ИнформатикаPdf көрінісі
бет10/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   137
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


13
Жауап­берейік
1. Компьютермен жұмыс жасау кезінде адам ағзасына кері 
әсерін тигізетін факторларды атаңдар.
2. Компьютерде ұзақ отырудың салдары қандай келеңсіз 
жағ дай ларға әкеледі?
3. Компьютермен жұмыс жасаудағы техникалық қауіп-
сіздік ережелері қандай?
4. Білезік туннельдік синдромына шалдығудың алдын алу 
шаралары қандай? 
Себебін­анықтайық
1. Не се беп ті компью тер де ұзақ оты ра тын адам түрлі ауру-
ға шал ды ғуы мүмкін?
2. Сенің досың компьютерлік ойындарды ойнап, жеңіліске 
ұшыраған жағдайда, ашулы, ызалы күйге түссе, сен оған 
қалай көмектесер едің?
3. Не себепті компьютермен жұмыс барысында жиі-жиі 
қозғалып, гимнастика жасап тұру керек?
Талдап,­салыстырайық
Ком пью тер дің адам бұл шық ет те рі мен жүйке жүй есі не, 
көзге, ты ныс алу ор ган да ры на, жалпы ағзаға зиянды әсерін 
талдаңдар.
Дәптерге­орындайық
1. Топ қа бө лі ніп, ком пью тер дің адам ағ за сы на кері әсер-
леріне мы сал кел ті ріп, дәптерге жазыңдар.
1) Көз ге тү се тін ауырлық;
2) Бұл шық ет жә не бу ын дар ға бай ла ныс ты мә се ле лер;
3) Ком пью тер лік ст ресс синд ро мы;
4) Психикаға әсері.
2. Ком пью тер де жұ мыс іс теу ке зін де гі тех ни ка лық қауіп сіз-
дік ере же ле ріндегі көп нүктенің орн ын тол ты рыңдар.
1) Ком пью тер де ... жұ мыс іс темеңдер;
2) Ком пью тер ге ... ти меуін қа да ға лаңдар;
3) Мо ни тор ды ... ұс та маңдар;
4) Ком пью тер де жұмыс істегенде ... сақ таңдар;
5) Компьютерді ... ұстаңдар;
6) Ком пью тер ді ... өшірмеңдер.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет