Информатика


Деректер базасын бас қа ру жү й есі (ДББЖ)Pdf көрінісі
бет48/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   137
Деректер базасын бас қа ру жү й есі (ДББЖ)деректер 
базасымен жұмыс істеуге арналған программалық жасақтама. 
Деректер базасын құру, қолдау және жұмыс істеу үшін пай-
данылатын программалық және тілдік құралдар жиынтығы.
ДББЖ-мен ер кін жұ мыс іс теу үшін деректер базасы на 
қа тыс ты кей бір тұ жы рым да ма лар ту ра лы нақ ты тү сі нік алу 
қа жет.
ДББЖ көптеген мүмкіндіктерге ие (7-сызба)
.
Жаңа ДБ құру
Деректерді сақтау 
және өңдеу
Деректерді енгізу
кезеңінде басқару
Сұраныстар мен
есептерді дайындау
Деректерді
іздеу
Деректермен ың-
ғайлы жұмыс істеу 
үшін форма құру
Бірнеше пайдалану-
шының бір мезгілде 
жұмыс істеуі
Деректерді
жазу
7-сызба. ДББЖ мүмкіндіктері
Ес­те­рі­ңе­тү­сі­рің­дер:
• ақпараттық нысандарға не жатады?
• кестелік процессорларда қандай
ақпарат сақталады?
• кестелік процессордың түрлері.
Мең­ге­рі­ле­тін­бі­лім:
деректер базасы;
түсінігі;
• дерек тер ба за сының қолданылуы;
• деректер базасының функциялары.
Деректер­базасы –
Ба­зы­дан­ных­–­ 
D atabase
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


59
Деректер базасы (ДБ) – ком пью тер ар қы лы тез ара да із деу 
жә не ке рек құжатты табу мүмкіндігін арт ты ру үшін ұйым дас-
ты ры лған деректер мен ақпараттар жиынтығы. Мы са лы, «Мек-
теп» деректер базасы мұ ға лім дер, оқушылар, ата-ана лар ту ра-
лы бар лық дерек тер ді: әр қай сы сының те гі, аты, те ле фон нө мі рі 
жә не т.б. сақ тай ды. «Кі тап ха на» деректер базасын да кі тап тар 
ту ра лы бар лық дерек тер бар: кітап атауы, ав торы, жа рия лан-
ған жы лы жә не т.б. деректер.
Деректер базасы құ ры лы мы на бай ла ныс ты: ре ля ция лық
ие рар хия лық жә не же лі лік деп бөлінеді.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет