Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 41.48 Mb.
Pdf просмотр
бет88/129
Дата15.03.2017
өлшемі41.48 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   129

В

а  

: 

  

 ,  

 

   

а

   

 

аа     

  а


  аОа  

: 

   


 

а

а 

а

   а

,   


 

   


  

а

   

  а


а а. 

О

а

а  

: 

    а


 

  а


а 

   


 

  а


 

 

а  а

. В 


 

  

  

 ,  а

    

  ЗУН   


   

    а


,   

 

  а    

 

,   

  

 ЗУН     а

а

    -

 

а

М

-

: 

    а а


 

а  


 

   


 

а

  (

 

 ). 

Э

  

 

   5 – 7 а а , 

 

а 

 

 а   а

а    


 

.

Иа  

:  

   


 

а

а   а

 

  а 

 

,   а

а

    

  а


а а,   

а

 а

 

 а

   


  а

   


 

а

,     а а

.  За


 

 

- 

(

а 

  а а

  а


а

  

а

   

   а


а

 

 а а

 

а 

 

а

Ла

а

  а

   


 

-

а  

 

 а

   


:

• 

Са  а

 

а 

 

   а

а а;


• 

И

а 

 

 а

,  


 

 

 а  

а

;• 

В

 а

   


  а

;

• О

а

   а

а

.Ма

а

а   а

 

  

,   


   

   


 

  а


 

  

    а


а

 

.  П 

 

     а

а

  аа а 

 

а  а 

а

  

.  П


а

  а


а

      а


 

а

 а  ЕНТ   

 

 а

а  


 

 

а 

а    


а

 –  а     

 

а  


(

,  


,  

а

)  а       

а . Д


а

 

   

 

   

 

а  а

 

,        а

 

. Да

 

    

а

 а

  а


а а  (

 

а   

),   


а   

 

 ,    

 

а а  а

 

  а

  

  

  

а   

а

а    а

  а


 

 

   а

а а,   


 

 

а а .  Да  

 

а      

.  Е


 

а

  аа

а    


 

 

  

,  


  

а 

а  а   а 

    


 

 

а а. Да

  

а  а    

а . У


а  

а

 а а

   


,  

  

 а

  

    

  

а а     аа  

 

а   

а 

   а а

 

   

  а


а а. О

 

  

 

 а

 

     а а

 

аа

   


  а а .  На 

 

  

   


 

 

 а

  а


а

 – 


 

,   а 


   а

 

,   

.  Ка


 

 

 а

 

а     

.  М


  а а

,  а  


,  

 

  а

 

 а

   


 

 

 а

   


.

П

 а

  а а


 

 

,   а аа

 В.П. Б


а

, Ж.А. Ка а а,   

 

 

  

 

На,  

 

  «Ф

 

а 

» (7 


а ) 

а а   


 

а а


 

 

а:

392

П

а 

    


 

а

а а а: 

 

1-  2-  


 

3-  


49

149

6

12

2

22

2

nn

 

22

2

22

2

21

2

)1

)(

1(

)

(2

b

a

b

a

x

x

x

x

x

x

8

43

6

168

5

102

4

96

25

101

2

xx

a

a

b

b

a

a

x

x

 

 П

а  


а

  – 


 

а

  

а

.  О а а а    

 

а 

 

аа ,  

а

     

 

  аа а. Д

а

  

а 

   

  

    

 П

 

 а

 

а 

  а


 

 

а а 

   а

 

аа  

  - 


а

 

   а

  

а   

 

 а,  а

 

 а   

 

,  а а

 

  

    

.

В 5 – 7  а а   

 

 «Р 

  а а »,    7 «А»  а

  а

а  


 

а

  

 

  аа

. В 10 – 11 

а а   

а

  

 

а : «Т 

», 


«М

 

 »,  «О

. С


 

   


 

а

», «За а 

  а а


а

», «К


 

а», «Э


а

 

а  

 

а. Оа  

».

Наа   а

а    


а

  5 


а

а     

а  


 

 

а. М

  а а


   

 

а  а

 

  

  а а


а: 

а а , 


а , 

а  .  В   а а

   


 

 

   а а

 

а  

а

,  аа

 а     


 

. Г а


а  

  –  а


 

 

     а а     а

а  


 

.   


Ф

а

  

 

а  –  а

 

 а

а

.  Ла  

а 

  

,   


  а

 

а .  И    а

а

    

 

    

а

а 

    а


а

  а а , 


   

  а


а

  а


 

а

а а:   

а 

,    а


  а

 

  

 

а.  У а

     


 

    а


  а  а

а

   а

а

  а а ,     

а

   а

а

      а,   

а  


 

 

аа

    

а

 ,   а   а  

 

 а

. У а


 

а

  а

 

   а

а

,   а  а

 

  а а,  

а

 .

Ц

  

а 

    

а   

  а


а

  а


 

 

 . П

а а


  а

а

  

  а


а

 

а 

  а


 

а

а 

а.  Т


 

а

а 

  а


 

 

  а   

 

 а 

  а а 

а а


а

  а


а  

а 

а 

 

а  (« 

а

а     

а

а»).  Да

 

  

 

 а

    а


а

  а


а

   


 

  а


а

 

.  [7,  . 75].

С

а  а

  а


а

 

  а  а

а  

 

  

   


а   а

-

  

а

. На  а 


 а

а

 а

 

а  а

а  


 

а   


 

а

,     а

 

а   

 

 .  Н

 

а     а 

  а


  а

   


 

а

  

а

  

  

а 

 

а . [1,  . 34]. 393

К

  а а

   


 

а

 –  а,  а

  

    а 

 

  

а.  О  


,    а  

 

аа ,    а 

  а


,   

  а


 

а

 а

  а 


. Ва

 

    

  а


 

 

а 

  

аа

 

,    а  а   

 

    

.  К


  а 

а

     а

 

а .  На  а 

а а  


а 

а 

а 

 

  а 

 

а.  Ш

 

    

 

а.  С а а 

а  


   

 

  

а

 а

  а , 


 

  а


  а

 

  

а а. 


Д

 

 а

   


 

  а


а а 

   


а

 

,  а а  а 

а

   а


а  

   


  а

 

а.    П

 

  аа а,    а

 

    УДЕ,  

а

 а

  а


 

 

. За,  

 

аа

 

а ,    а 

  а


  а

,   


а

 

,  [2,  .  98].  а

 

  аа     а

  а а


,  

а

,  а  

а

  

а

  

  а (

 А, В, С) 

  а  

а

 а

 

а. К

   


а ЗУН 

 

  аа

  а  


 

 

 а

а а  а   

 

 

    

 

   а

 

а,    а  а

  а 


 

  

  

а

. В    а

 

 а а

 

 а ,    а     а  

 

 .  В

а а  


 

  а


а

 

аа  


 

   


.  В 

,     


а ,    а

 

 а

 

,  а   а ,   

 

 а

,   


а  

 «

а 

а»,  


 

 

 а 

,    а


  а

.  С а а


 

 

  а ,   

а

 а

  а 


   

  а


,   

 

 а а

 

а      ,   . .  а

а   а 


 

а .


«Б  

 

а а а

   


  а

  а


 

    

а  


».  Ра

а    


а

     


 

а а, 


 

 

:  а а-

,  а а


   


 

,   


а

 

а а

 

а.  О

  а


 

 а

 

   . О

  

  аа   

а

а   аа 

   а


а

 – 


 

  а


 

,  а


а

  а а


. На


 

 

а  

а     


 

а «С


 

а»   


а

 

а 

  а аа а 

  5,  8,  10 

а

.  Р


а   

 

а   

а   а


а

 

а,  а  а

 

   а а

  

 

 а

а

    аа

а . А


  

а

    

  

а,  

а  «К


», 

«А  


а», 

а а ,


а

  а


 

.    У


  11 

а

    

 

аа

 

а  а

  

   «М

а

» (а

  а


    

). 


У

  5 


а а   

а

а   

 

а  (

    а а


)   

 

аа

  а


 

  а


 

а

    

а. П


 

  

 «С», 

«К

аа  

» 

 а

 

   а а.

В  а


 

  

  а


а

  – 


 

  а


 

      

 

а 

    

 

  

а, 


 

 

   а

а

  а  а 

 

а,  а 

а

  

а а


  а

 

  

     


 ЛО 

. В


 

 

 ЛОО  а а   а

а

  а Иа

а  

а

а

1. Я


а

а  И.С. Л

 

а

    

 

.-М.: Па

а,1996


2. Б

а

 В.П. С а а 

а

 . – М.: П

а

а1989. 3. Ж

. Н. Л


-

а

  

   // 

 

. № 2. 2006.

4.  Л


а  М.И.  Т

-

  

а

а 

-

а 

394

а // За


. № 2. 2006. Л

а М.И. Т


-

 

 а

а

 -

а

 а // За

. № 2. 2006.

5.  С

  Г.К.  Т аа  

а

а     

 

аа  

а

.  М.: НИИ 

 

, 2005.6. Ж

а

 «Та  

а

а», 2004 – 2012 . . 7. В

 Л.С. П


а

а  


, М,  П

а

а, 1991  .8. Ка а

 Ж.А. «П


а

а  


 

»

ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ůДІСТЕРДІ ЕНГІЗУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ Б

а

а Ж. А.

«№11  а а

а

а  

а- а

а 

 

»

 

а а

а  Р

а

А

а

а

 Б

  а

  а а 

 

а

 

а

 

 

а

 

 

а

а

 

 

 

а

 

 

 

а а  

.  Б

 

 

а

а  ǩ

 а а

а 

ǩ

  а

а

  а

а

а

  а

 а

 

а а 

а

 ǩ

-

ǩ

 

,

 

а

  ǩ

  а

а а а

. И

а

 

 

 ǩ

 

 

а

а 

  а

а

,

 Н.А.О а а

а

 «Са

а  

  а

а » 

 

 «

а » 

 

а а  

    а а

а

а 

а

 

.

А

а

О

 

а

 

а

а 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

а

 

 .

  К

 

 

а

а

  а

 

а

   

 

  

 

  а 

а

.  На 

 

а

 

   

 

а

 

 

а

а а 

а

  а , 

а  Н.А.О а а

  «П

а

 

    а

  »   

 « 

а

 ».

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   129


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет