ИнформатикаPdf көрінісі
бет13/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   137
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


16
Бұлттық есептеулер мақ са ты мен міндетіне қа рай төрт түр ге 
бө лі не ді.
Же ке бұлт тар (private cloud)же ке кә сі по рын да рдың 
өзі не ға на, сон да ғы же ке тұл ға лар мен олар дың тұ ты ну шы-
ла ры ның жұ мыс іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым. Жеке-
леген бұлттар осы ұйымдардың серверлерінде, ал басқа тұлға
үшін – ірі провайдерлердің орталық серверлерінде орнала-
сады (2-су рет).
Б лттық­
сақтау­орны
оутбук
Ж мыс­компь тері
й­компь тері
Смарт он,­план ет
I M a c
2-су рет. Же ке бұлт тар 
Ор тақ бұлт тар (public cloud) – 
Интернетке 
қолжетімдігі 
бар 
бар лық 
пайдаланушылар дың 
ре сурс тарымен еркін жұ мыс іс-
теуіне ар нал ған инфра құрылым. 
Интер нет же лі сін де гі Google
Yahoo т.с.с. элек трон дық пош-
та жүй еле рін, Face book, Twitter 
сияқ ты әлеуметтік же лі лер ді ор-
тақ бұлт тарға мы сал ре тін де қа-
рау ға бо ла ды (3-су рет).
Қо ғам дық 
бұлт тар 
(com-
munity cloud) – мақсаттары ор-
тақ және бірдей сұраныстарға 
біріккен қоғамдық тұтынушы-
ларға арналған инфрақұрылым 
(4-су рет).
3-су рет. Ор тақ бұлт тар
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


17Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет