  Мерекенің өз мєнінде өтуі-

не топ тєрбиешілері  К.Єубєкірова, Н.

Түсіпхановалардың көп еңбек сіңіргенін

айта кетуге болады. Мерекелік ертеңг-

Күн мен түннің теңеліп, Самарќан-

ның көк тасы жібйтін көктемнің шуаќты

күнімен тұспа тұс келетін Ұлыстың Ұлы

күні- Наурыз мерекесін  Ортау ауылының

тұрғындары ерекше ќарсы алды. Барлығы

ұлтыќ киімдерін киіп, наурыз көжелерін

жасап, бір-бірін жаңа жылмен ќұттыќтап,

төс ќағыстырып мєре-сєре болуда. Жер-

ана да иіп, күн шайдай ашылып, ерекше

көңіл күй сыйлауда.  Жаќында Ұлыстың

Ұлы күніне орай Ортау ауылында  «Нау-

рыз - нұр мереке» атты концерттік  бағ-

дарлама өткізілді. Ауыл єкімі Д.Карсем-

баев сөз сөйлеп, жиналған ќауымды На-

урыз мерекесімен ќұттыќтап, жылы

лебізін білдірді.  Мерекеде  Ќыдыр ата

бейнесін сомдаған  Ѓ.Єбдікадыров, Ұмай-

ананы  сомдаған Баян Күсепова, Жер-

ананы Күлжан Тілеуханова, Күн-ананы

Бекзат Тайжановалар тілектерін айтып,

шашу шашып  мерейлі мерекенің сєнін

кіргізді. Мектеп оќушылары мың бұралғ-

ан билерімен єсем єндерімен шашу шаш-

ты.


Ұлыстың Ұлы күнінде арќан тарту-

дан, аударыспаќтан, кір тасын көтеруден

спорттыќ сайыстар өткізілді. Білектерін

сыбана кіріскен жастар жарыс көрігін ќыз-

дырып-аќ жіберді. Аударыспаќтан Я.Де-

меу мен А.Жамсап бірінші орынды жеңіп

алса, Н.Амангелді жєне А.Егінбай  екінші

орын,  А.Ємір мен  Н.Аман үшінші орынды

иеленді. Күш атасын танымас демекші,

кір тасын көтеруде Нұртөре Аманға  те-

ңесетін жан болмады. Осы спорттыќ сай-

ысты ұйымдастырған єкімдіктің жас ма-

маны Ќ.Жетпісовтің еңбегін атап өтуге

болады. Сонымен ќатар өзі демеушілік

көрсетіп, маќтау ќағаздарымен марапат-

тап, сый-сияпат көрсетті. Мереке соңын-

да дастархан жайылып, ас беріліп, наурыз

көжеден дєм татпаған тұрғындар болма-

ды. Аќсаќалдар аќ баталарын берді.

Б.ТАЙЖАНОВА,

 кітапханашы,

  Ортау ауылы

Наурыз наќыштары

Наурыз наќыштары

Наурыз наќыштары

Наурыз наќыштары

Наурыз наќыштары

НАУРЫЗ - НҰР

МЕРЕКЕ

ЌОШ КЕЛДІЊ, НАУРЫЗ

Ұлыстың ұлы күні  Наурыз мерекесі

“Нұрдєулет” балабаќшасында жан-жаќты

аталып өтті. Балабаќшаның іші єсем бе-

зендіріліп, ұлттыќ тағамдардан

дастархан жасалды. “Жыл басы

- Наурыз” атты  мерекелік шара-

да балабаќшаның єр топтағы

бүлдіршіндері ұлттыќ киімдер

киіп, єсем єндер шырќап, мың

бұрала билер биледі.

Балабаќшаның “Ботаќан”

тобы балаларының ќатысуымен

“Алтын саќа” ертегісінен көрініс

көрсетілді. Ертегі кейіпкерлерін

сомдаған жас бүлдіршіндер мен

тєрбиешілер өнері  кешке келген

ќонаќтарға көтеріңкі көңіл күй

сыйлады.

Мерекелік думанда осы топ-

тың кішкентай бүлдіршіндері

Маржан мен Ділназ “Наурыз” єнін шырќа-

са, Айзере Советова “Аќќу “ биін мың бұра-

ла билеп, “Анашым” єнін тамылжыта шыр-

ќады.

НҰРДЄУЛЕТТЕГІ НҰРЛЫ МЕРЕКЕ

ілікте  ұлттыќ салт дєстүрден

көріністер көрсетіліп,  ортаға шыќќан

єже бесікке салу рєсімін көрсетіп, жөн

жоралғысын тарту етті.

Ертеңгілікте  ұлттыќ ойын-

дар арќан тартыс, ќол

күрестіру ойындары ойна-

тылып, кішкентай

бүлдіршіндер  өздерінің

шеберліктерін байќатты.

Сондай-аќ, мерекеде дас-

тархан жайылып, ұлттыќ

тағамдар беріліп,  Наурыз

көже ұсынылды.

Наурыз мерекесінің

соңында мерекеге жинал-

ған ата-аналар  балабаќ-

ша ұжымына ризашылы-

ғын білдіріп, алғыстарын

айтты.

Өз тілшімізден

26 наурыз күні “Аќсу-Аюлы” дємханасының ішінде барлыќ ќұжаттарым бар

ќол сөмкемді жоғалттым. Аса ќажет болып тұрғандыќтан алған немесе тауып

алған адамдар болса ќайтарып берулерін өтінемін.

Сүйіншісі бар.

Мына телефонға хабарласуларыңызды сұраймын:

87773285280. Жаманбек Төлеутай.

CҮЙІНШІСІ БАР

 Кішкентай айтыскерлер  Адина мен

Нұрисламның тамаша өнерлері жиналған-

дарды тєнті етсе, Айару, Өмірєлі, Нұрдєу-

лет, Гүлсезімдер орындаған  “Ќош келдің

төрлет, Наурызым” єні,  биші ќыздарымыз

бен жігіттеріміз Өмірєлі, Арнұр, Нұрдєулет,

Досжан, Бекжан, Нұрислам, Көркем, Айзе-

ре, Айзада, Ќайыржан, Адина, Еркежан,

Нұрай, Төлеген, Аделя билеген ұлттыќ би-

леріміз мереке ажарын ашты.

Сондай-аќ, Наурыз той-

ында  ұлттыќ ойындар ой-

налды. Єсіресе, Єлихан, Да-

ниял, Арнұр, Нұрислам,

Өмірєлі атты  кішкентай

жігіттердің  ќол күрес сай-

ысы  да өте єсерлі болды.

Наурыз мейрамы “Бота-

ќан” тобының тєрбиешісі

Мейрамкүл Бекетаева мен

балабаќша тєрбиеші-

лерінің ұйымдастыруымен

өз мєнінде өтті.

Нұрдєулетте өткен

нұрлы мереке шымылдығы

бүлдіршіндер ќосыла шыр-

ќаған  “Наурыз көктем”єнімен жабылды.

Өз тілшімізден.

Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет