Хабаршы вестник bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»жүктеу 2.27 Mb.
Pdf просмотр
бет7/21
Дата24.03.2017
өлшемі2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

К.А. Садыков - химия магистрі, 
А.К. Байдуллаева - химия магистрі 
Мақалада әр түрлі бетон материалдарын алудың әр түрлі әдіс тәсілдері қарастырылған. Қоршаған отраны қорғау 
мәселесіне орай мүнай және құрылыс қалдықтарын пайдалы іске жарату арқылы өнеркәсіптік зиянды қалдықтарды 
жою немесе азайтуға болатындығына әдеби шолу жасалынған. Қалдықтарды жинау, іріктеу және утилизациялау 
мәселелері - бүкіләлемдік қауымдастық үшін өзекті мәселе болып табылады. Адамның қоршаған ортаға, нақты 
айтқанда жер ресурстарына тигізетін кеселді техногенді әсері, экологиялық тепе-теңдіктің бүзылуына және адамдар-
дың топтары үшін ғана емес, сондай-ақ бүкіл қала, облыс, мемлекет үшін экологиялық дисбаланстың туындауына 
душар еткзуі мүмкін.Қазіргі кезде қоршаған ортаны қорғауға жүмсалатын мемлекеттік шығын ұлттық өнімнің 
аздаған процентін құрайды. Бүл басқа мемлекеттерге қарағанда он есе аз болып табылады.Мұндай мәселелерді 
шешудің оңтайлы жолы құрылыста қолдануға жарамды қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп қолдану үшін 
жаңа әдістерді ойлап табу болып табылады. Мүнай шламы мен мүнаймен ластанған топырақтың құрамында су, 
сонымен қатар сапаны жақсарта алатын немесе асфальтбетон қоспасындағы қымбат мүнай битумдарын алмастыра 
алатын компоненттер болады. 
Түйін сөздер: Мұнайдың ауыр қалдықтары, мүнаймен залалсызданған грунттар, грунт және асфальтбетонды 
қосылыстар, түрмыстық қатты қалдықтары 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
40 
Қазақстан Республикасының экономикалық өркендеуі мен алып шақарлардың өсуіне байланысты 
ендігі кезекте түрмыстық қатты қалдықтарды өндеп қайта іске жарату өзекті мәселелердің бірі болып 
саналады. Алматы қаласында жылына 3 миллион тоннадан астам түрмыстық қатты қалдықтар шығады, 
оның 30 % дан астамы қүрылыс қалдықтары. Оларды екіншілік шикізат көзіне айналдырып, қайта өңдеп 
халық шаруашылығана қажетті басқа салада қолдануға, мысалы; автомобил жол-қүрылысында жолдың 
астыңығ төсенеші қабаты ретінде, жаяу жүргіншілер жол қүрылысында және әр түрлі қүрылыс 
нысандарында қолдануға болады (бетон қабырғалар, бетон көпірлер, cу арықтары, қүбырлардың 
төсеніштері, қоршау бетонды кірпіштер т.б.). 
Әдеби зерттеулерге сүйенер болсақ әлем бойынша әртүрлі қүрылыс қалдықтарының мөлшері жылына 
2,5 миллиард тоннадан асып жығылады екен. Тек Қазақстан аумағында жыл сайын шамамен 3 млн. т 
қатты қалдық пайда болады, оның 30 % дан астамы қүрылыстан қалған қатты қалдықтар болып саналады. 
Яғни олар әр түрлі ғимараттарды жөндеуден, реконструкциялаудан, ғимараттар мен қүрылыстардың 
жаңадан салынуы барысында түзіледі. Олардың ішінен бетон мен кірпіштердің сынықтары жалпы 
көлемнің 80 % дейін жетеді [1,2]. 
Қүрылыс қалдықтарының осыншалықты көп жинақталуы олардың тасып шығарылуын, утилизациясы 
мен қайта өңделуін немесе жерленуін қажет етеді. Осыған байланысты қалдықтарды дер кезінде жою 
немесе дүрыс емес пайдалану қоршаған ортаның экологиялық ластануына және жаңа қүрылыс үшін де, 
сонымен қатар, ауылшаруашылық түтыну үшін де қызмет ете алатын қажетті территориялардың 
қысқаруына алып келеді. 
Бетон өндірісі үшін қүрылыс қалдықтарын екіншілік шикізат ретінде пайдалану туралы алғашқы 
мәліметтер Кеңес Одағында және шетелде сонау 1946 ж. өзінде жарияланған болатын [3, 4]. 
Өткен ғасырдың 70-ші жылдары табиғи толтырғыштардың дефицитіне, қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі талаптардың артуына және Еуропаның алдыңғы қатарлы мемлекеттерінде талап етілген, 
моральды және физикалық тозған ғимараттарды бүзу мен күрделі жөндеуді арттыруға орай, осы 
сүрақтарға көбірек көңіл бөліне бастады. Қазіргі кезде бүл мәселе 30 жылдан астам мемлекеттік деңгейде 
тек Еуропада ғана емес, сондай-ақ АҚШ пен Азия мемлекеттерінде сәтті түрде шешілуде. 
Тек соңғы 10 жыл ішінде шет елдерде қайта өңделген қалдықтардың көлемі 2-3 есе артқандығын 
айтып өткен жөн. 
Энергетика және қоршаған ортаны қорғау мәселелері ауыр мүнай және мүнай қалдықтары, олардың 
қүрылымының күрделілігі өңдеудің жаңа технологиялық әдістерін іздестіру қажеттілігін тудырады. 
Мүнай үңғымалардын бүрғылау кезінде топырақ және және жер асты сулары, қүрамында 
көмірсутектер, ауыр металдар, полимерлер және түрлі минералдары бар бүрғылау шламамдарымен, 
сондай ақ мүнайдың төгіліуімен қатты ластанады. Бүл дегеніңіз топырақ қабатының бүзылуы мен 
экологиялық зардаптардың пайда болуын тудырады. [5,6]. 
Қоршаған ортаға зиянын тигізіп отырған осындай алуан түрлі өнеркәсіп және қүрылыс қалдықтарын 
оңтайлы тәсілдерді пайдалана отырып кәдеге жарату, әр бір мемлекет үшін экономикалық және 
экологиялық тиімді болары сөзсіз. 
Мүнай шламы мен ластанған грунт қоршаған ортаға өте қауіпті. Мүнай шламы - ең негізгі мүнай 
химиялық кәсіпорынның қалдығы, ол іс жүзінде қолданысқа ие болмай, бірден сақтауға арналған арнайы 
қоймаларға жіберіледі. Ол қоймаларда бірнеше жылдың шлам қалдықтары жиналып жатыр. Мүндай 
жерлер (шлам жинағыштар) үлкен аумақтарда орналасады. Ол жерлерді қолдануға болмайды және 
олар мүнай өнімдерінің булануы және жерге сіңуі негізінде суды, топырақ қабатын ластап, қоршаған 
ортаға орасан зор зиянын тигізуде. 
Сондықтан, қарастырылып жатқан мәселе мемлекеттік масштабта өзекті және маңызды болып 
табылады. 
Әдебиеттерге сүйенер болсақ мүнайды өңдеу барысында 30 % ға дейін мүнайдың ауыр қалдықтары 
қалады екен. Оларға мазут, жартылай гудрон, гудрон жатады. Одан басқа, мүнайды сору, тасымалдау мен 
қайта өңдеу барысында да қалдықтар пайда болады - мүнай шламдары, мүнай қоймалары, мүнаймен 
ластанған топырақтар. Осылардың қайта өңделіп іске жаратылатыны барлық мүнай қалдықтарының бір 
бөлігін ғана яғни 10-15 % қүрайды, ал қалған бөлігі тиімсіз пайдаланылады, мысалы мазутты жанармай 
үшін жағады, мүнай қалдықтарын қоймаларға сақтайды. Нәтижесінде ол қалдықтардың көбеюіне алып 
келеді және қоршаған ортаға зиян тигізеді. Сондықтан бүгінгі таңда өндірістік қалдықтарды экономика-
лық тиімді пайдалану мен олардың сапасын жақсарту үшін қайта өңдеудің оңтайлы үрдістерін қүру 
мәселесі қарастырылуда [7]. 
Халықаралық үйымдар мамандарының тобы Қазақстанның көптеген ауылшаруашылық және 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
41 
өндірістік аймақтары экологиялық апат алдында түрғанын айтады. Ол өз кезегінде бүгінгі және келешек 
үрпақтың денсаулығына зиян келтіреді. Қазақстан мен Ресейдің жыл сайынға қоршаған орта жағдайы 
туралы есеп беру кезінде, оны жақсарту керек екендігін көрсетеді. Халықтың 20 %-ы
 шекті рұқсат 
етілген концентрацияның ШРК (ПДК) артық мөлшерімен өмір сүреді екен. Барлық қалалардың ішінен 
тек 15%-ын таза экологиялық қауіпсіз деп санауға болады [8-9]. 
Техниканың артта қалуынан, тасымалдау мен қорғау қүралдарының нашарлығынан, біздің химиялық 
өнеркәсібіміз ауаға 100 млн.т артық зиянды заттарды шығарады. Соның ішінде қатты - 94 млн.т, сүйық -
97 млн.т қалдықтарынан тек 28 және 13%-ы пайдаланылады. Қазақстандағы жалпы әлеуметтік-
экономикалық жағдай табиғатты қорғауға мүмкіндік бермейді. Қазіргі кезде қоршаған ортаны қорғауға 
жүмсалатын мемлекеттік шығын үлттық өнімнің аздаған процентін қүрайды. Бүл басқа мемлекеттерге 
қарағанда он есе аз болып табылады. 
Мүндай мәселелерді шешудің оңтайлы жолы қүрылыста қолдануға жарамды қоршаған ортаға зиян 
келтірмейтіндей етіп қолдану үшін жаңа әдістерді ойлап табу болып табылады. Мүнай шламы мен 
мүнаймен ластанған топырақтың қүрамында су, жаңа сонымен қатар сапаны жақсарта алатын немесе 
асфальтбетон қоспасындағы қымбат мүнай битумдарын алмастыра алатын компоненттер болады. 
Мүнаймен ластанған топырақ арзан қүрылыс материалы, оны жолдың табанына су және аяздан қорғай-
тын негізгі қабат ретінде сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолдарын жасауда қолдануға болады [10]. 
Ғылыми-зерттеу жүмыстары нәтижелерінде цементті бетонды қүрылыс материалдары мен бүйымдары 
сынғыш, минералды жер асты сулары мен корозияға салыстырмалы түрде төмен екендігі анықталған. 
Алайда, цемент тапшылығы жағдайында байланыстырушы толық немесе жартылай топырақ-цементті 
байланыстырушымен алмастырылуы мүмкін. 
Органикалық және минералды материалдармен топырақтың қоспасы жолдың қозғалыстағы 
дөңгелектің әсерінен бүзылуын төмендететін немесе судан қорғайтын жақсы іргетас дайындауға 
мүмкіндік береді. 
Автордың жүмысында жол қүрылысында жолдың табанына төселетін негізгі материал ретінде 
қолдануға болатын топырақ-бетонды қоспаның қүрамы анықталынып патент алынды. Топырақ-бетонды 
қоспа мүнай шламынан, әк тас, су және синтетикалық волластониттен түрады [11]. 
1. Олейник П. П. Организация системы переработки строительных отходов / П. П. Олейник, С. П. Олейник; 
Моск. гос. строит. ун-тет. - М.: МГСУ, 2009. - C. 251 - 252. 
2. Олейник С. П. О результатах исследования проблемы управления строительнымиотходами // Промышленное 
и гражданское строительство. - 2007. - № 9. - С. 10-32. 
3. Стратегия управления отходами в ЕС. - Режим доступа: http://evropa.eu.int. 
4. Глужте П. Н. Заполнители из разрушенного бетона // Труды научно-технических институтов. 
Гидротехническое строительство. - М., 2000. - С. 27-28. 
5. Жубандыкова Ж.У. Разработка способа утилизации нефтезагрязненных грунтов с применением солнечной 
энергии //Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Республика Казахстан. Алматы, 2009. 150 c. 
6. Mansurov Z.A., Ongarbaev E.K., Tuleutaev B.K. Contamination of soil by crude oil and drilling muds. Use ofwastes by 
production of road construction materials// Chemistry and technology of fuels and oils. 2001. V. 37. № 6. P. 441-443. 
7. Ергожин Е.Е., Бектенов НА.,Садыков К.А. Инновационный патент РК.(№27041, опубл. 14.06.2013. Бюл. №6). 
Асфальтобетонная смесь. 
8. Брехман А.И., Хабибуллина Э.Н., Ильина О.Н., Фомин А.Ю., Трифонов А.А. Перспективы применения 
нефтешламов в дорожном строительстве Республики Татарстан // Сб. научных трудов «Современные научно-
технические проблемы транспортного строительства». - Казань: КазГАСУ, 2007. - С. 161-162. 
9. Дремов В.В., Молчанов С.П. Альтернативный метод работы SXM при исследовании поверхности // 
Материалы всероссийского совещания (Сер. Зондовая микроскопия). Нижний Новгород. - 2001. - С 404-410. 
10. Ергожин Е.Е., Бектенов Н.А., Садыков К.А., Каргабай Д., Байдуллаева А.К. Замазученный грунт - ценный 
дорожно-строительный материал // Химический журнал Казахстана. -Алматы; -2015. -№ 3 июль-сентябрь. -С. 
258-264 
11. Саидов Дж.Х. Строительные материалы из композиционных вяжущих с минерально-химическими 
добавками на основе местного сырья Республики Таджикистан //Дисс. на соис. уч. ст. докт. тех. наук. -Ростов-на-
Дону. - 2013. -301с. 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
42 
Резюме 
Использование нефтяных и строительных отходов для получения перспективных бетонных материалов 
БектеновН.А - д.х.н., профессор, bekten 1954@mail.ru 
Арай Бек - магистрант 1 курса КазНПУ им.Абая 
Садыков К.А. - магистр химии 
Байдуллаева А. К. - магистр химии 
В статье рассмотрены методы получения нескольких видов бетонов из различных материалов. Проблема 
ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности предприятий нефтегазового комплекса, стоит сегодня 
достаточно остро, что в первую очередь связано с существенным ростом объемов производства. Разработка 
эффективных способов утилизации сделает возможным превращение вредных для окружающей среды соединений в 
ценные и безопасные продукты. Общее ухудшение социально-экономической ситуации в Казахстане не позволяет 
сосредоточить внимание на проблемах сохранения природы. Государственные затраты на охрану окружающей 
среды составляют в настоящее время доли процента от национального продукта, что в десятки раз меньше, чем 
расходуется в развитых странах мира. Наиболее перспективной решения этих проблем может быть работа
направленная на разработку новых технологий, позволяющих улучшить состояние окружающей среды при 
использовании отходов в промышленности для улучшения качества производимой строительным комплексом 
продукции. Вследствие того, что нефтяной шлам и нефтезагрязненный грунт содержат в своем составе воду, а также 
компоненты, способные улучшить качество или же заменить часть дорогостоящих нефтяных битумов в 
асфальтобетонных смесях. В связи с ростом экономической развитии Республики Казахстан утилизация твердых 
бытовых отходов является одной из актуальных проблем. В год в городе Алматы выходит более 3 миллионов тонн 
твердых бытовых отходов, из них более 30 % отходы строительства.Нефтезагрязненный грунт и твердые бытовые 
отходы можно считать, как дешевым дорожно-строительным материалом и может быть использовано для 
устройства оснований дорожных одежд и морозозащитных слоев земляного полотна автомобильных и тротуарных 
дорог, также для укрепления грунта дорожных насыпей, при прокладке трубопроводов. 
Ключевые слова: тяжелые нефтяные остатки, нефтяной шлам, нефтезагрязненный грунт, грунто и 
асфальтобетонные смесей, твердые бытовые отходы. 
Summary 
The use of oil and construction waste to produce promising concrete materials 
Bektenov N.A. - d.c.s., professor, bekten 1954@mail.ru 
Arai Bek - KazNPU after Abaya, undergraduate 
Sadykov K.A.- master of chemistry 
Baidullaeva A.K. - master of chemistry 
The article considers the methods of obtaining several types of concrete made of different materials. The problem of the 
disposal of waste accumulated as a result of activities of oil and gas companies, are sharp, which is primarily attributable to a 
significant growth of production volumes. Development of effective utilization methods will make possible the conversion of 
environmentally harmful compounds into valuable and safe products.General deterioration in the socio-economic situation in 
Kazakhstan does not allow to focus on the problems of nature conservation. Public spending on environmental protection is 
now a fraction of a percent of the national product, which is ten times less than is spent in the developed world. The most 
promising solutions to these problems may be work aimed at developing new technologies to improve the environment by 
using waste in industry to improve the quality of manufactured construction products. Due to the fact that the oil sludge and 
oil-contaminated soil contain water, and also components that could improve the quality or to replace part of the expensive oil 
bitumen in asphalt mixtures. In connection with growth of economic development of the Republic of Kazakhstan the disposal 
of solid waste is one of the urgent problems. A year in Almaty there are more than 3 million tons of municipal solid waste, of 
which more than 30% of the construction waste. Oil-contaminated soil and municipal solid waste can be considered as 
cheap road-building material and can be used for the device bases pavements and frost protection layer subgrade of roads and 
paving of roads, for soil stabilization of road embankments, pipelines. 
Key words: heavy oil residues, oil sludge, oil contaminated soil, ground and asphalt mixtures, municipal solid waste. 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
Варианты 
Высота проростков (см) 
Количество корней, штук 
Объём корней, см

Контроль, H
2

26,0±0,54 
17,8 ± 0,15 
0,3 ± 0,02 
В1 
24,5±0,47 
18,3 ± 0,66 
0,8 ± 0,03 
B2 
26,8±0,63 
21,0 ±0,12 
0,6 ±0,02 
B5 
28,8±0,74 
10,8 ±0,15 
0,8 ±0,02 
B
1
+B

25,5±0,76 
14,6 ±0,42 
0,7 ±0,01 
B1+B5 
19,4±0,66 
9,6 ±0,36 
0,4 ±0,02 
B2+B5 
28,8±0,59 
16,0 ±0,18 
0,5 ±0,03 
B1+B2+B5 
26,2±0,74 
15,0 ±0,39 
0,8 ±0,02 
На 28-е сутки для 1 варианта показано лишь незначительное ингибирование роста на 5,8%. Однако для 
43 
БИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 631.527 
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОРОСТКОВ ФАСОЛИ 
И.П. Загриценко - к.б.н., доцент, Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
В данной статье изучено влияние витаминов группы В на физиологические процессы в проростках фасоли. 
Изучались показатели роста (высота, количество корней, объем корневой системы, площадь листьев, сухая биомас­
са), интенсивность транспирации, интенсивность дыхания. Показано, что витамины и их смеси оказывают влияние 
на темпы роста растений, стимулируют образование корней, формирование листовой поверхности и накопление 
сухой биомассы. Изучение интенсивности транспирации показало, что смесь витаминов В
1

2

5
 стимулирует 
транспирацию и интенсивность дыхания. 
Ключевые слова: семена фасоли, витамины группы В, процессы роста, интенсивность транспирации, интенсив¬ 
ность дыхания 
Витамины - биологически активные вещества, принимающие непосредственное участие в наиболее 
важных жизненных процессах, происходящих в растительных организмах, таких как рост, развитие, 
фотосинтез, дыхание. Растения являются основными продуцентами витаминов для человека и животных. 
Дополнительно внесенные в почву витамины интенсивно поглощаются корневой системой и передвига­
ются в листья, в точки роста, в плоды. Такое обогащение растений витаминами стимулирует образование 
и рост корней, усиливает рост надземных частей растения [1, 2]. 
Некоторые из витаминов принимают активное участие в функционировании важных биологических 
процессов растительного организма [3]. Изучение значения витаминов в жизни растений не только 
позволяет вскрыть новые важные функции этих веществ в жизнедеятельности организмов, но и подсказы­
вает новые возможности усиления процессов роста и развития сельскохозяйственных культур [4,5]. В 
связи с этим, изучение влияния витаминов на физиологические процессы растений является весьма 
актуальным. Целью настоящей работы явилось изучение влияния витаминов группы В на процессы 
роста, водного режима, фотосинтеза и дыхания проростков фасоли. 
Результаты и их обсуждение 
В качестве объекта исследования были выбраны проростки красной пятнистой фасоли. 
Растения выращивали на водных культурах с добавлением исследуемых витаминов группы В. 
Высадку семян проводили на 5-е сутки на растворы содержащие отдельные витамины и их смеси. 
Проростки выращивали в течении 28 дней. На 28 сутки проводилось изучение ростовых показателей, 
интенсивности транспирации, показателей фотосинтеза и интенсивность дыхания. 
В качестве показателей водного режима была выбрана интенсивность транспирации [6].. 
Определение интенсивности дыхания проростков фасоли проводилось по общепринятой методике [6] 
на 28-е сутки. 
В качестве критериев роста были выбраны высота растений, количество и объём корней, площадь 
листьев, общая сухая биомасса растений. Результаты по ростовым показателям приведены в таблицах и 
диаграммах. В таблице 1 показаны результаты по росту ( высота, количество корней, объем корней) 
проростков фасоли (28 дней) на растворах разных витаминов группы В и их смесей. 
Таблица 1. Влияние витаминов группы В на ростовые показатели проростков пшеницы 

Абай атындагы Қаз¥ПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
2 и 3 вариантов отмечена стимуляция ростовых процессов на 3% (В
2
) и 10,8% (В
5
) по сравнению с 
контролем соответственно. Выращивание проростков фасоли на растворах витаминов В
1
, В
2
, В
5
 показало, 
что витамин В
5
 значительно стимулирует рост проростков на 10,8% , в то время как витамин В
1
 ингибир-
ет рост на 5,8%. 
Данные по числу корней (таблица 1) представлены в виде диаграммы (рисунок 1). 
Рисунок 1 Влияние витаминов группы В на количество корней проростков фасоли 
Из данных диаграммы (рисунок 1) видно, что витамин B2 стимулирует образование корней проростков 
фасоли на 18%, для витамина B
1
 отмечена незначительная стимуляция роста к 28 дню на 2,8%. Все 
остальные витамины и их смеси (B
5
; B
1
+B
2
; B
1
+B
5
; B
2
+B
5
; B
1
+B
2
+B
5
) ингибируют образование количества 
корней. Наиболее мощное ингибирование отмечено для витаминов B
5
 (39,3%)и смеси витаминов B
1
+B

(46%). 
Наиболее информативным показателем формирования корневой системы является её объём. Данные 
таблицы 1 по объёму корней (28 день) показаны в виде диаграммы (рисунок 2). 
Рисунок 2 Влияние витаминов группы В на объём корней проростков фасоли 
Данные диаграммы (рисунок 2) показывают, что все витамины и их смеси оказывают мощное стиму¬ 
лирующее действие на объём корневой системы. Наиболее сильное влияние оказали витамины B
1
; B
2
; B
5

и смесь витаминов  B ^ B
2
+ B
5
 Таким образом, следует отметить, что, несмотря на разные значения длины 
и количества корней у проростков фасоли в разных вариантах в целом все витамины стимулируют объём 
корневой системы. Эти данные свидетельствуют о том, что под влиянием витаминов хорошо сформиро¬ 
вана корневая система, и она будет лучше участвовать в поглощении воды и питательных веществ. 
Наиболее важными критериями роста являются такие показатели, как площадь листьев, общая сухая 
биомасса растений. Данные по площади листьев и сухой биомассы показаны в таблице 2. По этим 
показателям можно расположить влияние витаминов и их смесей в следующей последовательности: 
44 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
Таблица 2. Сравнительный анализ (%) важнейших ростовых показателей 
Варианты 
Общая сухая биомасса 
Площадь листьев 
Вариант 1 (Е^) 
41,3% 
48,2% 
Вариант3 (B
5

43,8% 
50,9% 
Вариант7(Ві+В2+Вз) 
26,5% 
33,0% 
Вариант 2(В
2

14,8% 
20,5% 
Вариант 4(В
1

2

17,3% 
23,2% 
Вариант 5(В
2

5

9,0% 
14,3% 
Вариант 6(В
1

5

3,2% 
6,3% 
Из приведённых данных можно сделать заключение, что наблюдается почти прямая корреляция 
между площадью листовой поверхности и сухой биомассой проростков. По этим признакам наилучшими 
показателями отмечаются витамины В
1
, В
5
, смесь витаминов В
1

2
, В
1

2

5

Определение интенсивности транспирации проводилось на листьях проростков фасоли на 28 сутки. В 
основе расходования воды растительным организмом, лежит процесс испарения - переход воды из 
жидкого в парообразное состояние, происходящий при соприкосновении органов растения с ненасыщен¬ 
ной водой атмосферой. Однако этот процесс осложнён физиологическими и анатомическими особенно¬ 
стями растения, и его называют транспирацией. 
Данные по интенсивности транспирации приведены в виде диаграммы (рисунок 3). 
Из данных диаграммы (рисунок 3) видно, что различные витамины группы В оказывают неодинаковое 
влияние на процесс транспирации. Для витаминов В
1
 и В
5
 отмечено уменьшение интенсивности транспи­
рации на 15% и 5% соответственно. Наибольшую интенсивность транспирации оказала смесь витаминов 
В
1

2

5
 (55%). Остальные витамины и их смеси стимулируют интенсивность транспирации на 18,3% 
(В2), 21,6% (В1+В2), 26,7% (В1+В5), 10% (В2+В5). 
Е. 

я 
в 


0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

.4» 
Рисунок 3. Влияние витаминов группы В и их смеси на интенсивность транспирации 
Известно, что транспирация спасает растение от перегрева, который ему грозит на прямом солнечном 
свете. Именно благодаря высокой транспирирующей способности многие растения хорошо переносят 
повышенную температуру. Транспирация создает непрерывный ток воды из корневой системы к листьям, 
который связывает все органы растения в единое целое. Также с транспирационным током передвигаются 
растворимые минеральные и частично органические питательные вещества, при этом, чем интенсивнее 
транспирация, тем быстрее идет этот процесс [7]. Относительно интенсивности транспирации можно 
отметить на первом месте смесь витаминов В
1

2

5
 (55%). Наименьшее влияние на интенсивность 
транспирации оказал витамин В
5
 (5%). 
Важными физиологическими параметрами являются интенсивность фотосинтеза. Об активности 
фотосинтеза можно судить косвенно по площади фотосинтезирующего аппарата и соответственно по 
накоплению общей биомассы растений (таблица 2). Можно провести корреляцию между площадью 
листовой поверхности и сухой биомассой проростков и фотосинтетической активностью. По этим 
признакам наилучшими показателями отмечаются витамины В
1
, В
5
, смесь витаминов В
1

2
, В
1

2

5

Дыхание - один из важнейших процессов обмена веществ растительного организма. Выделяющаяся 
при дыхании энергия тратится как на процессы роста, так и на поддержание в активном состоянии уже 
закончивших рост органов растения. Вместе с тем, значение дыхания не ограничивается тем, что это про¬ 
цесс, поставляющий энергию. Дыхание, подобно фотосинтезу, сложный окислительно-восстановитель-
45 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
Рисунок 4 . Влияние витаминов группы В и их смеси на интенсивность дыхания 
Из данных диаграммы (рисунок 4) видно, что все витамины группы В и их смеси усиливают интенсив­
ность дыхания. Наиболее сильное влияние на интенсивность дыхания оказывает витамин В
5
 (72,2%), а 
остальные витамины и их смеси усиливают интенсивность дыхания на 36,1% (В
1
), 58,3% (В
2
), 47,2% 
(B
1
+B
2
), 63,9% (B
2
+B
5
), 55,5% (B
1
+B
2
+B
5
) по сравнению с контролем. Это, по-видимому, связано с тем, 
что витамины В
1
, В
2
, В
5
 входят в состав важнейших коферментов окислительно-восстановительных 
ферментов оксидоредуктаз: ФАД И ФМН (витамин В
2
), НАД И НАДФ (витамин В
5
). Данные кофермен-
ты входят в состав ЭТЦ (электронно-транспортная цепь) дыхания и участвуют в процессе переноса 
протонов водорода и электронов, что сопровождается выделением энергии. Смесь этих витаминов также 
способствует усилению интенсивности дыхания. ТПФ (витамин В
1
) является коферментом в реакциях 
декарбоксилирования ПВК. 
Влияние витаминов на интенсивность дыхания можно расположить в следующей последовательности 
(таблица 3): 
Таблица 3. Сравнительный анализ интенсивности дыхания (%) 
Каталог: docs -> vestnik -> serya estestv geogr nauki
vestnik -> Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
vestnik -> Хабаршы жаратылыстану-география
vestnik -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
vestnik -> Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
vestnik -> С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
vestnik -> Казахский национальный педагогический
serya estestv geogr nauki -> Bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет