Х. Досмұхамедов атындағы Атырау му хабаршысы №4 (31) 2013жүктеу 1.73 Mb.
Pdf просмотр
бет9/16
Дата24.03.2017
өлшемі1.73 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

 
 
 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

78 ~
 
 
Түйіндеме 
Бұл  мақалада  қатты  тұрмыстық  қалдықтардан  метан  газын  пайда  болу 
жолдарын  озонмен жылдамдату әдісі анықталған. Алынған нәтиже: озон қолданған 
бойда, озонның зарарсыздандыру және жылдамдату қасиеттері анықталды. 
 
Summary 
In  this  scientific  article  one  of  methods  of  acceleration  of  processes  of  a 
metanoobrazovaniye  is  studied  when  processing  solid  municipal  waste  with  ozone  use. 
The received results: use of ozone makes sterilizing influence and accelerates processes 
of decomposition of solid municipal waste. 
 
Список литературы 
1.  Рекомендации  Международного  семинара  «Торговля  квотами  на  выбросы 
парниковых  газов,  как  механизм  снижения  загрязнения  атмосферного  воздуха», 
Атырау, 2001, 172 с. 
2.  Дмитриев  А.Н.  Отклик  Земли  на  новые  космические  воздействия  «Пульс 
будущего», http://pulse.webservic.ru, 2004, 29с. 
3.  Баландин  А.А.  Современное  состояние  мультиплетной  теории  гетерогенного 
катализа. М., Наука, 1968, 202с. 
4.  Метакса  Г.П.,  Вихрачев  Е.П.,  Червякова  О.В.  Возможные  причины  высокой 
активности  веществ, подвергнутых  механохимической  активации, Труды  Института 
горного дела им Д.А. Кунаева,Т.69, Алматы, 2005, -С.175-181. 
5.  Метакса  Г.П.,  Вихрачев  Е.П.  Механохимический  синтез  углеводородов,  Труды 
Института горного дела им Д.А. Кунаева, Т.69, Алматы, 2005, -С.175-175. 
6.  Метакса  Г.П.  Мультиплетность  основа  резонансных  взаимодействий  в  реакциях 
гетерогенного  катализа  серосодержащих  соединений.  Алматы,  Нефть  и  газ,  №1, 
2005, -С.88-92. 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

79 ~
 
 
           ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ 
           ЭКОНОМИКА И ПРАВO 
 
ӘОЖ 340.141 
С.К.Нысанова, В.К.Наурызова  
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті  
 
ӘДЕТ-ҒҰРЫП ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 
 
Андатпа 
Көшпелі  қоғамдағы  құқықтық  жүйе  -  ерекше  құбылыс.  Яғни,  әдет  ғұрып 
нормалары  -  өзгеше  бір  әлеуметтік  кеңестіктің,  қоғамдық  емірдің  көріністері, 
сондықтан  олардың  өлшемдері  мемлекет  заңдарынан  бөлек.  Әдет-ғұрып  құқығы 
нормаларын  дұрыс  ұғынып,  түсіну  олардың  ішкі  мәніне  сай  көзқарас,  зерттеу 
әдістері  керек.  Демек,  әдет  -  ғұрып  құқығын  зерттеуде  бірізділік,  біржақтылық 
сарыны біршама орын алған.  
Негізгі  сөздер
:  әдет-ғұрып,  әдет-ғұрып  құқығы,  қазақ  қоғамы,  әдет-ғұрып 
нормалары, көшпелі қоғам.  
 
Әдет-ғұрып  құқығын  зерттеу  мәні  мен  өзектілігі  бірнеше  себептерге 
негізделеді.  Біріншіден,  XV  ғасырдың  соңғы  он  жылы  XXI  ғасырдың  басындағы 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы, жекелегенде, қоғам мен 
мемлекетті  демократизациялауға  және  либерализациялауға  бағытталған  саяси 
құқықтық реформалардың нәтижесінде құқықтық болмысты сезіну (қабылдау) мәнді 
өзгерістерге  ұшырады.  Осыған  орай,  құқық  ғылымында  құқықтанымның  кең 
тұжырымдамасы етек жайды. Ал әлуметтік-құқықтық өмірде ресми және ресми емес 
құқықтүсінушіліктер  өзара  жақындастық  қырынан  байқатады.  Қазақстанда  ұлттық 
құқықтық  жүйе  қалыптасып  жатқан  кезінде  көшпелілердің  әдет-ғұрып  құқығын 
зерттеу, қазіргі қазақ қоғамының дәстүрлі құқықтық мәдениет құндылықтарын және 
жетістіктерін  сақтай  отырып,  ары  қарай  дамуына  септігін тигізеді.  Екіншіден,  әдет-
ғұрып құқығы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және басқа да заң 
актілерінде мойындалған (легализацияланған). 
Әдет-ғұрыпты  азаматтық  және  сауда  құқығының  қайнар  көзі  ретінде  ресми 
заңды  легализациялауы  әдет-ғұрып 
құқық  нормаларының 
юрисдикциалық 
тәжірибеде  тиімді  жүзеге  асырылуы  үшін,  Қазақстан  Республикасының  құқықтық 
жүйесінің  интегрциялануы  үшін  және  құқықтық  жүйеде  тұрақты  қызмет  атқаруы 
үшін әдет-ғұрып құқығының доктриналды зерттелуін талап етеді. 
Көшпелі  қоғамындағы  құқықтық  өмірді  арнайы  бақылап,  оны  жүйелі  түрде 
зерттеп-зерделеудің  ұзаққа  созылған  тарихы  бар.  Оның  бастауы  көшпелілер 
тарихының ежелгі дәуірлеріне барып тіреледі. 
Әдет-ғұрып  құқығы  құқықтық  жүйенің  тарихи  түрі.  Бұл  оны  адамзат 
тариханың ежелгі дәуірлеріне сай өмір шындығы аясында қарастыруды талап етеді. 
 
Әдет-ғұрып      құқығы      құқық      формасы      сияқты      көпаспектілі      жүйелік 
құбылыс болып табылады. Көшпелі қоғамдағы құқықтық өмірдің құпиясы әдет-ғұрып    
құқығының      тарихи        контексінде,        әлуметтік-саяси  астарында,  өмірнамалық   
құндылықтарында,      яғни      әдет-ғұрып      құқық      жүйесінің      даму  деңгейі  қызмет 
атқару шарттылығымен анықталады. 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

80 ~
 
 
 
Әдет-ғұрып  құқығының  ең  төменгі  жүйелік  бөлшегі  -  әдет-ғұрып 
нормалары   мен   институтары.   Олар    құқықтық   жүйенің   институцияланған, 
ресмиленген қабаты, құқықтанымның шақпақталған бөлігі[1]. 
 
Әдет-ғұрып  құқығы  нормаларындағы  басты  нәрсе  -  олардың  ішкі  мәні  және   
олардың   негізінде   жатқан    принциптері.    Көшпелілердің    құқықтық принцип 
қағидаларын  шартты  түрде  бірнеше  топқа  бөледі:  а)  бас  принцип;  б)  ара  (ортақ) 
принцип; в) дербес (жеке) принциптер. 
Қазақ  жұртының  құқықтық  өмірінің  басты  қағида  -  «Малым-жанымның 
садағасы,  жаным-арымның  садағасы»  деп  айшықталған.  Осыдан  келе,  көшпелі 
қоғамында  құқықтық  құндылық  есебінде  адамның  ар-ұяты,  намысы,  иманы,  ішкі 
рухани  дүниесі  жүреді,  келесі  құндылық  -  адамның  жаны,  дене  мүшесінің 
саулылығы.  «Алғашқы  байлық  -  денсаулық,  екінші  байлық  -  ақ  жаулық,  үшінші 
байлық  -  он  саулық»  деуі  адамның  денесінің  саулығын  рухани  контекстерден  көрі, 
тәни мүліктік қатынастар аумағындағы қарастырғандығы. 
Дәулет,  әрине  адамға  қызмет  етуі  керек,  бұл  басты  құндылық  емес  тек 
қорғау объектісі болып табылған (құн төлеу). 
Көшпелі қоғамындағы құқықтық жүйенің бір принципі ортақ, ара қағидасы - 
кешірімді болу, сөзге тоқтау («өз жеңілгенің өзі мойындау», «жөн сөзге тоқтамаған 
арсыз»). Дербес қағида - құқық жүйесінің әр саласында кездеседі: неке және отбасы 
саласында  «жеті  атаға  дейін  қыз  алыспау»,  сот  процессінде  «дау  мұраты  -  бітім», 
қылмыс пен жаза саласында «қанға - қан, жанға - жан», «құлаққа - құлақ, тұяққа - 
тұяқ» т.с. с [2]. 
Әдет-ғұрып  құқығы 
қоғамның  әлуметтік-реттеу  жүйесіндегі  өзін-өзі 
ұйымдастырудың  ең  маңызды  нәтижелерінің  бірі.  Әдет-ғұрып  құқығы  корпоративті 
сипатта.  Адамдардың  бірігуін  анықтайтын  бастапқы  негізгі  факторлар  болып 
этникалық шығу тегі мен еңбектену түрі жатады. Осыған орай әдет-ғұрып құқығын 
қағидалық түрге бөлмекпіз: этникалық және әлуметтік. 
Әдет-ғұрып құқығының сыртқы функциялары: аксиологиялық, бейімдеушілік, 
әлеуметтендірушілік, 
когнитивтік 
(таным), 
ақпараттық, 
коммуникативтік, 
трансмиссионды (беру, өткізу) және ингративтік. Ал, ішкі функцияларына: реттеуші, 
энтропиялық  емес  (қарсы),  қорғаушы  (күзетті),  цессиондық  (көну,  беріп  жіберу) 
және рецептивтік (қабылдау, өзіне жіберу). Осы аталған функциялар өзара қарым-
қатынас және ара байланыс арқылы қалыптасады және жүзеге асырылады. 
Әдет-ғұрып  құқығы  вербалды-символдық  сипатта.  Ауызша  сөйлеу  енері, 
әсіресе  көшпелілердің  құқықтық  әмірімен  етене  тығыз  байланыста.  Көшпелі 
қоғамында кең тараған ой-сана бойынша үлгілі сөз, аталы сөздің пайда болуы оның 
пәрменділігін танытады. 
Әдетте,  әдет-ғұрып  құқығы  нормаларының  көп  түрі,  яғни  әмбебаптығы, 
елгезектігі  кері  түсініліп  оның  тұрақсыздығы,  табансыздығы,  үйлесімсіздігі 
(партикуляризм) деп зерттеліп жүр. 
Әдет-ғұрып  құқық  әрекеті  негізіне  ортақ  келісім  жатады  және  әдет-ғұрып 
құқығының  әрекеттену механизмнің  негізгі  принципіне  социум  мүшелерінің  - құқық 
субъектілерінің  өзін-өзі  корғау  белсенділігін  айтамыз.  Ал,  көшпелі  қоғамындағы 
мүшелерінің ой, сөз, іс-қимылы еркіндігі мен теңдіктің қамтамсыз ету, соларды іске 
асуына жағдай жасау еді. 
Көшпелілерде  қоғамдық  қатынастарды  реттеп,  жүйелер  басқарудың  өз 
сипаты  болды.  Оның  бір  ерекшелігі  -  адам  тәртібін  реттеп  басқару  әлі  жеке-дара, 
дербес өмір саласы, мемлекет қызметі болып қалыптаспағанда. Екіншіден, қоғамдық 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

81 ~
 
 
тәртіпті  сақтап  қамтамасыз  ету  ісі  сыртқы  күшке  арнайы  бір  органдар  қызметінде 
негізделмеген  болатын  қоғамдық  тәртіп,  демек,  әдет-ғұрып  құқығы  нормаларын 
сақтап  орындау  да,  көшпелі  ұжымдардың  «автономиялығына»,  дербестігіне, 
өздерін-өздері басқаруына негізделген. 
Жоғарыда  келтірілген  негіздерге  сүйене  отырып,  төмендегідей  ортақ 
анықтама беруге болады: әдет-ғұрып құқығы - белгілі қоғамдық топтың (социумның) 
мүшелерінің бостандық деңгейін анықтайтын әлеуметтік мәжбірлеу мен қамтамасыз 
ететін жалпыға міндетті [3]. 
Әдет-ғұрып  құқығы күрделі және  көпаспектілі  құбылыс  ретінде  зерттегенде 
әдет-ғұрып құқығы мен әдет-ғұрыпты (юридикалық әдет) ұқсас еместігін атап өткен 
жөн. Мысалы, әдеттер міндетті түрде, әдет-ғұрып құқығының бөлігі болып саналады, 
соңғысы тек дәстүрлер жинағына келіп тірелмейді. 
Әдет-ғұрыптар,  өз  кезегінше,  нормаға  (ережеге  немесе  өзін-өзі  ұқсау 
тәсіліне)  сыймайды.  Біздіңше,  өнімді  әрі  шындыққа  жақындату  үшін  әдет-
ғұрыптарды  институт  ретінде  немесе  әдет-ғұрып  құқығының  қайнар  көздеріне 
жатқызуға болады. 
Жер-су  дауы  көшпелі  қазақ  қоғамында  ежелден  таныс  дәстүрлі  даулардың 
бірі. Мал жайылымы, ел қонысы, құдық, су жағасы үшін туындап жататын таластар 
дер  кезінде  өзара  бітім  шешімін  таппаса  асқынып  кетіп,  ел  бірлігіне  сызат  түсіруі 
мүмкін болатын.  
Отырықшылыққа  көшкен  ел  арасындағы  жерге,  оның  өніміне  байланысты 
дау көшпелі жұрт арасындағы жер дауынан ерекше болып келеді [4]. 
 
Әдебиеттер тізімі 
1. Артықбаев Ж. Қазақ этнографиясы; Этнос және қоғам XVIII ғ. Қарағанды, 1995.-
23-24б.  
2.Ахметова  Н.С.  XVIII-XIX  ғасырлардағы  қазақтардың  әдет-ғұрып  заңдары. 
Қарағанды, 1997.-74б. 
3.  Әбсаттаров  Ғ.  Қазақстандағы  мұсылмандық-құқық  мәдениеті.//Заң  №3,  2001.-3-
4б. 
4.  Зиманов  С.З.  Өсеров  Н.  Қазақ  әдет-ғұрып  заңдарына  шариаттың  әсері.  Алматы, 
1989.-11-12б. 
 
Резюме 
 
В статье расскрывается понятие обычного права в национального-правовой 
роли. 
 
Summary 
The article opens up the notion of customary law in the national legal role. 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

82 ~
 
 
УДК 347.965 
А.А.Салихова, Ивашкина К.С. 
Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова  
 
УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация 
В  данной  статье  рассматривается  актуальные  вопросы  адвоката  –  как 
защитника в уголовном судопроизводстве, их права и обязанности. 
Ключевые 
слова: 
Конституция, 
государства, 
гражданин, 
защитник, 
профессиональная защита, досудебное производство, уголовное судопроизводство, 
обвиняемый, подозреваемый, адвокат. 
 
Профессиональная  защита  по  уголовным  делам  осуществляется  только 
адвокатами.  Провозгласив  право  на  получение  квалифицированной  юридической 
помощи,  Конституция  Республики  Казахстан  закрепила  принцип  обеспечения  всех 
граждан  правом  на  профессиональную  защиту  свобод  и  законных  интересов, 
включая  право  на  защиту  от  уголовного  преследования  (ст.  28  УПК  РК).  В 
соответствии  с  данным  положением  лица,  производящие  дознание,  следователь, 
прокурор,  суд  обязаны  по  каждому  делу  обеспечить  гражданину  реальную 
возможность  осуществления  своих  прав.  Прямое  или  косвенное  ограничение  прав 
или,  наоборот,  установление  иных  преимуществ  по  мотивам  социального 
происхождения,  должностного  или  имущественного  положения,  пола,  расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 
любым иным обстоятельствам наказываются по закону.  
Следует  иметь  в  виду,  что  УПК  РК  дает  каждому  широкие  и  равные 
возможности  в  получении  квалифицированной  юридической  помощи.  При  этом 
юридическая помощь по своему содержанию охватывает широкий круг действий, в 
том числе  осуществление  представительства  и  защиты физических  и юридических 
лиц  в  органах  дознания,  предварительного  следствия,  судах.  Участие  адвоката  в 
уголовном  процессе  -  это  одно  из  важнейших  направлений  адвокатской 
деятельности,  которое  в  основном  связано  с  осуществлением  защиты  обвиняемых 
(подозреваемых). 
Защита  -  это  процессуальная  деятельность,  осуществляемая  стороной 
защиты  в  целях  обеспечения  прав  и  интересов  лиц,  которые  подозреваются  в 
совершении  преступления,  опровержения  или  смягчения  обвинения,  а  также 
реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследованию [1]. 
По  проекту  УПК  досудебное производство  по  уголовным  делам  фактически 
продолжает  сохранять  классический  инквизиционный  характер,  где  вся  полнота 
власти  сконцентрирована  в  руках  органов  уголовного  преследования,  а  защитник 
может  выступать  только  в  роли  жалобщика  и  просителя,  рассчитывающего  на 
милость упомянутых органов.   
Вместе  с  тем,  универсальный  принцип  состязательности  и  равноправия 
сторон обвинения и защиты предполагает восстановление утраченного во времена 
недемократического государства баланса между полномочиями сторон не только на 
судебных  стадиях  процесса,  но  в  ходе  предварительного  расследования.  Этого 
требуют  справедливость  и  здравый  смысл.  Объективное  разрешение  уголовно-
правового спора невозможно, когда одна сторона выступает во всеоружии с самого 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

83 ~
 
 
начала  судопроизводства,  а  вторая  получает  частично  сопоставимые  полномочия 
только с момента передачи дела в суд. При этом следует помнить, что в уголовном 
процессе  личность  находится  в  правовом  конфликте  с  государством,  обладающим 
практически неограниченными организационными и материальными ресурсами.  
     При этом гражданин защищен только квалификацией и принципиальностью 
своего  адвоката.  Очевидно,  что  сторона  защиты  в  таких  условиях  нуждается  в 
дополнительных гарантиях и компенсаторных механизмах, позволяющих хоть как - 
то уравнять шансы на достижение справедливости. В этой связи вопрос о способах 
и формах собирания доказательств защитником, имеет важное значение.  
Стороной  защиты  являются  подозреваемый,  обвиняемый,  их  законные 
представители, защитник, гражданский ответчик и его представитель.  
К  сожалению,  в  практике  часто  встречаются  случаи,  когда  в  качестве 
представителей  выступают  граждане  недостаточно  грамотные  в  правовой  сфере, 
что  значительно  затрудняет  работу  судей.    Обыватели,  не  вникая,  именуют 
адвокатом  всякого  юриста,  а  те,  в  свою  очередь,  часто  не  обладая  достаточной 
правовой  грамотностью,  своими  действиями  и  популизмом  наводят  тень  на 
репутацию  профессиональной  адвокатуры.  Это  усложняет  работу  судов, 
рассмотрение  затягивается,  что  в  конечном  итоге  отражается  на  качестве 
правосудия, а принимаемые решения не отвечают интересам самих истцов.  
По  моему    мнению,  обеспечить  качественную  защиту  прав  и  законных 
интересов  лица,  обратившегося  за  правовой  помощью,  позволяет  участие 
профессионального - представителя. 
Необходимо наделить адвоката - представителя помимо прав потерпевшего, 
отдельными полномочиями, корреспондирующими с правами адвоката-защитника, 
путем введения отдельной нормы, регламентирующей деятельность 
профессионального представителя – адвоката [2].
 
Защита определяется как система формально-правовых, материально-правовых, 
функциональных и криминалистических связей различных элементов, подчиненных 
отстаиванию  прав  и  интересов  лица,  привлекаемого  к  уголовной  ответственности. 
Системообразующим  фактором  являются  законодательно  закрепленные  цели. 
Подробно освещается каждый элемент и аспекты защиты как системы. 
Профессиональная  защита  имеет  все  признаки,  присущие  защите,  но  она 
обладает  специфическими  свойствами:  субъект  осуществления,  объем  прав  и 
обязанностей 
в 
сфере 
уголовного 
судопроизводства, 
правовой 
статус, 
процессуальный  режим  деятельности  адвоката-защитника.  Раскрывается  значение 
профессиональной  защиты  методом  системно-функционального  анализа.  Защита  в 
социальном значении является целью и средством благополучия общества в целом 
и  каждого  ее  члена  в  отдельности,  фактором  социального  контроля.  Правовое 
значение защиты выражено в ее целях, а процессуальное значение защиты состоит 
в  ее  способствовании  достижению  истины  по  уголовному  делу  в  условиях 
состязательности  уголовного  процесса.  Указывается,  что  в  сфере  защиты  должен 
быть баланс публичного и частного интереса. 
Позиция 
защиты 
с 
учетом 
общего 
определения 
позиции 
является 
процессуальным  выражением  отношения  субъектов  стороны  защиты  к  обвинению 
(подозрению), гражданскому иску, которая содержит в себе защиту в материальном 
смысле  слова,  соответствует  целям  и  задачам  субъектов  защиты  и  определяет 
характер  защитительной  деятельности. В  этом отношении  законодатель  процедуру 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

84 ~
 
 
выяснения  отношения  подсудимого  к  предъявленному  обвинению  верно  называет 
выяснением позиции подсудимого (ст. 346 УПК РК) [3]. 
Позиция  адвоката  -  защитника может  быть  составной  частью позиции  защиты, 
как  понятия,  относящегося  к  собирательному  субъекту  -  стороне  защиты.  При 
анализе позиции защиты, позиции защитника, в частности, важными являются два 
аспекта: расхождение в позициях защитника с другими субъектами стороны защиты 
и альтернатива в позиции защиты [4]. 
Адвокат  относительно  самостоятелен  при  правовой  квалификации  деяния.  Но 
без согласования с подзащитным адвокат, естественно, не может квалифицировать 
действия  подзащитного  при  определении  позиции  по  статье,  предусматривающей 
более  тяжкое  преступление.  Адвокат  абсолютно  самостоятелен  в  выборе  позиции 
по  вопросу  о  невиновности  подзащитного,  несмотря  на  его  признательные 
показания. Таким образом, расхождения в позициях этих двух субъектов возможны, 
но  не  обязательны.  В  целях  повышения  эффективности  защитительной 
деятельности  адвокат  должен  стремиться  к  преодолению  коллизий,  к  достижению 
компромисса [5]. 
Альтернатива  в  позиции  адвоката  -  защитника  допустима,  как  способ  гибкого 
ведения  защиты.  Ее  применение  бывает  не  только  тактически  оправданным,  но  и 
неизбежным.  Она  помогает  учитывать  условия  защиты,  доказательства  и  другие 
компоненты  ситуации  защиты.  Адвокат-защитник  должен  учесть  все  возможные 
исходы  данной  ситуации  и  стремиться  к  получению  максимально  положительных 
результатов в данных условиях.  
Таким  образом,  представляется,  что  профессиональная  защита  -  это 
процессуальная  деятельность  адвоката,  осуществляемая  только  на  основе 
предусмотренных  и  установленных  в  уголовно-процессуальном  законодательстве 
способов  и  средств,  с  целью  оказания  квалифицированной  юридической  помощи, 
важнейшей  частью  которой  является  обеспечение  защиты  прав  и  интересов 
обвиняемого, 
подозреваемого, 
опровержение 
или 
смягчение 
обвинения, 
реабилитация лица, неправомерно подвергшегося уголовному преследованию.  
Свою деятельность адвокат осуществляет, являясь членом коллегии адвокатов. 
Хотя,  адвокат  является  основным,  но  не  единственным  лицом,  оказывающим 
юридическую помощь.  
Но  именно  профессиональный  опыт  и  правовые  знания  позволяют  адвокату  в 
уголовном  судопроизводстве  оказать  обвиняемым  (подозреваемым)  наиболее 
квалифицированную  помощь,  в  том  числе  осуществлять  представительство  и 
защиту  физических  и  юридических  лиц  в  органах  дознания,  предварительного 
следствия, судах.  
Выполнение  адвокатских  функций  по  оказанию  юридической  помощи  является 
профессиональным  долгом  уполномоченного  государством  адвоката-защитника, 
который  не  вправе  отказаться  от  взятых  на  себя  обязательств  по  защите.  Для 
адвоката осуществление защиты является профессиональной деятельностью [1]. 
Защитник  приглашается  подозреваемым  или  обвиняемым,  их  законными 
представителями,  а  также  по  поручению  или  с  согласия  подозреваемого, 
обвиняемого,  другими  лицами  либо  по  просьбе  подозреваемого  или  обвиняемого. 
Участие  защитника  обеспечивается  органом,  ведущим  уголовный  процесс.  Право 
выбора  защитника  принадлежит  подозреваемому,  обвиняемому,  однако,  если 
участие выбранного им защитника невозможно, орган, ведущий уголовный процесс, 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

85 ~
 
 
принимает  меры  к  назначению  защитника  через  профессиональную  организацию 
адвокатов. 
Порядок  допуска  защитника  к  участию  в  деле  установлен  ч.8  ст.72  УПК  РК,  в 
соответствии  с  которой адвокат  должен представить   органу,  ведущему  уголовный 
ордер юридической консультации и документ, подтверждающий  принадлежность к 
адвокатуре.   
Закон предусматривает обязательное участие защитника в уголовном процессе 
в  ряде  случаев,  что  обусловлено  выполнением  конституционных  принципов 
обеспечения  права  на  защиту  и  квалифицированную  помощь.  Эти  случаи 
перечислены  в ст.71 УПК РК: 
- если об этом ходатайствует подозреваемый или обвиняемый; 
- если подозреваемый или обвиняемый не достиг совершеннолетия; 
-  если  подозреваемый  или  обвиняемый  в  силу  физических  или  психических 
недостатков не в состоянии самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 
-  если  подозреваемый  или  обвиняемый  не  владеет  языком,  на  котором  ведется 
судопроизводство; 
-  если  лицо  обвиняется  в  совершении  преступления,  за  которое  в  качестве  меры 
наказания  может  быть  назначено  лишение  свободы  на  срок  свыше  десяти  лет, 
пожизненное лишение свободы либо смертная казнь; 
-  если  к  обвиняемому  применен  арест  в  качестве  меры  пресечения  или  он 
принудительно направлен на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу; 
-  если  между  интересами подозреваемых или  обвиняемых,  один  из  которых имеет 
защитника,  имеются  противоречия.  В  этом  случае  защитник  вступает  в  дело  с 
момента выявления противоречия; 
-  если  в  производстве  по  уголовному  делу  участвует  представитель  потерпевшего 
(частного обвинителя) или гражданского истца.  
В  этих  случаях  участие  защитника  обеспечивается  с  момента  предания 
обвиняемого суду; 
-  если  при  рассмотрении  дела  в  суде  участвует  прокурор  (государственный 
обвинитель);  
- если обвиняемый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от 
явки в органы предварительного следствия. 
Следует  отметить,  что  расследование  или  рассмотрение  дела  без  защитника 
(адвоката),  когда  его  участие  обязательно,  является  существенным  нарушением 
закона. 
Подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться  от защитника  в любой 
момент производства  по  делу.  Такое  заявления  он  должен  сделать  в  присутствии 
защитника  или  лица,  которое   могло  быть  назначено  защитником,  о  чем  в 
соответствующем  протоколе  следственного  или  судебного  действия  делается 
отметка,  либо  отказ  оформляется   в   виде  письменного  заявления.  Отказ  не 
принимается,  если  наличествует  хотя  бы  одно  обстоятельство,  вызывающее 
обязательное участие защитника (ч.2 ст.73 УПК РК). Вместе с тем отказ не лишает 
права  обвиняемого  или подозреваемого  в  дальнейшем  ходатайствовать   о  допуске 
защитника. 
В 
уголовном 
процессе 
защитник  
наделен 
обширными 
правами, 
предоставляющими  ему  возможность  обеспечить  реальную  защиту  своего 
подзащитного, и он обязан использовать эти права,  а также все законные средства 
и  способы  в  целях  выявления   обстоятельств,  опровергающих  обвинения   или 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

86 ~
 
 
смягчающих  ответственность  подозреваемого,  обвиняемого,  и  оказать  им 
необходимую юридическую помощь (ст.74 УПК РК).  Так защитник вправе: 
-  иметь  со  своим  подзащитным  свидания  наедине  и  конфиденциально,  без 
ограничений их количества и продолжительности; 
-  собирать  и  представлять  предметы,  документы  и  сведения,  необходимые  для 
оказания юридической помощи; 
-  принимать  участие  в  проведении  следственных  действиях,  производимых  с 
участием его подзащитного, либо по его или защитника ходатайству; 
- заявлять отводы и ходатайства; 
-  знакомиться  со  всеми  документами,  предъявляемыми  его  подзащитному,  а  по 
окончании расследования - со всеми материалами уголовного дела и выписывать из 
него любые сведения в любом объеме; 
-  принимать  участие  в  суде  любой  инстанции,  выступать  в  судебных  прениях, 
знакомиться с протоколами судебных заседаний и приносить на них замечания; 
-  приносить жалобы на  действия  и  решения органов  и  должностных  лиц, ведущих 
уголовный процесс, и участвовать в их рассмотрении, возражать против незаконных 
действий 
этих 
лиц 
и  требовать 
внесения  
возражений 
в 
протоколы. 
Перечень этих прав не является исчерпывающим. 
Конкретизация  прав  защитника,  представленного  деятельностью  адвоката, 
осуществлена в ст.14 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности». 
В частности, в упомянутой статье говорится, что адвокат вправе: 
-  запрашивать  и  получать  во  всех  государственных  органах  и  негосударственных 
организациях 
сведения, 
необходимые 
для 
осуществления 
адвокатской 
деятельности;  
-  самостоятельно  собирать  фактические  данные,  необходимые  для  оказания 
юридической помощи, и представлять доказательства; 
-  запрашивать  на  договорной  основе  заключения  специалистов  для  разъяснения 
вопросов,  возникающих  в  связи  с  оказанием  юридической  помощи  и  требующих 
специальных  знаний  в  области  науки,  техники,  искусства  и  в  других  сферах 
деятельности; 
-  знакомиться  с  информацией,  составляющей  государственные  секреты,  а  также  с 
информацией, содержащей военную, коммерческую, служебную и иную охраняемую 
законом  тайну,  если  это  необходимо  для  осуществления  защиты  или 
представительства при проведении дознания, предварительного следствия и в суде, 
в порядке, предусмотренном законодательными актами. 
Гарантии адвокатской  деятельности, установленные  в ст.17 Закона РК «Об 
адвокатской 
деятельности». 
В 
качестве 
наиболее 
значимых 
гарантий, 
обеспечивающих нормальную и законную деятельность адвоката, выступают: 
- запрет на отождествление адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую 
помощь; 
- запрет на проведение допроса адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших  ему  известными  в  связи  с  осуществлением  им  своих  профессиональных 
обязанностей; 
-  запрет  на  проведение  досмотра,  осмотра,  выемки,  изъятия  и  проверки 
адвокатского делопроизводства и иных связанных с ним материалов и документов, 
кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; 

обязанность  органов  дознания,  предварительного  следствия  и  судов 
незамедлительно,  с  момента  допуска  адвоката  к  участию  в  деле,  выдать  адвокату 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

87 ~
 
 
письменное  подтверждение  о  его  допуске  к  участию  в  деле  на  весь  период 
содержания под стражей его подзащитного;  
-  угроза  наступления  правовой  ответственности  в  случаях  установления  фактов 
незаконного  вмешательства  в  деятельность  адвокатов  либо  оказания  препятствия 
такой деятельности. 
Редакция 
отдельных 
положений 
уголовно-процессуального 
закона, 
устанавливающих  права  защитника,  не  только  не  обеспечивает,  а  даже 
препятствует  содействию  защитника  в  установлении  обстоятельств,  имеющих 
значение для правильного разрешения уголовного дела. 
Расширение  полномочий  и  возможностей  защитника  в  собирании 
доказательств 
будет 
способствовать 
действительной 
состязательности 
судопроизводства  и  реальному  обеспечению  прав  и  законных  интересов  лица, 
вовлеченного  в  сферу  уголовного  судопроизводства  в  качестве  обвиняемого, 
подозреваемого, подсудимого. 
В  целях  обеспечения  реального  соблюдения  прав  лица,  в  отношении 
которого  осуществляется  упрощенное  досудебное  производство,  и  исключения  на 
него  давления  со  стороны  органов  уголовного  преследования,  предлагается  факт 
признания  виновности  в  совершении  преступления,  осуществлять  в  присутствии 
адвоката, после соответствующей с ним беседы наедине. 
Следует  не  просто  наделить  защитника  правом  присутствия  при 
предъявлении  обвинения,  а  закрепить  за  ним  возможность  оспаривать 
формулировку и содержание обвинения, а также квалификацию инкриминируемого 
его подзащитному деяния. 
По  моему    мнению,  обеспечить  качественную  защиту  прав  и  законных 
интересов  лица,  обратившегося  за  правовой  помощью,  позволяет  односторонняя 
функция  адвоката,  направленная  на  установление  обстоятельств  исключающих 
виновность, либо смягчающих ответственность обвиняемого. 
Необходимо наделить адвоката - представителя помимо прав потерпевшего, 
отдельными  полномочиями,  корреспондирующими  с  правами  адвоката-защитника, 
путем 
введения 
отдельной 
нормы, 
регламентирующей 
деятельность 
профессионального представителя-адвоката. 
Несмотря  на  закрепленный  правовой  статус  и  установленные  законом 
дополнительные  полномочия,  адвокат  до  сих  пор  не  обладает  необходимой  их 
совокупностью, 
позволяющей 
в 
полном 
объеме 
осуществлять 
свою 
профессиональную  деятельность  по  обеспечению  прав  и  законных  интересов 
личности,  вовлеченной  в  сферу  уголовного  судопроизводства,  и  обратившейся  за 
юридической помощью. 
Защита, как процессуальная деятельность, представляет собой совокупность 
действий,  урегулированных  уголовно-процессуальным  законом  и  направленных  на 
реализацию права обвиняемого на защиту и других правовых норм, регулирующих 
условия  и  порядок  защиты  по  уголовным  делам,  при  этом  материальная  защита 
проявляется  в  определенных  формах,  а  формальная  защита  имеет  материальное 
содержание. 
Адвокат  выступающий  в  роли  защитника  потерпевшего,  в  отличии  от 
защиты  обвиняемого,  берет  на  себя  функцию  обвинения  так  как  потерпевший  в 
процессе  выступает  как  обвинитель.  Деятельность  адвоката  всегда  будет 
направлена в одностороннем порядке в пользу своего клиента. 

  Х.Досмұхамедов атындағы Атырау МУ Хабаршысы 
 № 4 (31) 2013 

88 ~
 
 
Предлагаю  в  целях  обеспечения  конституционного  права  граждан  на 
квалифицированную  юридическую  помощь,  обязать  сотрудников  органа  дознания 
или следствия при проведении с любым лицом действий, могущих изобличить его в 
совершении  преступления,  разъяснять  и  предоставлять  ему  право на обращение к 
адвокату, для получения квалифицированной юридической помощи. 
Участие 
в 
уголовном 
судопроизводстве 
защитника, 
наделенного 
совокупностью  полномочий  по  обеспечению  прав  и  интересов  подозреваемого  и 
обвиняемого  и  оказывающее  им  юридическую  помощь  при  производстве  по 
уголовному 
делу, 
является 
гарантий 
реализации 
права 
обвиняемого 
(подозреваемого) на защиту. 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет