Информатика


Шартты тегін программаларPdf көрінісі
бет35/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   137
2. Шартты тегін программалар. Бұл жағдайда тұтынушы 
белгілі бір сынақ мерзіміне дейін бірнеше мүмкіндігі 
шектеулі программалық өнімнің демонстрациялық нұс-
қа сын тегін алады, ал ол аяқталғаннан кейін өнімді сатып 
алуға міндетті.
3. Ер кін та ра ты ла тын прог рам ма лар. Көп те ген прог рам ма лық 
жасақтаманы жә не ком пью тер лік тех ни ка ны өн ді ру ші лер 
ер кін прог рам ма лық жасақтама ның кең ау қы мы на қы зы ғу-
шы лық та ны та ды.
Қа зір гі уа қыт та ғы прог рам ма лық жасақтаманың са па 
кри те рий ле рі:
• функ цио нал дық;
се нім ді лік;
• тиімділік;
• эргономикалық;
• мобильділік.
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


42
Функ цио нал ды қ
– прог рам ма лық жасақтаманың нақ ты
не ме се бол жал ды пай да ла ну шы қа жет ті лік те рін қа на ғат тан-
ды ра тын функ ция лар жи ын ты ғын орын дау мүм кін ді гі. Бел гі-
лен ген функ ция лар жи ын ты ғы прог рам ма лық жасақтаманың 
сырт қы си пат та ма сын да анық тала ды.
Се нім ді лі к – берілген шарттарда және нақты уақыт 
кезеңінде белгілі бір функцияларды қалтқысыз орындау мүм-
кін ді гі. Мы са лы, прог рам ма лық жасақтамадан бас тар ту қа те-
лік тің кө рі ні сі ре тін де қабылданады.
Тиімділік – берілген шарттарда пайдаланушыға ұсы ны-
ла тын программалық жасақтама қызметтерінің дең гейі нің 
және осы үшін пайдаланылатын ресурстар көлемінің ара қаты-
насы. Мұндай ресурстардың қатарына қажетті ап па раттық 
құ рал дар, программалардың орындалу уақыты, дерек тер ді 
да йын дауға және нәтижелерді түсіндіруге арналған шы ғын-
дар жатады.
Эргономикалық
бастапқы деректерді дайындау, про-
грам ма лық жасақтаманы қолдану және алынған нәтижелерді 
бағалау бойынша жұмсалатын күшті азайтуға, сондай-ақ бел-
гі лі бір пайдаланушының оң эмо ция ла рын ту ғы зу ға мүм кін дік 
бе ретін программалық жасақтаманың сипаттамалары.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет