Хабаршы «Филология ғылымдары»жүктеу 1.15 Mb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата06.03.2017
өлшемі1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
«Филология ғылымдары» сериясы 
 
2008 жылдан шыға бастады 
жылына 4 рет шығады 
 
 
№ 7 / 2010 
 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Филологические науки» 
 
основан в 2008 году 
выходит 4 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА 
2010 
 
 
ҚАЗАҚ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ЗАҢ 
УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
КАЗАХСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 

УДК 811 
ББК 81.2 
 
  Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім 
министрлігінде тіркелген. Куәлік № 2988-Ж 2008 жылдың 25 наурызы. 
 
  Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  культуры,  информации  и 
общественного  согласия  Республики  Казахстан.  Свидетельство  №  2988-Ж  от  25 
марта 2008 года. 
 
ISBN 9965-513-84-8 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы.  №7  –  Астана, 
2010. – 156 б. 
 
Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки». №7 – Астана, 2010. – 
156 с. 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  журналында 
оқырмандарға  маңызды  ғылыми  жаңалықтар,  дайындалып  жатқан  және  өтетін 
конференциялар  туралы  ақпарат  беріледі.  Филологияның,  аударма  теориясы  мен 
практикасының  өзекті  мәселелеріне  арналған  зерттеулер  мен  орта  мектеп 
мұғалімдері  мен  жас  зерттеушілердің  әдістемелік  мақалалары  жарияланады. 
Қазақстанның барлық аумағының және шетел мемлекеттерінің ғалымдары ҚазГЗУ 
Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  мақалаларының  авторлары  болып 
табылады.  
Журнал  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки»  информирует 
своих  читателей  о  важнейших  научных  событиях,  готовящихся  и  состоявшихся 
конференциях.  Публикуются  исследования  по  актуальным  проблемам  филологии
теории и практике перевода, методические статьи учителей средних школ и работы 
молодых  исследователей.  Авторами  статей  Вестника  КазГЮУ  стали  ученые  из 
разных регионов Казахстана, а также из стран зарубежья.  
 
 
© Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті, 2010 
© Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Бас редактор: 
Әбуов Ж.Ә. 
 жалпы тіл білімі және аударма ісі 
 кафедрасының меңгерушісі  
 филол.ғ.д. профессор 
 
 
Бас редактордың 
орынбасары: 
Шаймерденова Н.Ж. 
 жалпы тіл білімі және аударма ісі 
 кафедрасының 
 профессоры филол.ғ.д. 
 
 
Жауапты редакторлар: 
Сапина С.М.  
 жалпы тіл білімі және аударма ісі 
 кафедрасының доценті 
 филол.ғ.к. (қазақ тілінде) 
 Успанова А.А.  
 жалпы тіл білімі және аударма ісі 
 кафедрасының доценті 
 филол.ғ.к. (орыс тілінде) 
  
 
Редакция алқасы: 
Алтайбаева Д.Ю. филол.ғ.к. профессор 
 Бейсенова Ж.С. филол.ғ.д. профессор 
 Иманғалиева Г.С. филол.ғ.к. доцент 
 Рахимжанова А.С. филол.ғ.м.  
 Утанова А.Қ. филол.ғ.к. доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Главный редактор: 
Абуов Ж.А. 
заведующий кафедрой общего 
языкознания и переводческого дела 
д.филол.н. профессор 
 
 
Заместитель главного 
редактора: 
Шаймерденова Н.Ж. 
профессор кафедры общего 
языкознания и переводческого дела 
д.филол.н.  
 
 
Ответственные редакторы: 
Сапина С.М. 
доцент кафедры общего языкознания 
и переводческого дела к.филол.н. 
(на казахском языке) 
Успанова А.А.  
доцент кафедры общего языкознания 
и переводческого дела к.филол.н.  
(на русском языке) 
 
 
Редакционная коллегия: 
Алтайбаева Д.Ю. к.филол.н. профессор 
Бейсенова Ж..С. д.филол.н. профессор 
Иманғалиева Г.С. к.филол.н. доцент 
Рахимжанова А.С. магистр филологии 
Утанова А.Қ. к. филол.н. доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 
ҚазГЗУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы ғылыми басылымы 
құрылтайшылардың,  редакция  алқасының  жоспарына  сәйкес  қазақстандық 
ғалымдардың,  сондай-ақ  жақын  және  алыс  шетел  тілшілерінің  тіл  білімі, 
аударматану,  тілдер  мен  әдебиетті  оқыту  әдістемесі  мәселелеріне  арналған 
мақалаларын жинақтайды.  
«ҚазГЗУ  Хабаршысының»  тұрақты  айдарларында  жарияланатын 
материалдар  Қазақстандағы  қазіргі  заманғы  әлеуметтік-мәдени  кеңістікте 
және басқа елдерде ерекше маңызға ие болып отырған теориялық мәселелердің 
кең  ауқымын  қамти  отырып,  осы  өзекті  мәселелердің  шешімін  де  көрсетуге 
бағытталған  
 
Редакция алқасы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Научное  издание  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки»  по 
замыслу учредителей, редакционного совета собрало под свою обложку статьи 
казахстанских  ученых,  а  также  филологов  ближнего  и  дальнего  зарубежья, 
посвященные  актуальным  вопросам  лингвистики,  переводоведения,  методики 
преподавания языков и литературы. 
Постоянные  рубрики  «Вестника  КазГЮУ»  охватывают  широкий  круг 
теоретических  проблем  и  одновременно  нацеливают  на  решение  актуальных 
вопросов, которые обретают особое звучание в современном социокультурном 
контексте Казахстана и других стран.  
 
 
Редакционная коллегия  

 

МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ФИЛОЛОГИЯНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 
Абдуллаева М.С. 
 
Особенности связи языка и культуры 
(коммуникативный аспект)…………………….. 
 

Абельдинова П.Т.  
 
Семантическая интерпретация женских 
образов в культуре древних тюрков…………... 
 
13 
Алиева В.C.  
 
Концепт «животного инстинкта» в 
произведениях Уильяма Голдинга (на примере 
притчи «Повелитель мух»)…………………….. 
 
 
15 
Бейсенова Ж.С. 
 
Аспектность терминологического 
заимствования…………………………………... 
 
20 
Динаева Б.Б.  
 
Гендерлік лингвистиканы зерттеудің 
теориялық аспектісі …………………………… 
 
27 
Ибраева А.Б.  
 
Польская диаспора казахстана: язык, культура, 
литература………………………………………. 
 
33 
Мирзоева Л.Э. 
 
Пляска Смерти (к проблеме мировосприятия 
средневекового социума Западной Европы)….. 
 
39 
Кузембаева Р.А. 
 
Неологизмы англоязычного происхождения в 
современном русском языке…………………… 
 
45 
Рахимжанова А.С.  
 
Стилеобразующая функция метафор в романе 
Г. Гессе «Степной волк»……………………….. 
 
49 
Утанова А.К. 
Лексика-грамматикалық қайтамалардың стилі. 
53 
Флёрко Л.В. 
 
К вопросу о проблеме типологии лирических 
циклов в литературоведении…………………... 
 
56 
 
АУДАРМА ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 
 
Казиева Г.С. 
Sociocultural commentary as the way of full 
understanding texts for foreign readers………….. 
 
64 
Качан О.Л.  
 
Students’ perceptions of vocabulary learning 
strategies…………………………………………. 
 
66 
Магеррамова Ш.М.  
 
Глаголы, образованные от соматонимов (на 
материале русского и азербайджанского 
языков)…………………………………………. 
 
 
70 
Мархабаева Р.Р. 
Особенности употребления фразеологизмов в 
английском языке и их перевод………………. 
 
74 
Нұрдыбаева А. Қ.  
 
Орыс тіліндегі банк терминдерінің жалпы 
сипаты…………………………………………… 
 
80 
Ракишева А.Ш.  
Use the internet in english language teaching…… 
85 
Худиева М.М. 
 
Сохранение художественных особенностей 
произведений С. Васильева в азербайджанских 
переводах ……………………………………….. 
 
 
90 

 

Шенгельбаева Д.Б.  
 
Лингвокультурные факторы перевода 
юридического текста…………………………… 
 
94 
 
ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Асанова У.О. 
 
Қазақ тiлiн оқытуда жобалау технологиясын 
қолданудың тиiмдiлiгi.......................................... 
 
100 
Байменова С.Ү. 
Педагогикалық технологияларды қолдану…… 
102 
Букишева С.С. 
 
Активизация самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся на уроках русского 
языка…………………………………………….. 
 
 
105 
Гауриева Г.М.  
 
Обучение иностранному языку как средство 
качественных преобразований личности……... 
 
109 
Гумматова С.А. 
 
Изучение заимствований из русского языка 
как один из эффективных путей обучения 
азербайджанскому языку………………………. 
 
 
114 
Иноземцев В.И.  
 
Духовно - нравственное воспитание и 
образование. Истоки и современность………... 
 
117 
Калиева З.М. 
 
Ситуативная направленность обучения 
иностранному языку……………………………. 
 
125 
Малғаздарова Б.Е.  
Әдебиет – сөз өнері……………………………...  131 
Примбетова М.Б. 
 
Мемлекеттік тілді жаңаша оқытудың кейбір 
мәселелері……………………………………….. 
 
133 
Утеубаева А.З. 
Уроки обобщения и систематизации знаний по 
русскому языку…………………………………. 
 
138 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Региональная научно-
практическая конференция 
«Слово в языке и речи»………………... 
 
141 
Международный научный 
симпозиум 
«Русский язык – язык мировой науки и 
высшего образования»………………… 
 
143 
Научная конференция 
студентов, магистрантов и 
молодых ученых 
«Ломоносов – 2010»……………….…...  145 
 
ҒАЛЫМДАР ГАЛЕРЕЯСЫ 
ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ 
 
Успанова А.А. 
Филолог. Педагог. Ученый …………………………... 
148 
Біздін авторлар…………..................................................................................  150 
Наши авторы………….....................................................................................  152 
Қолжазба мақалаларына қойылатын талаптар …....................................  154 
Требования к рукописям статей …….………….………………………….  155 

 

ФИЛОЛОГИЯНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 
 
Абдуллаева М.С. 
 
ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
(коммуникативный аспект) 
 
Азербайджанский  язык,  как  и  любой  иностранный,  является  неотъем-
лемым  компонентом  культуры,  ее  аккумулятором,  носителем  и  выразителем. 
Поэтому основной путь усвоения азербайджанского языка на современном этапе 
может  быть  отображен  в  формуле,  которую  предложил  российский  ученый 
Е.И.Пассов:  культура  через  язык  и  язык  через  культуру,  т.е.  усвоение  фактов 
культуры  в  процессе  использования  языка  как  средства  общения  и  овладение 
языком  как  средством  общения  на  основе  усвоения  фактов  культуры  [4].Это 
взаимодействие  с  фактами  культуры  и  есть  общение  с  ними  в  диалоге  культур 
иностранной (в данном случае азербайджанской) и русской. 
При  этом  необходимо  создание  такой  модели  культуры  страны,  которая 
выступала  бы  в  качестве  аналога  действительности,  дающего  возможность 
познать  менталитет  народа  данной  страны  и  быть,  таким  образом,  репрезен-
тантом и ретранслятором данной конкретной культуры. 
Представляется,  что  при  отборе  содержания  и  форм  обучения  по  данной 
концепции  можно  исходить  из  уникальной  возможности  и  фундаментальной 
особенности любой культуры, которая проявляется в ее диалогичности. В изоля-
ции, как известно, любая культура погибает, и лишь в диалоге и контакте с дру-
гими культурами, культурами других народов она обогащается и обновляется. 
Если  согласиться  с  этим,  то  можно  было  бы  опираться  на  определение 
культуры,  данное  В.С.  Библером:  культура  "есть  всеобщая  форма  одновре-
менного  общения  и  бытия  людей  различных  культур,  каждая  из  которых  есть 
всеобщая  форма  одновременного  общения  и  бытия  людей...  и  в  этом  общении 
культур происходит  общение индивидов" [1, с. 24-25]. Именно в таком  диалоге 
культур  формируются  умения  в  познании  собственной  культуры  и  культуры 
других.  Это  видение  своей  культуры  через  призму  другой,  образование 
определенной  дистанции  между  собственной  культурой  и  другой  через  микро-
диалог  в  сознании  ведет  к  межкультурной  компетенции  —  образованию 
"третьей культуры" личности (Н. Hunifeld), характеризующейся новым взглядом 
на  свое  собственное  существование  и  на  собственную  личность  и  промежу-
точным положением между родной и иностранной культурой. 
При этом, говоря  о азербайджанской культуре, необходимо иметь в виду, 
что начиная с эпохи средних веков, азербайджанская культура была органичес-
кой  гранью  культуры  евразийский  (и  азиатской  одновременно)  европейской. 
Следовательно,  в  нашем  случае  речь  может  идти  о  диалоге  евроазийских  и 
азиатских  культур,  т.е.  восприятии  своей  культуры  как  особого  "голоса" 
европейской  всеобщности  в  контексте  азербайджанской  культуры.  Поэтому 
знание  лишь  различий  одной  культуры  от  другой  недостаточно  для  общения, 

 
10 
которое  по  своей  сути  интерактивно  и  происходит,  таким  образом,  в  условиях 
межкультурной  ситуации,  т.е.  в  контакте  культур  в  смысле  унисонного  сопри-
косновения,  и  в  конфликте  культур,  в  конфликтных  ситуациях  соприкос-
новения. 
Осуществить  диалог  различных  культур  можно  очевидно  через  произве-
дения данной конкретной культуры, присвоенные ее представителями и состав-
ляющие  базовую  культуру  личности,  под  которой  понимается  "необходимый 
минимум  общих  способностей  человека,  его  ценностных  представлений  и 
качеств, без которых невозможна как социализация, так и оптимальное развитие 
генетически заданных дарований личности" [8, с. 28]. При этом этот минимум не 
вносится извне, а вырабатывается личностью самостоятельно в процессе различ-
ных способов деятельности и социального поведения. 
Именно базовая культура личности как комплекс знаний, умений, качеств, 
привычек, ценностных ориентации и позволяет человеку жить в гармонии как с 
общечеловеческой  и  национальной  культурой,  так  и  с  культурой  других 
народов. 
Базовая культура личности, представлена в ее компонентах, включающих: 
духовную  культуру,  объединяющую  художественную,  эстетическую,  мировоз-
зренческую  культуры  и  культуру  вероисповедания;  социальную  культуру, 
объединяющую правовую, экономическую, политическую культуры и культуру 
основ  научных  знаний  ;  экологическую  (культура  человека  в  природе,  культура 
природы  в  человеке,  физическая  культура).  И  через  все  эти  аспекты  культуры 
"проходят"  нравственная,  коммуникативная  и  речевая  культуры,  являясь  их 
неотъемлемыми частями. 
Формирование  базовой  культуры  личности  одновременно  формирует  и 
функциональную  грамотность  личности,  т.е.  способность  гражданина  циви-
лизованного  общества  выполнять  свои  элементарные  профессиональные, 
общественные и жизненные обязанности и реализовать свои основные права.  
Произведения  каждого  из  указанных  компонентов  базовой  культуры 
личности  представляют  собой  тексты  различных  видов  как  вербального,  так  и 
невербального плана: вербальные тексты различных речевых жанров, отражаю-
щие  содержание  данной  культуры  (публицистические,  официально-деловые, 
научные, разговорные, художественные), произведения изобразительного искус-
ства,  музыкальные  произведения  и  т.д.  и  воспроизводящие  мысли  основных 
собеседников диалога культур:  усваивая произведение (текст)  данной культуры 
как  "кристализированное  начало  свободных  форм  человеческого  общения"[1], 
личность  овладевает  и  формой  общения,  продуцируемой  этим  произведением, 
сравнивает  через  свой  внутренний  микродиалог,  через  свою  базовую  культуру 
данную культуру со своей, формируя, таким образом, у себя "третью" культуру, 
объединяющую обе культуры: свою собственную и изучаемую. 
При этом можно выделить два вида текстов, репрезентирующих культуру: 
а)  реальные  тексты  данной  культуры  и  б)  тексты,  отражающие  мысли, 
"внутренний диалог" собеседников представителей культур. 
Формирование  "третьей  культуры"  личности  осуществляется  в  учебном 
процессе  на  основе  ее  базовой  культуры  через  "межкультурное  обучение"  (W. 
Pauels),  имеющее  целью  сформировать  у  обучающихся  новое  культурное 

 
11 
сознание  способность  при  контактах  с  другой  культурой  понять  иной  образ 
жизни,  иные  ценности,  по-иному  подойти  к  своим  ценностям  и  отказаться  от 
существующих стереотипов и предубеждений. 
В качестве  единицы такого межкультурного обучения выступает не  урок, 
а узел проблем как единица образования культурного человека, формулируемых 
в виде вопросов этих "пусковых механизмов диалога" [3, с. 7], обращенных как к 
себе, так и к собеседникам. Проигрывание ситуаций для решения этих проблем с 
позиций  представителя  другой  культуры,  попытка  воспроизвести  его  мысли, 
опираясь  на  его  базовую  культуру,  заставляет  задуматься  над  своим  собствен-
ным образом жизни и формирует "третью" культуру личности. 
Поэтому,  общаясь  в  конфликтных  ситуациях  диалога  культур,  личность 
формирует  у  себя  и  ассертивные  качества,  т.е.  способность  аргументировать
отстаивать свою позицию, снимая агрессивность в споре, убедительно защищать 
свою  точку  зрения,  т.е.  в  ходе  формирования  третьей  культуры  происходит  и 
социализация личности. 
Таким  образом,  в  качестве  цели  межкультурного  обучения  выступает 
подготовка  к  контакту  с  другой  культурой,  адекватному  поведению  в  условиях 
чужой  культуры,  т.е.  формирование  "третьей  культуры"  личности;  в  качестве 
содержания — произведения базовой культуры личности в виде текстов различ-
ного характера; в качестве основной единицы обучения — релевантные для меж-
культурного контакта проблемы; в качестве метода — интерактивный метод, в 
центре  которого  стоит  процесс  межкультурного  диалога,  модели  поведения  в 
межкультурных конфликтных и контактных ситуациях. 
Диалог,  таким  образом,  выступает  в  межкультурном  обучении  в  двух 
функциях: 
  как форма организации обучения; 
  как  принцип  организации  содержания  обучения.  Основываясь  на  дан-
ной концепции, можно выделить следующие этапы межкультурного обучения: 
1.  Усвоение  фоновой  информации  о  фактах  данной  культуры  в  виде 
произведений  культуры  (текстов)  на  контрастивной  основе,  в  сравнении  с 
фактами  собственной  культуры,  в  выделении  различий  между  культурами: 
сравнение  базовых  культур  личности  своей  собственной  и  изучаемой,  т.е. 
приобретение  определенных  знаний.  В  качестве  основы  диалога  русской  и 
собственной культуры обучающегося выступает при этом азербайджанская речь, 
а в более широком смысле азербайджанская культура. 
2.  Интерпретация  усвоенных  фактов  базовой  культуры  в  межкультурных 
контактных  и  конфликтных  ситуациях,  выделение  ее  "культурных  стандартов" 
этнического,  политического  и  экономического  плана,  оказывающих  влияние  на 
мышление,  ценности  и  действия  представителей  данной  конкретной  культуры 
формирование ценностных ориентации личности; 
3. Проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которого обучающиеся 
попеременно  выполняют  роли  представителей  базовых  культур.  В  данном 
процессе  происходит  изменение  системы  "контекстуализации"  личности,  т.е. 
изменение  культурного  фона  при  получении  определенных  коммуникативных 
сигналов  от  собеседника  представителя  другой  культуры,  что  и  ведет  к  об-

 
12 
разованию  третьей  культуры  личности,  т.е.  формируются  качества,  привычки, 
способы деятельности личности
4.  Современный  рынок  профессий  в  Европе  требует  от  специалистов  как 
профессиональной,  так  и  географической  мобильности.  Помимо  чисто  профес-
сиональной  компетенции  требуется  широкая  социальная  компетенция:  умение 
работать  в  творческой  группе,  умение  обучаться  самому,  умение  адаптировать-
ся, креативность, умение анализировать и решать  проблемы и, не в последнюю 
очередь, коммуникативные умения в мульти-культурном пространстве. 
Поэтому основной задачей курсов усовершенствования учителей является 
повышение  их  профессиональной  мобильности  и  гибкости,  а  также 
формирование их социальной компетенции. 
В  связи  с  нарастающей  европеизацией  знания иностранного  языка  стано-
вятся  частью  профессиональной  компетенции.  Теперь  необходимы  не  вообще 
знания языка, а специфические умения: 
 осуществлять  коммуникацию  по  e-mail  на  азербайджанском  языке,  при 
которой важны не только формальные аспекты языка, но и скорость общения; 
 общения в группе, в ходе которого важно умение вести беседу; 
 обращения  с  информационными  средствами,  в  ходе  которого  важно 
умение переработки текстов значительного объема и др. 
Поэтому  задачей  подготовки  современных  учителей  иностранного  языка 
является  не  формирование  определенных  "порций"  знаний  и  умений,  а 
указанных социальных умений, среди которых выделяются следующие: 
 широкая предметная компетенция, предполагающая не только "владе-
ние  языком  на  уровне  его  носителя''  а  скорее  металингвистические  знания, 
базовое  владение  родным  языком  '  учащихся,  включающее  как  владение  систе-
мой языка, так и культурным фоном и основными ситуациями его применения; 
 персональная  методическая  компетенция,  включающая  умения 
обращения  с  современными  информационными  и  коммуникативными  техноло-
гиями,  а  также  умения  планирования  конкретного  урока  в  зависимости  от 
конкретных условий в данной группе; 
 владение  умением  предложить  данной  конкретной  группе  учащихся 
оптимальный  вариант  усвоения  языка,  развить  у  них  учебно-методическую 
компетенцию; 
 владение  умением анализировать учебный процесс в конкретной группе 
и изменять методику в зависимости от результатов данного анализа; 
 владение умением работать в контакте с коллегами, отказ от популярной 
в Западной Европе так называемой "автономии" учителя и др. 
Во время курсов необходимо также знакомить учителей с: 
 различными  альтернативными  методами  обучения  (суггестопедия, 
популярный, 
например, 
в 
Австрии 
метод 
«прироста 
знаний» 
Fremdsprachenwachatum, метод Биркенбиль и др; 
 принципами  и  практикой  иммерсионного  обучения:  преподавания  на 
русском 
языке 
общеобразовательных 
предметов 
(географии, 
истории, 
литературы, математики и др.); 

 
13 
 принципами  и  практикой  самостоятельного  изучения  языка,  изучения 
языка в творческих группах и по методу проектов  и ТАНДЕМа, которые  очень 
популярны при изучении английского языка в Европе и языков соседей и т.д. 
В 
качестве 
ориентира 
для 
содержания 
современных 
курсов 
усовершенствования  учителей  на  европейском  уровне  может  служить 
разработанная  Европейской  ассоциацией  International  Сertificate  Соnfernce 
программа, включающая следующие разделы: 
1. Язык и культура 
2. Усвоение языка 
3. Преподавание языка 
4. Планирование и оценка 
5. Самооценка и развитие [6, с. 14]. 
Указанная  система  ликвидирует  недостатки  существующих  в  настоящее 
время  в  Европе  чисто  "академических"  (в  которых  в  основном  уделяется 
внимание  теории  языка  и  обучения)  и  чисто  "практических"  (в  которых 
затренировываются  технологии  обучения  без  изучения  теории)  программ 
усовершенствования учителей. При этом все обучение на таких курсах проходит 
в  форме  популярных  в  Европе  индивидуальных  или  групповых  проектных 
занятий, в ходе которых и решаются поставленные перед слушателями задачи. 
 
Литература: 
 
1.  Библер  В.  С.  Диалог  культур  и  школа  XXI  века  //  Школа  диалога  культур: 
Идеи. Опыт. Проблемы. Кемерово, 1993. 
2.  Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению 
3.  на иностранном языке. М., 1978. 
4.  Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1979. 
5.  Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития 
индивидуальности в диалоге культур. Липецк, 1999. 
6.  Hunfeld H. Die Normalität des Fremden. Waldsteinberg, 1998. 
7.  International Certificate Conference. ICC-Referenzsystem für die. Ausbildung von 
Sprachkursleitenden. Frankfurt/M., 1998. 
 
 
Абельдинова П.Т. 
 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ  
В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ 
 
Древнетюркские  рунические  памятники  являются  великими  творениями 
раннего средневековья (VII-VIII вв. н.э.). 
Известно,  что  в  1889  году  в  верховьях  реки  Орхон  (Северная  Монголия) 
были  обнаружены  каменные  стелы  памятников  Кюль-тегина  и  Бильге-кагана,  в 
1891  нашли  Онгинскую  надпись,  а  в  1897  году  на  берегу  р.Толы  был  найден 
большой памятник Тоньюкука [1, с. 5]. 

 
14 
Многоаспектное  исследование  орхонских  памятников  дает  возможность 
установить  многообразные  знания  о  древнетюркской  культуре,  мировоззрении, 
образе  жизни,  семейных  ценностях  тюркского  народа.  Когда  археологи  и 
историки обнаружили эти памятники, примечательным является то, что во всех 
поминальных  комплексах  наряду  с  изваяниями  Кюль-тегина,  Бильге-кагана, 
Кутлуг-кагана,  Тоньюкука  находились  и  скульптуры  их  жен.  Так,  Л.Н.Гумилев 
пишет:  Кюль-тегин  и  его  супруга  изображены  вполне  реалистически:  монго-
лоидные  черты  -  скуластость,  монгольское  веко,  низкий  прямой  нос  и  косой 
разрез  глаз.  Особенно  замечательны  крепко  сжатые  губы  жены  Куль-тегина, 
характеризующие  ее  как  особу  волевую  и  решительную  [2,  с.  329].  Наличие 
скульптур  женщин  (в  том  числе  и  жен  каганов)  свидетельствует  об  особом 
статусе женщины в древнем мире. 
В текстах памятников информация о женщинах довольно скудная, но, тем 
не  менее,  древние  тюрки  уважительно  относились  к  женщине  и  обожествляли 
ее.  Она  была  смысловым  измерением  их  духовных  начал,  что  подтверждается 
через  характеристику  их  мировоззрения.  Древние  тюрки  полагали,  что 
государством  управляли  представители  два  главных  рода  -  ашин  и  катун,  так 
называемых  отцовского  клана,  символизирующего  небесное,  солнечное  начало 
и материнского, олицетворявшего лунную и земную сущность. Такое сочетание 
отражает  мировоззренческую  концепцию  тюркских  племен  о  дуальном 
устройстве  мироздания.  Она,  в  свою  очередь,  основана  на  религиозном  пред-
ставлении  тюрков  о  единстве  двух  начал:  небесного  -  Тенгри  и  земноводного  - 
Умай.  Верховным  божеством  считался  Тенгри  (Небо).  Он  как  создатель  мира 
воплощал в себе мужское начало. Его жена Умай, олицетворяя женское начало, 
воспринималась как богиня плодородия и новорождений. 
Умай,  также,  как  и  Тенгри  наделяется  человеческими  качествами,  и,  по 
наивному  полаганию  тюрков,  управляет  земными  делами,  принимает  активное 
участие  в  жизни  и  судьбе  древних  тюрков:  Тогда  вверху  Тенгри  тюрков, 
тюркская  священная  Земля  и  Вода  так  сказали:  «Да  не  погибнет  тюркский 
народ,  пусть  будет  народ»  [5,  КТб].  Умай  давала  тюркам  в  сосуде 
божественную благодать, душу и покровительствовала им. Именно в этой позе в 
VIII веке в тюркских степях появляется изображение женщины подающей чашу 
в правой руке. 
В  свою  очередь,  люди,  в  частности,  тюркские  женщины  обожествлялись, 
возвышались до ранга Умай. Такой уподобление наблюдается с матерью Кюль-
тегина: «…на радость ее величества, моей матери-катун, подобной Умай, мой 
младший брат Кюль-тегин получил геройское имя (ер)» [4, КТI]. Семантический 
анализ данной строфы дает обширную характеристику матери Кюль-тегина, как 
представителя образа тюркской женщины: 
 
Выражение  «ее  величество»  означает  ее  высокий  социальный 
статус, она была царицей, вторым лицом после кагана. 
 
Высокое  социальное  положение  матери  подчеркивается  через 
сочетание  «мать-катун».  У  древних  тюрков  «катун»  обозначало  «царица», 
«жена  кагана»  и  имело  высокий  положительный  смысл.  Тогда  как  с 
современном казахском языке значение слова «катун» (қатын) имеет сниженное 
коннотативное значение. 

 
15 
 
Выражение  «на  радость  ее  величества,  моей  матери-катун, 
подобной  Умай»  означает,  что  мать  Кюль-тегина  радуется  успеху  своего  сына, 
который  совсем  в  раннем  возрасте  смог  удостоиться  звания  «героя-мужа».  Это 
звание  означает для Кюль-тегина обретение нового статуса, статуса защитника, 
воина.  Мы  понимаем,  что  в  этом  большая  заслуга  матери,  ее  воспитания. 
Поэтому  в  древнетюркском  мире  отношение  к  матери  было  почтительно-
уважительным. 
Для  тюрков  глубоко  символичным  является  защита  женщин,  с  которыми 
ассоциируются  крепость  семейных  уз,  орды,  родины,  целостность  территории 
народа  [3,  с.108].  В  заключительной  части  текста  Бильге-каган  эмоционально 
изображает  героизм  Кюль-тегина,  защитившего  своих  родственниц,  которым 
грозила  смерть:  «Моя  мать-катун  и  вы,  идущие  за  ней  (по  знатности)  мои 
сводные  матери  (т.е.  другие  жены  отца  Бильге-кагана),  мои  тетки  (или  вообще 
старшие  родственницы),  мои  невестки  (или  вообще  младшие  родственницы), 
моя княжны, сколько вас ни было, все вы в опасности (или), оставшись в живых, 
попасть в рабство, (или), будучи убитыми, остаться лежать на земле и на дороге! 
Если бы не было Кюль-тегина, все вы бы погибли» [5, КТб, с. 49]. 
Тюркская  женщина  была  прародительницей  рода,  она  олицетворяла  так 
называемый феномен родины, который стал основной идеей святости и священ-
ности родовой территории, которую берегли на протяжении тысячелетий.  
 
Литература:  
 
1.  Кляшторный  С.Г.  Древнетюркские  памятники  как  источник  по  истории 
Средней Азии. – М.: «Наука», 1964. – 213 с. 
2.  Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. – М.: Тов. «Клышников – Комаров и К», 1993. – 
512 с. 
3.  Шаймердинова  Н.  Репрезентация  в  языке  древнетюркской  картины  мира. 
Учебное пособие. – Астана: «Арман-ПВ», 2009. – 252 с. 
4.  Жолдасбеков  М.,  Шаймердинова  Н.,  Сарткожаұлы  К.  Атлас  орхонских 
памятников. – Астана: Куль-тегин. 2006. – 360 с. 
5.  Малов 
С.Е. 
Памятники 
древнетюркской 
письменности. 
– 
М-Л.: 
Издательство АН СССР, 1951. – 451 с. 
 
 

Каталог: images
images -> Сайын Мұратбеков Жусан иісі
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет