ИнформатикаPdf көрінісі
бет30/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   137
EVEREST Ultimate Editionком пью тер дің аппараттық 
және программалық құралдарының жұмысының тиімділігін 
диагностикалау, тестілеу және баптауға арналған про грам ма. 
CPU-Z программасы
Everest Ultimate Edition
программасы
Компьютердің конфигурациясын анықтауға
арналған программалар
5-сыз ба. Ком пью тер дің конфигурациясын анықтауға 
арналған прог рам ма ла р
Жауап­берейік
1. Кон фи гу ра ция де ге ні міз не?
2. Компьютер конфигурациясын қалай таңдауға болады?
3. Дербес компьютерлер не үшін қолданылады?
Сұрақтарға­жауап­берейік
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


36
4. Қан дай құ рыл ғы лар ДК-нің ең тө мен гі құ ра мын қам та-
ма сыз ете ді?
5. ДК ана лық тақшасының не гіз гі ком по не нт те рі 
қандай?
6. Дербес компьютерлік шиналардың қызметі қандай?
7. Про цес сор дың өнім ді лі гін қан дай па ра ме тр лер си пат-
тай ды?
Себебін­анықтайық
1. Күнделікті өмірде компьютердің конфигурациясын 
қалай пайдалануға болады?
2. Компьютер компоненттерінің функционалды мақсаты 
қандай?
3. Ой ын ком пьюте рі мен ди зай нер лік ком пью тердің айыр-
ма шы лы қтары неде?
Талдап,­салыстырайық
1. Венн диаг рам ма сын пай да ла ну ар қы лы әртүрлі ком пью-
тер ді са лыс ты рың дар.
Ойын
Кеңселік
Дизайнерлік
2. Дербес компьютер мен ноутбук арасындағы айырма шы-
лықты салыстырыңдар. Талдау жасаңдар.
Дәптерге­орындайық
Қазіргі уақыттағы заманауи компьютерлердің қан дай 
түр ле рін білесіңдер? Олардың кон фи гу ра ция лар ын Ин тер-
нет көмегімен тауып, дәптерлеріңе жазыңдар.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет