ИнформатикаPdf көрінісі
бет1/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137


9
Қазақстан­Республикасы­Білім­ж не­ғылым­министрлігі­ сынған
Г И Сал­ға­раева
К А Ка­лы­мо­ва
Ж А Орын­таева
ИНФОРМАТИКА
Жал­пы­бі­лім­бе­ре­тін­мек­теп­тің­9-сы­ны­бы­на­ар­нал­ған­оқу­лық
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 32.973 я 72
С 18
 
Ғылыми кеңесшісі:
 
Ж.У.Кобдикова – педагогика ғылымдарының докторы
Сал ға раева Г.И., ж.б.
С 18 Ин фор ма ти ка: Жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің 9-сы ны бы на ар нал-
ған оқу лық. / Г.И.Сал ға раева, К.А.Ка лы мо ва, Ж.А.Орын таева – 
Нұр-Сұлтан: «Ар ман-ПВ» бас па сы, 2019. – 176 бет.
ISBN 978-601-318-206-3
Оқу лық негізгі орта білім беру деңгейінің жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына сәй кес оқу шы лар дың жас 
ерек ше лік те рі ес ке рі ле оты рып жа зыл ды. Оқу лық ті лі же ңіл, маз мұ-
ны қо сым ша мә лі мет тер мен және СD дискімен қам тыл ған.
ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 32.973 я 72
© Сал ға раева Г.И.,
Ка лы мо ва К.А.,
Орын таева Ж.А., 2019
ISBN 978-601-318-206-3
© «Ар ман-ПВ» бас па сы, 2019
Бар лық құ қы ғы қор ғал ған. Бас па ның рұқ са тын сыз кө ші ріп ба су ға бол май ды.
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


3


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет