Информатика


-су рет. Қо ғам дық бұлт тарPdf көрінісі
бет14/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   137
4-су рет. Қо ғам дық бұлт тар 
Ара лас 
бұлт тар 
(hybrid 
cloud) – екі не ме се одан көп 
бұлт түр ле рі нің (же ке, ор тақ, 
қо ғам дық) ара лас ком би на ция-
сы. Бұлт тү рі нің осы мо де лін әр 
жер де, әртүрлі елді мекенде т.б. 
ор на лас қан фи лиал да ры, көп-
те ген про грам ма лық жүй еле рі 
бар ірі ком па ния лар қол да нуы 
мүм кін (5-су рет).
Бұлттық технологиялар қарапайым пайдаланушы лар ға 
функ цио налдығы жағынан бірдей қызметті көр се те ді: көлемі 
шағын программаны жүктеу және орнату, бұлттағы файл-
дарды сақтау үшін бума жасау. Бұл әре кет ті орын дау үшін, 
пайдаланушы жергілікті компьютерде не ме се «Бұлт та» 
орналасқан файлдар мен бумаларды синхрондау па ра метр-
лерін ретке келтіру қажет. Web-интерфейс арқа сын да бұлтқа 
сақталған барлық деректер әр қа шан кез кел ген құ рыл ғы дан 
қолжетімді болады. Электрондық пошта ар қы лы тиіс ті сіл те-
ме ні ал ған кез келген адам осы бумалар мен файл дар ды еркін 
пайдалана алады.
Аралас­­
б лт
Жеке­
б лт
ртақ­­
б лт
көпір
5-су рет. Ара лас бұлт тар
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


18
Файлдарды бұлт тық сақ тау ор ны – бұлттық сақтау қыз метін 
көрсететін, жеткізуші жабдықтарында орналасқан, Интернет 
желісіндегі қолжетімді ақпараттарды сақтайтын орын.
Бұлттық ресурстардың түрлері көп. Мысалы: Dropbox, 
SugarSync, Box.net, GoogleDocs, OpenDrive, Windows Live 
SkyDrive, Яндекс.Диск т.б. (6-су рет).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет