ИнформатикаPdf көрінісі
бет20/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   137
да әзір лен ген 
қағи да лар
2-сыз ба. Ком пью тер лік этика
Ес­те­рі­ңе­тү­сі­рің­дер:
• бұлттық тех но ло гия ла рдың қан дай
түр ле рі бар?
• тұ ты ну шы лар ға қыз мет к р се ту
мо дель де рін ата ңдар;
• бұлт тық тех но ло гиялардың қан дай
пай да сы бар?
• бұлттық технологиялардың к лемі
қандай болуы мүмкін?
Мең­ге­рі­ле­тін­бі­лім:
• же лі лік ти кет;
• же лі лік ти кет ере же сі;
• флейм ұғымы.
Желілік­ тикет­–­Сетевой­
тикет­–­N etiq uett
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


25
Же лі лік эти кет
Көп жағдайда же лі лік эти кет тің сақ тал ма уы, жеке өмір 
және меншік құқығының бұ зы луы, та қы рып тан ауыт қу жағ-
дайлары жарнама және өзін-өзі жарнамалау салдарынан бо ла-
ды. Сон дай-ақ қа те ақ па рат, зиян ды ақ па раттар не ме се пла гиат 
эти кет тің бұ зы луы бо лып та бы ла ды.
Же лі лік эти кет тің ере же ле рі:
1. Адаммен сөйлесіп отырғаныңды ұмытпа.
2. Күнделікті өмірдегі тәртіп ережелерін ұстан.
3. Киберкеңістікте екеніңді ұмытпа.
4. Басқалардың уақыты мен мүмкіндігін сыйла.
5. Абыройыңды сақта.
6. Шамаңа қа рай бас қа адам дар ға кө мек тес.
7. Дау-жанжалдарға араласпа және оларды құптама.
8. Жеке жазба құқығын сыйла.
9. Өз мүмкіндігіңді теріс ниетпен пайдаланба.
10. Басқалардың қатесін кешіруді үйрен.
Жалпы желілік этикеттің ережелерін үш санатқа бөлуге 
болады (3-сызба).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   137
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет