Ген, вртегіге, ел аңы зы на айналып кеткен улы мы


А Р Ы С Т А Н   М Е Н   Қ А Б А Нжүктеу 1.14 Mb.
Pdf просмотр
бет4/5
Дата15.03.2017
өлшемі1.14 Mb.
1   2   3   4   5

А Р Ы С Т А Н   М Е Н   Қ А Б А Н

Ш і л д е д е   т а ң д а й   к е п к е н   к ү н д е   қ а й н а п ,  

Ш ө л і р к е п   ш ө л д е г і   а ң н ы ң   с о р ы   қ а й н а п .  

Б ұ л а қ қ а   к е л д і   қ а б а н   а р ы с т а н м е н  

О с ы л т ы п   о т   қ а м ш ы м е н   ы с т ы қ   а й д а п .

І ш е т і н   б і р г е   к е л і п   с у а т ы н а  

( С е н і с к е н   с о д ы р л а р   ғ о й   қ у а т ы н а . )  

Т а л а с т ы   к е з е к   к ү т п е й   к е у д е   қ а ғ ы п ,  

Т і с т е р і н   қ а р ш ы л д а т ы п   т і к   а т ы л а .

А ш у м е н   а й қ а с т ы   к е п   е к і  к ү ш т і ,

Т о п ы р а қ   т ұ м а н   б о л ы п   а с п а н ғ а   ұ ш т ы .  

Б і р - б і р і н   т і с т е п ,   т ы р н а п ,   т ү й р е п ,  ш а н ш ы п ,  

Қ а н   б о л д ы   қ ы з ы л   а л а   ж е р д і ң   ү с т і.

А л қ ы н ғ а н   а ш у л а р ы   б а с ы л м а д ы ,

Қ а с а р ғ а н   қ а б а қ т а р ы   а ш ы л м а д ы .  

А р с ы л д а п   б і р і н - б і р і   б а с а   т іс т е п ,

Ж ы ғ ы л ы п   б і р - б і р і н е   б а с   ү р м а д ы .

4 0


Б о л д ы р ы п   ш а р ш а п   э б д е н   ы р с ы л д а д ы ,  

А қ қ а н   т е р   ж е р г е   т а м ы п   т ы р С ы л д а д ы .  

Е к е у і   е к і  ж е р г е   ж а т а   к е т т і 

Қ и ы л а р   б о л ғ а н н а н   с о н   қ ы р ш ы н   ж а н ы .

Б о л ғ а н   с о ң   б і р а з   ж а т ы п   д е м і н   а л ы п ,  

Қ а р а с а   ж а н - ж а г ы н а   к ө з і н   с а л ы п .  

Қ ұ р а л ы п   қ а л ғ а н   е к е н   қ а р ғ а ,   қ ұ з ғ ы н ,  

Ж е й м і з   д е п   б о р ш а л а р ы н   т е р і п   а л ы п .

К ө р г е н   с о д   қ ұ з ғ ы н д а р д ы қ   ж а м а н   н и е т ін , 

О л ж а л а п   ж е м е к   б о л ғ а н   қ ы з ы л   е т ін .

Е к е у і   т а л а с п а д ы ,   т а т у л а с т ы  

Ж и ы п   а п   а ш у   б а с ы п   а қ ы л   е с ін .

—   Т ү б і н д е   ж а қ с ы , —   д е д і , —   а ш у   б а с қ а н ,  

А л ы п   қ о л   а қ   н и е т п е н   т а т у л а с қ а н .  

Ә р қ а ш а н   а л т ы   а у ы з д ы қ  —  а қ ы л с ы з д ы к . . .  

Қ а р а   н и е т   қ ұ з ғ ы н д а р ғ а   ш а ш у   ш а ш қ а н .

*  *  *

Ж а н ж а л   м е н е н   ү р ы с т ы   қ о й ғ а н   м а қ ү л ,  Т а т у л ы қ п е н   а д а м з а т   т а б а д ы   а қ ы л .

« А ш у  —  д ү ш п а н ,   а қ ы л   —  д о с »   —   д е г е н

р а с

Қ а ш а н н а н   х а л ы қ   а й т а т ы н   ізг і  н а қ ы л . .А Р Ы С Т А Н   М Е Н   А Ю

А р ы с т а н   а ю м е н е н   ж е м т і к   т а п т ы ,  

Ж е м т і к т і   т а р п а   б а с   с а п   т і с т е п   қ а т т ы .  

Ж ү л қ ы с ы п   ж е м т і к   ү ш і н   м а й д а н д а с ы п ,  

Қ ы п - қ ы з ы л ,   қ ы з ы л - а л а   қ а н ғ а   б а т т ы .

А қ ы р ы   б і р і н - б і р і   ж е ң і с е   а л м а й  

А л қ ы н ы п   ә л і   қ ү р ы п   т а л ы п   ж а т т ы .

Е к е у і   е к і  ж е р д е   ж а т т ы   т а л ы п ,

Т ө г і л г е н   т ұ л а   б о й ы н   т е р г е   м а л ы п .

41


Т ұ р у ғ а   я   ж ү р у г е   ш а м а   к е л м е й  

Ж е м т і к т і   с ы р т т а н   т о р ы п   к ө з і н   с а л ы п .  

И е с і з   ж а т қ а н   е т т і   к ө р д і - д а ғ ы ,

Б і р   т ү л к і   о л ж а л а н ы п   ж і т т і   а л ы п .

Ұ р ы н ы   к ө р і п   с о н д а   е к і   б а т ы р ,  

К е л г е н д е й   қ а й т а   о р а л ы п   қ а ш қ а н   а қ ы л .

—   А л ы с ы п   а қ м а қ   б о п   б ө л і п   ж е м е й ,  

О л ж а н ы   б і р е у   а л ы п   к е т т і   а қ ы р , —

Д е п   с о н д а   с а н ы н   с о ғ ы п   ө к і н е д і ,  

Қ а л ғ а н ғ а   а у з ы   к е у і п   н е й б і т   қ а п ы л .

*  *  *

Қ а ш а н д а   қ а н а ғ а т с ы з   қ ы з ғ а н ш а қ т а р ,Э р   к е з д е   ж а т   б і р е у г е   о л ж а   с а л а р .

А Р Ы С Т А Н   М Е Н   МҮЖЫҚ

Қ ы з ы н а   б ір   м ү ж ы қ т ы ң   к ө ң л і   к е т іп , 

А л у д ы   қ а й т с е - д а ғ ы   а р м а н   е тіп ,

Б і р   к ү н і   ә д е й і л е п   қ ү д а   т ү с іп ,

А р ы с т а н   с а л ы п   ү р ы п   к е л д і   ж е т і п .

Қ ы з   б е р у   н е   с ү м д ы қ   д е п   ж а б а й ы   а ң ғ а ,  

Б о л а р   д е п   с ү й е г і м е   м ә ң г і   т а ң б а .  

Қ и м а с т а н   м ү ж ы қ   қ ы з ы н   қ и н а л а д ы  

Б е р у г е   к ү й е у   қ ы л ы п   а р ы с т а н ғ а .

Б е р м е н   д е п   о ғ а н   т а ғ ы   а й т а   а л м а й д ы ,  

Қ а й ы с ы п   қ а б ы р ғ а с ы   қ а й с а ң д а й д ы .

Қ ө п   о й л а н ы п   б ір   қ у л ы қ   т а п қ а н д а й   б о п , 

Қ ө ң і л і   б ір   ж е р г е   к е п   б а й с а л д а й д ы .

С о н д а   о л   а й т т ы   с ө з і н   а р ы с т а н ғ а :

—   С е н   п а т ш а с ы ң   б і л е м і н   б а р л ы қ   а ң ғ а .  

С е н д е й   к ү й е у   б о л ғ а н ы н   к і м   қ а л а м а с ,  

Б а л а м а й   м а   о н а н   с о ң   ө з і н   х а н ғ а ?

4 2


Іс   т ү й і н і   ж а л ғ ы з - а қ   м е н д е   е м е с ,

Қ ұ р ы п   е д і м   а з ы р а қ   қ ы з б е н   к е ң е с . 

« Т ы р н а ғ ы н а н ,   т і с і н е н   к о р қ а м »   д е й д і ,  

К ө ң л і   б і р а қ   ө з і ң д е ,   ө з г е д е   е м е с .

Ө з г е г е   ө з і м   б і л і п ,  с ы р   ш а ш п а й ы н ,  

Т і с і ң д і ,   т ы р н а ғ ы ң м е н   а п  т а с т а й ы н .

С о н а н   с о д   т о й  —   м е р е к е   б а с т а л а д ы ,  

О й н а п - к ү л   қ а л а у ы ң д а   қ ы з ы м   д а й ы н .

—   А л а   б е р   а й т қ а н ы д а   к ө н д і м , —   д е д і , 

Т і с т і   д е ,  т ы р н а қ т ы   д а   б е р д і м , —   д е д і . 

Т ы р н а ғ ы н   а п ,  т і с т е р і н   қ а ғ ы п   т а с т а п ,  

М ұ ж ы қ   с о н д а   « к ү й е у і м   б о л д ы д »   д е д і .

О с ы д а н   с о д   с ө з   б а й л а п ,   с е н і м   б е к іп , 

А р ы с т а н   к е л д і   б ір   к е з   т ә ж і м   е т іп . 

Т а я қ т а п   қ у ы п   ш ы қ т ы   м ұ ж ы қ   о н ы , 

Қ о р к ы п ,   с ы й л а п   т ү р м а с т а н   қ ү р м е т   е тіп .*

  *


Ж а у ы н а   ж а л т а қ т а м а й   с е н г е н   а д а м .  

Қ о л ы н а   б а р   қ а р у ы н   б е р г е н   а д а м .  

А р т ы н ш а   қ о л   қ у с ы р ы п   қ ү л   б о л а д ы ,  

Б о л с а   д а   о л   ө з і н е н   д е   ә л с і з ,   ж а м а н .А Р Ы С Т А Н   М Е Н   МҮЖ Ы Қ

А р ы с т а н   к і р д і   м ұ ж ы қ   қ о р а с ы н а ,  

Қ е л м е г е н   к ө к ж а л ы ң   ғ о й   т о б а с ы н а .

« Е н д і   с е н   қ ү т ы л м а с е ы д   қ о л ы м н а н »   д е п , 

Б е к і т і п   а л д ы   м ү ж ы қ   қ о р а с ы н   д а .

А р ы с т а н   қ о р а д а   е р к і н   о й н а қ   с а л д ы .

Қ ө п   қ о й д ы   қ ы р ы п - ж о й ы п   б а с ы н   а л д ы .  

Б о л ғ а н   с о д   қ о й д ы   ж а й л а п   к о р а д а ғ ы  

Ө ң к и г е н   ө г і з д е р г е   а у ы з   с а л д ы .

43


М ұ н а н   с о д   к е з е к   к е л е р   ө з і м е   д е п , 

Ж а н ы м д ы   к ө р с е т е р   о л   к ө з і м е   д е п , 

Қ о р а с ы н   м ұ ж ы қ   қ а й т а   а ш ы п   қ о й д ы ,  

А р ы с т а н   к е т і п   қ а л д ы ,   ж е г е н і н   ж е п .

Ж ы л а д ы   м ұ ж ы қ   с о н д а   ж а с ы н   т ө г іп . 

( А л ғ а н   с о д   ы р ы с ы м е н   а с ы н   т ө г і п .)  

« Қ о р а н ы   қ о р к а р ы д   б а р   н е г е   ж а п т ы д ? »  

Д е д і   о ғ а н   қ а т ы н ы   к е п   к е й і п - с ө г і п .

*  *  *

Ә л д і н і д   а қ ы л с ы з д ы   с ұ с ы   б а с а р ,Қ ө р г е н н е н   а н а д а й д а н   т ұ р а   қ а ш а р .  

Қ а л т ы р а п   қ а ш а м ы н   д е п   есі  ш ы ғ ы п ,  

Қ о р а с ы н   « қ о й ы м д ы   а л »   д е п   ө з і - а қ   а ш а р .

А Р Ы С Т А Н   М Е Н   Е С Е К

А р ы с т а н   д о с   б о л ы п т ы   е с е к п е н е н ,

( Ө з і н ш е   б ір   қ у л ы қ п е н ,   е с е п п е н е н . )

Е к е у і   а ң   а у л а у ғ а   т а у ғ а   б а р д ы ,

Т ә т т і   е т т і  т а ғ ы н ы   а л ы п   ж е с е к   д е г е н .

Т а у д а   б ір   к е ң   ү д г і р г е   к е л д і   ж у ы қ ,

К ө п   к и і к   ө с е т ү ғ ы н   с о н д а   т у ы п .

Ү ң г і р г е   е с е к   к і р д і   а л д ы м е н е н  

Ш ы қ п а к ,  б о п   к и і к т е р д і д   б ә р і н   қ у ы п .

А ң ы р а п   а қ ы р д ы   е с е к   с о н д а   б а р ы п ,  

Ж а ң ғ ы р д ы   к ү ш т і   д а у ы с   т а с т ы   ж а р ы п .  

Ү д г і р д і д   а р ы с т а н  т ү р   а у ы з ы н д а .

Ш а п   б е р і п   ш ы қ қ а н д а р ы н   қ а ғ ы п   а л ы п .

Қ ү т ы л ғ а н   ж о қ   а р ы с т а н   т ы р н а ғ ы н а н ,

С о л   к е з д е   е с е к   ш ы қ т ы   б ір   ж а ғ ы н а н .  

« Қ у у ғ а   к и і к т е р д і   ү с т а   м а   е к е м ? »

Д е д і   о л   а р ы с т а н ғ а   қ ы л ж а ң ы м е н .

4 4


С о н д а   о ғ а н   а й т т ы   а р ы с т а н   к ү л і п   е п т е п ,

—   Ө з і ң   б іл ,  ж а т   к ү л м е с і н   б і з д і   ө с е к т е п , 

Қ а л т ы р а п   м е н   ө з і м   д е   қ о р қ а р   е д і м  

Б і л м е с е м   б ұ р ы н   б а с т а н   с е н і  е с е к , —   д е п .Т Ү А К І  М Е Н   БАРЫ С

Б і р   к ү н і   к е з д е с е   қ а п   т ү л к і ,   б а р ы с .  

Б ү р ы н н а н   б о л с а   к е р е к   т а м ы р - т а н ы с .  

С ө й л е с і п ,   ж а й   с ұ р а с ы п ,   ә з і л д е с і п ,

А я ғ ы   ә з і л і н і д   к е т т і   а л ы с .

А л   б ы л а й   т а с т а й   б е р і п   к е р е к   істі,

Ө з і н е   п а й д а   н ә с іп   б е р е р   істі.

« Қ а й с ы м ы з   е к е у м і з д і ң   с ұ л у м ы з ? »   д е п  

Ж а т а   қ а п   ж а н ж а л д а с ы п   е р е г іс т і .

М а қ т а н д ы   ә с і р е с е   ш ү б а р   б а р ы с .

С е н   с ү л у   д е р   е д і  д е п   к ө р с е   қ а л ы с .

К е р е м е т   т е ң г е   ш ү б а р   т е р і м   м ы н а у ,

Б е р е м   д е п   с ү л у л ы қ қ а   к і м г е   ж а р ы с .

Т ү л к і   а й т т ы :   — О ,  м е н   с е н е н   е м е с п і н   к е м . 

М а қ т а н д ы ң   « с ү л у м ы н »   д е п   с ы р т ы ң м е н

с ен,


Б о л с а   д а   с ы р т ы ң   с ү л у ,  і ш і ң   « ү л у » , 

Қ е л м е й д і   м е н і м е н е н   а к ы л ы ң   т е ң .

Ә р қ а ш а н   с ы р т   а л д а м п а з   ж а р қ ы р а ғ а н ,  

А ғ ы н   с у   т е р е ң   б о л м а с   с а р қ ы р а ғ а н .  

Б о л м а й д ы   қ ы з ғ а л д а қ т а   ж ү п а р   и іс, 

А қ ы л ы ,   ж а н ы   с ү л у — а р т ы қ   а д а м .А Н А   А Р Ы С Т А Н   М Е Н   T Y A K I

Т ү л к і   к е з   б о п   а р ы с т а н   а н а с ы н а ,

К ө з і   т ү с і п   ж а л ғ ы з - а қ   б а л а с ы н а .

4 5


—   А н а м ы н   д е п   б о л а с ы н   э л д е к а н д а й  

Ж а п а д а н - ж а л ғ ы з   б а л а   т а б а с ы н   д а .

С о н д а   а й т т ы   а н а   а р ы с т а н :

—  


Т ү л к і   ш ы р а қ і  

Б ү л   с ө з д і   а й т т ы ң - а у   с е н   м е н і  с ы н а п .

Б і р   д е   б о л с а ,   б і р е г е й   к ө п к е   т а т ы р  

А р ы с т а н   ғо й   т а п қ а н ы м   м е н і ң   б і р а қ .ҚЫС  П Е Н   К Ө К Т Е М

Ә л д е   қ а л а й   қ ы с  —  қ ы р с ы к ,

С о д ы р   м і н е з   т ы м ы р с ы қ .

Ө з і   м ы қ т ы   б і л і п т і ,

К ө к т е м е г е   к ү л і п т і .

Д е п т і   о л   с о н д а   к ө к т е м е :

—   К ү л г е н і м д і   к е к   д е м е ,  

М і н д е р і ң д і   а й т а й ы н .

М і н е з і ң д і   б а й қ а й ы н :

Ж а с ы л   к и і п   к е л е с і ң ,

Ж а з   х а б а р ы н   б е р е с і ң .

Б о л а   б е р е р   к ү н   ы с т ы қ .

Ж ү р т т а н   к е т е р   т ы н ы ш т ы қ .  

Б а р л ы қ   ж ә н д і к   ө р е д і,

Ө з   ы р з ы ғ ы н   т е р е д і .

С а й р а н д а й д ы   д а л а н ы ,

О р м а н ,   т о ғ а й   —   с а л а н ы ,

К е ң   д а л а н ы   е н   ж а й л а п ,

Е р к і н   д е м і н   а л а д ы .

Б і р е у   г ү л д е р   т е р е д і ,

Р а қ а т ы н   к ө р е д і .

Т а б и ғ а т қ а   к е н е л і п ,

С ү л у л ы қ к а   б ө л е н і п ,

К е ң   д а л а д а   б ү т а л ы  

Ж ү п а р   а у а   ж ү т а д ы .

К е й б і р і   м ін і п   қ а й ы қ қ а ,

Қ ү л а ш   ұ р ы п   ж а й ы қ қ а

40


К ө к   т е ң і з б е н   к е т е д і .

О   д а   с а й р а н   е т е д і. 

К ө т е р і л м е с   д а у ы л   д а ,  

( Д а у ы л с ы з   ж о л   а у ы р   м а ? )  

Қ ы ң қ   е т п е й д і   е ш к і м   д е  

Қ ұ й ғ а н   н ө с е р   ж а у ы н ғ а .  

Б а р ш а   к е т е р   ж а й ы л ы п ,  

Б и л е м е й с і ң   к а й ы р ы п .

А л   м е н   б о л с а м ,   м е н   б о л с а м ,  

Ж е р г е   а қ   к и і п   к е п   қ о н с а м .  

Қ ө н д і р е м і н ,   к ү ш т е й м і н :  

Б і л г е н і м д і   і с т е й м і н .

К е д   д ү н и е н і   к ы с а м ы н .

Б ә р і н   т і з д е п   т ү с а й м ы н .  

Б а ғ ы н д ы р ы п   ұ с т а й м ы н .  

Т а л қ ы ғ а   c a n   и л е й м і н , 

Б і л е к к е   c a n   б і л е й м і н .  

Е р к і н д і к т і   т ы й   д е й м і н . 

Қ о р қ ы н ы ш т ы   т а р а т а м ,

Б ә р і н   т ө м е н   қ а р а т а м .  

А я з ы м м е н   қ а у с ы р ы п ,  

Д а у ы л ы м м е н   ү с і р і п ,  

Қ ы с а м ы н   д а   с ы ғ а м ы н .

Ү й і н е   к у ы п   т ы ғ а м ы н . . .

К ө ң л і   м е н е н   т о қ ы р а р  

Ү й і н е н   ш ы к п а й   о т ы р а р ,  

С о н д а   к ө к т е м   к ү л і м д е п :

—   Б ү л   а й т қ а н ы ң   ш ы н ы ң   д е п . 

М о й н ы ң д а   к ө п   м і н і ң   д е п , 

С е н і   х а л ы қ   ж е к   к ө р е д .

Қ е л с е ң   т ү р а р   к е т с е   д е п ,

М е н   к е л г е н г е   к у а н а д ,  

Қ ы з ғ а л д а қ т а н   т у   а л а д ,  

К ө к т е м   м е н і ң   к ө р к і м   д е п  

А р қ а   б о й ы м   е р к і н д е п  

К у н а ц - қ у н а ң   б а с а д ы .

К ө ң л і   с у д а й   т а с а д ы .

47


К у а н ы ш п е н   қ а р с ы   а л ы п ,

Е с і к т е р і н   а ш а д ы .

Ж ұ р т қ а   ж а й л ы   қ а й с ы м ы з ?

Ө з і ң і з - а қ   а й т ы ң ы з .

Қ ы с т ы ң   к ө з і  —  к ы р а у .

Ж . а з д ы қ   к ө з і  —   н ұ р - а у .

Қ ы с т а   б а р ш а   қ ы с ы л а р ,

С о н д ы қ т а н   ж а з ғ а   ы н т ы з а р .Ө Г ІЗ Д Е Р   М Е Н   Д Ө Ң Г Е А Е К

Ә й д і к   е к і —  қ о с   ө г із ,

А р б а   т а р т ы п   к е л е д і .  

.  j


К е й д е   б а я у   а я ң д а п ,

К е й д е   б ү л к - б ү л к   ж е л е д і .

М е з і   к ы л д ы   ш и қ ы л д а п  

Д ө ң г е л е к т і ң   б і р е у і .

Қ о й м а ғ а н   с о ң   к и қ ы л д а п  

А щ ы   д а у ы с   ү д е у і .

Б ү р ы л ы п   қ а р а п   ө г і з д е р  

Д ө ң г е л е к к е   ү н   қ а т т ы :

—   А р б а н ы   б і з   т а р т а м ы з  

Ш и қ ы л ы ң   н е г е   т ы м   қ а т т ы ?

С о н д а   т ү р ы п   д ө қ г е л е к  

Д е д і   о л а р ғ а :   « Қ о с   б а у ы р ,4 8

I

Ш а б а қ т а р ы м   м а й ы с ы п  

Т а р т ы п   к е л е м   ж ү к   а у ы р » .

Б Ү Қ А   М Е Н   Т Е К Е

А р ы с т а н н а н   қ о р ы қ к а н  

Ү ң г і р г е   б ү к а   т ы ғ ы л д ы .

Ү ң г і р д е   т е к е   ж о л ы қ қ а н  

Б ұ қ а ғ а   с а л д ы   ы ғ ы р д ы .

Б е т   а л д ы н а   с ү з г і л е п ,

Б е р е к е с і н   к е т і р д і .

Б а т ы р с ы н ы п ,   б а с ы н ы п ,

Ш ү н а қ   т е к е   л е п і р д і .

С о н д а   б ұ қ а   т е к е г е :

—   Қ о р ы қ п а н , —   д е д і , —   қ о й ,   б а т ы р .  

А р ы с т а н   к ү ш т і   ж е к е г е ,

А р т ы м н а н   қ у ы п   к е л а т ы р .

С а б ы р   е т ,  к е т с і н   с о л   с о й қ а н , —  

Д е д і   б ұ қ а   т е к е г е .

К ө р с е т е м   с о н д а   к ө к е ң д і  

Ш ы ғ а й ы қ ,   ш ы д а   ж е к е г е .

Б ұ қ а   м е н   т е к е   т е ң   е м е с , 

К ө р е р с і н   с о н д а   к ү ш і м д і .

4 __Эзов


4 9

К ө р с е т п е й   м а ғ а н   т ұ р а   т ұ р  

Ж а м а н   қ ы л ы қ   іс ің д і.Б А Й   М Е Н   Т Е Р І  И А Е ГІШ

Ә л д е қ а л а й   к е з і   т ү с і п  

Қ ө р ш і   б о п т ы   б а й   м е н   и ш і. 

К ө р ш і с і н е   « к ө ш ! »   д е п т і   б а й  

Ү н а м а п т ы   т е р і   и сі.

Қ ө ш е м   д е п т і   о ғ а н   и ш і,

М ұ р с а т   с ү р а п   б і р   а з ғ а н т а й ,  

Б і р т е - б і р т е   т е р і   исі 

Б а й   б о й ы н а   с і ң і п т і   ж а й .

Ү й р е н ш і к   б о п   т е р і   исі,

Ж и р е н б е п т і   б ү р ы н ғ ы д а й ,

К ө р ш і с і н е   к ө п   қ а д а л ы п  

К ө ш   д е г е н і н   қ о й ы п т ы   б а й .

К ү ш т і   е к е н   ә д е т   д е г е н  Б о й ғ а   с і ң с е   қ а л ы п   а л ы п .

К ө н б е с і ң е   к ө н д і р е д і  

Ө з   ы р қ ы н а   а л ы п   а л ы п .

Қ А С Қ Ы Р А А Р   М Е Н   И Т Т Е Р

Ә л д е қ а л а й   қ а с қ ы р   и т к е   к е з д е с т і ,  

Ө з д е р і н ш е   с ы й л а с т ы   д а ,   с ө й л е с т і:  

« Т е г і м і з   б ір ,  т ү р і м і з   б ір   ж а қ ы н б ы з ,  

Т а т у   т ү р м а й   н е   қ ы п   ж ү р м і з   б і з , —  д е с т і .

А й ы р м а м ы з   б із   д а л а н ы ң   с е р іс і, 

М е к е н д е р і ң   с е н д е р д і ң   т е к   е л   іш і.

А у л ы н   б а ғ ы п ,   а д а м д а р ғ а   қ ү л   б о л ы п  

Қ о р ғ а ғ а н ы ң   с о л а р д ы ң   м а л - ж е л і с і .


С е н д е р д і   о л а р   ү р ы п ,   с о ғ ы п   б и л е й д і ,  

Ш ы н ж ы р   т а ғ ы п   м о й ы н ы ң н а н   с ү й р е й д і . 

А й д а л а д а   а з а п   ш е г і п   а й н а л ы п ,

М а л д ы   қ о р ғ а п ,   м а л   с о ң ы н а н   ж ү р , —   д е й д і .

Т а м а қ   ж е с е ,   б е р г е н і   қ у   с ү й е г і,

Ж ү м ы с   д е с е   б ә р і н   с е н д е р г е   ү й е д і .

А ш   ж ү р е с і ң   к ү н д і з - т ү н і   б ұ р а л ы п ,

М а л   б а қ қ а н м е н   м а з а л ы   ж о қ   т и е р і .

Қ о р ы м а ң д а р   қ о й д ы   б і з г е   б е р і ң д е р .  

А р т ы м ы з д а н   ө з д е р і ң   д е   е р і қ д е р ,  

Е м і н - е р к і н   е т к е   б і р г е   т о я й ы қ ,

Б а қ қ а н   м а л д ы ң   р а к а т ы н   к ө р і ң д е р .

И т т е р   с е н іп   қ а с қ ы р л а р д ы ң   с ө з ін е ,

Б і р г е   к е т т і   с о л а р м е н е н   ө з і  д е ,

А п   д е г е н н е н   и т т е р д і   ж е п   к а с қ ы р л а р  

Т у ы с т ы ғ ы н   к ө р с е т т і   а н ы қ   к ө з і н е .

Ж а у   с ө з і н е   т ә т т і   е к е н   д е п   е р м е ң і з ,  

Н а м ы с ы ң ы з д ы   қ о л ы ң ы з д а н   б е р м е ң і з .Б Ү Р Г Е   М Е Н   А Д А М

Қ а р а   б ү р г е   қ а т і г е з   қ у   з а м а н ғ ы ,

З а р   қ а қ с а т т ы   ш а ғ ы п ,   т і с т е п   а д а м д ы .

Ұ с т а п   а л ы п   с о л   б ү р г е н і   б ір   а д а м  

« К і м с і ң ? »   д е д і   а л ғ а н   м е н і ң   м а з а м д ы .

Ж а з ы ғ ы м   ж о қ ,   ж а р а л а д ы ң   т ә н і м д і ,  

Қ а с т ы қ   қ ы л ы п   қ а қ т а п   с о р д ы ң   қ а н ы м д ы .  

Қ а р а   н и е т   і с і ң   ү ш і н   қ а б   к ы л ғ а н  

А л а й ы н   б а   а р а м   н е м е   ж а н ы ң д ы ?

—   Н е   і с т е д і м   о с ы н ш а   м а   м е н   с а ғ а н  

Қ ө п   ж а у ы з д ы қ   қ о л д а н   к е л е р   ж о қ   ш а м а м .  

А я   м е н і,  к е ш і р   м е н і   ө л т і р м е !   —

Д е д і   б ү р г е   б ір   ж а н ы м д ы   қ и   м а ғ а н .

51


С о н д а   а д а м   к ү л і п   т ұ р ы п   т о л ғ а й д ы :

—   Ж а у ы з д ы қ т ы ң   к і ш і ,   ү л к е н і   б о л м а й д ы  

Ж а һ а н н а м ғ а   ж і б е р е м і н   ж а н ы н д ы ,  

Қ ы л м ы с т ы ғ а   к ө ң л і м   ж ы л ы п   қ о н б а й д ы .

*  *  *

Ү л к е н і н е ,  к і ш і с і н е   қ а р а м а ,Қ а р а   ж ү р е к   қ ы л м ы с т ы н ы   а я м а .

А У РУ   Қ А Р Ғ А

А у р у   қ а р ғ а   а й т а д ы   а н а с ы н а  

( А я л а ғ а н ,   ө с і р г е н   п а н а с ы н а ) ,

Қ ү р   ж ы л а м а ,   қ ү д а й ғ а   қ ү л ш ы л ы қ   қ ы л „  

К ө ң л і   т ү с с е ,  р а қ ы м с ы з   қ а л а с ы ң   б а ?

С о н д а   а й т а д ы   а н а с ы   б а л а с ы н а  

А ғ ы   м е н е н   к ө з і н і ң   қ а р а с ы н а :

—   Қ ү р б а н   е т ін   ж а с ь щ н а н   к ө п   ұ р л а п

ж е п

Қ а л ғ а н ы ң   б а р   қ ү д а й д ы ң   н а л а с ы н а .Қ а й с ы   қ ұ д а й   о с ы ң д ы   к е ш і р е д і ?

Р а қ ы м   қ ы п   е л ж і р е п   ш е ш і л е д і .

Қ ү д а й   т ү г і л   с ұ ғ а н а қ   б о л ғ а н   ү ш і н  

Б а р л ы қ   а д а м   ж е к   к ө р і п   ж е к і р е д і .Ө м і р д е   ж а у ы   к ө п   ж а н   —  ж а у ы з ,   п а с ы қ ,  

З а р   и л е г е н   ш а ғ ы н д а   қ а й ғ ы   б а с ы п . 

Б а с ы н   с ү й е п ,  аузы н -а  с у   т а м ы з а р  

Б і р   д о с   т а п п а с   қ а р а й л а р   ж а н ы   а ш ы п .А Т   П Е Н   Қ А С Қ Ы Р

А ш   қ а с қ ы р   қ а ң ғ ы п   ж ү р і п   а р п а   т а п т ы .  

А р п а н ы   ж е й   а л м а й   о л   о й ғ а   б а т т ы .  

Ж е й т і н   т а м а қ   к е з д е с с е   қ а й т е р   е д   д е п  

Ж а н ы   к ү й і п   ж ү г і р і п   к е т і п   қ а п т ы .

К ө п   ұ з а м а й   к е з д е с т і   о л   с а я қ   а т қ а .  

( Ж е т п е й   ж ү р г е н   с о р л ы   ғ о й   а я ғ ы   а т қ а ) .

—   Б і р   қ а п   а р п а   т а у ы п   е м   т и г е н і м   ж о к .  

Л а й ы қ   д е п   ө з і ң д е й   а с ы л   з а т қ а ,

Д е п   к ө л г і р с і п   а я ғ ы н   м а й м а д д а т т ы .

Е к і   к ө з і н   ж а л а н ы п   ж а й н а ң д а т т ы .  

К ү т і р л е т і п   а р п а н ы   а т   ж е г е н і н  

Е с і т к е н д е   ү н а т а д   ж а н ы м   қ а т т ы . . .

С о н д а   а т   а й т т ы   қ а с қ ы р ғ а   қ а й с а р ы м   д е п , 

Ж а й д ы   б і л е р   қ а ш а н н а н   ж а й с а ң ы м   д е п . 

А р п а н ы   к ү т і р л е т і п   ө з і ң   ж е м е й  

Қ е л г е н н е н - а қ   н и е т і н д і   б а й қ а д ы м   д е п .

*  *  *


Д о с   т а р т қ а н   м е н   з а л ы м ғ а   с е н   б е   б е к е р ,  

З а л ы м н ы ң   т і л і   т ә т т і ,   ө з і  м е к е р .  

Қ а қ п а н ы н а   т ү с і р і п   қ а с   қ а қ қ а н ш а  

К ө з   а л д ы ң д а   а ң қ и т ы п   а л д а п   к е т е р .Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
buuk -> Г. К. Сатыбалдиева биология гылымдарының кандидаты
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Микркезз алматы
buuk -> Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
buuk -> Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
buuk -> Физиологиясы
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
buuk -> Мемлекеттік тілде оқымайтын


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет