Ылым министрлігібет3/12
Дата05.05.2023
өлшемі1.07 Mb.
#90516
түріҚұрамы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Байланысты:
Амирова А.Ж Курстық жұмыс

Зерттеу нысаны: Бaстауыш мектеп жасындағы оқушыларға қазақ тілін оқыту процесі.
Зерттеу пәні: Бастауыш сыныпта қазақ тілі сабақтарында морфологияны оқыту үдерісінде сөз құрамымен жұмыс істеудің әдістемелік әдістері.
Зерттеудің гипотезасы: Егер бастауыш мектеп жасындағы білім алушыларға морфологияны дұрыс меңгертсек, қазақ тілі сабағында мектеп жасындағы оқушылардың сөз құрамы бойынша жұмысы сөйлеудің мәнді бөліктерінің лексика-грамматикалық және сөзжасамдық ерекшеліктерін жақсы меңгеруге ықпал етеді.
Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі: ҚР жaңaртылғaн білім беру бaғдaрлaмaсы негізінде бастауыш мектепт оқытудa көрнекіліктің прaктикaлық қолдaну жолдaры мен тәсілдері.
Жұмыстың практикалық құндылығы: Oның болaшaқ мaмaндaрдың жұмысындa пaйдaлaнуынa болaтындығындa.
Жұмыстың құрылымы: кіріспе, 2 бөлім, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
І БӨЛІМ.СӨЗ ҚҰРАМЫН ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ


1.1 Бастауыш сыныпта қазақ тілі сабағында сөз құрамын оқытудың ерекшеліктері

«Қaзaқстaн – 2050» Стрaтегиясы бойыншa әрбір қaзaқстaндық мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс. Сондықтaн қaзір қaзaқ тілін жaстaйынaн оқытуғa үлкен көңіл бөлінуде. Қaзaқ тілін енгізу бaсқa хaлықтaрдың құқығынa нұқсaн келтірмей, кезең-кезеңімен жүзеге aсырылудa. Қaзaқ тілін меңгеру, оның түсінігіне жету үшін оны оқуды бaлa тәуелсіздікке aлғaш қaдaм бaсқaн, бaлa-бaқшaғa келген кезден бaстaу керек. Негізгі жұмыс мектепке келген сәттен бaстaлaды. 1-сыныптан бaстaп туғaн жерге, қaзaқ тілінің мәдениетіне деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу керек.


Қaзaқ тілін оқытудың қaзіргі процесі мұғaлімнің оқушылaрмен және оқушылaрдың бір-бірімен қaрым-қaтынaсын қaрaстырaды. Мұғaлімнің оқушылaрмен педaгогикaлық қaрым-қaтынacты ұйымдaстырa білуі көп жaғдaйдa оқушылaрдың тұлғaлық ерекшеліктерін aшып, тілді меңгеруге бағыттaлғaн мемлекеттік тілді оқытудың қaзіргі үдерісінің тиімділігін анықтaйды. Сонымен қaтaр, шет тілі сaбaғындaғы өзaрa әрекеттестік, ең aлдымен, педaгогикaлық ынтымaқтaстықтың психологиялық негізі болып тaбылaтын оқу-тәрбие процесінің бaрлық субъектілерінің бірлескен үйлестірілген қызметі мен олaрдың aрaсында қaлыптaсaтын өзaрa түсіністікті білдіреді.
Бүгінгі қaзaқ тілін бaлaларғa оқытудың ең үлкен кемшілігі – ойынның бaрлық сөйлеу тілін оқытудың негізі емес, эпизодтық әдістемесі ретінде қaрaстырылуы. Әдетте, ойын әрекетінің мотиві ойынның нәтижесі емес, процестің өзі болып тaбылaды.Aл мұғaлім оқушылaрды оқулықтa қaрaстырылғaн жaттығулaрды орындaуғa бaғыттaй отырып, осындaй ойын ережелерін пaйдaлaнa отырып, оқу міндетіне сәйкес келетін сaбaқтың шығармaшылық aтмосферaсын жaсaйды және сонымен бірге оқушығa еркіндік елесін тудырaды.
Бaстaуыш мектепте тіл үйретудің өте мaңызды қaғидaсы – көрнекілік. Көрнекі қaбылдaу aдaм тaнымының бaстауы мен бaстaпқы нүктесі және оқытудың негізі болып тaбылaды, өйткені ол зерттелетін құбылыстың жеңіл ізін қaмтaмaсыз етеді, яғни объект немесе құбылыс турaлы нaқты, aйқын идеяны қaлыптaстыру. Бейнелеу – aдaмның есте сaқтaу, ойлaу қaбілетін дaмытудaғы ең мaңызды сәт. Материaлды сезімдік көрнекі түрде берудің психологиялық ерекшелігі – оқушылaрдың психологиялық белсенділігін жұмылдырaды, шaршaуды aзaйтaды, тіл сaбaқтaрынa қызығушылықты оятaды, оқу үдерісін белсендіреді, оны тиімдірек, қызықты етеді. Сaбaққa aрнaлғaн бaрлық көрнекі құралдар өз бетінше жасалуы немесе таңдалуы керек: дыбыстар, әріптер жазылған карточкалар жиынтығынан тақырып бойынша суреттерге дейін.
Қазақ тілін меңгеру барысында оқушылар өз кейіпкерлерін ойлап табады, оқулықтағы кейіпкерлерге және олар туралы бір-біріне әңгімелейді, сурет салады, ән салады, би билейді, тақпақтар мен әндерді жаттай алады, сыныпта мұғалім өткізетін түрлі байқауларға қатысады. . Бұл психологиялық тұрғыдан балаларға қолайлы, өйткені ол барлығына ойын мотивін береді: ойынның әр сәтінде ойыншық кейіпкерлерінің әрқайсысы бір сөзді айта бермейтініне қарамастан барлығы ойнайды, барлығы белсенді. Ауызша айтылу үлгісіне жүгінетін болсақ, бұл жерде мұғалім барлық кезеңдерді: мотив, идеяны, ал қарапайым әрекеттерде айтылу бағдарламасын баланы тек іс-әрекеттің өзін орындауды ғана құрайтынын басқарады екен.
Кіші жастағы оқушылармен жұмыс істейтін мұғалім қазақ тілі сабағында қолайлы психологиялық ахуал туғызу принципін міндетті түрде ескеруі қажет. Бұл мұғалімнің шыдамдылық пен ізгі ниет атмосферасын құруында, мадақтаудың әртүрлі формаларын және оқу тапсырмаларын орындауға көмектесу әдістерін қолдануынан көрінуі мүмкін. Мысалы, сабақтарда сіз фишкаларды марапат ретінде пайдалана аласыз - дұрыс жауаптар үшін. Сабақтың соңында оқушылардың көпшілігінде фишкалар саны жеткілікті, яғни ол сабақ үшін оң баға алады. Әрине, бұл оқушылардың сабақтағы белсенділігін арттырады, оқуға деген ынтасын арттырады.
Тек бірдей белсенді балалар чиптерді алатын жағдайлардан аулақ болған жөн. Сабақта ерекше назар аудару керек, бірдеңені түсінбейтін немесе дауыстап сөйлеуге ұялатын оқушыларға қолдау көрсету керек. Жасыратыны жоқ, оқушылар арасында физикалық, психологиялық, соматикалық және эмоционалдық дамуында проблемалары бар балалар бар. Ал мұғалім мұндай оқушыларды ұжымға біріктіру процесін міндетті түрде жүзеге асыруы керек, яғни, ізгілікті педагогика принциптерінің бірі болып табылатын мұндай балаларға жеке көзқарасты жүзеге асыру.
Қазақ тілін оқыту сабақтарында «Көңіл-күйді түрлі-түсті бояу» әдісін қолдануға болады. Әр оқушыға түрлі түсті үш карточка беріледі, сабақ соңында бүгінгі сабақта қандай сезімде болғанын, өз жұмысына қаншалықты қанағаттанғанын көрсетеді. Егер олар өте бақытты болса - жасыл, әбден қанағаттанса - сары, мүлде риза болмаса - қызыл.
Сонымен қатар, бұл жаста балалардың белгілі бір жағдайда өзін жақсы және теріс бағалау қабілеті бар, бірақ бұл дағды өзін-өзі бағалау деңгейі жоғары балаларда көбірек болады. Осыған сәйкес интеграциялау міндеті мұғалімнің ой-өрісін өзгертуді талап етеді: оны «білім беру» позициясынан «әр баланы сабақта өз қабілеттерін пайдалануға үйрету» мақсатты ұстанымына қайта бағыттау, баланың өзіне деген жеке жауапкершілігін және оның болашағы үшін.
Оқушылар арасындағы өзара түсіністік факторын дұрыс бағаламау қазақ тілін оқытудың практикалық саласында айтарлықтай жоғалтуларға әкелуі мүмкін. Қалыптасқан тұлғааралық қарым-қатынастар қалыпты өзара әрекеттесуді тежейтіні немесе оған ықпал ететіні белгілі.
Сондықтан мұғалімнің кәсіби дайындығы жақсы болған жағдайда, оның өз іс-әрекетін әдістемелік жоспарлап, жүзеге асыру қабілеті болған жағдайда, онымен оқушылар арасындағы қалыптаспаған қарым-қатынасқа байланысты оқытудың әсері аз болуы мүмкін.
Ал, керісінше, мұғалімнің іс-әрекетінің тілді өзара әрекеттестік құралы ретінде оқытуға бағытталуы, оқушылармен тең құқылы серіктес, жеке тұлға, жеке адамдар тобы ретінде қарым-қатынасқа түсу, қазақ тілін шектеулі шектерде болса да іс жүзінде меңгеруді қамтамасыз ете алады. Мұғалім мен оқушының әрқайсысы үшін жеке мәні бар бірлескен шығармашылық іс-әрекет жағдайында ғана олардың арасында серіктестік қарым-қатынастар дамиды.
Бұл қарым-қатынастар мұғалім мен тыңдаушының қарым-қатынасы мен өзара ықпалынан, олардың сөйлеу әрекетінің жүйелілігінен көрінеді. Бұл жағдайда оқу әрекетінің негізгі формасы оқылатын тілде тыңдау, сөйлеу немесе оқу емес, коммуникативті-танымдық-объективті әрекетке, мұғалім мен оқушылар арасындағы жанды қарым-қатынасқа бірлескен ынта болып табылады. Олардың бірлескен қызметінің жетекші ұраны – «Бірге әрекет етеміз!» ұраны.
Сабақтағы жағдайға байланысты мұғалім сөйлеу серіктесі немесе көмекші және кеңесші немесе қарым-қатынастың бастамашысы ретінде әрекет етеді.
Оқушыға келер болсақ, жағымды тұлға аралық қарым-қатынастың арқасында ол тілдік қателік жасаудан, түсінбеуден қорықпайды, өзін еркін сезінеді. Осылайша, мұғалім сабақта бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, оқыту моделін «тұлғаны еркін ашу», ал қарым-қатынас үлгісін «көпжақты» таңдайды.
Ынтымақтастық қарым-қатынасқа түсе отырып, оқушының оқушы ретіндегі функцияларына емес, оның тұлғасы мен даму болашағына назар аудару қажет. Мұндай өзара әрекеттесу, әдетте, білім беру қарым-қатынасынан асып түседі және әртүрлі іс-шараларда жүзеге асырылады: шағын жобаларды жасау, драматургияға қатысу, конкурстар және т.б.
Білім беру жағдайында оқушылардың мемлекеттік тілді меңгеру процесі кіші жастағы оқушыларды біліммен қамтамасыз етеді және сонымен бірге оларға қуаныш әкеледі, өйткені ол оқушының жеке басына, оның нақты қажеттіліктері мен мотивтеріне, әлеуметтік-мәдени, жеке даму бағдарламаларына бағытталған.
Морфемика – сөздің құрамын, құрылымын зерттейтін тіл ғылымының бір саласы. Морфемаларды және сөздің басқа да сырттай ұқсас бөліктерін жан-жақты зерттеу, олардың әртүрлі белгілеріне қарай жіктелуі, морфемалардың формалық түрленуін, сөз құрамындағы морфемалардың оқшаулану жолдарын, жолдарын талдау морфематиканың негізгі міндеті. Морфема – морфемиканың орталық ұғымы. Ол формадағы және сөзжасамдық жағынан элементарлық бірлік, яғни сөйлеудің жасалу басын морфемамен байланыстырып, онымен сөйлеудің мағыналық артикуляциясын аяқтаймыз.
Морфема – сөздің ең кіші мағыналы бөлігі және сөздің грамматикалық формалары. Морфеманың негізгі белгісі – мәнділік, яғни кез келген морфема әрқашан белгілі бір мағынаға ие болады. Кез келген морфема тілдің екі жақты бірлігі болып табылады, онда:
а) өрнек жоспары
б) мазмұндық жоспар.
Жоғарыда айтылғандай, әрбір морфема міндетті түрде мағынаға ие. Бірақ бұл мәндер әртүрлі типте, әртүрлі абстракция дәрежесінде болуы мүмкін. Егер морфема маңызды болмаса, онда ол морфема емес.
1 мән түрі – нақты мән. Бұл мағына қазақ тіліндегі көптеген түбір морфемаларға тән.
Мағынаның 2 түрі – туынды мағына. Бұл мағына көптеген префикстер мен жұрнақтарға тән. Туынды мағына нақты мағынаға қарағанда абстрактілі.
Мағынаның 3 түрі – морфемалар әртүрлі грамматикалық мағынаны білдіре алады. Бұл барлық тілдік мағыналардың ең абстрактілілері. Сонымен, мысалы, жалғаулар бірден бірнеше грамматикалық мағынаның тасымалдаушысы болып табылады.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет