Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 41.48 Mb.
Pdf просмотр
бет18/129
Дата15.03.2017
өлшемі41.48 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   129

 

 

 

  

 

-

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

С-1.  П

а

  ǩ 

 

.Кǩ

 

  аа

  а


 

  ǩ


 

а а  


а

  ǩ


 

-

ǩ  ǩ

  

а

  а а  

 

а а  а

а 

  ǩ 

 

а 

 

   а

а

 аа , 

  а


а а

 

 аа а

. М


 

 а

  

  а :


-  а

  ǩ

  ǩ


 

  а


а 

 

   а

  а а


  ǩ

  -


ǩ

 

  

 

   а

а а


 

 

;

 ǩ

 

а  ǩ 

  ǩ


  -ǩ

 

  

 

  

а

  

 а

  ǩ 

-

 аа   а

а 

;

 

а

 ǩ

 

а а   а аа  ǩ

 

  ǩ  ǩ

 

   а

а

   а а

  а  


 

 

а а 

;

  ǩ

  ǩ


 

а  


  ǩ

 а

  ǩ


 

 

 а

а

  

 

  

 

  

  а


 

а

 а

а

.-  ǩ

а

  ǩ

 

  ǩ  ǩ

   а

  ǩ


 

 

а  а

а

  

 

  аа

,  а


а

а 

  ǩ


 

 

а 

 а

а    а

  а


а  а

а  


а

;

-  а а а

а

 ǩ

 

а

  ǩ 

 

а - аа а а

 

  а а а

а

  

 

 а

;


78

-  а  ǩ

  а а


  ǩ

 

  

 

а   аа

а  


 

  а


а

а 

,  а  ǩ

 ǩ

- ǩ  а

а

 а

 а

а а  

;

-  а  ǩ

 

а 

 

 а

а

  ǩ  а а

 

 а

а

 а

  а


а  а

 

  а 

 

  а а [4].

Ж а


 

 

аа 

а

  аа

  ǩ


  а

а

  

 

  

  

 

  

а

  

 

  

а   а а  а а

а

 

.    а а

а а  

 

 

 

 

  а а  

 

а  

а

  а

а,  ǩ

 

 

   ǩ

 

 

а

 ǩ

 

а

а  

 а

 

ǩ

 

 

 

 

 

  ǩ  ǩ

 

 

а а 

 

У

  

 

а а а  

 

 а

 

 а

а 

а ǩ

 

 а   а

 

.  П

а

а  

  ǩ


 

 

а  а

а

   а

 

  

а а


а

. М


 

 

  

а

а  а

а а  а  


а

.

М  – 

а   а


а а

а 

  аа а   а

,  ǩ


  ǩ

 

   а

 

 аа

а  а


а а а  

. О


а  ǩ

 

   ǩ

 

  ǩ 

 

 а

а

а  а 

а а 


а

  

 

  аа

.

Ж а 

а

а

 

 

 

 

  а

 

 

 

 

ǩ

 

 

 

 

  а

 

,  ǩ

 

 

 

  а

  а а  

 

 

а а

а а

 

, а а

 

а

 а  ǩ

 

  а

а

 

 

  а

а

а   

а а  

а а а

.  С

  а а  

 

а

а

  а

  

  а а 

  

  а а

а   

  а

 а

а а

 

 

а

,  а  

  а

а  

а а  

 

 

.

М

   а

а  а


а   а а   а

а 

  

 

а 

   -  ǩ

 

а  а а 

 -

  а


а а  а

 

  а

  ǩ


 

а

 ǩ  а

  а


  а


а

а а


а  ǩ

 

  

  а а а, 

  а

а

а аа   а

 

  

 

а   

 ǩ 

 

  аа

а а 

а   ǩ


 

 

 а

 

 а

а 

 а 

 

  а

 

  

  ǩ


  а

а а


 

•   а

 

а 

  а


 

 

  а 

•  а

а

   ǩ

  ǩ


 

  а  


  а

 

  

• ǩ  

 

  а 

 

 а

 

   а а

 

  

 

 ;  

• 

  

а

а 

 

 а

а

а  

а  а

а   а а ;

• 

 

а 

а

  а- а

а

 аа  а  

а• 

 

 а

а а, 


 

а

а, -

 

,  а а а а  

•  ǩ

 

  

  а а


а 

 

. 

а 

  

а

  

а а  


а

 

  ǩ 

  а


а

 

   а

 

  а 

 

  аа

 

   а а , 

 

  

  а  


 

а а  


а

  а а


а

 

 , а

а  


 

 

  ǩ  ǩ

  ǩ


 

  а


а

а

а а

а

 а а 

  а 

  а


а

а  а


 

а

 а  

  а


а

а 

а  .

79

а  


 

  а а


а   ǩ

 

а  аа

а  


-

, ǩ


 

 

  

а  


  а

а

  ǩ 

а а  


а

  а а


а

  а


а а, 

ǩ

  аа

а

а   

 

  ǩ 

  а


а

а  


а   а

,  ǩ


 

,  а - а


 

   а


а

 

а , -

 

а 

 

а а а  ǩ

 

 а

 

  а а   аа а 

а

а  а

а 

 а

а

  

 

аа 

а  


.

Па

а а

а  ǩ

1. 


Р  П

  Н.ů.На а

а

  «ů


-

а

 а

  – 


а а

а   а


 

а

  а» а

  а а


а   а

а 

а. А а а, 27  а

а , 2012 .

2.    Ра

  Д .  К


   

 ,  а

   


а

а

.  –  М.: «К

», 2002. – 200 3.  Г

  Б.С.  Ф

 

а

а 

  XXI 


а.  (В 

а  


а

-

а 

а

а 

) [Т


] / Б.С. Г

. - М.: И

Д а

, 1997. - 697  .4. Ха

а

 И.Ф. Па

а. – М.: Га

а

, 1999. – 520  .5. Ма

а А.К. П


а

а  


    а

  а


 

   а

 

   . - Л

а , 1976. - С. 3-8

6. К

а Н.В. И


а

 

а 

. - Л


а , 1970. - 210   

ХИМИЯ САБА ЫНДА О УШЫЛАРДЫ СЫНИ Т Р ЫДАН ОЙЛАУ А  ЙРЕТУДІ  

МА ЫЗДЫЛЫ Ы

А а

а Г. Ж.

Т

  ǩ

 

 

а

  а

  а а а а а

а а   а а

а

а  

 

-

а

 

  ǩ

 

а

Ма

а  

, А

а   а а

а а

а  Р

а

А

а а

С

 

а  

а

 

  а а

а 

а а 

 

,  ǩ

 

ǩ

 

 

а 

  а

а

а а

а а

 

 

.

А

а

В а

   

а

 

  а 

а  

 

  а

 

  а

а

 

 

.

Abstract

The critical thinking plays a role in training, in education and as formation of the person at lessons of chemistry.

М

  ǩ 

а

а   

 

а 

а   а


 

 

а 

 

 а

 

   – 

 

а  а а 

 

  

а а


а

а  а а  


а

а

   а

а а  


 

а  а  

  

а

а а

а  


 

 

а 

 

.С

 

а  а   –  а

а

,  ǩа  


  а

а

  ǩ  а

а  


а

а а


 

а а,  а а а а,  а

а а  ǩ

 

  аа

а   ǩ


 

. О  


а а

а ǩ


 

а а а 


 

а  а а


.  С

 

а  а  

  а


 

  а


а,  а а а

 

 а

а а, 


а   ǩ

   а а 

 

  ǩ 

  а


 

а, 


а

а  


а

  ǩ


  ǩ

  а


а а

 

 а  

а а  а


 

  [1, 

48- ].


Ка

а а   а а

а

а 

  Ма

а   Ма


а 

 

 а

 

  

а

   ǩ

 

 а  

а

  

  а


.

80

К -


 

а а 


 

а  


а а 

а 

а а 


 

  

а

  

 

а  а а 

 

   ǩ

 

 [2].О

 

   а

а

   а а

а

  аа  а

а

.  С 

а  


а   а

 

а   

 

  ǩ   

а  а

а а а


 

а

а , а

а 

 а а а

 

а   а а  ǩ

 

  а а.  О

а

а  

а  


а

  а


а

а 

а 

 а а


 

 

  

 а

а а

А а  а а

а  а а  а а

 

а

 а  

  а а


. «Б

а

а 

 

 а а а 

  а


а ? Б

а

а 

 

 а а

а  а а , 

а

 

  а а а

 

  

 

 а  а?», «Б

а

а 

 

  

 

   а

а

  а?» 

 

аа, 

а

  а аа а

,  а


 

 

  -  Иа

  А а


:  «К

 

  аа

а   а


 

аа

 

  

 

-а   а, а

  а


 

аа 

а

», а  Жа Жа

а  


 

: «К


 

  а


  а , 

а  а

а

а,  

а

а,  . .  

  а а а


а  а

 

   а

» 

  а

. О


а  

 а

 а

 

ǩ  а

а 

а,   

а а


  а а  

 - 


 

а  


а

  а а  


 

.

Са

  а


- а

а

  

 

  

 

а а  ǩ 

 

–   ǩ

,  ǩ


 

 

а 

а

  

а

  аа 

 

  

  -ǩ


  а

  а а , 


а

 

 а   а

 

  ǩ 

 

а  а

а 

а 

 

 [1, 49- ].

Ж а

а а


а

а  


а

 

  а а

а

,  а 

а

  а- а

а а 


а

 

а а а 

 

   а

а а 


а

. С


а , ǩ   а а

а  а а  а а

 

а

 а

а  


  а а

  а 

а

 а

  а


 

а    а   а

  а а  


 а   а

а

.Е

  а а


а, ǩ

а а

а

  

 

аа  

. «А а


 

а а а  а


а

а  а


а  

 

 а а?». О а  

а  а а   а

 

 а а а  а а а 

а

. «Са 

 

 а а а 

 

  а а

а  а


а  

 

 а а?» 

 

аа 

а а


 А а

 

  «А а

 а а а  а

а

а а а а


 

 – 


 

 а а


 

  

  

  а а а


а 

а

,  а    – 

а

  а а а

аа а

а

а а

 

 » 

  

  

.  ů   а а

а 

а  


а

а  


  а

 

а 

 

а  а

  а а  


  ǩ  

. П


а

 

аа

 

   а

а

 а

  а


а 

 

  

 

 ǩ 

.

Ба а а 

а

   ǩ

,  а


а а  а

 

  

а

аа 

а

  

  ǩ


 

 

 а

 

а  ǩ

 

    

. О


а

а 

а а а ХХІ  а

а  ǩ


 

  а


а

а  а 


 

 

  а  а

а

  ǩ  а

 

аа

 – 


а

 

 а а

 

   а

а

 [1, 50- ].С

а , 


 

 

а  а а

а

 а

 

  

а  


а а  а

 

а   

 

аа 

а

.Ф

а

   а

а 

а   а  а а

а  а а а


а 

  а


а

а

 ,  ǩ  

  а - а


  ǩ

  

а а


а  а 

 

 а а а

  а


а

 

а – а

  а


а 

 

а  а  а

  а а а


 

. С


а -а , 

  а а


а 

Б

  а 

а

  а 

а

  

а  


а

а 

  

а

 а  

. Мǩ


,  а а  а

  а

а

а  а

а   а


 

а

а а  

«Ба

а

   а

 

  а а

а  а


а   а

а

  а ? П 

  

аа

 

  а  а а  

? Э


 

? Э


а

 

?  Ба

  а


а

 

   ǩ

 

 ?» 

 

аа   а

 

а 

 

а а  а

 

 а,   

  а


а а,  а

а  а а  

 

  

, ǩ  


а

а 

 а  

а  а


  а а  

 

. Оа  

 


81

 

а   аа а а  

 

а  а а а  

а

  

аа

а 

 а а

 

а   а  а а  . ů

 а

  а а


а

 

 а а  а, 

а

а   

 

а  а

 

а  а 

а

 ǩ   а а  а

а 

 а а

  а а


а, 

  а а 

  а


  – 

 

 а  

а  


  а а

а 

аа 

 

 а а а

 «Са а

 

а   а

 

а  

?  О


  а а

а 

  

  а


а ? 

Та

   а

а ?» 


 

а

а 

 а

 

 а  

а

 а а  

  а а


.

Жа

а  М

 

   а а  

а 

  

а

а :  «Б

  а а


а 

 

а  а а  

 

аа

 а

а

  

а

  

а

а 

».

 ůа   а а  

а 

 

 аа  а,  а а а  а 

. Дǩ


  а а

а  


а

а

   - 

 

  а аа   

а а


 

а

а   ǩ

 а,  а а а) 

 

  аа

.

  а аа 

а а  а а  

а 

а

  

  а


а

а  


 

а  


.  О

а  


 

 

  

а

а 

  а


.  К

  а а а 


а

а

а  аа  

 

 а а? К

 

 а  а, ǩ

 

а 

а  а? 


А а а  а

а  


  а

  а а


? Н

?  . . . . 

а

а  


 а

 

а 

а

аа 

 

а а  а а

а  а а  а а

. К

 а а а  а  ǩ

 а

  

а  а

-а а  а а а  

а

а

  а   

  ǩ


 

 

  а а а аСа а


 

а ǩ


  «Н  

? Н  


? О

 а

а   

 

 а а 

а а


а   а?» 

 

аа

а І


а

а Д


а а 

 

: «Б  а а

а 

  

а

  ǩ а

 

 , а а а  а

а

а   а

  а а


  а

а 

а

  а   

 

 а а  

 а а


  а


  а


а

а а

  а


  а

а ,  ǩ


 

.  К


 

 

  а  а

 

  

 а 

 

  

 а

а а а

 а

а

  аа

 

.  Ка

 

 а

  «


» 

  а

 

  аа  а

  а


а

  а


» 

   


 

а а  а


 

.Т

  а а


а  а а  а

 а

  

  а а


  а

а

 

 В 

 

а   

а  


 а

а

,  а  а а  

 ǩ  

 

 . В

 

 а  


 

а 

  

? Н  


Н  


?

 

аа

 

  

 а

а  а 


 

а

 . ů

, И


а

 

А а,  Жа

  Жа


а ,  Б

  А


а ,  Жа

  Н


а  

  Е


а , 

а а


  А а

Са  Та

аа  Г

а  


-

  а


а

а 

  а 

,  ǩ   ǩ


 

 

 а

 

. Б – 

а

  

а  


а

а  а


а

 

  а а 

.

О  а а

а 

а 

 

а  а

  а


а 

  а


а а  

. Мǩ


 

  а а   аа 

а   а


а

 

  а  

 ǩа

 ǩ  


 

а

 а

а  


а   а

а

  а а  а

- 

а

а   

а а а  аа

Та 

 

а ,  ǩ  а 

 

а  а

 

 а

  а


О

а  а

а

  –  

а 

 а

а

  аа

 

 .  Б

 

аа

  а


 

 

  

а

.  Б 

 

 а   а а

а 

 а а  

  а


 а   а

а

а  а

а а 


 

  а


 

 

   ǩ

,  а


а

а

 а  

 

а   а а а 

а ,  а


а

 

 а

аЖа

 

   а

а

а, а

а 

 а  

а

а  аа

а   а


а а

 

 а

 

а  а 

  а а


а, 

а -а , 


 

  а


а

а 

  

 


82

а

а. С

а , ǩ


  а а

  а а


а  

 

аа 

 

  

а

  

а

  

а

  а а  а

 

  ǩ - аа

  а а а


 

  а


а 

а  


а а

.  С


  а а ,  а а     а

а 

а 

а

а ,  а 

а

а    а

 

 а  

а

а ǩ 

.

Жа 

 

а  а

 

а   

аа  

а

а  ,  ǩ

 

аа

,  а


а

 а

а     а а

 

 а

а  


а а

а  аа,  а а а, 

 

  ǩ 

  а а  


 а  а а

а   а а


 

а  


 

 а

 а

 [1, 53- ].

Ж а

а 

аа 

 

    а аа  

 

а 

 

. С

 

а  а   а а

 

аа

а а  а а

  а


а

а

а - а   а а а

а,  а


а 

а 

   а а

а, 


 а

 

  

,  


 

 

а    а а  а а

 

 а 

  а


а

а 

  

.  С


 

а  


а

 

 –  

а а  ǩ  


а

. С


а , 

  а


а   а  

а

 а  

 

.ů

  а а


 

а 

а 

а

  

  

  а а


 

а 

аа 

 

  а?  Б

  а а   а

а

а 

 ?  а

а   а


 

 

а 

 

  аа 

а

а  

 

? О а    а

а  


а

  а ? 


 

а

а   

 

аС

 а  

а

 а

 

а   ǩ

 

  

  ǩ


 

 

.  Ма

 

   а а

а

   а

аа

 а - а а   ǩ

  - 


а

 

а 

 

а  а а 

 

аа

 ǩ

- ǩ 

 

аЖа а 


 

 

а 

,  ǩ


,  а а

а 

ǩ

  аа  а 

  а а  


  а

а

а   ǩ

 -

  а


- ǩ


 

 

 а

а 

 [3, 13- ].

С

 

а  а а 

 

   а а 

а ǩ  


  а

а а  


а  


 

   а

а а


 

а   а а  

а  а  а

а  


  ǩ

  а а а 


а а  а 

 

 а

а  


  а


 

  а


а

а  


 

  а


а

а 

а 

 

а  а

 – 


 

  а


  а

 

  аа

.

а  а

а 

  а а  

 

 а  

а

  а  а

а 

  ǩ 

   ǩ

 

 а  а

а

а а а а 

 

 .


Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   129


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет