Хабаршы жаратылыстану-географияжүктеу 3.13 Mb.
Pdf просмотр
бет1/18
Дата19.01.2017
өлшемі3.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 
 
ХАБАРШЫ 
«Жаратылыстану-география 
ғылымдары» сериясы 
 № 1 (27), 2011 ж. 
Шығару жиiлiгi - жылына 4 нөмiр. 
    2001 ж. бастап шығады 
 
 Бас редактор  
хим.ғыл.д.,проф. М.Е.Ермағанбетов 
 
       Бас  редактордың орынбасарлары: 
пед.ғыл.д.,проф.Ж.Б.Шілдебаев, 
геог.ғыл.д.,проф. О.Б.Мазбаев  
 
       Редакциялық алқа мүшелері: 
геог.ғыл.д.,проф. ҚР ҰҒА академигі 
А.С.Бейсенова, 
хим.ғыл.д., проф. ҚР ҰҒА академигі 
Е.Ə.Бектуров, 
биол.ғыл.д.,проф. Ж.Ж. Жатқанбаев, 
геог.ғыл.д., проф. А.Н.Нигметов 
(Өзбекстан),          
биол.ғыл.д.,проф. Б.А. Тохторалиев 
(Қырғызстан), 
геог.ғыл.д. А.А. Эргешов (Қырғызстан),  
геог.ғыл.д.,проф. Н.А.Родионова(Ресей), 
          пед.ғыл.д.,проф. Ж.Ə. Шоқыбаев
хим.ғыл.д.,проф. Т.О.Омарқұлов, 
пед.ғыл.д.,проф.  Н.К. Ахметов, 
  геог.ғыл.д.,проф.  М.Е.Белгибаев, 
   биол.ғыл.д.,проф. Е.Т. Тазабекова,  
   биол.ғыл.д.,проф.  Л.Б. Сейлова, 
 мед.ғыл.д.,проф.  С.Қ. Қауашев, 
хим.ғыл.д.,проф. Н.АБектенов
       биол.ғыл.д.,проф.   Қ.С. Рымжанов,  
пед.ғыл.д.,проф. А.А.Саипов, 
хим.ғыл.д.,проф. Г.И.Мейирова 
                                      
Жауапты хатшы 
хим.ғыл.к. А.Е.Сагимбаева 
 
    © Абай атындағы Қазақ ұлттық  
       педагогикалық университеті, 2011 
 
Қазақстан Республикасының мəдениет  
жəне ақпарат министрлігінде 2009 жылы 
мамырдың  8-де тіркелген N 10110 – Ж 
 
 
Басуға 12.04.11. қол қойылды.  
Пішімі 60х84 1/8. Көлемі 15,7 е.б.т. 
Таралымы 300 дана. Тапсырыс 120. 
     
050010, Алматы қаласы,  
 Достық даңғылы, 13. 
  Абай атындағы ҚазҰПУ 
  
             Абай атындағы Қазақ ұлттық 
 педагогикалық университетiнiң өндірістік-
жарнама бөлімінің баспаханасы 
 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЖЫЛНАМАСЫ 
ЛЕТОПИСЬ ФАКУЛЬТЕТА 
 
Ахметов  Н.К.,  Аубакиров  Е.А.,  Ташмухамедова  Ж.Х., 
СагимбаеваА.Е.  Жубанов  К.А. (к 75-летию  со  дня 
рождения)........................................................................................... 
Мазбаев  О.Б.,  Увалиев  Т.О.  М.Ш.Ярмухамедов – крупный 
ученый-методист, географ-педагог.................................................. 
 
ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
Боранқұлова Д.М., Рахым Ж. Оңтүстік Маңғыстау аумағында 
геоморфологиялық  жүйелердің  қалыптасуы  жəне  қазіргі 
динамикалық дамуы........................................................................... 
Жангелдина  Д.І.  Батыс  Қазақстандағы  мұнай-газ  кен 
орындарының орналасу ерекшеліктері............................................ 
Асубаев  Б.Қ.  Алакөл  көлінің  аквальды  аумақтық  кешендерін 
рекреациялық бонитировкалау əдісі................................................. 
Буламбаев 
Ж.А., 
Шаймерденова 
Г.К. 
Разнообразие 
ландшафтов и уникальность биоресурсов Жетысуского Алатау.. 
Алиаскаров  Д.Т.,  Уразбекова  Ш.А.  Қаратау  жотасының 
ландшафт-тық-шаруашылық картасын жасаудың мəселелері...... 
 
ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ерғожин  Е.Е.,  Бектенов  Н.Ə.,  Рашова  В.М.  Ауыр  мұнай 
қалдықтарынан алынатын асфальтбетон қоспалары...................... 
Бектенов  Н.Ə.,  Пидахмет  А.,  Шалабаева  Ж.Б.  Табиғи 
сорбенттерді қолданып теңізге төгілген мұнайды тазалау........... 
Бектенов Н.Ə., Даулеткулова Н.Т., Байбатырова С.И. Батыс 
Қазақстан мұнай қалдықтарынан жол төсеніштерін алу............... 
Бажықова  К.Б.  Топинамбурдың  əр  түрлі  сорттарының 
химиялық құрамын салыстыру........................................................ 
Кадыркулов  У.С.  Жидкофазное  гидрирование  коричного  и 
гидрокоричного 
альдегидов 
на 
электроэрозионном 
микропорошковом Cu-Zn сплаве...................................................... 
Бажықова  К.Б.,  Ережепова  А.Ш.  Sonchus oleraceus l өсімдігі 
құрамындағы биологиялық белсенді заттарды анықтау................ 
Сарова  Н.Б.,  Калмуратова  К.М.  Электронные  спектры 
поглощения 
производных 
порфинов, 
выделенных 
из 
растительного сырья крапивы двудомной....................................... 
Ахынова  У.С.,  Азимбаева  Г.Е.,  Бутин  Б.М.  CH
3
COOLi-
H
3
PO
4
-H
2
O  үштік  жүйенің  өзара  ерігіштігін 20
0
С  жəне 40
0
С 
температураларда зерттеу................................................................ 
 
БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Орынбек  А.,  Бастерова  Б.А.,  Қауашев  С.Қ.,  Свамбаев  А. 
Уранды  жерасты  скважиналық  сілтілік  жолменен  өндіру 
кезіндегі  экологиялық  қауіпсіздікті  қамтамасыздандырудың 
кейбір мəселері................................................................................... 
Есимов  Б.К.,  Майматаева  А.Д.  Жетісу  өзендерінің 
планктонды кірпікшелерінің мерзімдік өзгерістері........................ 
Төленбек  И.М.,  Мүсіреп  Л.Қ.  Оқушылар  денесінің  даму 
көрсеткіштерін салыстырмалы зерттеу............................................ 
Божбанов  А.Ж.  Биологические  свойства  колициногенного 
штамма E. Coli A-20........................................................................... 
Бекенова Н.А., Джамилова С.М., Кумаева И.Т., Грачев А.А. 
Лошадь Пржевальского в ГНПП «Алтын-Эмель».......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
10 
 
13 
 
16 
 
20 
 
 
 
 
26 
 
28 
 
31 
 
34 
 
 
37 
 
41 
 
 
45 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
54 
 
57 
 
60 
 
64 
 
66 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Естественно- 
географические науки» 
№ 1 (27), 2011 г. 
Периодичность - 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор 
д.х.н.,проф. М.Е. Ермаганбетов 
 
Зам.гл.редактора: 
д.п.н., проф. Ж.Б. Шильдебаев, 
д.г.н.,проф. О.Б.Мазбаев 
 
Члены редколлегии: 
д.г.н., проф., академик НАН РК 
А.С. Бейсенова, 
д.х.н., проф., академик НАН РК 
 Е.А. Бектуров, 
д.б.н., Ж.Ж. Жатканбаев, 
д.г.н.,проф. А.Н. Нигметов (Узбекистан), 
д.б.н.,проф. Б.А. Тохторалиев (Кыргызстан), 
д.г.н. А.А. Эргешов(Кыргызстан), 
д.г.н.,проф. Н.А.Родионова (Россия), 
д.п.н.,проф. Ж.А. Шокыбаев, 
д.х.н.,проф. Т.О.Омаркулов, 
д.п.н.,проф. Н.К. Ахметов, 
д.г.н.,проф. М.Е.Белгибаев, 
д.б.н.,проф. Е.Т. Тазабекова, 
д.б.н.,проф. Л.Б. Сейлова, 
д.м.н.,проф. С.К. Кауашев, 
д.х.н.,проф. Н.А. Бектенов, 
д.б.н.,проф. К.С. Рымжанов, 
д.п.н.,проф. А.А.Саипов 
 
Ответственный секретарь 
к.х.нА.Е. Сагимбаева 
 
© Казахский национальный педагогический 
университет им Абая, 2011 
Зарегистрировано 
в Министерстве культуры и информации  РК 
8 мая 2009 г. N 10110 – Ж 
 
Подписано в печать 12.04.2011. 
Формат  60х84 1/8.  Объем 15,7 уч.-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 120. 
 
050010, г.Алматы, пр.Достык, 13. 
КазНПУ им.Абая 
Типография производственно-рекламного  отдела 
Казахского национального педагогического 
университета имени Абая
 
ЭКОЛОГИЯ 
Жунисбекова  В.Ж.,  Каймулдинова  К.Д.  Балқаш  көлінің 
қазіргі экологиялық ахуалы .............................................................. 
Джусупова  Д.Б.,  Нуртаев  С.  Охрана  водных  ресурсов – 
важный фактор устойчивого развития Казахстана......................... 
Бабашев  А.М.,  Бабаева  С.М.  Автокөліктерден  бөлінетін 
заттардың организмге əсері............................................................... 
Құспанова  А.К.  Атырау  өңірі  тұрғындары  денсаулық 
жағдайының медико – географиялық мониторингі........................ 
 
ПƏНДЕРДІҢ ƏДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСЦИПЛИН 
Агишева  А.А.,  Чилдебаев  Ж.Б.,  Манапов  Н.Т.  Значение 
навыков работы в сети интернет в решении задач НИРС.............. 
Мейірова  Г.И., Сайлау  Г.  Орта мектепте химияны тереңдетіп 
оқыту ................................................................................................... 
Избасарова 
Р.Ш., 
Абдрасилова 
Н.А. 
Дидактическая 
взаимосвязь  слова,  понятия  и  термина  в  процессе  обучения 
школьников......................................................................................... 
Өнербаева  З.О.,  Самихова  М.Р.  Жаратылыстану  пəндерін 
оқытуда  политехникалық  білім  беру  мен  пəнаралық 
байланысты іске асырудың жолдары............................................... 
Алишева  Р.Т.  Особенности  научно-исследовательской  работы 
студентов............................................................................................. 
Камназарова  М.А.  Дифференцированное  обучение  на  уроках 
географии............................................................................................ 
Иманқұлова  Р.А.  Экологиядан  білім  тексеруді  жетілдіру 
жолдары............................................................................................... 
Өнербаева З.О., Уақбаева Г., Атыханова С. Негіздер, құрамы, 
химиялық  қасиеттері  тақырыбы  бойынша  кеңейтілген  сабақ 
жоспар конспекті үлгісі..................................................................... 
Имангалиева Б.С., Назарбаева Ж.Б. Химия сабағында химия-
экологиялық мазмұнды  есептерді қолдану.................................... 
Джунусова  Р.Ж.  Жоғары  оқу  орындарында  жобалау 
технологиясын қолдану мүмкіндіктері........................................... 
ТУРИЗМ 
Мазбаев  О.Б.,  Бекбаева  Г.Н.  Туризм  индустриясының 
дамуының теориялық алғышарттары .............................................. 
Алшымбеков  С.Қ.,  Омаров  Қ.М.  Экскурсоводтардың 
этнография 
материалдарын 
пайдалануға 
даярлықтарын 
қалыптастыру...................................................................................... 
Тоқпанов  Е.А.,  Есмсейтова  Ж.А.  Жетісу  өңірі  табиғатын 
туристік мақсатта тиімді пайдаланудың географиялық негіздері. 
Қастер  С.,  Қалдыбекова  Р. Ежелгі Үйсін жері – Алтын көпір 
немесе Сөз Іле Қазақ автономиялы облысы туралы....................... 
Буламбаев  Ж.А.,  Чибисова  Е.  Анализ  развития  историко-
археологического туризма в Алматинской области....................... 
Сағындықова Ж., Сағындықов А. Ұлы билер ұлағаты............. 
Каримов  Д.Ж.  Рекреационные условия туристских маршрутов 
Кокшетау-Боровского курортного хозяйства.................................. 
 
 
 
71 
 
73 
 
77 
 
82 
 
 
 
 
85 
 
90 
 
 
95 
 
 
97 
 
100 
 
103 
 
106 
 
 
108 
 
114 
 
118 
 
 
121 
 
 
124 
 
127 
 
130 
 
133 
136 
 
138 
Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне Ғылым Саласындағы  Бақылау Комитеті Алқасының 
(2009 жылғы 21 мамырдан, №5 хаттама) шешімі негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы» журналының «Жаратылыстану-
география ғылымдары» сериясы бойынша докторлық жəне кандидаттық диссертациялардың негізгі ғылыми нəтижелерін  02.00.00. - химия 
ғылымдары, 03.00.00. - биология ғылымдары, 13.00.00. (13.00.02.) – педагогика ғылымдары (теория жəне əдістемені оқыту жəне тəрбиелеу/ 
биология, химия, география, экология), 25.00.00 (25.00.23; 25.00.24; 25.00.36) - жер туралы ғылымдар (физикалық география жəне 
биогеография, топырақ географиясы жəне ландшафттар геохимиясы; экономикалық, əлеуметтік жəне саясаттану географиясы; геоэкология 
жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 
На  основании  решения  Комитета  по  контролю  в  сфере  образования  и  науки  Министерства  образования  и  науки  Республики 
Казахстан (от 21 мая 2009 года, протокол №5) журнал «Вестник» КазНПУ им. Абая серия «Естественно – географические науки» внесен в 
перечень  изданий 02.00.00. - химические  науки, 03.00.00. - биологические  науки, 13.00.00. (13.00.02.) – педагогические  науки  (теория  и 
методика  обучения  и  воспитания / биология,  химия,  география,  экология), 25.00.00 (25.00.23; 25.00.24; 25.00.36) - науки  о  земле 
(физическая  география  и  биогеография,  география  почв  и  геохимия  ландшафтов;  экономическая,  социальная  и  политическая  география; 
геоэкология) для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций. 
Печатается методом прямого репродуцирования
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1 (27), 2011ж. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЖЫЛНАМАСЫ 
ЛЕТОПИСЬ ФАКУЛЬТЕТА 
УДК 541.13 
ЖУБАНОВ КАИР АХМЕТОВИЧ 
(К 75-летию со дня рождения) 
 
Н.К. Ахметов - д.п.н., профессор КазНПУ им. Абая, 
Е.А. Аубакиров - д.х.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби, 
Ж.Х. Ташмухамедова - к.х.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби, 
А.Е. Сагимбаева - к.х.н., старший преподаватель КазНПУ им. Абая 
 
Жубанов Каир Ахметович – академик НАН РК, доктор технических наук, профессор, директор 
НИИ новых химических технологий и материалов.  
Вот уже более 45 лет он отдает свои знания и силы образованию и воспитанию студентов, также 
бакалавров  и  магистрантов,  аспирантов  и  молодых  сотрудников  в  стенах  родного  химического 
факультета КазНУ им. аль-Фараби. 
А  начинался  долгий  путь  в  науку  Каира  Ахметовича  в  далеком  Темирском,  а  ныне 
Мугоджарском районе Актюбинской области, где он родился в 1935 году. Фамилия Жубановых уходит 
своими  корнями  в  интеллектуальный  слой  казахского  общества 19 века:  дедушка  Куан  был 
просвященным человеком в районе, а после его смерти бабушка одна воспитала многочисленных детей, 
среди  которых выделялись  два  брата,  Кудайберген (1899 г) и Ахмет (1906 г).  Старший брат,  ученый – 
лингвист профессор, трагически погиб в сталинских застенках в 1938 году. 
Ахмет  Жубанов – отец  Каира  Ахметовича – композитор  мирового  уровня,  классик  казахской 
оперы, единственный академик АН  КазССР по искусствоведению. Он вместе с женой Науат – матерью 
Каира вырастили и воспитали еще четверых детей – старшего сына Булата - академика НАН РК, доктора 
химических  наук,  профессора  и  трех  сестер:  Газизу - знаменитого  композитора,  народную  артистку 
СССР,  Ажар – доктора  биологических  наук,  профессора  и  Розу – «скромного  учителя  музыки»,  по  ее 
собственным словам. 
Каир  Ахметович  пошел  по  стопам  старшего  брата  и  в 1953 г.  поехал  в  Москву  в 
нефтехимический  институт  им.  И.М.  Губкина.  Вернувшись  из  Москвы  дипломированным  химиком-
технологом, он поступает в аспирантуру к академику Д.В. Сокольскому – создателю школы  катализа в 
Казахстане и второго в СССР Института катализа. Здесь Каир Ахметович организует лабораторию, где 
осуществит свои научные исследования, связанные с гидрированием растительных жиров. С 1970 г. он 
поступает на работу на химфак КазГУ, где работает доцентом, а затем заведующим кафедрой катализа и 
технической химии. Здесь наиболее полно развернулись его творческие, организаторские возможности. 
За  годы  руководства  кафедрой  (с 1976 по 2001 г.)  К.А.  Жубановым  создана  не  только 
самостоятельная  научная  школа,  получившая  признание  в  республике  и  за  ее  пределами,  но  и 
организована  на  более  высоком  количественном  уровне  педагогическая  и  научно–методическая 
деятельность кафедры.  
Широкий  круг  научных  разработок  и  внедренческих  работ,  среди  которых  выделяются  пуск 
цехов  по  гидрированию  жиров  и  жирных  кислот  на  Горьковском  масложиркомбинате,  на  Казанском 
химкомбинате, закономерно привели Каира Ахметовича в 1981 г. к защите докторской диссертации по 
техническим наукам. 
Лекции,  семинары,  защиты  кандидатских  и  докторских  диссертаций,  выступления  на 
конференциях  разного  уровня,  написание  монографий,  статей  и  постоянные  «контакты»  с 
производством,  где  осуществляется,  так  называемое  «внедрение»  научных  разработок  в  народное 
хозяйство – вот постоянная работа К.А. Жубанова в последние годы. 
Не  останавливаясь  на  достигнутом,  по  примеру  своего  учителя,  Каир  Ахметович  в 1992 г. 
организует  на  химическом  факультете  КазГУ  Научно-исследовательский  институт  новых  химических 
технологий и материалов. В институте работают ученые 7 кафедр факультета, а опытно-промышленная 
база находится на территории АО «Машиностроительный завод». И уже через 2 года Институт проводил 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», № 1 (27), 2011 г. 
 

исследования  по 37 темам  с  общим  финансированием  около 15 млн.  тенге,  что  для 1994 г.  большая 
сумма. Важно, что практически с момента своего образования институт выступает в качестве головной 
организации по нескольким республиканским программам фундаментальных исследований. 
Академик  К.А.  Жубанов  по  праву  считается  одним  из  ведущих  казахстанских  ученых, 
подтверждением  тому  являются  постоянные  творческие  контакты  с  учеными  и  технологами  России, 
Китая,  Кыргызстана  и  др.  государств  СНГ.  Особенно  плодотворными  стали  в  последние  годы  визиты 
представителей университетов и промышленности КНР на химический факультет КазНУ и в Институт и 
ответные  визиты  в  Китай.  Результат  таких  контактов – подписанные  соглашения  о  проведении 
совместных исследований и разработок в области получения синтетической, «угольной» нефти на базе 
углей  китайских  месторождений,  производству  угольных  брикетов,  переработке  тяжелых  остатков 
нефтепереработки в легкие углеводородные фракции и масла. 
В настоящее время под руководством Каира Ахметовича разрабатываются комплексные методы 
переработки  нефти,  в  т.ч.  с  высоким  содержанием  серы  для  Каражанбасского  и  Жетыбайского 
месторождений,  проводятся  исследовательские  и  строительно-монтажные  работы  по  созданию 
минизаводов  по  переработке  нефти  до 200 т  в  сутки.  Известно,  что  минизаводы – насущная 
необходимость  в  отдаленных  районах  и  на  малодебитных  скважинах,  при  переработке  так  называемой 
«амбарной» нефти.  
Каир  Ахметович  хорошо  известен  в  кругах  мировой  научной  общественности.  Так,  на 
проходившем  в  Польше  экономическом  форуме  института  восточноевропейских  исследований  он  был 
избран в качестве руководителя дискуссионной панели энергетического сектора этого форума, в течение 
ряда  лет  он  был  членом  экспертного  совета INTAS, членом  международного  совета  по  катализу  стран 
СНГ. 
Весомы  результаты  работы  Каира  Ахметовича  со  студентами,  аспирантами,  диссертантами:  им 
подготовлены  сотни  специалистов  по  катализу  и  нефтехимии, 7 докторов  и 26 кандидатов  наук.  Он -  
автор 9 монографий, 10 учебных  пособий  и  более 300 статей  в  научных  журналах,  им  получено 60 
авторских свидетельств СССР и патентов РК и 8 патентов стран дальнего зарубежья. 
Пользуясь представленной возможностью, горячо и сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему 
доброго здоровья и новых творческих успехов.  
 
Түйін 
Мақала  ҚР  ҒА  академигі,  профессор  Қ.А.  Жұбановтың 75-жылдық  мерейтойына  арналған. 
Мұнда ғалымның өмірі мен ғылыми еңбек жолы қысқаша баяндалған. 
 
Summary 
In the article it is devoted 75-year-old anniversary of academyc of NAN RK, professor K.A. Zhubanov, 
includes a short material about a life and activity of the scientist. 
 
 
УДК 373:26. (574)        
М.Ш. ЯРМУХАМЕДОВ - КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ-МЕТОДИСТ, ГЕОГРАФ-ПЕДАГОГ 
 
О.Б.Мазбаев - д.г.н., профессор КазНПУ им.Абая
Т.О. Увалиев - ст.преподаватель КазНПУ им.Абая  
 
Ярмухамедову  Мухтамиду  Шамухамедовичу – широко  известному  в  Казахстане  методисту  и 
видному  экономико-географу  республики,  кандидату  географических  наук,  профессору  Казахского 
Национального педагогического университета имени Абая – в марте 2011 г. исполняется 90 лет со дня 
рождения.  Он  родился 3-марта 1921 г.  в  городе  Алма-Ате.  После  окончания  с  отличием  Талгарского 
сельскохозяйственного  техникума  в   1939 г.  поступает  учится  в  Московскую  сельскохозяйственную 
академию имени К.А. Тимирязева, но вскоре призывается на действительную военную службу в армию. 
С  первого  дня  Великой  Отечественной  войны  в составе  кадровых  войск  участвует  в  боях  на  Западном 
фронте на территории Белоруссии.  
После  демобилизации    в 1942 г.  поступил  учиться  на  географический  факультет  КазПИ  имени 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы, «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы, №1 (27), 2011ж. 
 

Абая. Ярмухамедов М. Ш.  после окончания с отличием географического факультета КазПИ имени Абая 
в 1946 году был оставлен  для продолжения учебы в аспирантуре по кафедре «Экономическая география 
и методика преподавания географии». С 1947 года начал работать ассистентом на этой же кафедре, после 
защиты  кандидатской  диссертации  в 1951 г.  работает  старшим  преподавателем,  затем  доцентом,  зав. 
кафедрой  и  профессором  кафедры  экономической  и  социальной  географии  АГУ  им.  Абая.  В  середине 
1950-х годов работал заместителем директора по учебной и научной части Казахского государственного 
женского  педагогического  института,  оставаясь  по  прежнему  одновременно  доцентом  кафедры 
«Экономическая  география  и  МПГ»  КазПИ  имени  Абая.  А  в 1964-66 г.г.  и 1981-86 г.г.  избирается 
заведующим  вышеуказанной  кафедры.  Проработал  же  на  этой  кафедре  ровно  50  лет,  до  ухода  на 
заслуженный отдых в сентябре 1997 года. 
Велик  вклад  ученого  в  развитие  и  становление  географического  образования  в  Казахстане, 
особенно школьной, а также вузовской географии. Имя Мухтамида Шамухамедовича – автора учебных 
программ  и  концепции  по  географическому  образованию,  многочисленных  учебно-методических 
пособий и учебников для средней и высшей школы по экономической и социальной географии респуб-
лики,  которые  выдержали  многочисленные  переиздания,  хорошо  известно  всей  географической 
общественности страны.  
В совершенстве владея казахским и русским языками за время многолетней работы в институте 
Мухтамид  Шамухамедович  Ярмухамедов  показал  себя  хорошим  лектором  и  опытным  педагогом.Его 
лекции  в  научном  отношении  всегда  были  содержательны,  современны,  выслушивались  студентами  с 
большим  интересом.  Наряду  с  учебной  работой  Мухтамид  Шамухамедович  Ярмухамедов 
систематически выполнял большую научную и научно-методическую работу 
Начиная с середины 50-х годов прошлого века в связи с наметившимся курсом на углубленное 
изучение географии своей республики в средних школах и педагогических вузах, М.Ш. Ярмухамедов с 
увлечением  работает  над  созданием  стабильных  учебников  и  учебных  пособий  по  «Экономической 
географии Казахской ССР» сначала для учителей географии, затем для учащихся 8 - 9 классов средней 
школы,  а  в  начале 60-х  годов  и  для  студентов  педагогических  институтов.  Кроме  того,  он  принимает 
участие  в  качестве  научного  консультанта  в  создании  учебной  экономической  карты  Казахской  ССР  и 
цветного  учебного  фильма  по  экономической  географии  республики,  выпущенного  студией 
"Казахфильм".  
В последующие годы он в составе коллектива авторов работал над написанием тома "Казахстан" 
(из серии юбилейного географического издания "Советский Союз", в 22-х томах), будучи одновременно 
одним из ответственных редакторов этого тома, выпущенного издательством "Мысль" в Москве. В 1970 
- 80 гг. юбиляр через учебно-педагогическое издательство "Мектеп" выпустил несколько изданий (в т. ч. 
переработанных) учебных пособий и учебников для школ и педвузов по «Экономической и социальной 
географии  Казахской  ССР»,  составленных  по  новой  программе,  а  также  методического  руководства  к 
ним. После получения Казахстаном независимости он работал над подготовкой нового издания учебника 
по экономической и социальной географии суверенной республики для учащихся средней школы. 
Во  всех  этих  изданиях  географы,  в  том  числе  учителя  школы,  находили  и  находят  интересные 
материалы  и  разработки  таких  проблем  по  методике,  как  занимательность  и  краеведческий  принцип  в 
преподавании  школьной  географии,  историзм  в  курсе  этого  предмета,  пути  самообразования  учителя 
географии  и  совершенствования  изучения  географии  своей  республики,  направленные  на  развитие 
экономико-географического  мышления  учащихся  и  многое  другое.  Всем  работам  Мухтамида 
Шамухамедовича  присущ  высокий  идейно-  теоретический  уровень  и  новизна  подхода  к  разработке 
проблем  школьной  географии.  Велика  его  заслуга  в  подготовке  педагогических  кадров  по  географии 
высшей квалификации для страны. Он, как глубоко знающий школьную географию и опытный методист, 
часто  выступал  перед  учителями  школ  республики.  С 1960 года  Мухтамид  Шамухамедович 
систематически сотрудничал журналом " География в школе", в течение более 20 лет был членом редак-
ционного  совета  этого  журнала,  в  котором  неоднократно  публиковались  его  статьи.  Из-под  пера 
ведущего ученого в республике в области методики географии и экономической географии Казахстана 
вышли ряд брошюр и книг, несколько десятков научных и учебно-методических публикаций и статей. В 
студенческие  годы  ему  посчастливилось  близко  знать  выдающегося  географа,  одного  из  корифеев 
советской  экономико-географической  науки  и  её  методики  преподавания,  автора  первого,  а  затем 
многократно  переиздававшегося  стабильного  учебника  «Экономическая  география  СССР»  для  средней 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», № 1 (27), 2011 г. 
 

школы Николая Николаевича Баранского, во многом содействовавшего его становлению, как экономико-
географа и методиста.  
По  мнению  М.Ш.  Ярмухамедова: «Преподавание  географии  в  средней  школе,  в  особенности 
социально-экономической  географии,  должно  сформировать  в  молодых  умах  выпускников  школ – 
будущих фермеров, инженеров, экономистов, предпринимателей, ученых, руководителей, специалистов 
любой профессии – комплекс знаний и представлений, ясно ориентирующий способствовать развитию у 
них  мировоззрения  современного  человека – рачительного  хозяина  своей  страны,  ее  природных  и 
материальных  богатств,  умеющего  пользоваться  ими  грамотно  и  эффективно».  Он,  как  ученик  Героя 
Социалистического  Труда,  лауреата  Государственной  премий  СССР,  академика  Н.Н.  Баранского  тоже 
мечтает – чтобы география стала народной наукой.    
Мухтамид  Шамухамедович  участник  Великой  Отечественной  войны,  ветеран  труда,  награжден 
орденами  «Славы»  третьей  степени, «Отечественной  войны»  первой  степени  и  многими  юбилейными 
медалями. М. Ш. Ярмухамедов за свою большую и плодотворную научно-педагогическую деятельность 
награжден также медалью имени Ы. Алтынсарина и отмечен значком «Отличник народного образования 
Казахской ССР». 
За  время  работы  на  кафедре  «Социально-экономическая  география  и  методика  преподавания 
географии»,  кроме  многочисленных  учебно-методических  рекомендаций  и  типовых  программ  по 
социально-экономической  географии  Казахстана,  он  в  общей  сложности  написал:  три  учебника  и 
учебных  пособия  для  студентов  педвузов  страны;  шесть  учебно-методических  пособий  для  учителей 
географии республики; более десяти вариантов учебника для учащихся средних школ с изменениями и 
дополнениями;  восемь  книг  и  брошюр  по  географии  республики.  Кроме  того,  М.  Ш.  Ярмухамедовым 
опубликовано более 20 статей в научных сборниках и научно-методических журналах, а также около 40 
статей  в  Казахской,  Украинской  и  Детской  энциклопедиях,  несколько  учебных  карт  и  концепций 
географического образования в общеобразовательных школах республики. Таким образом, вся научная и 
научно-педагогическая деятельность Мухтамида Шамухамедовича Ярмухамедова неразрывно связана с 
созданием  школьного  и  вузовского  курсов  по  экономической  и  социальной  географии  Казахстана,  а 
также  подготовкой  высококвалифицированных  учительских  кадров  для  школ  республики.  К  этому 
следует добавить, что многочисленные его ученики, бывшие студенты нашего вуза, успешно работают 
во многих школах, научных учреждениях и в высших учебных заведениях республики. 

Каталог: docs -> vestnik
vestnik -> С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасары
vestnik -> Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
vestnik -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
vestnik -> Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
vestnik -> С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
vestnik -> Казахский национальный педагогический
vestnik -> «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет