Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының е ң б е к т е р ІPdf көрінісі
бет1/21
Дата31.12.2016
өлшемі5.75 Mb.
#870
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  
Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Карагандинский государственный технический университет 
Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan 
Karaganda State Technical University 
 
 
 
«
Ғылым, білім және өндіріс  
 интеграциясы - Ұлт жоспарын іске асырудың негізі»  
(№8 Сағынов оқулары)  
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
  
 
Е Ң Б Е К Т Е Р І 
23-24 маусым 2016 ж. 
4 Бөлім 
 
 
 
Т Р У Д Ы 
Международной научно-практической конференции 
«Интеграция науки, образования и производства – основа 
реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №8)  
23-24 июня 2016 г. 
Часть 4 
 
 
 
P R O C E E D I N G S 
of the International scientific-practical conference 
“Science integration, education and production - basis of the 
implementation of the Plan of the nation”  
(Saginov’s readings № 8)  
June 23-24, 2016 
Part 4 
 
Қарағанды 2016 

ӘОЖ 001:378 
КБЖ 74.58 
Ғ96 
 
Б а с   р е д а к т о р  
ҚР ҰҒА академигі Ғазалиев А.М. 
 
Р е д а к ц и я л ы қ   а л қ а :  
Ақбаев Т.А., Борисенко А.В., Дедуренко А.И., Дрижд Н.А., Егоров В.В., 
Исағұлов А.З., Кенжин Б.М., Божбанов М.Т., Моисеев В.С.,  
Полещук С.В., Муравьев О.П., Мухаметкалиев Б.С.,  
Бурковский А.Ю., Толымбеков М.Ж., Ходжаев Р.Р. 
 
«Ғылым, білім және өндіріс  интеграциясы - Ұлт жоспарын іске 
асырудың негізі» (№8 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясының еңбектері, 23-24 маусым 2016 ж. 4 бөлімде. 
4-бөлім/ ҚР Білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университеті. - Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016. – 335 б. 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
Ғылыми еңбектерде «Ғылымды, білімді және өндірісті шоғырландыру – 
Ұлт  Жоспарын  жүзеге  асыру  негізі»  Халықаралық  ғылыми-практикалық 
конференцияға  және  «МИИДБ-2  жобаларын  жүзеге  асыру  үшін  кадрлар 
даярлаудың  өзекті  мәселелері»  Аумақтық  мәжілісіне  қатысушылардың 
баяндамалары  жарияланды.    Баяндамаларда  жоғары  кәсіптік  білім  берудің 
және  МИИДБ-2  үшін  кадрлар  даярлаудың,  болашақ  энергетикасының, 
ақпараттық 
технологиялардың, 
химия-биологиялық 
ғылымдарының,  
экономиканың, 
социология 
мен 
геосаясаттың, 
табиғатты 
тиімді 
пайдаланудың, 
тірішілік 
әрекеті 
қауіпсіздігінің, 
металлургия 
мен 
материалтанудың,  көліктің,  құрылыстың    және  ЭКСПО-2017  халықаралық 
көрмесіне қатысудың маңызды мәселелері қарастырылды.   
Ғылыми  еңбектердің  материалдары  ЖОО    ғалымдарына,  мамандарына, 
оқытушыларына, магистранттар мен студенттеріне арналған 
 
ӘОЖ 001:378 
КБЖ 74.58 
 
 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
       © Қарағанды мемлекеттік 
                 техникалық университеті, 2016 

УДК 001:378 
ББК 74.58 
Т96 
Г л а в н ы й   р е д а к т о р  
Академик НАН РК Газалиев А.М. 
 
Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я :  
Акбаев Т.А., Борисенко А.В., Дедуренко А.И., Дрижд Н.А., Егоров В.В., 
Исагулов А.З., Кенжин Б.М., Божбанов М.Т., Моисеев В.С.,  
Полещук С.В., Муравьев О.П.,Мухаметкалиев Б.С.,  
Бурковский А.Ю., Толымбеков М.Ж., Ходжаев Р.Р. 
 
Труды Международной научно-практической конференции «
Интеграция 
науки,  образования  и  производства  –  основа  реализации  Плана  нации
» 
(Сагиновские  чтения  №  8),  23-24  июня  2016  г.  В  4-х  частях.  Часть  4/ 
Министерство образования и науки РК, Карагандинский государственный 
технический университет. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. – 335 с. 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
 
В  Трудах  опубликованы  доклады  участников  Международной  научно-
практической  конференции  «Интеграция  науки, образования  и  производства 
– основа реализации Плана нации» и Регионального совещания «Актуальные 
проблемы  подготовки  кадров  для  реализации  проектов  ГПИИР-2».  В 
докладах  рассмотрены  актуальные  проблемы  высшего  профессионального 
образования  и  подготовки  кадров  для  ГПИИР-2,  энергетики  будущего, 
информационных  технологий,  химико-биологических  наук,  экономики, 
социологии 
и 
геополитики, 
технических 
наук, 
рационального 
природопользования,  безопасности  жизнедеятельности,  металлургии  и 
материаловедения,  транспорта,    строительства  и  участия  в  международной 
выставке ЭКСПО-2017. 
Материалы  трудов  предназначены  для  ученых,  специалистов, 
преподавателей, магистрантов и студентов вузов. 
 
 
УДК 001:378 
 ББК 74.58 
 
 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
              © Карагандинский государственный 
 
 
 
 
 
 
 технический университет, 2016  

UDC 001:378 
LBC 74.58 
P96
 
 
E d i t o r - i n - c h i e f  
RK NAS Academician А.М. Gazaliyev  
 
Editorial board: 
Akbayev T.A., Borisenko A.V., Dedurenko A.I., Drizhd N.A., Yegorov V.V., 
Issagulov A.Z., Kenzhin B.M., Bozhbanov M.T., Moiseyev V.S.,  
Poleshchuk S.V., Murav'yevO.P., Мukhamedkaliev B.S.,  
Burkovsky A.Y., Tolymbekov M.Zh., Khodzhaev R.R. 
 
Proceedings  of  the  International  scientific  conference  «Science 
integration,  education  and  production  -  basis  of  the  implementation  of  the 
Plan of the nation” (Saginov’s readings No 8),  June 23-24, 2016. In 4 parts. 
Part  4/  RK  Ministry  of  Education  and  Science,  Karaganda  State  Technical 
University. – Karaganda: Publ. KSTU, 2016.  – 335
 
p. 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
 
 
Papers publish participants' reports of the International Scientific and Practical 
Conference  “Integration  of  Science,  Education  and  Production  —  a  Basis  of 
Implementing the Nation's Plan” and Regional meeting “Challenging problems of 
staff  training  for  implementing  the  projects  of  the  State  Program  of  Industrial-
Innovative  Development-2”.  The  reports  consider  challenging  problems  of  higher 
education and staff training for the SPIID-2, future power engineering, information 
technologies,  chemical  and  biological  sciences,  economics,  sociology  and 
geopolitics, technical science, efficient use of natural resources, health and safety, 
metallurgy  and  materials  science,  transport,  construction  and  participation  in  the 
international exhibition EXPO-2017.  
Materials  of  papers  are  designed  for  scientists,  experts,  teachers,  master's 
students and students
 of higher education institution 
                                                   UDC 001:378 
LBC 74.58 
 
 
 
ISBN  978-601-315-131-1 
  
                        © Karaganda State Technical  
                                                                                         University, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
Социально-экономическое 
развитие общества 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 332:378 
Арыстан М.И. (Караганда, КЭУК) 
 
Арыстан И.Д. (Караганда, КарГТУ) 
 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Специфика  рынка  образовательных  услуг,  отличающая  его  от  других 
рынков,  состоит  в  том,  что  покупатель  оплачивает  нематериальную  услугу, 
ожидая  получить  от  нее  больший  доход  при  поступлении  на  работу  по 
сравнению  с  наемным  работником,  не  получившим  эту  услугу.  На  рынке 
образовательных  услуг  саморегулятором  спроса  и  предложения,  а, 
следовательно,  цены  образовательной  услуги  являются  показатели 
ожидаемой  доходности  от  образования  двух  прямых  агентов  этого  рынка: 
населения  и  учебного  заведения.  Соответственно,  образовательную  услугу 
следует рассматривать в трех аспектах:  
1)  как  экономическую  категорию,  выражающую  отношения  между 
производителями  и  потребителями  по  поводу  производства  и  получения 
специфичной образовательной услуги;  
2) как конкретный объем получаемых знаний, умениями и навыками, которые 
передаются от продавца к покупателю  
3) как результат учебной, научной и методической работы профессиональных 
учебных  заведений,  направленной  на  подготовку,  переподготовку  и 
повышение квалификации специалистов.  
Как  развивающаяся  система,  рынок  образовательных  услуг  региона 
должен строиться на ряде принципов, регулирующих взаимоотношения всех 
его  уровней.  По  нашему  мнению,  к  таким  принципам  можно  отнести: 
хозяйственную 
и 
финансовую 
самостоятельность, 
самоуправление, 
иерархичность, доступность, платность. 
Принцип  хозяйственной  и  финансовой  самостоятельности  означает 
разграничение  полномочий  между  государственными  и  местными  органами 
управления 
образованием 
с 
целью 
придания 
субъектам 
рынка 
образовательных  услуг  статуса  отдельной  экономической  единицы  со 
свободно  формируемым  бюджетом  и  хозяйственной  независимостью. 
Принцип  самоуправления  предполагает  гибкость  субъектов  регионального 
рынка  образовательных  услуг  в  принятии  решений  по  вопросам  внутренней 
политики  учреждений  образования  и  регулирование  своей  деятельности  на 
основе самоаттестации и конкурентоспособности.  
Принцип доступности образования должен стать неотъемлемой частью 
функционирования  региональной  системы  образования,  давая  тем  самым 
равные  права  в  получении  образования  всем  желающим,  в  особенности  в 
части  среднего  образования.  Принцип  иерархичности  означает  определение 
научно  продуманной  системы  многоуровневого  образования,  в  которой 
каждая  ступень  станет  исходной  для  следующей  более  высшей  ступени,  но 

связь  между  ними  будет  являться  следствием  постепенной  подготовки 
специалиста.  Принцип  платности  предполагает  широкое  применение 
коммерческих  начал  в  образовании  для  гибкого  реагирования  на 
потребительский  спрос  при  несомненном  сохранении  бесплатного 
образования для наименее защищенных слоев населения и одаренных детей.  
Эффективное  функционирование  рынка  образовательных  услуг 
предполагает  наличие  ряда  субъектов,  участвующих  в  процессе  подготовки 
специалистов, к которым можно отнести: государство, регион, работодателей, 
учебное  заведение,  службы  занятости  и  личность,  нуждающуюся  в 
образовании.  На  этом  этапе  каждый  из  перечисленных  субъектов  берет  на 
себя  ряд  функций,  связанных  как  с  регулированием  законотворческой  и 
финансовой  политики,  так  и  с  определением  системы  стандартов  и 
требований,  а  также  запросов  по  отношению  друг  к  другу.  В  качестве 
результата  образовательной  деятельности  может  быть  несколько  вариантов 
конечного  «продукта»  в  зависимости  от  полученного  объема  знаний  и 
умений,  среди  которых:  рабочие  кадры,  специалисты  среднего  звена, 
руководители и специалисты высшего звена, а также научная элита.  
По  нашему  мнению,  необходимо  определиться  с  фактической 
потребностью  республики  в  кадрах  с  высшим  и  средним  специальным 
образованием,  учитывая,  что  по  ряду  специальностей  служебные  функции, 
соответствующие  среднему  специальному  образованию,  выполняются  часто 
лицами с высшим образованием. Такое положение складывается не только в 
результате  перепроизводства  кадров  с  высшим  образованием,  но  и  низким 
качеством  отдельных  выпускников  вузов,  которые  проявляют  себя  на 
производстве  не  способными  к  выполнению  соответствующих  служебных 
обязанностей.  
Сегодня  одной  из  сложных  проблем  с  обеспечением  занятости 
выступает  огромная  армия  невостребованных  специалистов  технического 
направления.  Однако  следует  отметить,  что  государство  за  последние  пять 
лет  обратило  серьезное  внимание  на  подготовку  кадров  по  инженерным 
специальностям, о чем свидетельствует выделение в рамках государственного 
заказа  большего  количества  грантов  по  таким  направлениям  как: 
металлургия,  горное  дело,  геология  и  разведка  месторождений  полезных 
ископаемых,  приборостроение,  транспорт,  транcпортная  техника  и 
технологиии  другие.  Ныне  основным  фактором  повышения  эффективности 
производства  становится  преимущественно  экономия  не  живого  труда,  а 
прошлого.  Если  наше  развитие  пойдет  тем  же  путем,  то  образовательные 
структуры должны занять ведущее место в системе производства и оказания 
услуг.  При  этом  оганизация  обучения  как  специфическое  производство 
интеллектуалов  само  становится  элементом  рыночной  экономики  и 
подчиняется  ее  требованиям,  согласно  которым  оно  должно  давать 
потребителям  товар  более  высокого  качества  или  обладающим  какими-либо 
новыми свойствами, причем за эту же цену и при тех же издержках. Вместе с 
тем,  производство  должно  обладать  большой  гибкостью,  способностью 

быстро менять ассортимент продукции с учетом запросов рынка, обеспечивая 
еще и послепродажное обслуживание.  
Система 
оценки 
эффективности 
деятельности 
выпускников 
организациями и учреждениями должна, по нашему мнению, включать в себя 
следующие  характеристики:  готовность  выпускника  к  самостоятельной 
работе как специалиста и организатора производства; степень экономической 
подготовки 
и 
глубина 
понимания 
происходящих 
экономических 
преобразований;  уровень  владения  технологией  производства  и  общая 
компетентность;  способность  принимать  неординарные  решения  в  сложных 
производственных ситуациях.  
Градация  этих  признаков  может  определяться  путем  опроса 
руководителей предприятий, фирм, экономических служб или отдела кадров. 
При  этом  решается  задача  определения  корреляционных  связей  между 
оценками  качества  подготовки  специалистов  со  стороны  производства  и 
успеваемостью  их  в  период  учебы  в  вузе  по  дисциплинам  и  блокам 
дисциплин: 
гуманитарным, 
фундаментальным, 
общеинженерным, 
специальным, экономическим и т.п.  
Государство строит свои отношения с рынком образовательных услуг в 
качестве  равноправного  партнера,  давая  тем  самым  возможность  остальным 
его субъектам активно участвовать в образовательном процессе. Дальнейшее 
развитие  рынка  профессиональных  образовательных  услуг  взаимосвязано  с 
изменениями  на  рынке  труда,  нынешнее  состояние  которого  можно 
охарактеризовать как сложное неопределенное.  
Рассмотрение  проблемы  взаимодействия  партнеров  рынка  труда 
показывает, что наиболее полно интересы всех сторон можно учесть исходя и 
потребностей:государства  –  в  удовлетворении  потребностей  граждан  в 
работе,  защите  и  воспроизводстве;  предприятий  –  в  квалифицированном 
персонале;гражданина  –  в  развитии  его  личности  и  профессиональном 
образовании.  
Именно 
поэтому 
управление 
знаниями 
становится 
важным 
инструментом  повышения  эффективности  деятельности  всех  видов 
организаций, 
современные 
информационные 
и 
коммуникационные 
технологии  позволяют  постоянно  и  надежно  обмениваться  идеями  и 
информацией. К тому же решения принимаются более быстро и обоснованно, 
укрепляется  сотрудничество  на  базе  самоорганизующихся  групп.  Знания  о 
потребителях  повышают  результативность  отношений  с  ними,  а  знания, 
полученные  совместно  с  потребителем,  открывают  дорогу  для  большого 
числа  нововведений,  продуктов  и  услуг,  более  высокого  качества. 
Обучающиеся  организации  становятся  действенной  формой  управления 
постоянными  изменениями.  В  рамках  деятельности  компаний  именно 
названные  условия  дают  все  новые  и  новые  импульсы  развитию  научных 
исследований  и  технических  разработок,  формированию  долгосрочной 
стратегии. 

 
УДК 330.341 
Арыстан М.И. (Караганда, КЭУК) 
 
Арыстан И.Д. (Караганда, КарГТУ) 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЭКОНОМИКИ
 
 
Мақалада  әртүрлі  авторлардың  «инновациялық  потенциал»  ұғымын 
түсіндіруге  қатысы,  мақала  авторларының  өзіндік  көзқарасы  және 
инновациялық потенциал құрамы қарастырылған  
 
В 
эпоху 
наукоемкой 
экономики 
важнейшими 
факторами, 
определяющими конкурентоспособность промышленности, являются наука и 
технологии, 
владение 
стратегией 
управления 
производством 
и 
маркетинга,знание  законов  эволюции  общества  и  человечества  в  целом. 
Ключевыми  факторами  развития  производства  становятся  знания, 
интеллектуальная собственность и интеллектуальные возможности человека. 
Ядро  экономического  роста  смещается  в  области  информационных  и 
биотехнологий,  создания  новых  материалов  и  новых  источников  энергии, 
природоохранной деятельности, аэрокосмической промышленности, морской 
биотехнологии, 
научно-технического 
образования 
и 
отраслей 
промышленности,  связанных  с  развитием  культуры,  а  также  наукоемких 
отраслей сферы услуг, таких как консультационная деятельность. 
В  Казахстане  к  настоящему  времени  созданы  рыночные  институты  и 
определены  пути  выхода  из  экономического  кризиса,  особое  внимание 
уделяется  инновационно-индустриальному  росту  реального  сектора 
экономики.  Стабилизация  экономики  и  обеспечение  ее  дальнейшего  роста 
предполагают  активизацию  инновационной  деятельности  и  создание 
современной 
научно-технологической 
базы 
производства, 
которые 
невозможны  без  надлежащего  развития  научной  и  научно-технической 
сферы. 
В  понятиях  о  научно-техническом  комплексе  страны  и  научном 
комплексе региона есть не только существенные различия, но и общая база – 
научно-технический  потенциал,  который  выступает  базовым  элементом 
понятия  «инновационный  потенциал».  В  настоящее  время  понятие 
«инновационный  потенциал»  находит  все  большее  распространение  и 
признание  в  качестве  категории  расширенного  воспроизводства.  Во  многих 
исследованиях  наблюдаются  (присутствуют)  различия  в  употребляемых 
терминах,  что  является  следствием  неодинакового  подхода  к  определению 
содержания понятия научный потенциал.  
Одни  исследователи  научный  потенциал  представляют,  прежде  всего, 
возможностями  и  способностями  науки;  другие  дают  более  расширенную 
трактовку сущности инновационного потенциала, включая туда и научный и 
технический  потенциал.  По  мнению  Азрилияна  А.Н.,  «научно-технический 
потенциал 
– 
совокупность 
кадровых, 
материально-технических, 

информационных  и  организационных  ресурсов,  предназначенных  для 
решения стоящих перед обществом задач научно-технического развития» [1]. 
Приведем  еще  одну  трактовку  определения  научного  потенциала:  под 
научным  потенциалом  понимается  «совокупность  ресурсов,  которыми 
располагает  наука  для  выполнения  своих  социальных  функций.  Основной 
ресурс  –  кадры,  сообщество  работников  науки  с  их  интеллектуальной 
мощью».  Ряд  авторов  определяют,  что  в  научный  потенциал  входят 
фундаментальные  и  прикладные  научные  исследования  и  разработки 
(теоретические обобщения и выводы, результаты лабораторных исследований 
и  экспериментов),  научные  заделы,  подготовленные  к  дальнейшему 
использованию.  Это  понятие  отражает  только  совокупность  видов  научных 
исследований [2]. Результаты семантического анализа позволяют определить 
научно-технический потенциал как совокупность социально-экономических и 
технических 
параметров 
(ключевых 
составляющих), 
выражающих 
способность  трудовых,  материально-технических  и  информационных 
ресурсов,  организационно-управленческих  ресурсов  решать  проблемы 
текущего и перспективного научно-технического развития. 
Научно-технический потенциал можно определить как систему, что дает 
возможность  подчеркнуть  его  важные  качества:  целостность  (совокупность 
взаимосвязанных элементов) и членимость (каждый элемент данной системы 
также  является  системой,  но  более  низкого  ранга).  Т.е.  понятие 
инновационный  потенциал  можно  представить  как  «научный  потенциал»  + 
«технический потенциал». В свою очередь, каждый из них является системой 
и состоит из составляющих его элементов. 
К  числу  опорных  (базовых)  категорий, дающих  четкое представление о 
любой  исследуемой  системе,  относятся:  цель,  организационная  структура, 
ресурсы, время, среда.  Эти  же категории  использовались  исследователями в 
семантическом  анализе  различных  определений  понятия  «инновационный 
потенциал». 
Таким  образом,  инновационный  потенциал  является  объективно 
существующей,  имеющей  функциональное  назначение  и  определенную 
структуру,  занимающую  свое  место  в  системах  более  высокого  уровня 
(регион,  отрасль,  страна).  Согласно  приведенному  определению  понятия 
научно-технического  потенциала  его  структуру  можно  представить  как 
совокупность ключевых составляющих (кадровой, материально-технической, 
научно-информационной,  организационной),  дифференцированных  на 
определяющие 
их 
элементы, 
которые 
характеризуются 
системой 
соответствующих  частных  показателей.  Так,  каждая  составляющая  научно-
технического потенциала определяется своими элементами: 
-
 
кадровая составляющая должна быть обеспечена работниками, а также 
базами для их подготовки и повышения квалификации, как по месту работы, 
так и в условиях вузов; 
-
 
материально-техническая  –  обеспечивается  финансами  и  техническим 
оснащением  научно-технической  деятельности  и  опытно-экспериментальной 
базы; 

-
 
научно-информационная  –  соответствующим  уровнем  технической 
базы  информационной  системы  и  наличием  необходимого  фонда  научных 
идей, открытий и изобретений; 
-
 
организационная  –  рациональными  методами  организации  и 
планирования 
научно-технической 
деятельности, 
оптимальной 
организационной структурой управления. 
Инновационная    деятельность  в  любых  организационных  формах 
состоит  из  трех  видов  деятельности:  управленческой,  научной  и 
информационной.  Каждый  из  перечисленных  видов  включает:  кадры, 
технику,  материалы,  информацию  и  организацию  управления  ими.  Поэтому 
все  составляющие  научно-технического  потенциала  рассматриваются  в  трех 
аспектах: управленческом, научном и информационном в рамках организации 
управления каждым потенциалом. 
В 
качестве 
инструментария 
выступают: 
система 
признаков, 
характеризующих 
состояние 
и 
использование 
научно-технического 
потенциала;порядок 
ранжирования 
и 
классификации 
данных 
признаков;система показателей, характеризующих состояние и использование 
научно-технического потенциала. 
Признаки 
подразделяются 
на 
описательные 
и 
качественные, 
соответственно количественно и качественно характеризующие потенциал. В 
качестве  описательных  рассматриваются  организационные  условия  и 
финансовое  обеспечение.  Это  связано  с  тем,  что  с  одной  стороны,  научный 
потенциал  нельзя  определить  без  учета  организационных  условий,  с  другой 
стороны,  невозможно  определить  финансовые  ресурсы  без  увязки  с 
составляющими научно-технического потенциала. 
В  долгосрочной  перспективе  экономический  рост  объективно 
невозможен  без  повсеместного  перехода  к  использованию  современных 
технологий,  без  развития  наукоемких  и  ресурсосберегающих  производств, 
создания новых механизмов интеграции материального производства и сферы 
услуг,  освоения  многообразных  перспективных  форм  корпоративной 
организации  и  методов  управления.Поэтому  формирование  инновационных 
структур  во  всех  сферах  деятельности  есть  ключ  не  только  к  повышению 
эффективности  их  функционирования,  но  и,  в  результате  государственного 
регулирования  каждой  отдельной  сферы,  максимальной  отдачи  в  качестве 
интегрального социально-экономического эффекта. 
 
Литература: 
1.
 
Есентугелов  А.  Стратегия  процветания  страны  в  условиях  меняющегося  мира. 
Уроки мирового кризиса и модернизации казахстанской экономики. – Алматы: ТОО 
«Полиграфкомбинат», 2011 – 400 с. 
2.
 
Вдовин С.М., Гуськова Н.Д., Сенин П.В. Развитие инновационной инфраструктуры 
национального исследовательского  университета.  – //Университетское  управление: 
практика и анализ. – 2011. – №4. – С. 7-12. 

УДК 504.75 (574)                                   Аскарова Д.К. (Караганда, КарГТУ) 
Амангельдина Г.А. (Караганда, КарГТУ) 
 
 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА ПРИ РЕШЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
 
Проблемы  экологии  на  современном  этапе  развития  общества 
приобретает не менее важное значение чем экономическое развитие [1,2]. 
Экология  как  и  экономика,  существует  и  развивается  по  своим 
объективным  законам.  Как  известно,  пренебрежение  объективными 
законами  экономики,  ведет  к  застою,  обнищанию  и  в  конечном  счете  к 
экономическому  краху.  Но,  не  менее  опасно  пренебрегать  и  законами 
экологии. Сейчас уже ясно, что пренебрежение или несовместимость даже 
с некоторыми из них, ведет к тяжелой трагедии и быстрому вырождению 
человечества  (трагедия  Арала,  мутация  гены  и  т.д.).  Большая  опасность 
связана с выбросом в биосферу чужеродных живым организмам веществ – 
ксенобиотиков 
(диоксины, 
образующиеся 
в 
хлорорганических 
производных),  в  т.ч.  ранее  в  природе  не  существующих  (при  извержении 
вулканов).  Наряду  с  “парниковым  эффектом”,  они  также  представляют 
глобальную опасность для человечества и цивилизации из-за возможности 
долговременного  заражения  ими  всей  биосферы.  Наибольшая  опасность 
антропогенных загрязнений и воздействии состоит в их локально высоких 
концентрациях для живого вещества, или в локально повышенных уровнях 
[3]. 
 
Например,  радиации,  электромагнитных  излучении,  а  также 
чрезмерного 
загрязнения 
среды 
обитания 
вредными 
отходами 
промышленности.  Экологические  проблемы  любой  страны  обусловлены 
многими 
взаимосвязанными 
причинами, 
среди 
них 
физико-
географические, 
экономические 
условия, 
социально-политическое 
устройство  государства  [4].
 
Главная  характерная  физико-географическая 
особенность 
Казахстана 
– 
обширность 
его 
территории, 
внутриконтинентальное  положение  в  центре  Евразии  и  обусловленное 
этим  резкая  континентальность  климатических  условий  и  развитие  на 
огромной равниной части степного и пустынного ландшафтов, экосистемы 
которые 
весьма 
уязвимы 
антропогенному 
воздействию, 
легко 
дестабилизируются  и  обладают  очень  слабой  самовозобновляющейся 
способностью. В условиях административно-командной системы развитие 
экономики  шло  интенсивным  путём  в  целях  максимального  выкачивания 
природных  ресурсов,  без  учёта  последствий  такой  хозяйственной 
деятельности  на  экологию.  Это  привело  к  масштабному  и  глубокому 
нарушению  условий  жизнеобеспечения  людей.  Развитие  общества 
происходило  при  явной  дисгармонии  экономики  и  экологии. 

Унаследованная  от  прошлого  экологическая  ситуация  нашей  страны 
настолько  опасна  для  жизнедеятельности  не  только  нынешнего,  но  и 
будущих  поколений,  что  уже  не  без  основании  у  учёных  –  экологов 
вызывает тревогу перспектива генофонда нашего народа [1,2]. 
Особенностью  Казахстана  является  то,  что  наряду  с  угрозой 
глобальных  экологических  катастроф  республике  угрожает  интенсивная 
экосистемная  деградация.  Согласно  мировому  экологическому  рейтингу, 
Казахстан  отнесён  к  зонам  экологического  бедствия,  где  ухудшение 
состояния  окружающей  среды  достигло  своего  критического  предела,  за 
которым  находится  прямая  опасность  физическому  и  генетическому 
здоровью  населения,  видовому  составу  флоры  и  фауны,  истощения  не 
возобновляемых  природных  ресурсов.  [3]  Одной  из  наиболее  актуальных 
экологических  проблем  на  данном  этапе  является  состояние  водных 
ресурсов  Республики  Казахстан.  Наличие  и  состояние  водных  ресурсов 
является  жизненно  важным  фактором,  имеющим  определяющее  влияние 
на  экономическое  развитие  страны.  В  то  же  время  общее  состояние  и 
качество  водных  ресурсов  в  Республике  Казахстан  значительно 
ухудшаются и их интенсивное загрязнение может оказать разрушительное 
воздействие  на  окружающую  среду.  Под  влиянием  хозяйственной 
деятельности 
существенно 
изменился 
гидрохимический, 
гидробиологический  санитарный  режим  практически  всех  рек  в 
Казахстане.  Если  принять  во  внимание  тот  факт,  что  Казахстан  имеет 
низкую  обеспеченность  ресурсами  пресной  воды,  то  это  повод  для 
серьёзных  опасений.  Вызывает  тревогу  и  состояние  водных  ресурсов. 
Уровень загрязнения поверхностных вод в зонах влияния крупных городов 
и промышленных комплексов сейчас превышает норму в 0,6-41,3 раза. По 
данным  Казахской  Республиканской  СЭС  в  2000  году  в  целом  по 
республике  удельный  вес  химически  загрязнённых  проб  воды  открытых 
водоёмов,  по  сравнению  с  1999  годом  вырос  и  составил  11,1%.  Высоким 
этот  показатель  считается  в  Карагандинской  (29,2%),  Кызылординской 
(18,9%),  Акмолинской  (19,2%),  Актюбинской  (17,6%)  областях  и  в 
г. Астане  (16,0%).  Удельный  вес  проб  воды,  несоответствующих  по 
микробиологическим  показателям,  в целом по  республике составил 8,0%. 
Высокое  загрязнение  водоёмов  наблюдалось  в  Кызылординской  области 
(18,7%)  и  г. Алматы  (41,0%).Усилились  процессы  техногенного 
загрязнения  почв.  Чётко  обозначилась  тенденция  производства 
сельскохозяйственной  продукции,  загрязнённой  пестицидами.  Такая 
продукция  оказывает  влияние  на  здоровье  людей.
 
Лабораторными 
исследованиями Казахстанской Республиканской СЭС установлено в 2000 
году  превышение  максимально  допустимого  уровня  (МДУ)  содержания 
хлорорганических пестицидов в сырьевом материале и продуктах питания 
в 
г. Алматы, 
Южно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской, 
Алматинской, Кызылординской и Жамбылской областях.
 
Предварительное 

изучение  экологического  состояния  и  рационального  использования 
земельных  фондов  республики  показало,  что  идёт  сильное  загрязнение 
почвы  различными  ядохимикатами,  тяжёлыми  металлами  и  наблюдается 
интенсивное снижение его плодородия. Всего по республике нарушено 170 
тыс. га земель, из них 80 тыс. гектаров подлежит коренной рекультивации. 
Не  используется  более  120  тыс. га  орошаемых  сельхозугодий,  из  них  30 
тыс. га  по  причине  засоления  и  заболачивания.  Очень  низок  КПД 
оросительных систем, который составляет по республике 0,5, т.е. половина 
воды  теряется  при  ее  транспорте  от  водоисточников  до  полей  орошения. 
Резко  падает  плодородие  почвы.  Например,  в  Северном  Казахстане 
содержание гумуса в почвах за последние 30 лет уменьшилось на 5-20% от 
первоначального  и  продолжает  снижаться.  Этому,  в  первую  очередь, 
способствует широкое развитие водной и ветровой эрозии почв. Живой и 
растительный  мир  находится  в  депрессирующем  состоянии  вследствие 
бессистемной  и  научно-необоснованной  эксплуатации.  В  результате 
изменяющейся  экологической  ситуации  происходит  исчезновение  ряда 
ценных видов животных и растений, а в отдельных случаях происходит их 
замещение вредными или менее ценными видами. 
На  основании  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
деструктивные  процессы  природной  среды  многообразны,  сложные  и 
масштабны.  В  решении  этих  проблем  часто  требуется  комплексный 
подход  с  привлечением  многих  специалистов  различного  профиля,  в  т.ч. 
пищевых производств и лёгкой промышленности. Поэтому в перспективе 
следует  предусмотреть  создание  единой  государственной  эколого-
информационной  службы,  института  проблем  экологии  и  возродить 
Республиканскую научно-техническую программу “Экология Казахстана”, 
которые  могли  бы  служить  главными  исследовательскими  и 
методическими центрами по проблемам экологии Казахстана. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет