Іазаістандаfы мыіжылдыі алдындаfы даму маісаттары 2005жүктеу 7.37 Mb.
Pdf просмотр
бет1/30
Дата06.03.2017
өлшемі7.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ІАЗАІСТАНДАFЫ 
 
МЫіЖЫЛДЫІ 
        АЛДЫНДАFЫ 
ДАМУ МАІСАТТАРЫ
2005 

Б1?2л басылымда№ы материалды алдын ала келiсiмсiз-ає дерек к1?4зiне сiлтеме жаса№ан 
жа№дайда толы№ымен немесе iшiнара пайдалану№а болады.
Б1?2л Есептi» мазм1?2ны Бµµ ж3?4йесiнi», ІР Yкiметiнi» немесе авторлар ынтымаєтастыє 
жасаушы басєа да кез келген 1?2йымны» к1?4зєарасын бiлдiруi мiндеттi емес.

Іазаєстанда№ы 
мы»жылдыє алдында№ы 
даму маєсаттары
2005

2
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
3
7
 
???????
Мазм1?2ны
8
1 МДМ
Шектен шыєєан жоєшылыє пен аштыєты жою 
1 мiндет: 
1990-2015 ?????? ???????????? ??????? ?????????? ?????? ??? ????????? ??? ???????? 
?????? ??? ??? ????????
2 мiндет: 
1990-2015 ?????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????? 
????????? ????????
20
2 МДМ
Жалпы бастауыш бiлiм берудi єамтамасыз ету
3 мiндет: 2015 жыл№а б3?4кiл д3?4ние ж3?4зiндегi 1?2л жёне єыз балаларды» толыє к1?4лемде бастауыш 
бiлiм алу м3?4мкiндiгiн єамтамасыз ету
32
3 МДМ
Гендердiк те»дiктi єолдау жёне ёйелдердi» є1?2єыєтары 
мен м3?4мкiндiктерiн 1?2л№айту
4 мiндет: 2005 жыл№а, м3?4мкiндiгiнше, бастауыш жёне орта бiлiм алуда№ы, ал 2015 жылдан 
кешiктiрмей бiлiм берудi» барлыє де»гейлерiндегi ерлер мен ёйелдер араларында№ы те»сiздiктi 
жою
42
4 МДМ
Балалар 1?4лiмiн єысєарту
5 мiндет: 1990-2015 жылдар аралы№ында 5 жасєа дейiнгi балалар 1?4лiмiн 3?4штен екiге єысєарту

2
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
3
145
 
?осымшалар
167
 
?????????
58
5 МДМ
Аналарды єор№ауды жаєсарту
6 мiндет: 1990-2015 жылдар аралы№ында аналар 1?4лiмiнi» коэффициентiн т1?4рттен 3?4шке єысєарту
84
6 МДМ
АИВ/ЖИТС жёне туберкулезбен к3?4рес
7 мiндет: 2015 жыл№а АИВ/ЖИТС таралуын тоєтату жёне олармен науєастануды єысєарту 
3?4рдiсiне бастау салу
8 мiндет: 2015 жыл№а туберкулездi» таралуын тоєтату жёне онымен науєастануды єысєарту 
3?4рдiсiне бастау салу
110
7 МДМ
Экологиялыє т1?2раєтылыєты єамтамасыз ету
9 мiндет: Т1?2раєты даму принциптерiн 1?2лттыє стратегиялар мен ба№дарламалар№а енгiзу жёне таби№и 
єорларды жо№алту процесiн керi б1?2ру
10 мiндет: 2015 жыл№а таза ауыз су№а єолдары жетпейтiн халыєты» 3?4лесiн екi есе єысєарту
11 мiндет: 2020 жыл№а кем дегенде 100 миллион єапаста т1?2рушыларды» 1?4мiрiн елеулi 
жаєсартуды єамтамасыз ету
130
8 МДМ
Даму маєсатында жаїандыє ёрiптестiктi 
єалыптастыру 

4
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
5
І1?2ттыєтау с1?4з
І1?2рметтi достар!
Іазаєстанны» мы»жылдыє алдында№ы даму Маєсаттарына (МДМ) єол жеткiзудегi табыстары туралы Есеп Бiрiккен 
µлттар µйымыны» 1?4зiннi» є1?2рылуыны» алпыс жылдыє мерейтойын жёне тарихи Мы»жылдыє Саммитiнi» 1?4ткiзiлуiне 
бес жыл толуын атап 1?4тетiн жылы шы№ып отыр. Б1?2л жа№дайлар Іазаєстан ¶кiметiмен ты№ыз ынтымаєтастыєта 
бiздi»  елiмiзде  МДМ  єол  жеткiзу  саласында  1?4зiне  ал№ан  мiндеттемелердi  орындауда  не  iстелiнгенiне  жёне  нелер 
iстелiнiп жатєанды№ына 1?4з ба№аларын берген авторларды» е»бегiне ерекше сипат бередi. Б1?2л ж1?2мысты» нётижелерi 
осы  жылы  14  єырє1?2йекте  ашылатын  Мы»жылдыє  Декларациясы  мен  Бµµ-ны»  экономикалыє,  ёлеуметтiк  жёне 
аралас  салаларда№ы  iрi  конференциялары  мен  саммиттерiнi»  єорытындылары  бойынша  кешендi  ёрекетiнi»  iске 
асырылу  барысына  байланысты  мёселелердi  єарайтын  жо№ар№ы  де»гейдегi  Пленарлыє  мёжiлiстi»  –  Бµµ-ны»  Бас 
Ассамблеясыны» 60-сессиясыны» немесе Бµµ Саммитiнi» алдында ерекше ма»ыз№а ие болып отыр.
Іазаєстан МДМ мен даму саласында№а басєа да маєсаттар№а мерзiмiнде жёне тиiмдi т3?4рде єол жеткiзу ж1?4нiндегi 
1?4з  мiндеттемелерiнен  айнымайды.  Іазаєстанда№ы  ёлеуметтiк,  экономикалыє  жёне  саяси  жа№дайды  жаєсарту№а 
ба№ыттал№ан реформаларды алды»№ы шепке шы№арып отыр№ан бiздi» мемлекетiмiздi» дёйектi жёне аныє саясатынсыз 
б1?2л мiндеттемелердi» орындалуы м3?4мкiн болмас едi. ІР Президентi Н.Назарбаевты» Іазаєстан халєына Арнауында 
(аєпан  2005ж)  атап  к1?4рсетiлгендей,  бiздi»  ¶кiметiмiз  єазiрдi»  1?4зiнде  балалар  1?4лiмiн  єысєарту  жёне  аналарды 
єор№ауды жаєсарту сияєты МДМ-№а єол жеткiзуге байланысты барлыє шы№ындарды 1?4зiне алып отыр.
Сонымен  бiрге,  ёлеуметтiк  жёне  экономикалыє  аяларда№ы  табыстар  бiзге  єол  жеткенмен  єана№аттанып  єалу№а 
є1?2єыє бермейдi. Осы есеп бiзге ал№а єой№ан маєсатарды iске асыруда єол жеткен iлгерлеушiлiктi жёне оларды ал№а 
єарай жылжыту жолында№ы алу№а тура келетiн кедергiлердi ба№алау№а м3?4мкiндiк бередi.
Осы№ан  байланысты,  єырк3?4йекте  ашылатын  Бµµ  Саммитi  осыдан  бес  жыл  б1?2рын  даму  саласында№ы  бiздер 
єабылда№ан мндеттемелердi тиiмдi жёне мерзiмiнде орындау ж1?4нiндегi б3?4кiлд3?4ниеж3?4зiлiк єауымдастыєты» келешек 
стратегиясын аныєтайтын халыєаралыє ынтымаєтастыєты» ма»ызды кезе»i болмаєшы. Іазаєстан б1?2л форум№а 
3?4лкен 3?4мiт артады жёне оны» ж1?2мысына белсендi т3?4рде єатысады.
Бiзге Іазаєстанда№ы МДМ ж1?4нiндегi негiзгi Есеп сияєты ашыє, объективтiк жёне талдаулыє ба№алаулар єажет. 
Олар  бiздi»  барлы№ымыз№а  бiздi»  адамдарымызды»  жа№дайлары  мен  м1?2єтаждыєтарын  жаєсырає  т3?4сiнуге  жёне 
барлыє єазаєстандыєтарды» 1?4мiр с3?4ру сапасын жаєсарту№а к3?4ш бiрiктiруге к1?4мектесулерi тиiс. 
Іазаєстан ¶кiметi бiздi» елiмiзде МДМ єол жеткiзуде Бiрiккен µлттар µйымыны» жёрдемiн жо№ары ба№алайды 
жёне ты№ыз ёрi жемiстi ынтымаєтастыє одан ёрi єарай жал№астырыла берiледi деп сенедi.
ІАСЫМЖОМАРТ ТОІАЕВ
ІР Сыртєы iстер министрi

4
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
5
І1?2ттыєтау с1?4з
????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ????-
??????? ??? ???? ????? ?????? ??? ????????.
??????  ???  ???  ????  ??????  ?????  ????????,  ???????  ??????????????  ????????????  ?????????? 
??????  ??????????  ???????????  ???????  ????????????  ??????  ?????  ?????????  ?????????  ??????? 
????????????  ???  ???????????  ????????????????  ???????  ????  ??????  ????????  ?????????  ??????????  ???-
?????? ????????????????? ???????? ??? ????????.
2005  ??????  ?????  ?????????????  ???  ??????  ??????  ????  ????????.  ?????????  ???????  ???  ???  ?????? 
???????? 2002 ???? ?????????? ??????? ???????? ????? ?????? ??? ??? ??????????? ?????? ??????? ???? ???-
?? ???? ????? ??? ???????????????? ???? ??????? ??? ?????? ??? ??????? ???? ????? ??????? ????? ????????? 
????????.
???  ???????  ???????  ???????????,  ?????????  ??????  ???????????  ???  ?????????  ????  ????????????,  ???? 
????????,  ??????????  ??????,  ???????  ???  ???????  ????  ??????????  ??????????  ????????????  ??????  ??????? 
?????. ????????? ??????, ????? ???? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????? 
????? ???????? ????? ?????. ????? ???? ???? ??????? ??????????? ??????? ?????????? ???? – ???? ?????????, 
?????????  ????????  ????  ???????????  ??????????  ???????????  ?????????  ??????  ????????  ???????  ???? 
?????????? ????? ?????????.
????????? ??????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????. ????? ???????? ?? ???, ?????? ????? 
???????????? ?????????????? ???????????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ???????. ????? ???-
???? ?????? ?????? ?????????????? ???????????? ????? ??? ????????? ???????????? ?????? ????????????? 
??-??????? ???????? ???? ?????????????? ??????? ??????, ????????????????? ?????????? ???????????? ???????? 
????? ??????? ??? ???????????? ????????????? ???? ??????? ???? ???????? ???????? ???? ??????? ????? 
???? ??? ??????? ??????????.
???, ???????? ???? ???? ??? ?????????? ??????? ??? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ?? ?????????? 
??????? ?????????? ?????? ????????? ??? ???? ??? ?????? ????????????? ??? ??????????????? ???? ?????????, 
????????? ????????, ??????????? ????????? ???? ??????????? ????????????? ???????? ????? ??????? ???? 
?????? ????????? ?????????? ??????.
ЮРИКО ШОДЖИ
Бµµ-ны» Іазаєстан Республикасында№ы 
резидент-3?4йлестiрушiсi

6
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
7
Іысєартулар тiзiмi
 
АДБ Азиялыє Даму Банкi
Аґ Аналар 1?4лiмпазды№ы
АІШ Америка І1?2рама Штаттары
АМСК Ал№ашєы медициналыє-санитарлыє к1?4мек
АґД Аналар 1?4лiмiнi» де»гейi
АОА Аудандыє орталыє аурухана
АЖґ Aймаєтыє жалпы 1?4нiм
ББ Б3?4кiлд3?4ниеж3?4зiлiк Банк
БДµ Б3?4кiлд3?4ниеж3?4зiлiк Денсаулыє саєтау µйымы
БСµ Б3?4кiлд3?4ниеж3?4зiлiк Сауда µйымы
Бµµ Бiрiккен µлттар µйымы
БµµДБ Бiрiккен µлттар µйымыны» Даму Ба№дарламасы
Б±М ІР Бiлiм жёне №ылым министрлiгi
GTZ Техникалыє ынтымаєтастыєты» Герман єо№амы
ДМ ІР Денсаулыє саєтау министрлiгi
ДРК Даму№а ресми к1?4мек
ЕДІБ Еуропалыє Даму жёне Іайта І1?2ру Банкi
ЕО Еуропалыє Одає
ЕІТА Ерекше єop№алатын таби№и аумаєтар
ЖµТ Жалпы 1?2лттыє табыс
ИБД Ислам Даму Банкi
ІР ТД ІОІ°µЖ ІР-ны» т1?2раєты дамуы 3?4шiн єорша№ан ортаны єор№ау ж1?4нiндегi ёрекеттердi» 1?2лттыє 
жоспары
ІазЭК±ЗИ Іазає экология жёне климат №ылыми-зерттеу институты
ІР ТДК ІР-ны» т1?2раєты дамуы ж1?4нiндегi Ке»ес
ІР Іазаєстан Республикасы
МС Мемлекеттiк стандарттар
ОДА Отбасылыє дёрiгерлiк амбулатория
РАБДІ±ЗО Республикалыє ана мен баланы» денсаулы№ы єор№ауды» №ылыми-зерттеу орталы№ы
СЭС Санитарлыє-эпидемиологиялыє станция
СанЕмН Санитарлыє ережелер мен нормалар
ТДБС Т1?2раєты Даму ж1?4нiндегi Б3?4кiлд3?4ниеж3?4зiлiк Саммит
ХІДБ Халыєаралыє Іайта І1?2ру жёне Даму Банкi 
IЖґ Iшкi жалпы 1?4нiм 
ЭЫДµ Экономикалыє Ынтымаєтастыє жёне Даму µйымы
ЭЫДµ ДЖК Экономикалыє Ынтымаєтастыє жёне Даму ж1?4нiндегi µйымны» дамуына жёрдемдесу 
Комитетi
JICA Халыєаралыє Ынтымаєтастыєты» Жапон Агенттiгi
ЮСАИД АІШ-ты» Халыєаралыє Дамуы ж1?4нiндегi Агенттiгi
ЮНЕСКО Бµµ-ны» бiлiм, №ылым жёне мёдениет ж1?4нiндегi 1?2йымы
ЮНИСЕФ Бµµ-ны» балалар єоры
ЮНИФЕМ Бµµµµ Дамуды»» °йелдер єоры
ЮНФПА Бµµ халыєты єоныстандыру єоры
ЮНЭЙДС Бµµµµ-ны» АИВ/ЖИТС ж1?4нiндегi Бiрiккен Ба№дарламасы

6
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
7
???????
2000  ?.  ????????????  ???-??????  ?????????  ???????  ????.  ??  ?????  ????  ???????????????  ??????? 
??????????? ?? ??? ???????? ?????-???? 147 ???????? ??? ?????? ????????? ???????. ???????? ??????????? ??? 
???????????,  ????  ????  ??????????  ???,  ????????  ??????  ??????,  ????  ??????????  ??????  ????  ??????????, 
?????????????? ?????? ??????? ??????, ????? ??????????? ?????????????? ??????? ???????? ????? ?????? XXI 
??????? ?????????? ??????????? ????? ???? ????????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ????????? ???????-
????? ??????????? ???????.
????????, ?????, ???/???? ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ???????, ???????????, ????????? ???????, ???? ???? 
?????  ?????????  ????????????  ?????  ???????  ????  ?????  ?????  ?????  ????????.  ???  ???????  ?????  ??????? 
???????????? ????????? ????????? ???? ?????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? (???) ??-
????? ??????? ???????? ????? ?????????? ???????????? ??????? ????????:
1 ??????: ?????? ?????? ???????? ??? ??????? ???.
2 ??????: ??????? ???????? ????? ?????? ??? ???????.
3  ??????:  ????????  ???  ??????????  ??????????  ????????  ??????  ????  ??????????  ?????????  ??? 
?????????????? ???????.
4 ??????: ??????? ?????? ????????.
5 ??????: ????????? ??????????? ????????.
6 ??????: ???/????, ?????? ???? ????? ?? ?????????? ?????.
7 ??????: ??????????? ???????????? ?????????? ???. 
??????? ????? ??????? ??????????? ???? ???? ??????????? ??????????????? ???????? ??????????? ?????? ?? 
???? ????????????: 8 ??????: ???? ?????????? ???????? ???????????? ????????????.
????????? ??????? ????? ??????????? ????????????? ?????? ???????? ?? ??????? ???????? ???????????? ??? 
??????? ???? ????? ????????.
????? ???????? ???? ????? ???? ?????? ???? ??????? ??????? ??????? 18 ??????? ?????? ??????????. ???????? 
????????? ??? ??? ???????????? ????? ?????????? ???? ??????? ???? ????????? ????????, ???????? ???? ????? 
??????????? ?????? ????? ??????? ????? ?????. ??? ????????????? ???? 40 ??? ?????????????? ???????? ????? 
????? (????????? ???????) ?????????? ???????. ??? ???????????? ??? ??????? ???? ????? ??????? ?????????? 
?????? ????? ???????????? ??????? ?????????????? ??????? ???????????????? ?????????? ??????? ???? ???????? 
??????? ??????? ?????? ???????.
2005 ??? ??? ???? ?????? ???, ??????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???-?????? ????????????????? 
???????? ??? ?????, ??? ???? ????????? ??????????????? ???? ???????? ????????? ???????????????? ???? ??-
???? ???? 2015 ?????? ???????????? ??? ?????????? ???????? ??????????.
????????? ???? ??? ???? ??? ??????? ?????? ????? ????????. ??????? ????????? ??????????????? ??????? ??? 
????????????? ??? ????????? ????????? ??????? ???????? ???? ?????????. ??????? ????????? ??????????? 
???????????????  ???  ?????????  ??  ????  ?????  –  ???????  ??????  ?????  ???????  ???  ????-??????  ????????????? 
?????????? ??? ???? ?????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????. 
????? ????????? ?????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ??? ????????, ?????? ??? ??????? ????????? 
???????  ???  ?????  ????????  ?????  ?????.  ???  ???????  ??????  ?????????????  ????  ????????  ??????????  ??????? 
??????????  ??????????  ????  ??????  ???????  ????????  ?????????????  ????????  ???????????????  ???  ??? 
??????? ???????? ?????? ????, ??????? ????? ??? ???? ??? ????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????? 
????? ????????.
???  «?????????-2010»  ????  «?????????-2030»  ????????????????,  ???????  ?????  ???????????  ????  ????????? 
??????????????? ??????????? ?????? ????????? ???? ?????????????? ????? ?????????? ????????????, ??? ?????, 
???? ???? ??????? ???????????? ??????? ?? ???????? ??, ???????????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ??-
??? ??????? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ???????. ??? ??????? ????????????? ????????? ????????? ???? 
???????????? ???? ???? ????? ??????? ?? ???. ??? ??????????? ??????????? ?????????? ????????????? ??? 
????????? ????????: www.un.kz ?????? ??????.

8
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
9
1
???
 
?????? ?????? 
???????? ??? 
??????? ???
???????????  1  ??????  ????  ????  ???????  1996  ??? 
???????????  ???????,  ???????,  1990-????????? 
??????? ???????????? ????????, ?? 1990 ????? ????????? 
?????????? ?????. ?? ?????? ?????? ????????? ???????-
??? – ?????? ???????? ??????????? ????? ?????????? 
????? ??? ??? ?????? – ??? ??????????. 2004 ?. ????????? 
?????????  ????  ?????????????  1  ????????  ????-
????.  ????????  ????????  ??  ????,  ???????  ??????? 
??????????, ??? ??????? ???????? ????? ????? ????.
??????????? ??????????? ????? ???? ??????? ??? ?????-
?? 2000–2004 ??????? ?????? 3,5–3,7 ??? ???????? 
???????? ???????? ???????? ???????????
1
. ????????? 
????????  ???????????  ?????  ?????  ?????  ????????? 
???????? ??????. ???????? ???????? ??????? ???????-
??  ????????  ???????????  ?????  ????????  ???????? 
????????  ??????????.  ????????  ????????  ???  ?????? 
??????????  ??  ???????  ???????  ?????  ?????  ??????-
??,  ??  ????-?????  ??????  (70%)  ????  ????-?????  ???? 
???????? ??? ???????????? (30%) ??????? ????????? ?? 
??????? ?????? ????????? ??????? ????????? ???.
????-?????  ?????????  ????  ??  ?????  ??  ?????  ???? 
?????  ??????  ?????  ??????????  ??????  ????-????? 
?????????  ?????????  ??????????  ?????  ????????? 
??????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ????-
??? ??????????.
?????  ???????  ????????  ????????  ??????????? 
?????????  ???????,  ??  ????????  ??????????? 
???????  ?????  ???  ??????????  ?????  ????????????? 
??????????  ???????  ?????????  ????????.  12  ???  ?? 
????????????  ?????????????  ??????????  ??????????? 
???????,  ??????????  ????  2004  ????  ???????? 
????????????? ??????????? 10,6% ???????.
2
????????  ??????????  ?????  ???????  ?????????????? 
??????????? ??????????? ??? ????????? ??????, ???? ????? 
????????  ????  ????????????  ???  ????  ???????????. 
???????????  ?????????  ????????  ?????????  ????? 
?????? ??????? ???????? ???????? ????????? ????????? 
?????? ??????? ????? ????????.
????????  ????????????  ????????????  ??????????? 
?????????  ?????????  ??????,  ??  ????????  ?????????? 
??????????? – ??????????? ???????????? ??????? ????-
??  ????????????????  ????????????????  ?????????. 
????????  ?????????  ?????????  ??  ?????  ??????? 
??????????  «?????»  ?????????,  ????  ?????  ???????? 
?????????? ??????????? ??????????.
??????????? ??????????? ?????? ???? ????????????
??????? ??????? ???????? ???? ??????? ?????? ????????? 
??? ????????? ????????? ????? ???????? ??????????? 
????-????????? ?????????? ?????? 1,08 ??? ????????? ??? 
????? ??????? ?????????????. ????????????????? ???? 
???? ???? ?????? ???? ???????? ????? ?????? 2,15 ??? ???-
???????, ?? ??????? ???? ????? ?????? ?????? ???? 4,3 
??? ?????????? ?????????? ??????? ??? ????????? ??????.
??????????? ?? «???????? ???????? ??????» ????? ?????? 
(1999) ??????????? ???????? ??????????? ??????? 2000-
2004 ??????? ??? ??????? 3,5-3,7 ??? ???????? ??????. 
??????, ??????????? ??????????? ???????? ???????? ?????? 
??????????? ????????? ?????????? ??????????? ???????????? 
???? ???????????? ???????? ?????? ?????? ??????.
?? «???????? ????????? ??????» ?????? ?????? 
?????????? ????? ??????? ???? ?????? «???????? ????» ???-
???????. 2002 ????? ????? ?? ??? ????? ???????? ?????????? 
38% ?????????? ????? ?????, ?? 2002 ?????? ?????? 40% 
??????????, ??? ??????????? ????????????? ???????????? 
???????????????? ??????? ?????????? ?????.
1-??????: 1990-2015 ?????? 
???????????? ??????? 
?????????? ?????? ??? 
????????? ??? ???????? 
?????? ??? ??? ????????
1
   ????? ??? ??????????? ????-??????? (???) ???-?? ??? ????? 1 ????????? ????? ????? ??????? ???????? ??? ???????????? ????-??? ????????? ????? 
????? ??????? ?????? ????????? ???????.
2
   «????????? ???????????? ???????? ???? ???? ???????». ??????????/?.? ???????????? ???. – ??????, 2005. – 136 ?. – 68-?.
????????? (????????) ???????? ??????????? 
????? ???????? ????? (????? ?????? % 
????????)

8
І А З А І С Т А Н Д А F Ы   М Ы і Ж Ы Л Д Ы І   А Л Д Ы Н Д А F Ы   Д А М У   М А І С А Т Т А Р Ы
9
???????? 
????????? 
??????? 
????????????? 
????????????????  ????  ??????  ????????????  ????? 
????????,  ??  ????????  ??  ???????  ????  ??  ????? 
??????????  10%-???  ???????  ????????????  ??? 
????????? ?????????.
???????? ????????? ??????? ????????????? ?????????? 
0-??? (????????? ??????? ?????????? ??????) 1-?? ???-
??  (?????????  ???????  ??????????  ?????????)  ?????? 
???????? ?????????? ???? 100% ??????? ????? ???????? 
??  ???????  ???????????  ?????????  ???????????? 
(?????  ???????)  ?????  ????????.  ???  ???????????? 
0,2–0,3 (20–30%) ????????? ???????? ??????? ???????????, 
0,3–0,4 (30–40%) ??????? – ??????, 0,4–0,5 (40–50%) ??-
????? – ?????? ??????????? ?????????.
1.1-?????. ??????????? 1998-2004 ??. ???????? ???????
??????????? ?????????????
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
???????? ????????, ?????
3336
3394
4007
4596
4761
5128
5427
????????? ???????? ??????????? ????? 
???????? ?????, %
39,0
34,5
31,8
28,4
24,2
19,8
16,1
??????????? ?????????,%
12,8
13,7
10,3
7,8
6,1
4,6
3,3
??????????? ?????????, %
3,8
5,5
4,0
3,1
2,2
1,6
1,0
????-????? ????????? ????, ?????
2601
2376
2805
3217
3333
3788
3799
????????? ????-????? ????????? ??????? 
????? ???????? ?????,%
16,2
14,5
11,7
11,7
8,9
6,3
4,3
????? ????: ?? ?????????? ????????? ?????????
3
????? ????: ?? ?????????? ????????? ?????????
6
1 ? ? ?  
? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ?
1.1-?????????. 
1989-2004 ??. ????????? ???????? 
?????????? ??????? ??????? ???????? 
????????????? ???????????? ???????
3
   ????????? ??????????????? ???????? ???? ???? ??????? ???? ????????. ????.??????????. ?? ?????????? ?????????, ????? – ??????, 2004. – 228-?. 
– 40-?.; «????????? ???????????? ???????? ???? ???? ???????». ??????????/?.?. ???????????? ???. – ??????, 2005. – 136 ?. – 4–5,23-?.
4
   «????????? ????????????????? ???????? ???? ???? ???????». ??????????/?.?. ???????????? ???. – ??????, 2005. – 136 ?. – 4,5, 23-?.
5
   «????????? ????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????». ?. ?. ?????????? ?????????????. ??????, ?? ?????????? ????????? 
?????????, ?????, 2003, 61-?. «????????? ????????????????? ???????? ???? ???? ???????». ??????????/?.?. ???????????? ???. ?? ?????????? 
????????? ?????????, ????? – ??????, 2004. – 118 ?. «????????? ????????????????? ???????? ???? ???? ???????». ??????????/?.?. ???????????? 
???. – ??????, 2005. – 136 ?. 50-?.
6
   ????????? ????????????????? ???????? ?????????????? ?????????????. ?? ?????????? ????????? ?????????, ????? – ??????, 2003. 61-?. ????????? 
???????????? ???????? ???? ???? ???????. ??????????/?.?. ???????????? ???. – ??????, 2005. – 136 ?. – 50-?.
1.2-?????. ????????????? 1998-2004 
??. ???????????? ?????????
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
????????? ??????-
?????? (??? ???????? 
???? ??? ????? 
???????? 10%-??? 
???????????), ????-
???? 
11,3
9,4
8,3
8,8
8,1
7,4
6,8
??????????? 
????????? ????????-
???? (????? ???????) 
???????? 20% ???? 
???????
0,347
0,332
0,307
0,322
0,312
0,300
0,291
????? ????: ?? ?????????? ????????? ????????? 
4Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет