ИнформатикаPdf көрінісі
бет44/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   137
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


52
Биоритм нің ком пью тер лік мо де лі (12-су рет):
12-су рет. Биологиялық мо дель
Жұ мыс ты «Био ло гия лық мо дель» деп сақ та ңдар.
Жауап­берейік
1. Физикалық, биологиялық және экономикалық модель 
жасай аласың ба?
2. Кез келген физикалық есепті электрондық кестеде шы-
ғаруға бола ма?
3. Биоритм диаграммалары туралы не айта аласыңдар?
4. Эко но ми ка лық есеп тер дің қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
Себебін­анықтайық
1. Модельдер не үшін қажет?
2. Био ло гия лық мо дель қандай мақсатпен жасалады?
Сұрақтарға­жауап­берейік
Ойланайық,­талқылайық
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


53
3. Фи зи ка лық мо дель мен био ло гия лық мо дельдің ай ыр ма-
шы лы ғы не де?
4. Эко но ми ка лық мо дель деу дің мақ са ты не де?
Талдап,­салыстырайық
Модельдерді құру әдістері туралы айтыңдар. Эконо-
микалық модельді құру әдісіне талдау жасаңдар.
Дәптерге­орындайық
1. Физикалық модельдер теориясы туралы есептер дайын-
даңдар. 
2. Физикалық, биологиялық, экономикалық модельдеудің 
ти ім ді жақ та рын жа зың дар.
Компьютерде­орындайық
1. Егер екі адам бір, екі не ме се тіп ті бар лық үш био рит мі 
бір дей не ме се өте ұқ сас кес те ле р алса, он да біз бұл адам-
дар дан жо ға ры сәйкестікті көре аламыз. Екі дос тың 
фи зи ка лық, эмо цио нал дық жә не ин тел лек ту ал дық 
сәйкестік мо де лін құ рас ты ры ңдар.
2. 15 қыз мет кер ге сый ақы бө лу ке рек. Әр бір қыз мет-
кер ге есеп тел ген со ма ның бел гі лі бір проценті тө ле не ді. 
150 000 тг сый ақы қо рын қа на ғат тан ды ру үшін сый ақы-
ның қан дай процентін бел гі леу ке рек ті гін анық таңдар.
Ой­бөлісейік
Қалай ойлайсыңдар, нысандардың бірнеше моделі бо луы 
мүмкін бе? Адам өмірінің түрлі салаларындағы модельдеу 
мысалдарын келтіріңдер.
Үй­тапсырмасы
1. «Электрондық кестеде процестердің физикалық моделін 
құрудың маңыздылығы» деген тақырыпқа презентация 
дайындаңдар.
2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы 
орындаңдар.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет