ИнформатикаPdf көрінісі
бет3/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


1-БӨ ЛІМ
АҚ ПА РАТПЕН
ЖҰ МЫС ЖАСАУ
Кү ті ле тін нә ти же лер:
• ақ па рат тың қа си ет те рін анық тау;
• ком пью тер де ұзақ уа қыт жұмыс істеу тәуекелін сы ни 
түрде ба ға лау; 
• бұлт тық тех но ло гия лар ды қол да натын құ жат тар мен
бір ле скен жұ мысты жүзеге асыру;
• же лі де эти ка лық жә не құ қық тық нор ма лар дың бұ зы лу 
сал да ры ту ра лы ай ту.
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


6
§ 1. Ақ па рат тың сипаттары
Ақпараттың­негізгі­қасиеттері
Кез келген нысан сияқты ақпараттың да өзіндік қасиет-
те рі бар. Ақпараттың табиғат пен қоғам нысандарынан ерек-
шеленетін белгісі – оның дуалдылығы (екіжақтылығы): бі рін-
ші ден, деректердің объективтілігіне байланысты ақпарат та 
объективті болады, екіншіден, қолданылған әдіс тердің басым-
дығына қарай субъективті болады.
Информатикада ақпараттың бірнеше қасиетін ерекше атап 
көрсетуге болады: объективтілігі, сенімділігі, толықтығы, нақ-
ты лығы, өзектілігі, пайдалылығы, құндылығы, уақытылы бо-
луы, дұрыстығы, қолжетімдігі, анықтылығы және т.б.
Ақпараттың негізгі қасиеттерін қарастырайық (1-сызба).
Нақтылығы
Объективтілігі
Дәлдігі
Құндылығы
Толықтығы
Өзектілігі
Анықтылығы
Қолжетімдігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет