ИнформатикаPdf көрінісі
бет31/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   137
Ойланайық,­талқылайық
Тал­дап,­салыстырайық
Дәптерге­орындайық
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


37
Компьютерде­орындайық
1-тап сыр ма
Бел гі лі бір мін дет тер диапа зо нын (ойын ком пьюте рі
кеңселік ком пью тер) ше шу ге ар нал ған компью тер ком-
по не нт тер ін алы ңдар. Бұл ком пью тер дің құ нын есеп те-
ңдер. Осы мә се ле ні ше шу дің түр лі нұс қа ла рын таң дау 
үшін кес те ні (элект рон дық кес те ні) пай да ла ныңдар. 
Бар лық ком по не нт тер қо сы лыс жә не өт кі зу қа бі ле ті ин-
тер фей сі ар қы лы ана лық тақша мен өза ра бай ла ны суы

ке рек.
2-тап сыр ма.
а) Интернет, га зет жә не бас қа да ақ па рат көз де рі нен өз 
компьютерлеріңе сәй кес ке ле тін қо рек бло гы жай ын да 
ақ па рат із деп, тө мен де гі кес те ні тол ты рыңдар.
На­рық­тық­бел­гі­сі­_мен­мо­дель­нө­мі­рі_Си­пат­та­ма­сы­_Ба­ға­сы'>На­рық­тық­бел­гі­сі­
мен­мо­дель­нө­мі­рі
Си­пат­та­ма­сы­
Ба­ға­сы
ә) Интернет, га зет жә не бас қа да ақ па рат көз де рі нен өз 
компьютерлеріңе сәй кес ке ле тін про цес сор туралы 
дерек тер ді тө мен де гі кес те ге ен гі зіңдер. 
На­рық­тық­бел­гі­сі­
мен­мо­дель­нө­мі­рі
Си­пат­та­ма­сы­
Ба­ға­сы
Ой­бөлісейік
Сабақта не білдіңдер? Не үйрендіңдер? Өз ойла рың ды 
достарыңмен бөлісіңдер. Алған жаңа білімдеріңді күн де-
лік ті өмірде қандай жағдайда қолдануға болады?
Үй­тапсырмасы
1. Өздерің қолданып жүрген компьютер (ноутбук) конфи-
гурациясының сипаттамасын жазыңдар (Интернеттен 
қажетті ақпараттарды іздеңдер).
2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет