Хабаршы вестник bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»жүктеу 2.27 Mb.
Pdf просмотр
бет16/21
Дата24.03.2017
өлшемі2.27 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Keywords:new information technologies in education, virtual chemistry experiment, virtualdemonstration, virtual 
laboratory, practical knowledge 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
ӘОЖ 373.5.014.6:004.4'-27(574) 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕСТІЛЕУДІҢ РӨЛІ 
А.Е. Сағымбаева - педагогика гылымдарының докторы, профессор, 
М.Т. Дадаева - 6М011100 информатика мамандыгының II курс магистранты, Абай атындагы ҚазҰПУ 
Мақалада соңғы уақытта кез келген мекемеде: жалпы білім беретін мектептерде, колледждер мен жоғарғы оқу 
орындарында оқытушылар үшін маңызды мультимедиялық компьютерлік тестілеудің қажеттілігі жайлы, яғни муль-
тимедиялық оқыту, мультимедиялық сауалнама, мультимедиялық тестілеуді жүргізуге арналған INDIGO V2.0RC5 
тест құруға арналған программасының көмегімен білімді бақылау мен бағалауда оның маңыздылығы жайында 
баяндалған. Компьютерлік тестілеудің артықшылығы мен кемшілігі жайлы айтылған. Аталған тестілеу программа-
сының мүмкіндіктерінің көп болуы - мазмүнды, танымды және жан-жақты тест тапсырмаларын құраст^іруд^ің 
бірден-бір кепілі. Бұл жұмыста аталған программамен тест тапсырмаларының түрлері және оны енгізу, тест тапсыру-
шылардың жұмыс жасау алгаритмі жайлы мәлеметтер көрсетілген. Қажет болған жайдада, компьютердің көмегінсіз 
мәтіндік редакторда тест тапсырмасының бланкі үлгісін жасау әдісі дайындалған. indigo программасында тестілеу 
нәтижесін және статистикалық өңдеу нәтижесін көруімізге болатындығы жайлы айтылған. 
Түйін сөздер: компьютерлік тест, мультимедиа, тест тапсырмасы, информатика, оқушы, білімді бақылау, бағалау 
шкаласы, статистикалық мәлімет, программа 
Білім беру жүйесіне ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану жаңа технологияларды 
оқу үдерісіне енгізу жолымен тек оқытуды ғана емес, оқушылардың білімін бақылау мен бағалауды да 
жетілдіруге мүмкіндік береді. Білімді бақылау - оқытудың маңызды бөлігі, қазіргі уақытта оқушылардың 
білімін бақылауды ұйымдастырудың ең тиімді түрі компьютерлік тест болып табылады. 
Жалпылама анықтамаларда «компьютерлік тестілеу - бұл сынақтан өтуші мен компьютер арасындағы 
сұхбат түріндегі тестілеу: тест тапсырмалары мониторында көрсетіледі, ал жауаптарын сынақтан өтуші 
пернетақта немесе енгізу құралы «тышқанның» көмегімен енгізеді" [1]. 
Компьютерлік тестілеудің өзіндік бірқатар артықш^ілықтары бар - өңдеудің жылдамдығы мен 
қағазды үнемдеу, оқушылардың білім деңгейін бірыңғай әдіспен бағалау, ал кемшіліктері - кездейсоқ 
қателерге жол берілуі (оқушы компьютермен жақсы жұмыс істей алмаған жағдайда), кеткен қатені 
жөндей алмау нәтижені төмендетуі мүмкін [2]. 
Мультимедиа - интерактивті жүйеде символдан бастап аудиовизуалдық ақпараттық объектінің барлық 
мүмкін түрлерін өзінде біріктіретін ерекше түрі. Мультимедиалық технологиялар - әртүрлі тиші мәлімет-
тердi дайындау, өңдеу, біріктіру, ұсыну әрекеттерін аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды 
пайдалану арқылы жүзеге асыратын технологиялар (әдістер мен тәсілдер) жиынтығы [3]. 
Мультимедиалық ортада өңделген бейне, аудио бейне және анимациялық тест тапсырмаларын ұсыну 
және оқушы тышқанның көмегімен анимациялық эффектілерді ауыстыру және объектілерді біріктіру 
сияқты тапсырма шынайылыққа жақын. Компьютерлік нұсқаларға қарағанда мультимедиялық ортада 
тестілеу ерекшелігі осында [4]. 
Автоматтандырылған мультимедиялық тест тапсырмаларын құруға арналған дайын программалық 
қабықшалардың түрлері сан алуан (мысалы, TestMeker, UniTest System, TestView, Indigo, Конструктор 
тестов). Осы программалардың бірі - Indigo, соңғы нұсқасы INDIGO V2.0RC5. 
INDIGO тест құруға арналған программа - бұл тестілеу үдерісін автоматтандыратын, нәтижесін 
өңдейтін және кең көлемдегі тапсырмаларды беруге болатын кәсіби құрылғы. IND жүйесі тестілеу кезінде 
және нәтижесін өңдеуді автоматтандыратын үдеріс. IGO кең көлемдегі тапсырмаларды шешуде қолданы-
латын әмбебап құрылғы. 
- оқушылардың білімін бақылау және тестілеу; 
- қызметкерлердің кәсіби деңгейін анықтауда; 
- психологиялық тестілеу жүргізуде; 
- олимпиада және конкурстарды ұйымдастыруда тестілеуді жүргізуге болады. 
Тестілеу жүйесі бір компьютерге орнатылып, осы жерде әкімшілік тұтынушы программасы арқылы 
жұмыс жасайды және барлық мәліметтер сақталынады, ал тестіленушілер жергілікті желі немесе Интер­
нет арқылы тестілеуді жүргізуге болады. Сонымен қоса, тест тапсырмаларын құрастырушы қалауы 
бойынша бағалау шкаласын өзгертуге, қате болған жағдайда дұрыс жауапты көрсету, дұрыс жауап 
туралы хабарлама шығару, тест тапсырмаларын, нәтижелерін мәтіндік файлда (TXT) және (Word) мәтін-
дік редакторында импорттау, тестілеу нәтижесін файлға сақтау, нәтижесін сыналушыға көрсету, тестілеу 
туралы есеп беру, тестілеу уақытын белгілеу және т.б. көптеген параметрлер бар. Бір мезгілде бірнеше 
89 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
администратор әртүрлі компьютерде жұмыс жасауына болады. Тест тапсырушылар (Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari т.б) web-браузерлерлер арқылы жұмыс жасайды. Тест 
тапсырушылар тіркелуіне, тестіні таңдау, тест тапсыру, қортындысын және кеткен қателіктерін көру 
мүмкіндігі бар. Аталған тест құруға арналған программа тест тапсырмаларының 5 түрін қолдануға 
болады (1-сурет). 
1-сурет. Тест тапсырмаларының түрлері және тест құру терезесі 
Ол үшін
 создать новый тест нұқсауларын орындап тест тапсырмаларының қажет түрлерін таңдауға 
және тест тапсырмаларын енгізуге болады. 
Барлық тест тапсырмалары енгізіліп болғаннан кейін файлды сақтап, тесті тапсырушыларды енгіземіз 
(2сурет). Тестіні тапсыру барысында өзі туралы осы мәліметтерді енгізу қажет. Хабарламаға оқушылар 
туралы қысқаша мәлімет енгізуі керек (аты-жөні, логин, құпия сөз). 
2- сурет. Тест тапсырушылар тур алы мәлеметтерді енгізу терезесі 
Аталған тест құруға арналған программа бірнеше тілде және барлық тілдегі (Unicode) символдарды 
қолдануға болады. Мультимедианың айқын артықшылығы дәл интерактивтілікте тесттік ақпараттарды 
қолданушылардың қажеттілігімен сәйкестендіре отырып онымен басқаруға мүмкіндік беретін, тест тап-
сырмалары бойынша нәтиженің бағасымен танысатын және қорытынды ақпараттарды шығаратын, білім-
нің нақты саласындағы тұрақтылық пен деңгейді бақылайтын құрал ретінде ұсынылуы (3-сурет). Indigo 
программасы тест құру барысында
 "документ тест" құралы бар, соның көмегімен тест бланкісін (қағаз 
жүзіндегі тест) дайындауға болады. Бұл құрал компьютердің көмегінсіз тест тапсыру барысында қажет. 
90 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
3-сурет. (Word) мәтіндік редакторында импорттау және мультимедиялық тапсырманың үлгісі 
Тестілеу аяқталысымен тестілеу нәтижесін көрсететін терезе ашылады. Тестілеу нәтижесі терезесінде 
барлық тест тапсырмаларының саны, орындалған тест тапсырмаларының саны, оның ішінде дұрысының 
саны және қате кеткен жауаптарды, сонымен қатар нәтижелік пайыздық көрсеткішпен беріледі. 
Барлық мүмкін баллдан неше балл жиналғаны, пайыздық көрсеткіш және сыналушының бағасы 
көрсетіледі. 
Тестілеу нәтижелерін жинақтау және статистикалық өңдеу нәтижесін (балл, шкала, бөлімшелер және 
жауаптар) көруімізге болады, ол үшін
 "статистика по тесту" нұсқауларын орындаймыз (4-сурет) [4]. 
4-сурет. Статистикалық өңдеу нәтижесінің терезесі 
Білімді бақылау мен бағалауда мультимедиялық тестілеу құралдарын пайдалану оқушылардың 
тапсырманы орындауға деген қызығушылықтарын тудырады, сонымен қатар бейнелер немесе анимация-
ларды қолдану статистикалық мәтінге қарағанда түсінікті және тиімді болады. 
1 Гипертекстовый словарь методических терминов [Электронный ресурс] // HR-Лаборатория "Гуманитарные 
технологии" (Human Technologies), МГУ. Режим доступа: http://www.ht.ru/on-line/dictionary/dictionary. php?term=47. 
2 Нардюжев, В.И. Тестирование на компьютерах через Internet как информационная основа мониторинга 
качества образования [Текст] /В.И. Нардюжев, И.В. Нардюжев// Информационные технологии в управлении 
качеством образования и развитии образовательного пространства. - М. 
3 Шутенко, А.В. Методы проведения учебных занятий с использованием средств информационных и коммуника-
91 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
92 
ционных технологий / А.В. Шутенко [Электронный документ]. - (Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/26-1-0-
841). 05.04.2010. 
4 Звонников, В.И. Основные направления модернизации системы контроля и оценки качества учебных достиже­
ний учащихся [Текст] /В.И. Звонников, А.О. Татур, М.Б. Челышкова //Мониторинг и контроль качества образова­
ния: развитие методологии и опыт. Кн. 3: материалы X Симпозиума "Квалиметрия в образовании: методология и 
практика". -М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. - С. 98. 
5 http://indigotech. ru/ 
Резюме 
Сағымбаева А.Е. - доктор педагогических наук, профессор., aiya c@mail.ru, Дадаева М.Т. - 6М011100-
Информатика, магистрант 2-курс, moldird@list.ru, Казахский национальный педагогический университет им.Абая 
Роль компьютерного тестирования при контроля знаний учащихся 
В данной статье рассматирваются возможности программы INDIGO, которую очень часто в последнее время 
преподаватели используют для проведения мультимедийного компьютерного тестирования в общеобразовательных 
школах, колледжах, в ВУЗах для проверки уровня знаний и оценки обучающихся. Отражены достойинства и недос¬ 
татки компьютерных тестов. В возможности данной программы INDIGO заложены содержательность, познаватель-
ность, всестороннее построение тестовой программы. В данную программу можно внедрить различные виды тесто¬ 
вых заданий, алгоритм работы с тестовыми заданиями для обучающихся. В случае необходимости при отсутствии 
компьютера в текстовом редакторе подготовлен образец бланка тестовых заданий. В программе INDIGO отражают¬ 
ся результаты тестов и ведется статистическая обработка результатов тестов. Термины: компьютерные тесты, 
мультимедия, тестовые задания, информатика, обучающийся, проверка знаний, оценочная шкала, статистические 
сведения, программа. 
Ключевые слова: компьютерный тест, мультимедиа, тестовый задание,информатика, учащихся, Контроль 
знаний, шкала оценок, статистический данный, программа 
Summary 
Sagimbayeva A.E. - Doctor of pedagogical sciences, professor., aiya c@mail.ru, Dadaeva M.T. - 6M011100 - Informatics, 
magistrand course 2, moldird@list.ru, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 
The role of computer-based testing at the control of knowledge of students 
This article describes the INDIGO program features, which is very often lately teachers use for multimedia computer-
based testing in secondary schools, colleges and in universities to verify the level of knowledge and assessment of students. 
Recorded dostoyinstva and disadvantages of computer tests. The capabilities of this program laid INDIGO rich content, 
informative, comprehensive construction of a test program. In this program, you can implement various kinds of tests, the 
algorithm works with the test tasks for the students. If necessary, in the absence of a text editor, a computer model form of 
tests prepared. INDIGO The program reflected the results of tests conducted and statistical processing of test results. Terms: 
computer tests, media, tests, computer, student, knowledge testing, grading scale, the statistical information program. 
Keywords: computer test, multimedia, tests, science, students, knowledge control, the scale of assessments, the statistical 
program 
ӘОЖ 541.128; 541.13 
ХИМИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІҢ ЭНЕРГЕТИКАСЫ КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ҚҰРАСТЫРУ 
Н.С. Далабаева - доцентм.а., х.г.к., 
А.А. Колбай - химия магистранты, әл-Фараби атындагы Қазақ ұлттық университеті 
Мақалада «Химиялық үдерістердің энергетикасы» элективті курсының мазмүны қүрастырылған. Академиялық 
жүмыс жоспары бойынша дәрістерге 1 сағат, зертханалық сабақтарға 4 сағаттан берілген. Мазмүнды қүрастыру 
барысында дәрістер, зертханалық сабақтар 15 аптаға бөлінген. Аптаға бөлінген дәрістердің мазмұны 3 модулге 
жіктелген. Әрбір модулдерде 4-5 дәрістердің мазмүны берілген. Зертханалық сабақтар да 15 аптаға бөлініп, студент-
тердің пәнді терең игеру тәсілдері ескерілген. Сондай-ақ, студенттердің өзіндік жүмыстары ретінде берілетін тапсыр-
малар да белгілі бір ретпен жүйеленген. Күрастырылған мазмүн негізінде студенттердің пәндік қүз^греттіліктері 
қалыптасатыны болжанған. 
Түйін сөздер: курстың мазмұны, құрылымдау, термохимия, энергетика, стандартты энтальпия, энтропия, 
жылуөткізгіштік, жылусыйымдылық, калориметрлік өлшеу, калориметрлік әдіс 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті - үлттық 
және жалпы адамзаттық қүндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптас-
тыруға, дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім үшін қажетті жағдайлар жасау, жеке 
адамның шығармашылық, рухани және күш - қуат мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
1-кесте. «Химиялық үдерістердің энергетикасы» пәнінде қолданылатын дәрістердің мазмұны 
№ 
Тақырыптың атауы 
Сағат саны 1 - модуль 

Маңызды термодинамикалық шамалар. 
Ішкі энергия және энтальпия. Ди және ДИ анықтау. Термохимия. Стандартты термодинами-
калық шамалар. Стандартты энтальпия. 


Химиялық реакциялардың стандартты энтальпиясын есептеу тәсілдері 


Атомдардың және молекулалардың энергетикалық сипаттамасы. Химиялық байла-
ныстың энергиясы 


Химиялық үдерістердің энергетикасы 
Энергетикаға кіріспе. Энергетика тарихы. Энергетикалық эффекттер. Гесс заңы. Гесс заңы-
ның қолданылуы. Әртүрлі үдерістердің жылу эффекттері. Энергетикалық үдерістердің кейбір 
защцллъщтъфы. 


Химиялық ұқсастық 
Қайт^імд^і және қайт^імсыз үдерістер. Энтропия. Изобара-изотермиялық әлеует. Химиялық 
тепе-теңдікке жағдайдың әсері. 

2 - модуль 

Химиялық реакцияның жылдамдығы мен механизімі 
Негізгі түсініктер. Кощентрацияның әсері. Температураның әсері. Өршіткінің әсері. Тізбекті 
реакциялар. 


Калориметр негізі 
Калориметр әдістері. Калориметрде физика-химиялық шамаларды өлшеу.Калориметрде 
қолданы-латын термодинамиканың негізгі түсініктері. 


Жылутасымалдау және калориметрлік өлшеудегі режимдер 
Ж^ілуөткізгіштік. Жылулық сәуле. Жылуалмасу кезіндегі энтропияның жоғарылауы. Калори-
метрлік өлшеулердегі қателіктерді төмендету жолдары. Изотермиялық режим. Изопериболи-
калық режим. Адиабаталық режим. Сканерлеуші режим. 


Калориметрлік өлшеудің эксперименттік нәтижелері және оларды өңдеу 
Калориметрлік өлшеудегі нәтижелерге температураның әсері. Калориметрлік өлшеудің 
эксперименттік қисығы. Эксперименттік қисықтар негізіндегі жылу ағынының шын 
функциялары. Калориметрдегі есептеулер. 

10  Калориметр және оның түрлері жіктелуі 
Үдерістің жылу эффектісінің компенсациясына негізделген калориметрлер. Фазалық ауысу 
калориметрлері. Термоэлектрлік компенсациясы бар калориметрлер. 

3 - модуль 
11  Температураның айырымын өлшеуге негізделген калориметрлер 
Температураның айырымын уақыт бойынша өлшеу калориметрлері. Температураның 
локальды айырымын өлшеу калориметрлері. 

93 
өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, даралықты дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін 
байыту» - деп атап көрсетілген болса,«Қазақстан-2050» стратегиясын қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Қазақстан халқынаЖолдауында «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді 
игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға 
тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек» 
деп, жаңа әдістерді, ақпараттарды, технологияларды игерген жас ұрпақтарды қалыптастыруымыз тиіс 
екенін атап көрсетті [1,2]. 
Айтылған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ химия және химиялық 
технологиялық факультетіндегімамандықтардыңнегізгі оқу жоспарларындабірнеше өзгерістер 
енгізілген.Осыған орай ұсынылып отырған 5В072000-«Бейорганикалық заттардың химиялық технология-
сы» мамандығының 3-курс студенттеріне арналған «Химиялық үдерістердің энергетикасы» элективті 
пәнінің сабақ жоспары болып табылады. Студенттер бұл элективті пәнді терең игеруде «Физикалық 
химия» деген негізгі пәнді оқып, пәннің басты ұғымдарымен танысады. Элективті пәннің негізгі мақсаты 
пререквизит пәндерінен алған білімдерін толықтыру, қарастырылмаған кейбір ұғымдарды игеру болып 
табылады.Сонымен қатар жаңа ұғымдармен танысып, зертханалық жұмыстарға қажетті қолданылатын 
аспаптар және құралдармен жұмыс жасауға мүмкіндік алады. Осындай міндеттерді жүзеге асыру 
негізінде төменде «Химиялық үдерістердің энергетикасы» пәнінде қолданылатын дәрістердің мазмұны, 
зертханалық жұмыстар және студенттің өздік жұмысының тапсырмалары жүйеленіп берілді. Студенттер 
пәнді игеру барысында 15 аптаға бөлінген мазмұнды оқьітушьіньің көмегімен меңгереді. 

Абай атындагы Қаз¥ПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
12  Калориметрлерді бағалау критерилері 
Калориметрдің метралогиялық сипаттамалары. Калориметрлік реттеулердің міндеттерін 
талдау. Калориметрге қойылатын талаптар. Калориметрдің жұмыс жасауын тексеру. Калори-
метрлік зерттеулерге мысалдар. 

13  Қорытынды 1 
Бұл кестеде 15 аптаға бөлінген «Химиялық үдерістердің энергетикасы» пәніндегі дәрістердің мазмұны 
пәннің құзыреттілігі болып табылатын 3 модулге бөлінген. Бөлінген 3 модулге 4-5 дәрістер жинақталған. 
2-кесте. «Химиялық үдерістердің энергетикасы» 
пәнінде қолданылатын зертханалық жұмыстардың мазмұны 
№ 
Зертханалық жұмыстың атауы 
Сағат 
саны 
Алғашқы қауіпсіздік ережелері. 


Калориметрлік қондъірғыда жылу сыйыімдылықты анықтаумен танысу. 


Изобаралық калориметр арқылы тұздың еру жылуын анықтау 


Изобаралық калориметрде кристаллогидраттың түзілу жылуын анықтау 


Бейтараптану жылуын анықтау 


Изобаралық калориметрде әлсіз қышқыл мен күшті негіздің бейтараптану жылуын анықтаңыз 


Бейорганикалық тұздардың меншікті ері жылуы және гидраттану калориметрлік анықтау 


Бейтараптану молярлы жылуын калориметрлік анықтау 


Сұйықтардың булану энтальпиясын анықтау 

10  Араласқан бинарлы қосылыстардың араласу энтальпиясын анықтау 

11  Таза заттың балқу энтальпиясын анықтау 

12  Органикалық заттардың (нафталиннің) жану энтальпиясын анықтау 

13  Бомбалық калориметрде заттың жану энтальпиясын анықтау 

Зертханалық сабақтардың мазмұны пәндік құзыреттілік болып табылатын модулдер негізінде 
жасалып, эксперименттік термодинамика,яғни заттың жылу сыйымдылығын эксперимент арқылы 
анықтау реті жүйеленген. 
2-кесте. «Химиялық үдерістердің энергетикасы» 
пәнінде қолданылатын зертханалық жұмыстардың мазмұны 
№ 
Студенттердің өзіндің жұмыстарының (СӨЖ) атауы Энергия және оның химияда қолданылуы. Термохимияның негізгі заңдары оның қолданылуы, Кирхгоф 
теңдеуінің теңдеуінің қорытылуы 
Калориметрдің түрлері, қолданылу мүмкіндіктері (Термохимияның а^ошаруаншлынында, медицинада, 
өнеркәсіпте және өндірісте қолданылуы) 
Жану калориметрінің негізі. Бомбалық калориметрдің құрылысын талдаңыз 

Жылу сышыімдылықтың физикалық мәні және оның химияда қолданылуы 

Термодинамикалық шамаларды есептеу тәсілдері 

Пельте эффектісін сызба бойынша талдаңыз 

Калориметрдің метрологиялық сипаттамасын талдаңыз 
Жаңа негізгі оқу жоспары бойынша студенттің өздік жұмысына дәріс және зертханалық сабақтардан 
тыс пәннің мазмұнын тереңдететін ұғымдар, тапсырмалар, жаттығулар мен есептер беріледі. Академия-
лық жоспар бойынша студенттің өздік жұмысы студенттің аудиториядан тыс уақытта 15 аптаның 7 
аптасында жеке-жеке тапсырма ретінде орындалады. Студенттің өздік жұмысы бағалау шкаласы 
бойынша бағаланады. 
Сонымен «Химиялық үдерістердің энергетикасы» пәнінің мазмұнын құрастыру барысында пәнге 
қажетті дәрістер, зертханалық жұмыстар және студенттің өздік жұмыстары жүйеленіп, студенттің пәнді 
игеру мүмкіндіктері айқындалды. 
1 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. - Алматы, - 2008. 
2 «Қазақстан-2050» стратегиясын қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси багыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы. - Астана, - 2012. 
3Robert G. Mortimer. Physical chemistry.-3
rd
ed. Oxford, 2008. -Р. 106-140. 
4 Еремин Е.Н. Основы химической термодинамики. Учеб. пособие. -М.: «Высшая школа», 1978. - С. 120-202. 
94 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
95 
Резюме 
Далабаева Н.С. - и.о.доцента., к.х.н., nursain@mail.ru, Колбай А.А. - магистрант химии, kolbai.arailym@mail.ru 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
Структурирование содержания курса «Энергетика химических процессов» 
В статьеструктурировано содержание курса «Энергетика химических процессов». Составленылекции и лабора¬ 
торные занятия согласноакадемической рабочей программе.Количество часов лекций и лабораторных занятий 
распределены на 15 недель. Содержание лекций, распределенные на 15 недель, классифицированы по модулям. Для 
каждого модуля даны 4-5 тем лекций. Распределенные лабораторные занятиятакже составлены на 15 недель с 
учетом метода углубленного освоения курса студентами. Систематизированы задачи самостоятельных работ студен¬ 
тов в возрастающим порядке. Предпологаетсяформирование предметных компетенций студентов на основе структу¬ 
рированного содержания. 
Каталог: docs -> vestnik -> serya estestv geogr nauki
vestnik -> Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
vestnik -> Хабаршы жаратылыстану-география
vestnik -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
vestnik -> Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
vestnik -> С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
vestnik -> Казахский национальный педагогический
serya estestv geogr nauki -> Bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет