Холодильник-морозильникжүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

TGK

обходимо зафиксировать каждый из кронштейнов 4 винтом к мебели.

Њолати уфуќии танбањои 4 мувофиќи банди 3.2.4. бо як каме кушод 

шудани печ танзим мегардад.

3.2.7 Яхдон аз ќисмати поёнии љевони мебел мустањкам гардад: 

мувофиќи нишондоди расми 9 танбањои 1 бо мурват тоб дода муста-

њкам карда шаванд.

3.3 ПАЙВАСТ КАРДАНИ ДАРЊОИ ЯХДОН БО ДАРЊОИ ЉЕ-

ВОНИ МЕБЕЛ

3.3.1 Таќвияти дарњои яхдон ва мебел бо истифода аз ќисмњои 

маљмўъаи насбшаванда сурат мегирад.

Барои мустањкам ва мутобиќ кардани дари 

яхдон  бо  дари  мебел  мутобиќи  нишондоди 

расми 9 бояд:

— пайкони 7 ба гўшаи 6 гузаронда шавад, 

аввал  сарпўши  ороишї  (агар  бошад)  берун  ва 

баъд кунљак дар љойгоњи дари яхдон гузошта 

шавад. Кунљак ба мурват печ дода мешавад;

—  ќисмати  болоии  дар  кушодаи  мебел  

бо  истифода  аз  ду  мурват  мустањкам  карда 

шавад.


Андозаи С мутобиќи расми 9 бояд баробар 

бо  захомати  девораи  љевони  мебел  ва  илова 

ба ин 20 мм бошад. Андоза бо пайваст кардани 

кунљаки 6 ба ќисмати њодї ва ё мустаќими 8 бар 

асоси нишондоди расмњои 9, 10 муайян мегар-

дад. Бо таѓйири ќисмати рост ба шакли уфуќї ( 

ќаблан мурват каме кушода шавад)  бояд байни 

ќисмати њодї ва пайкони кунљак мутобиќи ни-

шондоди  расми  10  барои  љилавгирї  аз  љафс 

шудани дарњо ба њангоми кушоиши њамзамон 

фосилаи  (2±1)  мм  њифз  шавад.  Мурватњои 

таќвияти њодї то ба охир тоб дода шаванд.ТАВВАЉЉЎЊ!  Ќисмати  њодї  бояд  бо 

њифзи 90

0

 ба самти кунљи дар насб гардад.

3.3.2 дари яхдон ва мебел пайваст карда 

шавад: бо суст намудани мурвати таќвияти кунљ-

ак он ба њалќаи њодї гузаронида шавад.

Бо  гузоштани  кунљак  ба  сўи  дари  мебел, 

барои  роњ  надодан  ба  љафс  шудани  њодї  бо 

дари яхдон мутобиќи нишондоди расми 10 бояд 

ба  андозаи  (2±1)  мм  фосила  гузошта  шавад. 

Баъдан мурвати таќвият то ба охир мустањкам 

карда шавад.

ТАВАЉЉЎЊ! Кунљак њамроњ бо пай-

кон  набояд  дар  њолати  пўшида  будани 

дари мебел аз гўшањои кунљии њодї берун 

бошанд.

3.3.3 Таќвияти кунљак ва њодї дар ќисма-

ти  поёни  дари  яхдон  мутобиќ  бо  нишондоди 

расмњои 9 ва 10 бо њифзи инъикоси ойинавї 

сурат мегирад.3.3.4 Баъд аз пайваст кардани дарњо бояд дари мебел танзим ва 

мувофиќ карда шавад. Дари мебел тавре мутобиќ гардонида шавад,ки 

дар њолати пўшида будан он аз тарафи кушодашавї ба деворњои мебел 

расиш надошта бошад ва дар миён бояд на кам аз 1мм фосила њифз 

гардад. Ин фосила бо таѓйир додани љойи кунљак ба самти дари мебел 

њосил мегардад.4   И С Т И Ф О Д А И   Я Х Д О Н

4.1 ШУРЎЪИ КОРИ ЯХДОН

Пайваст кардани яхдон ба шабакаи барќ: душохаи сими барќ ба 

поябарг (розетка) пайваст шавад.

Дари яхдон бозкарда шавад. Њангоми истифодабарии нахустини 

яхдон  мутобиќи  нишондоди  расми  3  нишондод  ва  ё  дараљаи  “2“  ё 

“3“ интихоб шавад.Интихоби дараљаи њарорати зарурї бо истифода 

аз  дастаки  махсус  сурат  мегирад.  Мазкур  боло  дар  сади  рањбарони 

хољагихои љањонро занон ташкил мекунанд ва ин метавонад тавлиди 

ѓизоро дар давлатњои дар њоли рушд солона  сад афзоиш ва гурусна-

гиро  дар сад кохиш дињад. Баъди анљоми танзим, њарорати яхдон ба 

таври автоматї таъмин мегардад.

4.2 СИСТЕМАИ ОБШАВИИ АВТОМАТИИ ЯХДОН

4.2.1 Яхдон дорои системаи обшавии автоматї мебошад.

Барфрезањои дар пушти яхдон пайдо шуда, ба њангоми хомўш 

сохтани  компрессор  ба  тадриљ  об  шуда,ба  ќатрањои  обї  табдил  ме-

ёбанд.Ќатрањои  оби  аз  ях  њосил  шуда  вориди  дўл  шуда,  аз  тариќи 

сўрохињо ба воситаи лула мутобиќи нишондоди расми 11 ба зарфи 

компрессор љорї мегарданд ва бухор мешаванд. Дар даромадгоњи дўл 

барои пешгирї аз масдуд шудани системаи хориљ кардани  яхи обшуда 

мил гузошта шудааст. 4.2.2 Бояд ба таври пайваста (на кам аз як бор дар 3 моњ) ба то-

загии љойгоњ ва мављудияти об дар он назорат шавад. Вуљуди об дар 

дўл аломати он аст,ки системаи партоби оби яхдон масдуд гардидааст. 

Барои рафъи масдудияти система бояд сўрохии дўл бо мил тоза карда 

шавад, то,ки об бе мамониат ба зарф љорї гардад. Мил бояд баъди 

шустушў мутобиќи расми 11 насб гардад.Расми 9 – Наќшаи мустањкам кардани яхдони дохили мебел

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В6

8

Расми 10 – Наќшаи васли дарњои яхдон ва мебел

њодї


кунљак

овеза


пайкон

дари яхдон

дари мебел

(2±1)мм


(2±1

)мм


63 мм

28

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

28

TGK

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяРасми 12 – Чамъоварии яхи обшуда

мањали љоришавии оби КС

планкаи 

пеш


 љевони дохилии КС

Расми 11 – Наќшаи хориљ кардани об

мил


дўл

лўла


зарф

конденсатор

компрессор

льевони до-

хилии яхдон

тир


 планкаи пеш

љевони дохи-

лии сармодон

Истифодаи яхдони дорои системаи масдуди партоби об МАНЪ аст. 

Оби дар ќисмати поёнии яхдон ва дар ќисмати тири наздик ба баданаи 

дохилии он пайдо шуда, мутобиќи расми 11 метавонад боиси зангор 

гирифтани баданаи берунии яхдон,аљзои дастгоњи сардкунанда,коњ-

иши ќобилияти гармнигањдорї, ба миён омадани шикоф дар ќисмати 

дохилї ва аз кор баромадани баданаи он гардад.4.3 ОБКУНИИ ЯХ ВА НАЗОФАТИ САРМОДОН

Њангоми обкунии сармодон оби яхшуда аз дохил бояд мутобиќи 

расми 12 бо истифода аз порчаи муносиби љабандаи нармї вобаста ба 

обшавии ќабатњои барфї љамъовари шавад, баъд аз ин лозим сармодон 

мавриди шустушў ќарор гирифта, бо диќќат хушконида шавад.

ТАВАЉЉЎЊ! Ба њангоми обкунии ях ва тоза намудани сар-

модон таваљљўњ дошта бошед,ки љойгоњи планкаи ќисмати пеш 

ва наздик ба баданаи дохилии сармодон аз резиши об мартуб 

нагардад.  Зеро  мутобиќи  нишондоди  расмњои  11,  12  мумкин 

аст дар натиљаи ин кор баданаи дохилии сармодон ва дастгоњи 

сардкунандаи яхдон зангор гирад.Њамчунин мартуб гардидани 

ќисматњои дар боло ёд шуда ба ќобилияти гарминигањдории 

яхдон таъсири номатлуб гузошта, дар маљмўъ метавонад боиси 

аз кор баромадани яхдон гардад.

4.4 ХОМЎШ КАРДАНИ ЯХДОН 

Барои хомўш кардани яхдон бояд душохаи сими барќ аз манбаи 

барќ људо гардад.

5   М А Л У М О Т И   Т Е Х Н И К И   В А   К О М П Л Е К С И

5.1  Номгузории  маълумоти  техники  ва  комплекси  нишондода-

шудааст мутобиыан дар жадвали 1 ва 2.5.2 Дар жадвали малумотьои техники бо забони тожики нишон 

додашудааст. Номгузории маълумот дар сурати 13 нишондодашуда-аст, 

зарур аст бо маълумотьо дар жадвали ижро мутобиыат намояд.

Жадвали 1 – Маълумотьои техники

Жадвали 2 – Комплексц

Расми 13 – Жадвал

НОММикдор, 

дона.


2.1

Сабад (поёни)

Nomlarga mos parametrlar kafolat 

kartasida ko`rsatilgan

2.2

Сабад


2.3

Зарфи сабзавот ва мевахо

1

2.4


Рафи обгина (поёни)

2

2.5Рафи обгин

2

2.6Рафи монеави

3

2.7Моне

4

2.8Махдудкунанда

2.9


Тухмдон

2.10 Колаби ях

2.11 Мил

Барои нигахдории маводи гизои ва равганхои мавриди коркарди харорати карор гирифта, пешбини нашудаанд. 

Хадии максималии бор зимни таксими баробар  20 кг. Хадди максималии боргири хангоми таксими баробар 2 кг. 

Хадди максималии бор хангоми таксими баробар 5 кг.НОМ


Намуд

1.1 Хачми умумии номиналии  вазни гайри холис, дм

3

Nomlarga mos parametrlar kafolat kartasida ko`rsatilgan1.2 Хачми умумии номиналии вазни гайри холис КС, дм

3

1.3 Масохати номиналии рафхои нигахдории маводи гизои, м

2

1.4 Андозахои габарити, ммбаланди

арз


умк

1.5 Вазни холис, кг, на беш аз

1.6 Хароратинигахдории маводи мунчамиди гизои дар 

КС, °C, на беш аз

1.7 Харорати нигахдории маводи тозаи гизои, °C

1.8 Харорати миёнаи нигахдории маводи тоза, °C, на 

беш аз

1.9


Вакти номиналии афзоиши харорат дар КС аз минус 

18 °C то минус 9 °C (харорати мухити атроф пилус 

25 °C) хангоми катъи барк

1.10


Иктидори номиналии мунчамидсози хангоми 

баробар будани харорати мухити атроф ба пилус 

25 °C, кг/шаб

1.11 Иктидори шабонарузии номиналии тавлиди ях, кг

1.12 Таркиби нукра, г

Тавзех - Ташхиси мушаххасоти техники дар озмоишгоххои махсуси 

мучаххаз  аз руи методхои муайян гузаронида мешавад.

Номиналии хачми умумии, дм

3

- камераи нигањдории мањсулоти тозаи ѓизої дар яхдон:

- дохилии сармодон:

Иûтидори яхкунониии:

Номиналии чараён:

Номиналии барк:

Пастарин истифодаи ыува

Хладагент: R600a/кафккунанда: C-Pentane

Вазни маводи хладагента:

Ишораи навъ ва 

ичрои маҳсулот

Дарачаи ҳароратии 

маҳсулот


Ҳуччати меъёри

Нишони 


сертификатсиони

Истеьсол шудааст дар Жумьурии Беларусия

ҶПА ”АТЛАНТ”, Хиёбони Победителей, 61, 

шаҳри Минск

ATLANT


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

29

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

29

KYRХМ-4307-ХХХ

1   М УЗ Д АТ К Ы Ч   Б А Я Н Д А М А С Ы

1.1 1 суротко ылайык ичине орнотулуучу муздаткыч жана тондургуч 

(мындан  кийин)  жаны  азык-тулукторду,  тондурулган  продуктуларды 

жана мууздан жасалган оокаттарды тондуруучу камерада (тондургуч) 

узак  моонотко  муздадтуу  жана  ошондой  эле  жаны  азык-тулукторду, 

ичимдиктерди, жашылчала-жемиштерди музтакычта кыска моонотко 

сактоо учун жасалган.1.2 Тондургуч иштоочу жайдын температурасы  плюс 16 

0

С дан плюс 32 

0

С га гана чейин болуш керек.1.3 Муздаткычтын комлектисине же аны комплектоочу буюмдарга 

(1 суротун караныз) монтаж болумдары кирет (2 суротту караныз).1.6 Муздаткычтан жашылча-жемиштер учун жасалган идишти (эгер 

эшик ачылуу 90

0

 га жетбей чектелип калса) 5 суротуно карап чыгарып алыныз:

— муздаткыч эшигин ачып, идишти озунузго жеткиче тартыныз;

— эшик ачылуучу тарапка бурап туруп, аны муздаткычтан чыгарып 

алыныз.


1.7 Муздаткычтын алдынкы панелинде азык-тулукторду чыгаруу 

жана салуу учун корзиналар болот, ошондой эле капталдарында (алдын-

кы корзинадан башкасы) бурамалар болот, алар муздаткыч сыртында 

азык тулукторду жылдыруу учун жасалган (сурот 6).2  МУЗДАТКЫЧТЫ  КИРГИЗУУ  УЧУН  МЕБЕЛЬ  ДАЯРДОО

2.1 7 суротундо (олчомдор мм де берилген) муздаткычты орнотууга 

мебелдин туура келуучу варианты корсотулгон.2.2 Муздаткычты орнотуучу мебелде аба (каналдары) отуу учун 

бош  оорундар  болуш  керек.  Аларды  кирден  жана  чандан  ар  дайым 

тазалап туруу керек.

Бош орундун алдынкы панелине муздаткычтын декоративдуу же 

кооздолгон торчосун орнотуу кркек.

терморегулятордун бурамасыСурот 3 – Температураны регулировка кылуу

Сурот 2 – Комплектин монтаж болумдары

1

23

5

46

7

8 9 102 суроттогу 

корунушу


Аталышы

Муздаткыч учун 

саны, шт.

1

Козырек1

2

Бурагыч15

3

Кронштейн (кыйгач турооч)2

4

Уголок (бурч)3

5

Учуна кийгизгич3

6

Кыймылды багытоочу3

7

Кронштейн (кыйгач турооч)2

8

Бурама М6-6gx16.58.01124

9

Шайба/эбелек4

10

Декоративдуу профоль1

Тиркеме


I  — музтакыч камера (муздаткыч):

«а» — муздатуу жана сактоо зонасы;

«б» — сактоо зонасы;

II — жаны азык-тулукторду сактоочу камера (муздаткыч)

корзина 

(томонку)

корзина

идиш (жашылча-жемиштер учун)

айнек полкасы 

(томонку)

айнек полкасы

чектоогуч

тоскуч-полка

тоскуч

корзина


I

II

жумуртка салгычтазалоочу ерш

муз учун форма чектоогучСурот 1 – Муздаткыч жана анын комплектациясы

«а»


«б»

«б»


1.4 3 суротуно ылайык муздаткычта температураны регулировка 

кылуучу  орган  катары  терморегулятордун  туткасы  эсептелет,  ал  тутка 

муздаткычтын устундо жайгашкан. Тутканы кош багытта айлантуу болот 

– онго жана солго, жана белгилоочу жардамы менен тандалган болумго 

орнотулат. Болум “1”  камерадагы эн жогорку температурага дал келет 

(эн аз муздатуу), болум “4” болсо эн томнку температурага тура келет 

(эн чон муздатуу). 

1.5 1 жана 4 суротторуно ылайык томонку идишчеде чектоочу ор-

нотулган. Чектоочу астынкы идишчелер жылып кетпоо учун коюулат.ТОНДУРГУЧ  ЖАНА  МУЗДАТКЫЧ

РБ01

003

1003

001

30

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

30

KYR

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяЭСКЕРТУУ!  Аба  отуучу  каналдардын  жана  тешикчелердин 

минималдуу аянты (Smin) 200 см

2

 ден кем эмес болуш керек, ал 

эми терндиги – 50 мм ден аз эмес болушу зарыл (сурот 7).

ТЫЮУ  САЛЫНАТ  аба  каналдарын  же  декоративдуу  торчонун 

тешиктерин бир нерселер менен жана жон жабуу болбойт.2.3  Муздаткычты  киргизерден  мурда,  мебелдуу  шкафтын  устун 

уровень жардамы менен кылдаттап туздоо зарыл. Эшиктердин абалын 

анын илмектери менен жонго салу керек. Мебелдуу шкафтын аралы-

гындагы баардык бурчтар 90

0

 болуш.


2.4 Муздаткычты мебелге орнотуп жактанда, ал ысытуучу прибор-

лордон (газ, электро – плиткаларынан же мештеринен жана ыстуучу ра-

диаторлордон) 50 см ден кем эмес аралыкта жайгашыш керек, ошондой 

эле кун нурларынын туз тийуусунон алыс болуш керкек.3  МУЗДАТКЫЧТЫ  МЕБЕЛГЕ  ОРНОТУУ  ЖАНА  КИРГИЗУУ

3.1 МУЗДАТКЫЧТЫ ОРНОТУУГА ДАЯРДОО

3.1.1 Муздаткычты жана анын комплектоочу болумдорун танылган 

материалдардан (полиэтилендуу пакттерден, жабыша турган ленталар-

дан, ташуу учурунда атайын кобуктондурулгон тошолуучу катмарлардан) 

бошотуп алыныз.ЭСКЕРТУУ! Монтаж болумдорунун комплектине кирген ко-

зырёкту  муздаткычтын  коптурулгон  упаковка  тубунон  сууруп 

чыгыныз.

3.1.2  Мебелге  орнотуу  алдында  эшик  ачылуучу  тарапты  тактап 

алыныз. Камералардын эшиктерин он жакты коздой ачыла турган кылып 

илсениз  болот.  Пластмассалык  тетиктердин  сынуусу  жок  болуш  учун 

эшиктерди кайра илууну тейлоо кызматынын механиги аткырыш керек 

(кепилдик моонот буткучо бир жылда бир жолу кылуу бекер).

3.1.3  Муздаткычты  мебелге  киргизеерден  мурда  монтаж  бо-

лумдорунун  комплектине  кирген  козырёкту  муздаткычтын  капкагына 

орнотунуз:

— эки болтту 8 суротуно карап бошотуп алыныз, козырёкту орнотуп 

болуп, эки болт менен чет жактарынан катырыныз;

— козырёкту эшик ачылуучу тарапты коздой жылдырыныз, ошондо 

ал  мебелдуу  шкафтын  дубалына  тыгыз  жабышып  турат,  андан  кийин 

болтторду катырып коюунуз.3.1.4  Аралыктарга  тошолгон  коргоочу  катмарды  (прокладка) 

чыгарып, декоративдуу же кооздолгон профилди 9 суротуно ылайык 

муздаткычтын эшик ачылуучу тарабынан сол жакта жайгашкан капта-

лына жабыштырыныз. Керктуу учурларда профилди мебелдин устуно 

карап кыскартыныз.

3.2 МУЗДАТКЫЧТЫ МЕБЕЛГЕ ОРНОТУУ ЖАНА КИРГИЗУУ 

3.2.1 Муздаткычты мебелге бош орун же аралык аркылуу орнот-

унуз.


ЭСКЕРТУУ! Муздаткычты мебелге киргизип жатып ток шнурун 

киргизбениз.

Козырёктун  туура  орношконун  текшериниз,  ал  мебель  шкафына 

такай жайгашкан болуш керек.

3.2.2 2 суротундо корсотулгондой муздаткычты мебелге туаштыруу 

учурунда  комплектке  кируучу  болумдордун  бириктируучу  тетиктери 

колдонулат. 

3.2.3 Декоративдуу ун баскычтарды муздаткычтын тешикчелиренен 

алдын  ала  чыгарып,  9  суротуно  ылайык  кронштейндерди  орнотунуз. 

Кронштейндерди шайбалары бар эки бурагыч менен катырыныз.

3.2.4 Алдын ала декоративдуу накладканы (5) чыгарып, он тарапта-

гы бурагычты бошотуп, кронштейнди (4) орнотунуз. Мына ошондо ушул 

бурагычтын астына кронштейн (4) корсотулгон багыт менен жылдырыла 

турган болот. Андан кийин бурагычты акырына чейин катырып бураныз. 

Кайрадан декоративдуу накладканы орнотунуз.

ЭСКЕРТУУ!  Муздаткыч  шкафынанан  тартып  козырёк  кору-

нуп  чыгып  турган  жерге  чейинки  аралык  19  суротуно  ылайык 

муздаткычтын  бийиктиги  менен  бирдей  болуп  туруш  керек. 

Муздаткычтын эшиги тыгыз жабылуу учун булл аралык 63 мм 

ди тузуш керек.

3.2.5 Декоративдуу профиль тыгыз туру учун, муздаткычты мебел 

шкафынынын каптал дубалына жылыдырыныз.

9 суротуно ылайык муздаткычты мебелдин (эшик ачылуучу тарабы-

нан коздой) сол жагындагы дубалга орнотуу учун ар бир кронштейнди 

(2) бурагыч менен горизонталдуу багытта катырып, аны (кронштейнди) 

Сурот 7 – Муздаткычты мебелге орнотуу схемасы

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

Сурот 8 – Козырёкту орнотуу

Козырек

бурама


чектоогуч

тоскуч


Сурот 4 - Чектоогуч

Сурот 5 - Идишти муздаткычтан чыгаруу

Сурот 6 - Корзина

бурама


бурама

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

31

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

31

KYR

капкакча менен жабыныз.

3.2.6 Муздаткычты шкафка тушма-туш жайгашкан дубалга орнотуу 

учун ар бир кронштейнди (4) бурагыч менен мебелге катырыныз. 3.2.4. 

пунктуна ылайык кронштейндердин (4) горизонталдуу абалы алардын 

катырылышын бошотуу менен жонго салынат.3.2.7 Муздаткычты мебель шкафынын тубуно катырыныз, 9 суро-

туно ылайык бурагычтарды кронштейндерди карата бураныз.3.3  МУЗДАТКЫЧТЫН  ЭШИКТЕРИН  МЕБЕЛДУУ  ШКАФТЫН 

ЭШИКТЕРИ МЕНЕН БИРИКТИРУУ

3.3.1 Муздаткычтын эшиктерин мебелдуу шкафтын эшиктери менен 

бириктируу комплектке кируучу монтаж болум-

друнун тетиктери менен ишке ашырылат. 

9  суротуно  ылайык  муздаткычтын  эшигин 

мебелдуу  шкафтын  эшигине  туташтыруу  учун 

(керек):


—  декоративдуу  ун  баскычты  алдын  ала 

чыгарып  (эгер  бар  болсо),  учуна  кийгизгичти 

7 бурчкка 6 каданыз, ал бурччту муздаткычтын 

эшигиндеги тешикчеге туурасынан кылып орнот-

унуз. Бурчтту бурагыч менен катырыныз;

—  мебель  эшиги  ачылып  турганда  анын 

устунку болумуно эки бурагыч менен багытоо-

чуну (8) катырыныз. 9 суротуно ылайык С колом 

мебелдуу шкафтын жоондугуна барабар болуш 

керек,  башкача  айтканда  плюс  20  мм  болуш 

керек. 9 жана 10 суротторуно ылайык колом В 

бурч (6) менен багытоочу (8) биригуусу менен 

аныкталат.  10  суротуно  ылайык  эшиктер  бир 

убакытта ачылганда бирине-бири тийбоо учун 

багытоочуну орнотуп  жатып, кондой же аралык 

(2±1) калтырыныз.Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет