Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясыжүктеу 1.73 Mb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата30.12.2016
өлшемі1.73 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.  Исабек  Н.Е.  Студенттерді  компьютерлік  технологияны  кәсіби  іс-
әрекеттерде пайдалануға даярлаудың теориялық және практикалық негіздері 
(сәндік-қолданбалы  өнер  және  дизайн  факультеті  материалдарында). 
Педагогика  ғылымдарының  докторы  ғылыми  дәрежесін  алу  үшін 
дайындалған авторефераты, - Алматы, 2010. 
2.  Бегимбай  К.М.  Компьютерлік  технологияларды  қолдану  арқылы 
болашақ  дизайнерлердің  кәсіби  даярлығын  қалыптастыру  жолдары.  Л.Н. 
Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, № 3 (76) - Астана, 2010. 
Резюме
 
В  статье  рассматриваются    информационные  технологии  в  системе 
художественно-педагогического  образования.
 
В  том  числе,
 
значение 
компьютерной графики, как один из важнейших инструментов графического 
дизайна  при  формировании  у  студентов  навыков  и  умения  виртуального 
исполнения намеченной цели. 
 
Summary 
The article reviews the information technology in the art-teacher education. 
In  particular,  the  importance  of  computer  graphics,  as  one  of  the  most  important 
tools of graphic design in the formation of students' skills and knowledge of virtual 
execution target.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
118 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР. НАШИ АВТОРЫ. 
Алдашева  Ардак  Ахметганивна  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  тарих  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Ажитаев Нұрлан Ермекұлы
 
– Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің оқытушысы, Алматы қаласы 
Аширов  Жәнібек  Сатыбалдыұлы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Алматы қаласы 
Әміржанова  Назира  Серікқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Байтурбаева  Асель  Тулегеновна  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  саяси  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Жиренов Саян Аманжолұлы – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Алматы қаласы 
Жұмаділұлы  Смағұл  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық 
университетінің 2-курс магистранты 
Жүнісова  Раушан  Жексенбаевна  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Алматы қаласы 
Ибрагимов Аман Илесович
 
– Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті,  Магистратура  және  PhD  докторантура  институтының  аға 
оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласы 
Ибраимова  Жібек  Тұңғышбаевна  –  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық 
университетінің  доценті,  филология  ғылымдарының  кандидаты,  Алматы 
қаласы 
Нұрсұлтанқызы  Жазира  –  Болашақ  университетінің  доценті,  филология 
ғылымдарының кандидаты Қызылорда қаласы 
Қасенов Ерлан Сламбекұлы  – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің  аға  оқытушысы,  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
Алматы қаласы 
Қорғанбаева  Жанар
 
Қожамбердіқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университеті,  Магистратура  және  PhD  докторантура 
институтының  аға  оқытушысы,  химия  ғылымдарының  кандидаты,  Алматы 
қаласы 
Мәзбаева  Жанар  Оралханқызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Алматы қаласы 
Сманова  Ақмарал  Смаилқызы
 
–  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  педагогика  ғылымдарының 
кандидаты, Алматы қаласы 
Тюлепбердинова  Гульнур  Алпыскызы  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 
педагогикалық  университетінің  аға  оқытушысы,  физика-математика 
ғылымдарының кандидаты, Алматы қаласы 
 

 
119 
Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Жас ғалымдар» сериясының 
ғылыми мақалаларды қабылдау  
ЕРЕЖЕСІ 
Абай  атындағы  ҚазҰПУ  Хабаршысы  «Жас  ғалымдар»  сериясындағы  
мақалалар  қоғамдық  және  жаратылыстану,  педагоика  мен  әдістеме  ғылымы 
бағыттарындағы  ғылыми  зерттеулердегі  жаңалықтар  мен  өзекті  мәселелерді 
қамтиды.  Хабаршы  «Жас  ғалымдар»  сериясына  40  жасқа  дейінгі  жас 
зерттеушілер  мен  ғылымға  бейімі  бар  студенттердің  ғылыми  мақалаларын 
жариялайды.  
Мақала  көлемі  кестелерді,  суреттерді,  пайдаланылған  әдебиеттер  тізімін 
және негізгі мәтін алдында жазылатын түйінді қосқанда 15 беттен аспауы керек. 
Мәтін Microsoft Word редакторында Times New Roman 14 пт әрпімен, аралық 1 
интервалмен, үстіңгі және астыңғы жақтарынан – 2 см; сол жағынан – 3 см және 
оң  жағынан  –  1,5  см  қалдырылып  теріледі.  Бірінші  беттің  ортасына  қалыпты 
әріптермен  автордың  аты-жөні,  оның  астына  мақаланың  аты,  төменіректе  жай 
жақшаның ішінде жұмыс орындалған ұйымның аты мен қаласы жазылады.  
Суреттер  саны  5-тен  аспауы  керек  (биология,  физика-математика,  химия 
салалары  бойынша  10-нан  аспауы  керек)  және  иллюстрациялар  (графиктер, 
схемалар, диаграммалар) компьютерде салынуы керек.  
Барлық  формулалар  мен  символдар  (математикалық,  физикалық, 
химиялық)  Microsoft  Equation  және  Microsoft  Word  редакторында  теріліп, 
нөмірленіп, сілтемелер жасалады.  
Әдебиеттерге  жасалған  сілтемелер  тік  жақшамен  [1,  15  б.]  көрсетіледі. 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі төмендегіше жазылады: 
Қалиев  Ғ.  Тіл  білімі  терминдерінің  түсіндірме  сөздігі.  -Алматы:  Сөздік-
Словарь, 2005. - 440 б. 
Хасанов  Ғ.Қ.  Қазақ  тілінің  лексикалық  синтагматикасы:  Ғылыми 
монография. –Алматы: Үшқиян, 2009. -488 б. 
Қоянбекова С.Б. Қазақ тілі экспрессивтік стилистикасының негіздері. Фил. 
ғыл. док... дис.: 10.02.02. Қолжазба. -Алматы: Абай ат-ғы ҚазҰПУ, 2008. -346 б.  
Шойбекова  Ғ.Б.  Ұлттық  танымның  сөз  тудырудағы  рөлі  //  Академик 
Ә.Т.Қайдар және тіл білімінің мәселелері. -Алматы, 2004. -204-207 бб. 
Мақала  төмендегі  құжаттармен  қоса  екі  данада  және  СD  дискімен 
қабылданады:    
1.  Түйін  (1/3  кем  емес)  екі  тілде  (қазақша-ағылшынша  немесе  орысша-
ағылшынша); 
2.  Жеке  парақта  автор  жөнінде  толық  мәлімет  көрсетіледі  (аты-жөні, 
ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, 
е-mail-ы).  
3.  Студенттер  мақаласын  жіберген  жағдайда  (студенттің  аты-жөні,  оқу 
орыны  мен  факультеті,  мамандығы,  ғылыми  жетекшісінің  сараптама  пікірі, 
мекен-жайы,  телефоны,  факсы,  е-mail-ы;  ғылыми  жетекшісінің  аты-жөні  мен 
ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орыны, мекен-жайы, телефоны, факсы, 
е-mail-ы). 
 

 
120 
Правила приема научных статей в журнал «Вестник КазНПУ имени 
Абая» серия «Молодые ученые» 
Статьи  ихз  серии  «Молодые  ученые»  журнала  «Вестник  КазНПУ  имени 
Абая»  охватывает  актуальные  вопросы  научных  исследований  в  области 
общественных и естественных наук, а также в области методики преподавания.  В 
серии Вестника «Молодые ученые» публикуются работы молодых исследователей 
в возрасте до 40 лет и студентов, склонных к исследовательской работе.  
Статья  представляется  в  двойном  экземпляре.  Размер  статьи  не  должен 
превышать 15 страниц (от 6-ти страниц), включая таблицы, рисунки, аннотацию в 
начале статьи перед основным текстом (аннотация до 1/3стр. через 1 интервал, 12 
пт  ),  список  литературы,  напечатанных  в  редакторе  Word,  шрифтом  Times  New 
Roman14 пт, с пробелом между строк 1 интервал, поля - верхнее и нижнее – 2 см, 
левое  –  2  см,  правое  –  2  см.  Количество  рисунков  не  более  пяти  (для  серий 
биологическая,  физико-математическая,  химическая    -  не  более  10).  К  статье 
прилагается: 
-  к  статье  необходимо    приложить  аннотацию  (не  менее    1/3  стр.)  на  двух 
языках (на казахском и английском или на русском и английском)  
-  на  отдельной  странице  и  сведения  об  авторах  (Ф.И.О.,  ученая  степень, 
ученое  звание,  адрес,  место  работы,  телефон,  факс,    e-mail).  Далее  посередине 
страницы  прописными  буквами  (курсивом)  инициалы  и  фамилии  авторов,  ниже 
также  посередине  заглавными  буквами  -  название  статьи;  затем  посередине 
строчными  буквами;  в  круглых  скобках    -  название  организации  (ий),  в  котором 
выполнена работа, и город. Прилагается электронный вариант на CD-диске. 
- в случае подачи статьи к публикации студентами необходимо указать: ФИО 
студента, название вуза, факультет, специальность, аналитический отзыв научного 
руководителя, адрес, телефон, факс,  е-mail; ФИО и ученую степень, ученое звание, 
мето работы, адрес, телефон, факс, е-mail научного руководителя.  
–  иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы)  должны    быть  выполнены  на 
компьютере  или  в  виде  четких  чертежей,  выполненных  тушью  на  белом  листе 
формата А4 . 
–  математические  формулы  в  тексте  должны  быть  набраны  как  объект  
Microsoft Equation. 
Химические  формулы  и  символы  должны  быть  набраны  при  помощи 
инструментов  Microsoft  Word. Следует нумеровать лишь  те формулы, на  которые 
имеются ссылки. 
-  ссылки  на  литературные  источники  даются  цифрами  в  прямых  скобках  по 
мере упоминания [1,15 c.]. Список литературы  оформляется следующим образом: 
Виноградов  В.В.  Стилистика.  Теория  поэтической  речи.  Поэтика.  –  М.: 
Просвещение, 1963. -255 с. 
Аверьянов А.Н. Динамика противоречий // Вопросы философии. 1976. № 5. 
Гумбольдт В. Фон. Язык и философия культуры. М.:Прогресс, 19857 451с. 
     В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала 
датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта. 
Если статья отклонена, редакция сохраняет за собой право не вести дискуссию по 
мотивам отклонения. 
 
 

 
121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХАБАШЫ. ВЕСТНИК. 
«Жас ғалымдар» сериясы 
Серия «Молодые ученые» 
№1, 2013 
 
Тікелей репродукциялық әдіспен басылады. 
 
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат 
министрлігінде 2009 
жылы мамырдың 8-де тіркелген №10108-Ж.
 
Шығару жиілігі – жылына 2 рет. 
2001 жылдан бастап шығады. 
 
Басуға 30.01.2013 қол қойылды. Пішімі 60x84 1/16. 
Көлемі 5,2 е.б.т. Таралымы 300 дана. Тапсырыс 432. 
 
050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13. 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Ұлағат» 
баспасында басылды. 

Каталог: docs -> vestnik
vestnik -> С. А. Жиренов Бас редактордың орынбасары
vestnik -> Хабаршы жаратылыстану-география
vestnik -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
vestnik -> Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
vestnik -> С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
vestnik -> Казахский национальный педагогический
vestnik -> «Арнайы педагогика» сериясы Серия «Специальная педагогика»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет