Информатика


Объективтілігі және субъективтілігіPdf көрінісі
бет5/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Объективтілігі және субъективтілігі. Объективті ақпарат – тек-
се руге және өлшеуге болатын ақпарат. Субъективті ақпа рат тан 
айыр ма шылығы: адами факторларға қатыссыз ақпарат. Мы са лы, 
объек тивті ақпарат: «Қазақстанның астанасы – Нұр-Сұлтан»; 
субъек тивті ақпарат: «9-сыныптағы барлық балалар жақсы оқи ды».
Қолже тім ді гі. Қажет болған жағдайда ақпаратты алу 
мүмкіндігі. Мы салы, егер сен де ком пью тер жоқ бол са, он да 
CD-ге қа ра ған да кі тап та ғы ақ па рат саған кө бі рек қолже тім ді.
Анықтылығы. Ақпарат алушы үшін қолжетімді тілде көр-
се тілген ақпарат, анық ақпарат болып табылады. Мысалы, 
өрт кезіндегі эвакуация туралы ана тіліңде жазылған 
ақпа рат анық ақпарат болып табылады; түсініксіз ақпарат: 
.
Түрлі жағдайларға байланысты бір ақпарат әртүрлі 
қасиеттерге ие болуы мүмкін. Мұндай жағдайда адам немесе 
техникалық құрал ақпараттар ағымындағы ақпараттық 
үрдістердің ішінен әрбір жағдай үшін ақпараттардың ең тиімді 
қасиетін таңдайды.
Жауап­берейік
1. Ақпараттың қасиеттерін анықтаңдар.
2. Ақ па рат ты оның қа си ет те рі ар қы лы ба ға лау ға бо ла ма?
3. Ха бар ла ма лар дың ақпараттық маз мұ нын анық тау мүм-
кін бе?
Сұрақтарға­жауап­берейік
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


8
Себебін­анықтайық
1. Не лік тен ақ па рат тың қа си ет те рі адам үшін ма ңыз ды?
2. Ақпараттар қасиетінің өзгеру себебі неде?
Талдап,­салыстырайық
Ақпараттың дәлдігі мен құндылығы, қолжетімдігі 
мен өзек тілігі ара сын дағы айыр ма шылықтарды салыс-
ты рың дар.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет