Холодильник-морозильник


 Soyuducunun mebelə bərkidilməsi üçün şəkil 2-ə uyğun ol- araq montaj hissələri dəstindən birləşdirici detallar istifadə olunur. 3.2.3



жүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет4/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2.2 Soyuducunun mebelə bərkidilməsi üçün şəkil 2-ə uyğun ol-

araq montaj hissələri dəstindən birləşdirici detallar istifadə olunur.



3.2.3 Əvvəlcədən soyuducunun dəliklərindən dekorativ tıxacları 

çıxararaq şəkil 9-a uyğun olaraq kronşteynlər 2-ni quraşdırmaq. 

Kronşteynləri şaybalarla iki vintlə bərkitmək.

3.2.4 Əvvəlcədən soyuducudan 5 dekorativ örtüyü çıxararaq 

və sağ vinti kronşteyn 4 oxu istiqamətində bu vintin altına salmaq 

üçün  burub  açaraq  oxa  tərəf  bu  vintin  altında  kronşteynlər  4-ü 

quraşdırmaq. Sonra vinti axıra kimi bağlamaq. Dekorativ örtüyü 

qurmaq.

Şəkil 7 – Soyuducunun mebelə quraşdırılması sxemi

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

Şəkil 8 – Örtüyün quraşdırılması

Örtük

dəstək


dəstək

dəstək


məhdudlaşdırıcı

baryer


Şəkil 4 – Məhdudlaşdırıcı

Şəkil 5 – Qabın soyuducudan çıxarılması

Şəkil 6 – Səbət

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

15

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является



Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

15

AZE



DİQQƏT! Soyuducu ilə şkafın arasında məsafə şəkil 10-a 

uyğun olaraq örtüyün çıxıntısına qədər soyuducunun bütün 

hündürlüyünə görə bərabər olmalıdır. Soyuducunun qapısının 

sıx bağlamasının təmin edilməsi üçün bu məsafə 63 millimetr 

olmalıdır. 

3.2.5  Soyuducunu  mebel  şkafının  yan  divarına  çəkmək 

lazımdır ki, dekorativ profil ona kip yanaşsın.

Soyuducunun  mebelin  (qapının  açılması  tərəfindən) yan

divarına bərkidilməsi üçün kronşteynlər 2-dən hər birini şəkil  9-a 

uyğun olaraq horizontal istiqamətdə vintlə bərkitmək və kronşteyni 

qapaqla örtmək lazımdır.



3.2.6 Soyuducunun şkafın əks divarına 

bərkidilməsi  üçün  kronşteyn  4-ün  hər 

birini  vintlə  mebelə  bərkitmək  lazımdır. 

Kronşteyn 4-ün horizontal vəziyyəti 3.2.4-cü 

bəndə uyğun olaraq onların bərkidilməsinin 

zəiflədilməsiylə tənzim edilir.



3.2.7  Soyuducunu  mebel    şkafının 

dibinə  bərkitmək:  şəkil  9-a  uyğun  olaraq 

kronşteynlər 1- in vintlərini bağlamaq. 

3.3  SOYUDUCUNUN  QAPILARI-

NIN  MEBEL  ŞKAFININ  QAPILARI  İLƏ  

BİRLƏŞDİRİLMƏSİ

3.3.1  Soyuducunun  və  mebelin 

qapılarının  bərkidilməsi  onların  arasında 

montaj hissələri dəstinin detallarıyla  həyata 

keçirilir.

Şəkil  9-a  uyğun  olaraq  soyuducunun 

qapısını  mebelin  qapısına  bərkitmək  üçün 

aşağıdakıları etmək lazımdır:

—  sonluq  7-ni    künc  6-ya  taxmaq, 

əvvəlcədən dekorativ tıxacı çıxararaq küncü 

soyuducunun  qapısının  qırağında  dəliyə 

quraşdırmaq  (olduğu  halda).  Küncü  vintlə 

bərkitmək;

—  mebelin  açıq  qapısının  yuxarı 

hissəsində  iki  vintlə  istiqamətləndirici  8-i 

bərkitmək.  Ölçü  C  şəkil  9-a  uyğun  olar-

aq  mebel  şkafının  divarının  qalınlığına 

üstə  gəl  20  millimetr  ölçüyə  bərabər 

olmalıdır.  Ölçü  B  şəkil  9,  10-a  uyğun  ol-

araq  künc  6-nın  istiqamətləndirici  8  ilə 

birləşməsiylə təyin edilir. Birgə açılma zamanı 

qapıların  ilişməsinin  qarşısını  almaq  üçün 

istiqamətləndiricini  vertikal  üzrə  apararaq 

(əvvəlcədən  vintləri  zəiflədərək) şəkil 10-a

uyğun olaraq istiqamətləndirici və küncün ucu 

arasında məsafə (2±1) mm qoymaq lazımdır. 

Istiqamətləndiricinin  vintlərini  sonadək 

bağlamaq.

DİQQƏT! Istiqamətləndiricinin qapının 

kınarına 90

0

 dərəcədə quraşdırılmalıdır. 

3.3.2 Soyuducunun və mebelin qapılarını birləşdirmək: küncü 

bərkidilməsini zəiflətmək, onu istiqamətləndirici  ilişdirmək. Küncü

yerini mebelin qapısına tərəf dəyişərək, şəkil 10-a uyğun olaraq 

istiqamətləndirici və soyuducunun qapısı  arasında məsafə (2±1) 

mm qoymaq lazımdır ki, istiqamətləndirici soyuducunun qapısına 

dəyməsin. Küncün vintlərini sonadək bağlamaq.



DİQQƏT! Sonluqlu künc mebelin qapısının bağlı olması 

zamanı istiqamətləndiricinin yan xəttindən çıxmamalıdır. 

3.3.3 Küncün və istiqamətləndiricinin SK-nin aşağı hissəsinə 

bərkidilməsi  şəkil  9,  10-a  uyğun  olaraq  güzgünün  əksinə 

quraşdırılır.

3.3.4  Qapıların  birləşdirilməsindən  sonra  mebelin  qapısını 

elə tənzimləmək lazımdır ki, o bağlı vəziyyətdə açılma tərəfindən

mebelin divarına toxunmasın və ondan ən azı 1 mm  məsafədə 

olsun. Küncün yerinin mebeli qapısı istiqamətində dəyişməsi ilə 

məsafəni təmin etmək.

4   S O Y U D U C U N U N   İ S T İ S M A R I

4.1 BİRİNCİ DƏFƏ QOŞULMA

Soyuducunu elektrik şəbəkəyə qoşmaq: qidalanma şnurunun 

çəngəlini rozetkaya yerləşdirmək.

SK-nin  qapısını  açmaq.  İlk  dəfə  qoşulma  zamanı  şəkil  3-ə 

uyğun olaraq dəstəyin işarəsini “2” və ya “3” bölməsinin altında 

təyin etmək tövsiyyə edilir. SK-nin qapısını bağlamaq.

Gələcəkdə  dəstəyin  köməyi  ilə  temperaturu  tənzimləmək 

lazımdır.  Əgər  istismar  şərtlərinin  tənzimlənməsindən  və  ya 

dəyişdirilməsindən sonra kompressor fasiləsiz işləməyə başlayıbsa, 

bu zaman çarxı rəqəm bölgüsünün azalması istiqamətində termore-

qulyatorun çıqqıltı səsinə qədər çevirmək lazımdır. Tənzimləmədən 

sonra soyuducuda temperatur avtomatik dəstəklənir.



4.2 SOYUDUCU KAMERADA AVTOMATİK ƏRİMƏ SİSTEMİ

4.2.1  Soyuducu  kamerada  avtomatik  ərimə  sistemi  istifadə 

olunur. Soyuducu kameranın  arxa divarinda yaranan qırov dövri 

işləyən  kompressor  söndükdən  sonra  əriyir  və  su  damcılarına 

Şəkil 9 – Soyuducunun mebelə bərkidilməsi sxemi

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В



6

8

Şəkil 10 – Soyuducunun və mebelinin qapısının bərkidilməsi sxemi

istiqamətləndirici

künc

örtük


sonluq

soyuducunun qapısı

mebelin qapısı

(2±1)мм


(2±1

)мм


63 мм

16

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

16

AZE

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является



Şəkil 12 – Qar suyunun yığılması

qar suyunun DK-ya axma zonası

ön tamasa

DK-nin daxili 

dolabı

Şəkil 11 – SK-dən qar suyunun axma sxemi

şotka


nov

boru


qab

kondensator

kompressor

SK-nin daxili 

dolabı

köndələn boru



ön tamasa

DK-nin daxili 

dolabı

çevrilir. Ərimiş qar suyu damcıları ondakı deşik vasitəsilə nova axir 



və şəkil 11-ə uyğun olaraq boru vasitəsilə kompressorda boruya 

düşürlər və buxarlanırlar. Nov sisteminin zibillənməsinin qarşısının 

alınması üçün nov dəliyinə şotka quraşdırılıb.

4.2.2 Novun təmizliyini müntəzəm izləmək və novda suyun 

olmamasını yoxlamaq (ən azı 3 ayda 1 dəfə) lazımdır.

Novda  suyun  mövcudluğu  axma  sistemin  zibillənməsini 

göstərir. Zibilləmənin aradan qaldırılması üçün şotka ilə novdakı 

dəliyi təmizləmək lazımdır ki, su manesiz boruya axsın, şotkanı 

yuyun və 11 şəkilinə uyğun olaraq quraşdırın.

Axma  sistemi  zibillənmiş  soyuducunu  istismar  etmək 

QADAĞANDIR. Soyuducu kameranın dibində və ya 11 şəkilinə 

uyğun  olaraq  köndələn  borunun  soyuducu  kameranın  daxili 

dolabına birləşdiyi yerə düşən su soyuducunun xarici dolabının 

və soyuducu aqreqat elementlərinin korroziyasına səbəb ola bilər, 

istilik izolyasiyasını poza bilər, daxili dolabda çat yarada bilər və 

soyuducunun dolabının  sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər.



4.3 DONDURUCU BÖLMƏNİN BUZUNUN ƏRİDİLMƏSİ VƏ 

TƏMİZLƏNMƏSİ

Dondurucu  bölmənin  buzunun  əridilməsi  zamanı  şəkil  12-ə 

uyğun olaraq qar örtüyü tədricən əridikcə nəm çəkən material ilə 

dondurucu bölmədən suyu silmək, sonra isə bölməni yumaq və 

qurulamaq lazımdır.

DİQQƏT!  Dondurucu  bölmənin  buzunun  əridilməsi  və 

təmizlənməsi zamanı ərimiş qar suyunun DK-dan axmasına yol 

verməyin, çünki şəkil 11, 12-ə uyğun olaraq  ön tamasanın DK-

nin daxili dolabına birləşdiyi yerə düşən su soyuducunun xari-

ci dolabının və soyuducu aqreqat elementlərinin korroziyasına 

мsəbəb ola bilər, istilik izolyasiyasını poza bilər, daxili dolabda 

çat yarada bilər və soyuducunun dolabının sıradan çıxmasına 

gətirib çıxara bilər.

4.4 SOYUDUCUNUN SÖNDÜRÜLMƏSİ

Soyuducunun  söndürülməsi  üçün  qidalanma  şnurunun 

çəngəlini rozetkadan çıxarmaq lazımdır.

5   T E X N İ K İ   X A R A K T E R İ S T İ K A L A R 

    V Ə   K O M P L E K TA S İ YA

5.1 Texniki xarakteristikaların və komplektləşdirici məmulatların 

adları müvafiq olaraq cədvəl 1 və 2-də göstərilib.



5.2  Məmulatın  cədvəlində  rus  dilində  texniki  xarakteri-

stikalar  göstərilib.  Xarakteristikaların  şəkil  13-də  göstərilən 

adlarını məmulatın cədvəlindəki xarakteristikaların qiymətləri ilə 

tutuşdurmaq lazımdır.



Cədvəl 1 – Texniki xarakteristikalar

Cədvəl 2 – Komplektləşdiricilər

Şəkil 13 – Cədvə

Nominal həcm məhsulların saxlanması üçün, dm

3

- təzə məhsulların saxlanması üçün kamera:



- dondurucu kameranin:

Məhsulların dondurulmasının:

Nominal giarginlik:

Nominal tok:

Sərf olunan nominal güc:

Soyuducu amili: R600a/Kopurtucu: C-Pentane

Soyuducu amilin kütləsi:

ADI



Model

1.1


Nominal ümumi həcm brutto, dm

3

Adlara uyğun olan parametrlər zəmanət kartında göstərilib



1.2

DK-nin nominal ümumi həcmi brutto, dm

3

1.3


Məhsulların saxlanılması üçün rəflərin nominal sahəsi, m

2

1.4



Qabarit ölçülər, mm

hündürlüyü

eni 

dəstəksiz dərinliyi



1.5

Xalis kütlə, kq, maksimum

1.6

Dondurulmuş məhsulların DK-da saxlanılması temperaturu, 



°C, maksimum

1.7


Təzə məhsulların  saxlanılması temperaturu, °C

1.8


Təzə məhsulların  saxlanılmasının orta temperaturu, °C, 

maksimum


1.9

Elektrik enerjisinin kəsilməsi zamanı DK-da temperaturun 

mənfi 18 °C dərəcədən mənfi 9 dərəcəyə qədər artmasının

nominal vaxtı, (ətraf mühitin temperaturu müsbət 25 °C) 

saat

1.10


Ətraf mühitin  temperaturu müsbət 25 °C olduqda nominal 

dondurma gücü kq/sutkada 

1.11

Buzun alınmasının nominal sutkalıq istehsalat gücü, kq



1.12

Gümüş tərkibi, q

Qeyd - Texniki xarakteristikaların müəyyən edilməsi müəyyən metodlarla 

xüsusi avadanlaşdırılmış laboratoriyalarda aparılır.

ADI


Sayı, ədəd

2.1


Səbət (alt)

Adlara uyğun olan parametrlər 

zəmanət kartında göstərilib

2.2


Səbət 

2.3


Meyvə və tərəvəzlər üçün qab

1

2.4



Şüşə-rəf (alt)

2

2.5



Şüşə-rəf

2

2.6



Baryer rəf

3

2.7



Baryer

4

2.8



Məhdudlaşdırıcı 

2.9


Yumurta üçün içlik

2.10 Buz üçün forma

2.11 Şotka

Yağ və istilik emalından keçmiş məhsulların saxlanması üçün  



nəzərdə tutulmayıb. 

Bərabər paylanan zaman maksimal yük 20 kq.



Bərabər paylanan zaman maksimal yük 2 kq.  

Bərabər paylanan zaman maksimal yük 5 kq.   



Modelin və 

buraxılış çeşidininin 

işarələnməsi

Məmulun klimatik 

sinifi

Normativ sənəd



Sertifikatlama

işarələri

Belarus Respublikasında istehsal edilib.

”ATLANT” QSC, Pobediteley pr., 61, Minsk ş.

ATLANT


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

17

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является



Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

17

RON



ХМ-4307-ХХХ

1   D E S C R I E R E A   F R I G I D E R U LU I 

1.1 Frigiderul încorporabil cu congelator (în continuare - frigider) 

este destinat pentru congelarea şi păstrarea pe termen lung a alimen-

telor congelate, prepararea gheţii alimentare în camera de congelare 

(în continuare - CC); pentru răcirea şi păstrarea pe termen scurt a pro-

duselor alimentare, băuturilor, fructelor şi legumelor camera frigorifică

(în continuare - CF), în conformitate cu figura 1.



1.2 Este necesar ca frigiderul să funcţioneze la temperatura med-

iului ambiant de la plus 16 

0

С până la plus 32 



0

С.

1.5 În raft adânc pe uşă este instalat opritorul, în conformitate cu 

figurile 1, 4. Opritorul este prevăzut pentru a preveni deplasarea vaselor

(borcanelor, sticlelor) amplasalate în raft.



1.6 Pentru a extrage sertarul pentru legume şi fructe din CF (la 

deschiderea uşii frigiderului la un unghi nu mai mare de 90

0

), în conf-



ormitate cu figura 5 trebuie:

—  să  trageţi  sertarul  spre  sine  până  la  oprirea  acestuia  în  uşa 

deschisă a CF;

— să întoarceţi sertarul în partea de deschidere a uşii şi să-l scoateţi 

din frigider.

1.7 Sertarele CC au câte un mâner pe panoul frontal pentru a fac-

ilita încărcarea şi descărcarea produselor, şi mânere pe părţile laterale 

(cu excepţia sertarului de jos) pentru deplasarea în afara frigiderului, 

în conformitate cu figura 6.

buton de reglare a temperaturii

Figura 3 



 Reglarea temperaturii

Anexa


1

2

3



5

4

6



7

8 9 10


Numărul 

poziţiei pe 

figura 2

Denumirea 



Cantitate pentru frigider 

(buc.)


1

Lаmelă 


1

2

Şurub



15

3

Consolă



2

4

Colţar



3

5

Vârf



3

6

Ghidaj 



3

7

Consolă  



2

8

Şurub М6-6gx16.58.0112



4

9

Inel 



4

10

Panou decorativ



1

Figura 2 



 Setul de piese de montaj

I — camera de congelare (CC):

« a » - zona de congelare şi păstrare;

« b » - zona de păstrare ;

II — camera firgorifică, pentru păstrarea produselor proaspete (CF)

suport pentru ouă

piesă pentru 

desfundat

 taviţă pentru gheaţă

opritor


sertar (de jos)

sertar


sertar (pentru 

egume şi fructe)

raft sticlă (de jos)

raft sticlă

opritor

raft adânc pe uşă



raft adânc 

pe uşă


sertar

I

II



Figura 1 



 Frigider şi piese componente

«а»


«b»

«b»


1.3 Setul de livrare include: piese componente (vezi figura 1) şi

setul de piese de montaj (vezi figura 2).



1. 4 Elementul de reglare a temperaturii din frigider, în conformitate 

cu Figura 3 este butonul de reglare a temperaturii, care se află deasupra

CF. Butonul se roteşte în sensul acelor de ceasornic sau în sensul contrar 

al acestora şi se fixează cu indicatorul la diviziunea dorită. Diviziunea

“1” corespunde celei mai joase setări de temperatură (răcire minimă) în 

camera frigorifică, diviziunea“4”–  celei mai înalte setări de temperatură

(răcire maximă).

FRIGIDER-CONGELATOR

РБ01

003

1003

001


18

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

18

RON

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является



2   P R E G ĂT I R E A   M O B I L I E R U LU I   P E N T R U

    Î N CO R P O R A R E A   F R I G I D E R U LU I 

2.1 Varianta de mobilier recomandată pentru încorporarea frigid-

erului este indicată în figura 7 (dimensiuni în mm).



2.2 În mobilierul, destinat pentru încorporarea frigiderului, trebuie 

să fie prevăzute deschizături pentru canalele de aer, care trebuie să fie

curăţate periodic de praf.

În deschizătura panoului frontal de jos al dulapului este recoma-

ndat să instalaţi o grilă decorativă.

ATENŢIE!  Suprafaţa  minimă  (Smin)  a  canalelor  de  aer  şi 

deschizăturilor grilei decorative trebuie să fie nu mai mică de

200 cm

2

, şi adâncimea deschizăturii A - nu mai mică de 50 mm, în 

conformitate cu figura 7.

SE INTERZICE să închideţi şi să acoperiţi cu careva lucruri canalele 

de aer sau deschizăturile grilei decorative.



2.3  Înainte  de  încorporarea  frigiderului  trebuie  să  efectuaţi 

nivelarea  meticuloasă  a  suprafeţelor  dulapului  cu  ajutorul  nivelei. 

Reglaţi poziţiile uşilor cu ajutorul balamalelor. Toate unghiurile dintre 

suprafeţele dulapului trebuie să fie de 90

0

.

2.4 Mobilierul în care este încorporat frigiderul, trebuie să se afle



la o distanţă de cel puţin 50 cm de la aparatele de încălzire (aragaze, 

inclusiv cele electrice, cuptoare şi calorifere) şi să nu fie expus razelor

directe ale soarelui.

3   I N S TA L A R E A   Ş I   Î N CO R P O R A R E A   F R I G I D E R U LU I

 

ΠN   M O B I L I E R

3.1 PREGĂTIREA FRIGIDERULUI PENTRU INSTALARE

3.1.1 Eliberaraţi frigiderul şi componentele sale de materialele 

de ambalare (saci de polietilenă, benzi adezive, garnituri înspumate 

pentru transportare).

ATENŢIE! Este necesar să scoateţi lamela care face parte din 

setul de piese de montare din baza de polistiren a ambalajului 

frigiderului.

3.1.2  Înainte  de  a  încorpora  frigiderul  în  mobileir  trebuie  să 

determinaţi sensul de deschidere a uşilor frigiderului. Ușile camerelor 

frigiderului pot fi montate pe partea opusă. Pentru a evita defectarea

pieselor din masă plastică, montarea uşilor trebuie să fie efectuată nu-

mai de un tehnician calificat al serviciului de asistenţă tehnică (gratuit

– o dată în perioada de garanţie).



3.1.3 Înainte de a încorpora frigiderul în mobilier, instalaţi lamela 

(din setul pieselor de montare) pe partea de sus a frigiderului:

—  deşurubaţi  cele  două  şuruburi,  în  conformitate  cu  figura 8,

instalaţi lamela şi fixaţi-o cu două şuruburi la margini;

— deplasaţi lamela în direcţia de deschidere a uşii, astfel încât ea 

să fie alăturată strâns de peretele dulapului, şi strângeţi şuruburile.



3.1.4  Lipiţi  panoul  decorativ  3  în  conformitate  cu  figura 9,

înlăturând banda de protecţie a stratului lipicios, de pe suprafaţa laterală 

a frigiderului din partea de deschidere a uşii. Dacă este necesar, scurtaţi 

panoul decorativ după înălţimea mobilei.



3.2 INSTALAREA ŞI ÎNCORPORAREA FRIGIDERULUI ÎN MOBILIER

3.2.1 Introduceţi frigiderul în spaţiul ddestinat acestuia.

ATENŢIE! Când introduceţi frigiderul în mobilier, aveţi grijă să 

nu strângeţi cablul de alimentare.

Verificaţi instalarea corectă a lamelei: ea trebuie să fie alăturată

strâns de mobilier.

3.2.2 Pentru a fixa frigiderul se folosesc piesele pentru montare

din setul de livrare, în conformitate cu figura 2.



3.2.3 Instalaţi consolele 2, în conformitate cu figura 9, înlăturând

anterior capacele decorative din orificiile frigiderului. Fixaţi consolele

cu două şuruburi şi şaibe.


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет