Хабарландыру Құрметті қала тұрғындары!жүктеу 6.34 Mb.
Pdf просмотр
бет9/12
Дата03.03.2017
өлшемі6.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ҚАзАҚСтАН

тАРАз

7:25 Әнұран

7:30 «қаЙырлы ТаҢ, 

ӘУлИЕаТа!»

9:30 ЖаҢалықТар. /

қайталау/

9:50 нОВОСТИ. /повтор/

10:10 СазДы ӘУЕн

10:25 ТЕлЕбОКнОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Первая 

студия» /рус/ /повтор/

11:00 балаларҒа 

базарлық /балапан 

арнасынан/

11:25 СӨз марЖан /

ұлттық мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКнОТ

11:35 КҮЙ КҮмбІрІ 

11:45 ТЕлЕХИКаЯ

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм 

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДнЕВныЕ нОВО-

СТИ. Прямой эфир

13:20 балаларҒа 

базарлық /балапан 

арнасынан/

13:45 ТЕлЕблОКнОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 Әулиеата әуендері

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 


17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «ЖаСа,  

мЕнІҢ ЕлІм! « 

18:10 Хабар: «Иман нұры»

18:20 КЕШКІ 

ЖаҢалықТар. Тікелей 

эфир 

18:35 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-СТИ. Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКнОТ

19:00 «Сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар. Тікелей 

эфир 


20:20 ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ. Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКнОТ

20:45 «Күй күмбірі»

20:55 Хабар: «Сіз не дейсіз 

?» 


21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКнОТ

21:45 «Әулиеата әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:20 ИТОГОВыЕ нОВО-

СТИ

00.40 ТЕлЕблОКнОТ0:45 Сазды әуен»

1:05 аҢДаТПа , ӘнҰран

1:10  арнаның жабылуы

7 КАНАл

06.00  К/ф «Сезім 

сергелдеңі»

07.45 «қуырдақ» 

08.30 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

10.00 Т/с «запах клубники»

11.00 «невеста для 

MBAND»

12.00 Т/п «айтпады демеңіз»

13.00 Т/п «Шыдамның 

шегі»

13.30 «Q-елі. Тақиялы періште»

14.00  Т/с «1001 түн»

15.00 «Один день с 

MBAND»


15.30 Юбилейный концерт 

группы «ВИа Гра»

16.45 «невеста для 

MBAND»


17.45 «Шай ішейік»  

18.00 «айнаonline»

19.00 Т/с «құлпынай 

жұпары»


20.00  Т/с «1001 түн»

21.00 «Q-елі. Тақиялы 

періште»

21.30  Т/п «Человек-неви-

димка»

22.30  Т/с «Секретные материалы»

23.30  Т/с «Ответный удар»

00.20  «наш боец.кз»

00.50 Т/с «Тёмное дитя»

01.35 «айнаonline»

02.00 Т/п «Шыдамның 

шегі»

02.30 Т/п «айтпады демеңіз»

03.30 «мен шопоголикпін»

04.00 «Ене мен келін»

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Жеңіп көр!»

     КтК

06.00 Открытие вещания. 

қр ӘнҰраны

06.05 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (повтор)

06.35 “маХаббаТТа  ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы 

(повтор)


07.00 “алаҢ бОлма, Жа-

ным” түрiк телехикаясы

07.45 ЖаҢалықТар (по-

втор)


08.10 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы нЕ?” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

10.00 “мОрСКИЕ ДЬЯВО-

лы. СмЕрЧ. СУДЬбы”, 

остросюжетная драма (9-10 

серии, повтор)  

12.00 нОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “ЧЕрныЙ КВаДраТ” 

(повтор)

13.20 “СЕмЕЙныЕ Дра-

мы”, псевдо-реалити

14.25 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы”. Жаңа маусым!

15.20 “ТаҒДырмЕн 

ТарТыС ” үнді телехика-

ясы (448,449) Тұсаукесер! 

С субтитрами на русском 

языке


16.10 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (889-890).  

Тұсаукесер!

17.25 “маХаббаТТа  ШЕК 

бар ма?” үнді телехикая-

сы. (411-412)  Тұсаукесер! 

С субтитрами на русском 

языке


18.35 “ФаТмаГҮлДІҢ 

ЖазыҒы нЕ?” түрiк теле-

хикаясы. С субтитрами на 

русском языке.  

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ

21.35 “наШа ПраВДа” – материнский инстинкт. 

Открытие сезона!

22.45 “ХОзЯЙКа” (7-8 

серии), мелодрама с уча-

стием Елены Стефанской, 

Владимира Горянского, 

ПрЕмЬЕра! 

00.35 “мОрСКИЕ ДЬЯВО-

лы. СмЕрЧ. СУДЬбы” (11-

12 серии), остросюжетная 

драма с участием Олега 

Чернова, Дарьи Юргенс, 

Ивана Паршина

02.15 “СараЙ ХанымДа-

ры”

03.00 ЖаҢалықТар (по-втор)  

03.25-04.00 “КТК” 

қОрЖынынан” ойын-

сауықты бағдарламаКАНАЛ

05.58  қр ӘнҰраны

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

09:00 Сериал «бақыТТы 

бОлҒым КЕлЕДІ» (каз) 

10:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз)

11:00 мультсериал «СмЕ-

ШарИКИ» (рус)

11:45 анимационный 

фильм «зВЕзДа лаУры И 

мОнСТры СнОВ» 

13:00 ЕралаШ

14:00 УралЬСКИЕ ПЕлЬ-

мЕнИ

15:00 Сериал «бақыТТы бОлҒым КЕлЕДІ» (каз)

16:00 Сериал «КИЕлІ 

нЕКЕ» (каз)

17:00 Сериал «ӘУЕ. ЖЕр. 

ҒаШық» (каз)

19:00 Сериал «ЖаУЖҮрЕК 

ЕрТҰҒрыл 2»

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «мЕЖДУ нЕ-

бОм И зЕмлЕЙ» (рус)

22:30 Сериал «ЕрТУГрУл 

23:30 алдараспан, Шан-шар, нысанакүнделігі (каз)

00:00 КИнО «ПЕрЕД за-

КаТОм» 

01:30 Сериал «ЖЕны ФУТбОлИСТОВ» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)

  

   евРАзИя6:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)  


7:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  

10:00 «СУДЕбныЕ ИСТО-рИИ»  

11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасының 

тұсаукесері  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘнЕ 

аКбар». ҮнДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы  

13:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» бағдарламасы   

13:35 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

14:30 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

15:20 «ПраВДа»   

15:30 Премьера. «нарОЧ-

нО нЕ ПрИДУмаЕШЬ»         

16:30 «ДаВаЙ ПОЖЕнИм-

СЯ»  


17:40 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 Премьера сезона. 

многосерийная мелодрама 

«раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»

20:00 «ГлаВныЕ нОВО-СТИ»  

20:55 «ДЖОДХа ЖӘнЕ 

аКбар». ҮнДІ ТЕлЕХИКа-

ЯСы  


22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «УлыбКа ПЕрЕ-

СмЕШнИКа». заключи-

тельные серии

2:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:10 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ»  

До 4:00.


БеЙСеНБІ

13 

қАзАН

Хабарландыру!

Тараз қаласы прокурорының «Нұр Отан» партиясы

Тараз қаласындағы филиалымен бірлесіп азаматтарды

қабылдауының 2016 жылдың  4 тоқсанына арналған

К е С т е С ІМекеме атауы

Мекенжайы

Қабылдаудың күні мен 

уақыты

1

«Нұр Отан» партиясыТараз қалалық 

филиалы


Достық алаңы 1,

Т. 453530

28 қазан, 2016 ж.

сағ.16.00-18.00-ге дейін

2

«Нұр Отан» партиясыТараз қалалық 

филиалы


Достық алаңы 1,

Т. 453530

25 қараша, 2016 ж.

сағ. 16.00-18.00-ге дейін

3

«Нұр Отан» Тараз қалалық 

филиалы


Достық алаңы 1,

Т. 453530

30 желтоқсан, 2016 ж.

сағ.16.00-18.00-ге дейін

Ескерту: жеке қабылдаудың барлық сұрақтары бойынша қала 

прокуратурасының 432874 телефонына аға прокурор Г.Сапаховаға  

хабарласуыңызға болады.

 

„

Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері, өрт сөндіру қызметінің 

қызметкерлері, Жергілікті полиция қызметкерлері 

және  қала әкімдігінің өкілдерімен бірлесе 

тұрғын үй секторларына аралау жүргізуде. Әрбір 

секторларға жауаптыларды бекітті. азаматтық қорғау 

қызметкерлері үлкен жұмыс атқарады. 

үгіт-насихат жұмыстары 

жүргізілуде

Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері, өрт сөндіру қызметінің 

қызметкерлері, жергілікті полиция қызметкерлері және  қала әкімдігінің 

өкілдерімен бірлесе тұрғын үй секторларына аралау жүргізуде. Әрбір 

секторларға жауаптыларды бекітті. Азаматтық қорғау қызметкерлері үлкен 

жұмыс атқарады. 

 Өрт қауіпсіздік ережелері туралы   10 мыңнан астам адамдарды аралап, 

өрт кезінде өзін – өзі қалай ұстау, пешпен жылыту түтін өткізгітші тазарту 

жөнінде ақпараттандырды, жиналыстар өткізді, профилактикалық ақпаратпен 

бес мыңнан астам парақшалар үлестірді, орындарды, уақытты, себептерді, 

улы газдан қайтыс болған адамдардың жағдайлары мен тұрымсын талдады. 

Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері осымен тоқтап қалған 

жоқ, одан әрі білім мекемелеріне бағыттады. Түтін немесе өрт жағдайда 

өзін – өзі ұстану, мектептерде орналасқан қосымша шығулардан қалай дұрыс 

және шығынсыз эвакуация жүргізу,  ЖОО студенттері мен оқушылары біледі. 

Дәріс, интерактивті сабақтар – әңгімелесу әртүрлі формада, ең бастысы - 

қызықты болды.

Барлық білім мекемелерінде, жалпы көліктерде, супермаркеттерде, базар-

ларда – қатты дыбыс шығару арқылы өрттерді, жарақаттанулар мен қайтыс 

болуларды қалай бодырмау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуге шар-

шамайды.  Қала көшелерінде  LED кең форматты торларда – балалардың отпен 

ойнауы неге әкеліп соқтыратынын, тұрғын секторында және автокөліктерде 

жалынды немен сөндіру, қалай улы газбен уланбау роликтері трансляция-

ланады. 


 Осы тақырыптар бойынша қалалық ақапарат беттерінде 40 астам матери-

алдар жарыққа шықты. Жұмыс одан әрі жалғасуда. Қырқүйекте жарияланған 

өрт қауіпсіздік айлығы ағымдағы жылдың 5 қазанда аяқталады, бірақта 

Басқарманың қызметкерлері ескертуді және ақпараттандыруды тоқтатпайды.тараз қаласының әкімдігі және 

қалалық төтенше жағдайлар басқармасы.

6:00 Әнұран

6:05 KAZNEWS

6:50 «Көңіл толқыны»

7:00 «ТаҢШОлПан». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама  

(8:00; 9:30 KAZNEWS) 

10:00 «музарТ Live». Күнделік

10:15 «Питер Пэн». мультхикая. 

2-маусым. 9-бөлім (алмания, 

2013 ж.)


10:40 «айман & Шолпан». Теле-

хикая. 16-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж)  (с 

субтитрами)

11:35 «қоғамдық кеңес»

12:20 ТҰСаУКЕСЕр! «бОлаШақ 

ӘлЕм». Деректі фильм. 30-соңғы 

бөлімі (қазақстан, 2015 ж.)

12:55 KAZNEWS (Дайджест)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая. 1957, 

1958-бөлімдері (Үндістан, 2014-

2015 жж.) (с субтитрами)

14:55 KAZNEWS (Дайджест)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-шоу. 

Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

56-бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «арылу». арнайы жоба. 

5-бөлім 

18:30 «бүгінгі күннің батырлары»

18:45 «Жан ЖылУы»

19:05 «Иман аЙнаСы»

19:30 ТҰСаУКЕСЕр! «СУраЙЯ». 

Телехикая. 57-бөлім (малайзия, 

2015 ж.) (с субтитрами)

20:30 KAZNEWS

21:00 ПарламЕнТ

21:15 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

22:00 «СӘлЕм, қазақСТан!»

23:25 ТҰСаУКЕСЕр! «КЕлІн». 

Телехикая. 1959, 1960- бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

0:20 «қылмыС ПЕн Жаза»

0:40 KAZNEWS

1:10 Парламент

1:25 «болашақ әлем». Деректі 

фильм. 30-соңғы бөлімі (ақШ, 

2015 ж.)

2:00 «Жан жылуы»

2:20 «Иман айнасы»

2:40 «Дауа»

3:10 Әнұран

         ХАБАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Әсем әуен» 

07:15 «біздің үй»

08:00 Таңғы ақпаратты-

сазды бағдарламасы  

- утренняя информационно-

развлекательная програм-

ма «Жаңа күн»  

10:20 Премьера!!! Теле-

сериал. «Осколки» 

11:20 Тұсаукесер!!! 

Телехикая. «ақылдың кілті. 

Өмірдастан»

12:30 Кулинарная програм-

ма  «магия кухни»

13:00 «Семейные мело-

драмы». Документальная 

драма

14:00 Телесериал. «И всё-таки я люблю...»

15:00 «народный контроль»

15:15 «Көңіл толқыны». 

ақпаратты-танымдық 

бағдарлама

15:45 Телехикая. «зауал»

16:45 Телехикая.  

«Пәленшеевтер»

17:15 «EXPO - болашақ 

энергиясы»

17:20 «Өмір жолы»

18:00 «біздің назарда»

18:15 Тұсаукесер!!! «Ком-

промат» 


19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:40 Тұсаукесер!!! 

Телехикая. «ақылдың кілті. 

Өмірдастан»

20:45 «арнайы хабар»

21:00 Итоги дня

21:40 Телесериал. «Такая 

работа»

21:00 «EXPO - энергия будущего»

22:30 Премьера!!! Теле-

сериал «Осколки» 

23:25 қыдырәлі мен 

қарақат  «бақыттымын 

өзіңмен» 

01:40 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

02:15 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

03:00 қр Әнұраны

                        ҚАзАҚСтАН

тАРАз

7:25 Әнұран

7:30 «қаЙырлы ТаҢ,  

ӘУлИЕаТа!» 

9:30 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

9:55 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

10:20 Күй күмбірі 

10:25 ТЕлЕблОКнОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Жаса, менің 

елім!»


10:50 Хабар: «Иман нұры»

11:00 балаларҒа 

базарлық /балапан арна-

сынан/


11:30 ТЕлЕблОКнОТ

11:35 сазды әуен

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм 

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар. 

Тікелей эфир 

13:15 ДнЕВныЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:30 балаларҒа 

базарлық /балапан арна-

сынан/

13:50 ТЕлЕмарКЕТ13:55 ТЕлЕблОКнОТ

14:00 «СӨз марЖан»

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 

17:50 аҢДаТПа17:55 Хабар: «бІрІнШІ 

СТУДИЯ» /тікелей эфир/

18:20 КЕШКІ ЖаҢалықТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрнИЕ нОВО-

СТИ. Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКнОТ

19:00 «Сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар. Тікелей 

эфир 

20:25 ИТОГОВыЕ нОВО-СТИ. Прямой эфир

20:50 ТЕлЕблОКнОТ

20:55 Хабар: «Денсаулық» 

21:15 «қазақ хандығына 550 

жыл. Тараздағы той» 

21.35 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКнОТ

21:55 «қазақтар» / тарихи 

драма/

23:25 ТЕлЕХИКаЯ0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

0:50 ТЕлЕблОКнОТ

0:55 «Сазды әуен»

1:05 аҢДаТПа , ӘнҰран

1:10 арнаның жабылуы

7 КАНАл

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «қуырдақ»   

07.00 «Ене мен келін» 

07.30 «мен шопоголикпін»

08.00 «қуырдақ»   

08.10 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»


11.40 «айнаonline»

12.10 «баспана бабы»

13.00 «Тосың сиқыр»

13.30 «Әп,бәрекелде!»

14.00 Т/с «Өмір сынағы»

15.00 Шоу «BOOM»

15.40 «Измайловский парк»   

17.30 «Q-елі»

18.00 Т/с «Жібек»

19.00 Т/с «құлпынай 

жұпары»

20.00 Т/с «Өмір сынағы»21.05 «Q-елі. Павлодарская 

семья»   

21.30 «Вечерний Киев»

22.40 Х/ф «Голоса большой 

страны»

00.40 «Stand Up»   01.40 «айнаonline»

02.00 «баспана бабы»

02.40 «Тосың сиқыр»

03.30 Т/с «Жібек»

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»     КтК

07.00 Открытие вещания. қр 

ӘнҰраны

07.05 “СараЙ ХанымДа-ры” (повтор)

07.50 “алаҢ бОлма, Жа-

ным” түрiк телехикаясы

08.30 ЖаҢалықТар (по-

втор)

09.00 “ШырҒалаҢ” түрiк телехикаясы (повтор)

10.10 “мОрСКИЕ ДЬЯВО-

лы. СмЕрЧ-2”, остросю-

жетная драма (23-24 серии, 

повтор)  

12.00 нОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “наШа ПраВДа” 

(повтор)

13.50 “СЕмЕЙныЕ Дра-

мы”, псевдо-реалити

14.50 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы”. Жаңа маусым!

15.50 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (940,941).  

Тұсаукесер!

17.30 “маХаббаТТа  ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(466,467,468)  Тұсаукесер! 

С субтитрами на русском 

языке

19.00 “ШырҒалаҢ” түрiк телехикаясы. С субти-

трами на русском языке. 

Тұсаукесер!

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.40 “наШа ПраВДа” –  

Демоны

22.45 “ПОзыВнОЙ “СТаЯ” (фильмы “Попутный ветер”, 

“Кулон атлантов”), остросю-

жетный приключенческий. 

В ролях: Евгений Сидихин, 

Сергей Воробьев, Полина 

Сидихина 

02.35 “СараЙ ХанымДа-

ры”


03.20 ЖаҢалықТар (по-

втор)  


03.45-04.35 “КТК” 

қОрЖынынан” ойын-

сауықты бағдарлама

КАНАЛ

05.58  қр ӘнҰраны

06.00  музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ нЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «бақыТТы 

бОлҒым КЕлЕДІ» (каз)

11:00КИнО. Дэрил 

Ханна в семейной 

комедии«Воссоединение 

семейки аддамс»

12:50 Ералаш

14:10 Сериал «айТи моло-

дец!»

15:10 Сериал «бақыТТы бОлҒым КЕлЕДІ» (каз)

16:10Фильм Концерт 

«Жаздықәуен»

19:05Келiндербайгесi (каз)

20:00 Информбюро

21:00 КИнО. Вин Дизель в 

комедии «лысый нянька: 

Спецзадание»

22:55 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:30 Сериал «миндальный 

привкус любви»

01:20 «Талант Шоу»

02:40 Казакша концерт (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)


   евРАзИя

6:00 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы  

6:45 «ЖҰма УаҒызы»     

7:00 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

7:10 «СаПа бақылаУДа»  

7:55 ЖаҢалықТар СУб-

ТИТрлЕрмЕн  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  

10:00 «СУДЕбныЕ ИСТО-рИИ» 

11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы 

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:20 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

14:10 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

15:10 «ПраВДа»   

15:15 «Сын мОЕГО ОТЦа». 

заключительные серии

17:25 «ЖДИ мЕнЯ». Ка-

заХСТан  

18:35 «ЕВразИЯ лОТО». 

Прямой эфир

18:45 «ПОлЕ ЧУДЕС» 

20:00 «ГлаВныЕ нОВО-

СТИ»  

20:55 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 мария миронова, 

анатолий белый в фильме 

«ЖЕланИЕ» 

2:10 «ВЕЧЕрнИЙ УрГанТ»

2:50 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

3:10 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

3:20 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:55 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы  

4:40 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы 

До 5:00


     

 

7:00 «Теңгемания» бағдарламасы

7:20 Жаңалықтар

7:50 новости «20:30»

8:20 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

8:30 Союзмультфильм 

«ну,погоди!»

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

12:10 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

13:10 «айжан» телехикаясы

14:10 Сериал «на край 

света»  


15:20 Программа «новый 

курс»


15:35 Союзмультфильм «ну, 

погоди!»


16:00 «қош келдіңіз!» 

ситуациялық комедия

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы 

22:00 «қош келдіңіз!» 

ситуациялық комедия

23:00 Сериал «Измена»

23:50 «Технология аймағы» 

бағдарламасы

0:00 Жаңалықтар

0:30 новости «20:30»

жҰМА

14  

қАзАН

Жұлдыз-жорамал 10 

- 16 


қазан аралығы

Тоқты

Апта сіз үшін жақсы өтеді. 

Айналаңыздағы жандарға ықпал 

етесіз, ісіңіз сәтті болады. 

Әріптестеріңіздің ішінен сізді 

аяғыңыздан шалғысы келетін адам кешікпей сіздің 

алдыңызда ұятқа қалады. Алыс сапарларға шығып, 

қаржы жағдайыңызды шешуге мүмкіндік туады. 

Торпақ

Сіз оптимиссіз. Қызмет 

барысында сәттілік және 

әріптестеріңізбен ауызбіршілік 

байқалады. Билікке қол жеткізгіңіз келеді, ақша 

сізге өз аяғымен келеді. Жұмыс күндері көңіл 

көтеру кештерінен бас тартыңыз. Аздап босаңсу 

пайда болады, жиған-терген ақшаңызды өзгелерге 

таратып бермеңіз, ұсақ-түйекке жұмсамаңыз. Сіз 

үшін ақша жинауға, салым жасауға қолайлы кезең.

 

 Егіздер

Адамдардан алшақтауды 

қоясыз, өзіңізді өзгелерден жоғары 

ұстауды тоқтатып, ақша табумен 

айналысасыз. Ақшаға келгенде ешкімді 

алдамаңыз, тапқаныңыздан артық мөлшерде 

жоғалтуыңыз ғажап емес. Жұмыс барысында 

ылғи жолда жүресіз. Демалыс күндері үйде болып, 

тынығыңыз. Достарыңыздың ұсынысынан бас 

тартыңыз. Достарыңыз көмектессе, табысыңыз 

азаяды. 

Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет