ИнформатикаPdf көрінісі
бет43/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   137
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


51
ету ор та сы нан ауа ға өте ді. Сон дық тан сә би ағ за сын да ора сан зор 
өз ге ріс тер бо ла ды. Фи зи ка лық био ритм адам ның өмір лік күш-
те рін, яғ ни оның фи зи ка лық әл- ау қа тын си пат тай ды. Оның 
жиі лі гі – 23 күн.
Эмо цио нал дық био ритм адам ның іш кі кө ңіл күй ін, қор-
ша ған ор та ны эмо ция лық жа ғы нан се зі ну қа бі ле тін білдіреді. 
Бұл цикл ке зе ңі нің ұзақ ты ғы – 28 күн.
Үшін ші био ритм ой лау қа бі ле тін, адам ның ин тел лек-
туал дық күй ін си пат тай ды. Оның ай на лы мы – 33 күн.
Мы са лы, мо дель ді одан әрі тал дау мақ са тын да нақты бір 
адамға био ритмді ал дын ала ағым да ғы бел гі лі бір күннен (санақ 
басталған күн) бір ай мерзімге модельдеу ұсы ны ла ды.
Математикалық модель. Математикалық модельді былайша 
ұсынады: 
Физикалық биоритм: f(x)=sin(2*Pi*x/23); 
Эмоционалды биоритм: f(x)=sin(2*Pi*x/28); 
Интеллектуалдық биоритм: f(x)=sin(2*Pi*x/33), 
мұнда х – күндермен санағандағы адамның жасы. 
Кестені үлгі бойынша толтырыңдар (10-су рет):
10-су рет. Ақпараттық модель
Мо де льді үл гі бой ын ша құ рас ты рың дар. Есеп тел ген фор му-
ла да ғы бас тап қы де рек тер ді ұя шық тарға ен гі зің дер (11-су рет).
яшық­
Формула­
А9­
= $ B $ 5
( 1 )
А 0
9
( 2 )
В9­
(2 ПИ() (А9-
) 2 )
( )
С9­
(2 ПИ() (А9-
) 2 )
( )

(2 ПИ() (А9-
)
)
( 5 )
11-су рет. Бастапқы деректер


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет