Хабаршы жаратылыстану-географияжүктеу 5.92 Mb.
Pdf просмотр
бет1/25
Дата31.03.2017
өлшемі5.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая серия «Естественно-географические науки» №2(44), 2015 г. 
 
0
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 
 
ХАБАРШЫ 
«Жаратылыстану-география 
ғылымдары» сериясы 
№2(44), 2015 ж. 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2001 ж. бастап шығады 
 
Бас редактор  
х.ғ.д.,проф. М.Е. Ермағанбетов 
 
Редакциялық коллегия 
бас редактордың орынбасары, 
х.ғ.к., проф. Х.Н. Жанбеков, 
бас редактордың орынбасары, 
г.ғ.д., проф. м.а. К.Д. Каймулдинова, 
пед.ғ.д., проф. Ж.Ә. Шоқыбаев
биол.ғ.д., проф.м.а. З.Б.Тұңғышбаева 
 
Редакциялық алқа мүшелері: 
геогр.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 
А.С. Бейсенова, 
х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 
Е.Ә. Бектуров, 
пед.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі  
С.Ж. Пірәлиев, 
х.ғ.д.,проф. Т.ООмарқұлов, 
пед.ғ.д.,проф.Н.К. Ахметов, 
геогр.ғ.д.,проф. М.Е. Белгибаев, 
биол.ғ.д., проф. Е.Т. Тазабекова, 
биол.ғ.д., проф. Л.Б. Сейлова, 
х.ғ.д.,проф. Н.А. Бектенов, 
биол.ғ.д., проф. Қ.С. Рымжанов, 
пед.ғ.д.,проф. А.А. Саипов, 
хим.ғ.д., проф. Г.И. Мейірова 
геогр.ғ.д., проф. А.Н. Нигматов 
(Өзбекстан), 
биол.ғ.д.,проф. Б.А. Тохторалиев 
(Қырғызстан), 
геогр.ғ.д., проф. Н.А. Родионова 
(Ресей), 
х.ғ.д., проф. Д.Ю. Мурзин 
(Финляндия), 
PhD докторы Ренато Сапо (Италия), 
PhD докторы Жан Марк (Бельгия), 
х.ғ.к. А.Е. Сагимбаева  
(жауапты хатшы) 
© Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті, 2015 
Қазақстан Республикасының мәдениет  
және ақпарат министрлігінде 2009 жылы 
мамырдың 8-де тіркелген N10110 – Ж 
Басуға 05.08.2015 қол қойылды. 
Пішімі 60х84
1
/
8
. Көлемі 16,7 е.б.т. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 135. 
 
2011 жылдан бастап Қазақстандық 
дәйексөз қорының импакт-факторы-
0,021  
 
 
050010, Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 13. 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагогикалық университетінің  
«Ұлағат» баспасы 
Мазмұны
 
Содержание
 
Table of contents
 
 
ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
Зейналова  К.З.  Земельные  реформы  и  пути  развития 
растениеводства в Азербайджанской Республике........................... 
Имрани  З.Т.  Автомобильный  транспорт  как  важное  условие 
устойчивого развития Азербайджана................................................ 
Алдашева  А.,  Рыскулова  Б.А.  Қазақстанның  инновациялық  
даму мүмкіндіктері............................................................................... 
ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Жанбеков  Х.Н.,    Кетегенов  Т.А.,    Кадирбеков  К.А.,       
Мукатаева Ж. С., Сагимбаева А. Е. Получение сорбента для 
очистки жидких радиоактивных отходов......................................... 
Омаркулов  Т.О.,  Нурахметова  А.Р.  Синтез  изомера 
диамантана на платиновых катализаторах........................................ 
Камысбаев Д.Х., Серикбаев Б.А., Арбуз  Г.С., Дербисалин  М.А.
 
Модифицированные 
поливалентными 
металлами 
композиционные электродные материалы....................................... 
Юсупжанов  Е.А.,  Бектенов  Н.А.  Келешекті  жаңа  полимер 
резине материалдарды алу және оларды қолдану........................... 
Талбаев  Т.Д.,  Балгимбекова  К.Р.,  Шалдыбаева  А.М. 
Орынқұл 
А.С., 
Абилова 
М.У., 
Мусабекова 
А.А. 
Дегидрoхлoрметилтестoстерoнның  метaбoлиттерiн  хрoмaтoмaсс-
спектрoметрия әдiсiмен aнықтaу............................................................ 
Мейрманова  А.А.,  Токтобакиева  З.Я.  Перспективы  развития 
нанотехнологий в Казахстане............................................................. 
Исмаилова А.Г., Долгова Н.Д., Бадавамова Г.Л. Сирек және 
сирек  жер  металдары  технологиясы  саласында  бәсекелестікке 
қабілетті химик-технологтарды даярлау........................................... 
Долгова Н.Д., Кудреева Л.К., Проценко О.А., Локтева  М.С. 
Сорбция 
золота, 
платины 
и 
палладия 
кокосовым 
активированным углем из солянокислых растворов....................... 
Кудреева 
Л.К., 
Мукатаева 
Ж.С., 
Ерденбай 
А., 
Құдайбергенова  Н.А.  Перренат    иондарының    әр  түрлі   
потенциал  берілу    жылдамдықтарында    электрохимиялық 
тотықсыздануы...................................................................................... 
БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Иманкулова  С.К.,    Шалабаев  К.И.,    Байжигитов  Д.К., 
Аманбекова  Д.М.  Ботанико-географические  связи  флоры 
нижних поясов горных хребтов Северного  Тянь-Шаня................ 
Сейлова  Л.Б.,  Мухаметшарипова  М.Б.  Споро-пыльцевой 
анализ в экологическом мониторинге............................................... 
Мынбаева  Б.Н.,  Уалиева  Д.А.  Виды-индикаторы  чистоты 
пресных водоемов Алматинской области......................................... 
Ташенова  Г.К.  Влияние  биологически  активных  веществ  на 
функциональное  состояние  организма  беременных  крыс  при 
экспериментальном гипотиреозе........................................................ 
ЭКОЛОГИЯ 
Баймулданова  А.Т.,  Шілдебаев  Ж.Б.  Іле  өзенінің  орта  және 
төменгі  ағысында  экотуризмнің  тарихы,  қалыптасуы,  дамуы 
және болашағы...................................................................................... 
Мынбаева  Б.Н.,  Макеева  А.Ж.  Зымыран  тасығыштардың 
бөліктері 
құлаған 
аумақтағы 
топырақ-микробиологиясын 
зерттеу..................................................................................................... 
Бабашев А.М., Татаринова Г.Ш., Отарова Н.И. Көлем және 
уақыт  бойынша  тыныс  көрсеткіштерінің  әртүрлі  жүктемелер 
кезіндегі өзгерістері.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
6
 
 
10
 
 
 
 
 
13
 
 
16
 
 
 
20
 
 
25
 
 
 
 
28
 
 
32
 
 
 
37
 
 
 
40
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
50
 
 
57
 
 
61
 
 
 
65
 
 
 
 
70
 
 
 
73
 
 
 
77
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №2(44), 2015 ж. 
 
1
 
Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Естественно- 
географические науки» 
№2(44), 2015 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор: 
д.х.н., проф. М.Е. Ермаганбетов 
Редакционная коллегия: 
зам. гл. редактора, 
к.х.н., проф. Х.Н. Жанбеков, 
зам. гл. редактора, 
д.г.н., и.о. проф. К.Д. Каймулдинова, 
д.пед.н., проф. Ж.Ә. Шокыбаев
д.биол.н., и.о. проф. З.Б. Тунгышбаева 
Члены редколлегии: 
д.геогр.н., проф., академик НАН РК 
А.С. Бейсенова, 
д.х.н., проф., академик НАН РК 
Е.Ә. Бектуров, 
д.пед.н., проф., член-корреспондент  
НАН РК С.Ж. Пралиев, 
д.х.н., проф. Т.ООмаркулов, 
д.пед.н., проф. Н.К. Ахметов, 
д.геогр.н., проф. М.Е. Белгибаев, 
д.биол.н., проф. Е.Т. Тазабекова,  
д.биол.н., проф. Л.Б. Сейлова, 
д.х.н., проф. Н.А. Бектенов, 
д.биол.н., проф. К.С. Рымжанов, 
д.пед.н., проф. А.А. Саипов, 
д.х.н., проф. Г.И. Мейирова 
д.геогр.н., проф. А.Н. Нигматов 
(Узбекистан), 
д.биол.н., проф. Б.А. Тохторалиев 
(Кыргызстан), 
д.геогр.н., проф. Н.А. Родионова (Россия), 
д.х.н., проф. Д.Ю. Мурзин (Финляндия), 
доктор PhD Ренато Сапо (Италия), 
доктор PhD Жан Марк (Бельгия), 
к.х.н. А.Е. Сагимбаева (ответ. секретарь) 
 
© Казахский национальный 
педагогический университет им Абая, 2015 
 
Зарегистрировано 
в Министерстве культуры  
и информации РК  
8 мая 2009 г. N10110 – Ж 
 
Подписано в печать 05.08.2015. 
Формат 60х84
1
/
8
. Объем 16,7 уч.-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 135. 
 
за 2011 год индексируемый КазБЦ имеет 
импакт-фактор - 0,021 
 
050010, г. Алматы, пр. Достык, 13. 
КазНПУ им. Абая 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального педагогического 
университета имени Абая 
Kazakh National 
Pedagogical University after named Abai 
Асылбекова  Б.К.,  Түгелбаева  А.О.  Алматы  қаласының 
экологиялық жағдайы........................................................................... 
Васик В.М., Тасполатов Б.К. Распространенность избыточной  
массы тела и ожирения  у жителей село Иргели.............................. 
ПӘНДЕРДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИН 
Шоқыбаев  Ж.Ә.,  Абдукаримова  С.А.  Қазақ  халқының 
ертедегі  металл  өңдеу  әдіс-тәсілдері  мен  металдан  жасалған 
заттар....................................................................................................... 
Мейірова  Г.И.,  Досмагулова  К.К.,  Сейітжанов  Ә.Ф. 
Органикалық  химияны  оқытуда  жаңартпа  технологияларды 
қолдану.................................................................................................... 
Бекишев  К.,  Олейникова  И.И.,  Толеков  А.С.  К  вопросу  о 
содержании образовательного модуля «Химия и пища»............... 
Мейрманова  А.А.,      Токтобакиева  З.Я.    Использование 
модульной  технологии  в  курсе:  «Современная  химическая 
технология»............................................................................................ 
Бакирова  К.  Ш.,  Бөлекбаева  Ф.  М.  Биологиядан  сыныптан 
тыс жұмыстар  арқылы оқушылардың    іс-әрекетттегі зерттеуін 
қалыптастыру......................................................................................... 
Мейрманова  А.А.,  Доспергенова  М.К.  Инновационные 
технологии при изучении общей химии........................................... 
Қорғанбаева  Ж.Қ.,  Мустапаева  Г.Т.,  Таджикулова  Р.А. 
Кәсіптік  колледжде  химия  курсын  оқытуда    педагогикалық 
технологияларды қолданудың  ерекшелігі....................................... 
Тасибеков 
Х.С., 
Кудреева 
Л.К., 
Оспанова 
Ж.Б. 
Интегрированные 
образовательные 
программы 
химико-
технологических  специальностей  КазНУ  им.  аль-Фараби    с 
участием субъектов реального сектора экономики Казахстана.... 
ТУРИЗМ 
Абдиманапов Б.Ш.,  Ким  А.А. Детско-юношеский  туризм  как 
средство формирования экологического сознания школьников и 
молодежи............................................................................................. 
Алшымбеков  С.Қ.,  Шабанбаева  Н.А.  Қазақстанның  туризм 
инфрақұрылымының 
даму 
мүмкіндіктері 
мен 
негізгі 
мәселелері............................................................................................... 
Абдикаримова  Г.Ә.,  Меңлібаева  Ж.  Алматы  қаласының 
туристік фирмаларының бәсекеге қабілеттілігі...............................
 
TABLE OF CONTENTS 
ABOUT A PLACE SCIENCES 
Zeynalova K.Z. Land reforms and the ways of development of plant 
cultivation in Azerbaijan Republic......................................................... 
Imrani    Z.T.  The  motor  transport  as  a  part  of  sustainable 
development of Azerbaijan..................................................................... 
Aldasheva 
A.A. 
Innovational 
developing 
possibilities 
of 
Kazakhstan............................................................................................... 
 
CHEMICAL SCIENCES 
Zhanbekov  Kh.N.,  Ketegeonv  T.A.,  Kadirbekov 
K.A., 
Mukatayeva  Zh.S.,  Sagimbayeva  A.E.  Оbtaining  sorbents  for 
cleaning syrdarya river basin of liquid radioactive waste..................... 
Omarkulov  T.O.,  Nurakhmetova  A.R.  Synthesis  of  diamantana 
isomer on platinum catalysts................................................................... 
Kamysbaev  D.H.,  Serikbaev  B.А.,  Arbuz  G.S.,  Derbisalin М.А. 
Compositeelectrode materialsmodified by polyvalent metals.............. 
Ysypjanov E.A., Bektenov N.A. The receipt and the application of 
new polymer promising materials.......................................................... 
Talbayev  T.D.,  Balgimbekova  K.R.,  Shaldybayeva  A.M., 
Orynkul A.S., Abilova M.U., Mussabekova A.A. Determination of 
dehydrochloromethyltestosterone 
metabolites 
by 
gas 
chromatography-mass spectrometry...................................................... 
Meirmanova  A.A.,  Toctobakiyeva  Z.  Ya.  Prospects  development 
of nanotechnologies in Kazakhstan........................................................ 
 
80
 
 
84
 
 
 
 
 
88
 
 
 
91
 
 
96
 
 
 
99
 
 
 
103
 
 
107
 
 
 
112
 
 
 
 
117
 
 
 
 
121
 
 
 
124
 
 
128
 
 
 
 
3
 
 
6
 
 
10
 
 
 
 
 
13
 
 
16
 
 
20
 
 
25
 
 
 
 
28
 
 
32
 

ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая серия «Естественно-географические науки» №2(44), 2015 г. 
 
2
 
 
BULLETIN 
Series of « Natural – geographical sciences» 
№2(44), 2015 
 
Periodicity – 4 numbers in a year 
Publishing from 2001 
Editor in chief 
D.ch.s. prof. M.E. Ermaganbetov 
 
The editorial state: 
Deputy Editor - in-Chiet 
cant.chem.s., prof. H.N. Zhanbekov, 
deputy Editor - in-Chiet 
d.geog.s., act. prof. K.D. Kaimuldinova, 
d.ped.s., prof. Zh. A. Shokybaev, 
d.biolg.s., act. prof. Z.B. Tungyshbayeva 
The editorial board members: 
d.geog.s., prof., academician of NAS RK. 
A.S. Beisenova, 
d.chem.s., prof., academician of NAS RK 
E.A. Bekturov, 
d.ped.s., prof., corresponding member  
of NAS RK S.Zh. Praliev, 
d.chem.s., profT.O. Omarkulov, 
d.ped.s., prof. N.K. Akhmetov, 
d.geogr.s., prof. M.E. Belgibayev, 
d.biol.s., prof. E.T. Tazabekova, 
d.biol.s., prof. L.B. Seilova, 
d.ped.s., profN.A. Bektenov, 
d.biol.s., profK.S. Rymzhanov, 
d.ped.s., profA.A Saipov, 
d.chem.s., profG.I. Meirova, 
d.geogr.s., prof. A.N. Nigmatov (Uzbekistan), 
d.biol.s., prof. B.A. Tohtoraliev (Kyrgyzstan), 
d.geogr.s., prof. N.A. Rodionova (Russia), 
doctor PhD Renato Sapo (Italy), 
d.chem.s., prof. D.U. Murzin (Finland), 
doctor PhD Jean Marc (Belgium), 
k.chem.s. A.E. Sagimbayeva  
(executive secretar) 
Kazakh National Pedagogical  
University after named Abai, 2015 
 
The journal is registered by the  
Ministry of Culture and Information RK 
8 May 2009., N10110 – Ж 
 
Signed to print 05.08.2015. 
Format 60x84 
1
/
8
. Volume 16,7 publ.literature. 
Edition 300 num. Order 135. 
 
For 2011 KazBC has impact – factor of 
0,021. 
050010, Almaty, Dostyk ave., 13 
KazNPU after named Abai 
 
Publishing house «Ulagat» 
Kazakh National Pedagogical University 
after named Abai 
IsmailovaA.G.,  Dolgova  N.D.,  Badavamova  G.L.  Training  of 
competitive  chemical  engineers  in  the  field  of  rare  and  rare  earth 
metals....................................................................................................... 
Dolgova  N.D.,  Kudreeva  L.K.,  Protsenko  O.A.,  Loktev  M.S. 
Sorption ofgold, platinum and palladium ву coconutactivated carbon 
from hydrochloric acid solution.............................................................. 
Kudreyeva  L.K.,  Mykataeva  G.C.,  Kudaybergenova  N.A., 
Erdenbau  A.    Electrochemical  reduction  of  perrhenate-ions  at 
different rates of potential scanning....................................................... 
BIOLOGICAL SCIENCES 
Imankulova 
S.K., 
Shalabayev 
K.I., 
Baizhigitov 
D.K., 
Amanbekova  D.M.  Botanical-geographical  context  of  the  flora  of 
the lower zones of the mountain ranges of the northern Tien-Shan..... 
Seilova  L.B.,  Muhametsharipova  M.B.  Spore-pollen  analysis  in 
the environmental monitoring................................................................ 
Mynbayeva B.N., Ualiyeva D.A. Тypes-bioindicators of cleanliness 
in Almaty region’s fresh water bodies................................................... 
Tashenova  G.K.  Effect  of  biological  active  substances  on  the 
functional  state  body  of  apregnant  rats  with  experimental 
hypothyroidism........................................................................................ 
ECOLOGY 
Bаimuldаnovа  А.  T.,  Childebaev  Zh.  B.  The  history,  formation, 
development  and    future  of    ecotourism  in      the  middle  and lower 
reaches of the river  Ili............................................................................. 
Mynbayeva B.N., Makeeva A.Zh. Soil-microbiological researches 
of  districts  of  falling  of  becoming  separated  from  part  of  rockets-
carriers...................................................................................................... 
Babashev  A.M.,Tatarinova  G.Sh.,  Otarova  N.  The  changes 
adaptation of different time of loading organism.................................. 
Asylbekova B.K.,Tugelbaeva A.O. The environmental situation in 
Almaty...................................................................................................... 
Waseq  W.M.,  Taspolatov  B.K.  Prevalence  of  overweight  and 
obesity among residents of the village Zirgeli....................................... 
METHODICAL ASPECTS OF DISCIPLINES 
Shokybaev  Zh.A.,  Abdukarimova  S.A.  Kazakh  everyday 
metalworking techniques and metal items............................................. 
Meirova  G.I.,  Dosmagulova  K.K.,  Seitzhanov  A.F.  The  use  of 
innovative technologies in teaching organic chemistry......................... 
Bekishev K., Oleinikova I.I., Tolekov A.S. To a question about the 
content of the educational module "Chemistry and food".................... 
Meirmanova A.A., Toctobakiyeva Z. Use of module technology in 
a course:  «modern chemical technology»............................................. 
Bakirova K.Sh., Bolekbaeva F.M.. Forming  research  to biologyof 
research  skills  of  students  in  the  learning  process  vneklasny 
work......................................................................................................... 
Meirmanova  A.A.,  Dospergenova  M.K.  Innovative  technologies 
when studying inorganic chemistry........................................................ Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет