Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет27/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   53

л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
м
үл
кi ж
е
тк


сi
з б
о
л
ға
н 
ж
ағ
д
ай
д
а қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы 
се
р

те
ст

тi
ң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
-
ы
н
ш
а ө
зi
н
е т
и
е
сi
л

б
ар
л
ы
қ м
үл
кi
м
ен о
р
та
қ 
ж
ау
ап
ке
р
ш


те б
о
л
а-
ты
н с
ер

те
ст
iк т
о
л
ы
қ 
се
р

те
ст
iк д
еп т
ан
ы
л
ад
ы


Р, 6
3 б
ап
)
П
ол
ны
м п
ри
зн
ае
тс
я т
ов
ар
ищ
е-
ст
во
, у
ча
ст
ни
ки к
от
ор
ог
о п
ри 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и и
м
ущ
ес
тв
а 
по
лн
ог
о т
ов
ар
ищ
ес
тв
а н
ес
ут 
со
ли
да
рн
ую о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть п
о 
ег
о о
бя
за
те
ль
ст
ва
м в
се
м п
ри
-
на
дл
еж
ащ
им и
м и
м
ущ
ес
тв
ом
.

К
, С
та
ть
я 6
3)
С
ер

те
ст

тi
ң м

де
тт
ем
ел
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ө
зi
н
iң б
үк
iл 
м
үл
кi
м
ен (
то
л
ы
қ 
се
р

те
р

ен
) қ
о
сы
м
ш
а ж
а-
уа
п б
ер
е
тi
н б
iр н
ем
ес
е о
д
ан 
д
а к
ө
п қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
м
ен 
қ
ат
ар
, с
ер

те
ст

тi
ң 

ал
ы
м
ш
ы
л
ар
д
ы
ң
) м
үл
кi
н
е 
ө
зд
ер
i с
ал
ға
н с
ал
ы
м
д
ар
д
ы
ң 
ж
и
ы
н
ты
ғы
м
ен ш
ек
те
л
е
тi
н 
б
iр н
ем
е
се о
д
ан к
ө
п 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы 
д
а е
н
гi
зе
тi
н ж
ән
е 
се
р

те
ст

тi
ң к
әс
iп
ке
р
л
iк 
қ
ы
зм
е
тт
i ж
үз
ег
е а
сы
р
уғ
а 
қ
ат
ы
сп
ай
ты
н с
ер

те
ст
iк 
се
н
iм с
ер

те
ст

i д
еп т
а-
н
ы
л
ад
ы


Р, 7
2 б
ап
, п
.1
)
Ко
м
м
ан
ди
тн
ы
м п
ри
зн
ае
тс
я т
о-
ва
ри
щ
ес
тв
о, к
от
ор
ое в
кл
ю
ча
-
ет н
ар
яд
у с о
дн
им и
ли б
ол
ее 
уч
ас
тн
ик
ам
и, н
ес
ущ
им
и д
оп
ол
-
ни
те
ль
ну
ю 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь п
о 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам т
ов
ар
ищ
ес
тв
а 
вс
ем с
во
им и
м
ущ
ес
тв
ом (
по
л-
ны
м
и т
ов
ар
ищ
ам
и)
, т
ак
ж
е о
дн
о-
го и
ли б
ол
ее у
ча
ст
ни
ко
в, о
тв
ет
-
ст
ве
нн
ос
ть к
от
ор
ы
х о
гр
ан
ич
и-
ва
ет
ся с
ум
м
ой в
не
се
нн
ог
о и
м
и 
вк
ла
да в и
м
ущ
ес
тв
о т
ов
ар
ищ
е-
ст
ва в
кл
ад
чи
ко
в) и к
от
ор
ы
е н
е 
пр
ин
им
аю
т у
ча
ст
ия в о
су
щ
ес
т-
вл
ен
ии т
ов
ар
ищ
ес
тв
ом п
ре
д-
пр
ин
им
ат
ел
ьс
ко
й д
ея
те
ль
но
ст
и.

К
, С
та
ть
я 7
2, п
.1
)
Б
iр н
ем
ес
е б

н
еш
е а
д
ам 
қ
ұр
ға
н
, ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
-
л
ы қ
ұр
ы
л
та
й қ
ұж
ат
та
р
ы
м
ен 
б
е
л
гi
л
ен
ге
н м
ө
л
ш
ер
д
е 
үл
ес
ке б
ө
л

ге
н с
ер

те
ст
iк 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст
iк д
еп т
ан
ы
л
ад
ы

ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст

ке қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар 
о
н
ы
ң м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
-
ы
н
ш
а ж
ау
ап б
ер
м
ей
д

ж
ән
е с
ер

те
ст

тi
ң 
қ
ы
зм
е
тi
н
е б
ай
л
ан
ы
-
ст
ы з
ал
ал
д
ар
ға ө
зд
ер

iң 
қ
о
сқ
ан с
ал
ы
м
д
ар
ы
н
ы
ң 
қ
ұн
ы ш
ег

д
е т
әу
ек
е
л е
те
д
i. 
О
сы е
р
еж
е
д
ен ө
зг
еш
е 
ж
ағ
д
ай
л
ар о
сы К
о
д
ек
-
ст
е ж
ән
е з
аң а
к
тi
л
ер

д
е 
кө
зд
е
л
уi м
үм
кi
н
.
Ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст

тi
ң с
ал
ы
м
-
д
ар
д
ы т
о
л
ы
қ қ
о
сп
ағ
ан 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы о
н
ы
ң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
ы
н
ш
а 
әр
б
iр қ
ат
ы
су
ш
ы
н
ы
ң с
ал
ы
м 
са
л
м
ағ
ан б
ө
л


iң қ
ұн
ы 
ш
ег

д
е о
р
та
қ ж
ау
ап
ты б
о
-
л
ад
ы
. (
Қ
Р 7
7 б
ап
, п
1)
Ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i с
ер

те
ст

тi
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
ы 
се
р

те
ст

тi қ
ұр
уғ
а б
ай
-
л
ан
ы
ст
ы ж
ән
е о
н
ы 
м
ем
л
ек
е
тт
iк т

ке
уг
е 
д
ей
iн п
ай
д
а б
о
л
ға
н 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер б
о
й
-
ы
н
ш
а, е
ге
р б
ұл о
р
ай
-
д
а қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
се
р

те
ст
iк м
үд
д
е
л
ер
i ү
ш
iн 
әр
ек
е
т е
тк
ен
i д
әл
е
л
д
ен
се

о
р
та
қ ж
ау
ап
ке
р
ш


те б
о
-
л
ад
ы
.(
«
Ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i с
ер

те
ст

тi 
қ
ұр
уғ
а б
ай
л
ан
ы
ст
ы 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер б
о
й
ы
н
ш
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


»  з
аң
ы
н
ы
ң 
2
1 б
ап
)
То
ва
ри
щ
ес
тв
о с о
гр
ан
ич
ен
но
й 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ью п
ри
зн
ае
т-
ся у
чр
еж
де
нн
ое о
дн
им и
ли н
е-
ск
ол
ьк
им
и л
иц
ам
и т
ов
ар
ищ
е-
ст
во
, у
ст
ав
ны
й к
ап
ит
ал к
от
о-
ро
го р
аз
де
ле
н н
а д
ол
и о
пр
ед
е-
ле
нн
ы
х у
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
м
и д
ок
у-
м
ен
та
м
и р
аз
м
ер
ов
; у
ча
ст
ни
ки 
то
ва
ри
щ
ес
тв
а с о
гр
ан
ич
ен
но
й 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ью н
е о
тв
еч
а-
ю
т п
о е
го о
бя
за
те
ль
ст
ва
м и н
е-
су
т р
ис
к у
бы
тк
ов, с
вя
за
нн
ы
х с 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
ю т
ов
ар
ищ
ес
тв
а, в 
пр
ед
ел
ах с
то
им
ос
ти в
не
се
нн
ы
х 
им
и в
кл
ад
ов
. И
ск
лю
че
ни
я и
з
Қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы с
ер

те
ст
iк 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
ы
н
-
ш
а ө
зд
ер

iң ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
п
и
та
л
ға с
ал
ы
м
д
ар
ы
м
ен 
ж
ау
ап б
ер
е
тi
н
, а
л б
ұл с
о
-
м
ал
ар ж
е
тк


сi
з б
о
л
ға
н 
ж
ағ
д
ай
д
а ө
зд
ер

е т
и
е
сi
л

м
үл

п
ен о
ға
н ө
зд
ер
i е
се
-
л
ен
ге
н м
ө
л
ш
ер
д
е е
н
гi
зг
ен 
са
л
ы
м
д
ар а
р
қ
ы
л
ы ж
а-
уа
п б
ер
е
тi
н с
ер

те
ст
iк 
қ
о
сы
м
ш
а ж
ау
ап
ке
р
шб
ар с
ер

те
ст
iк д
еп т
ан
ы
-
л
ад
ы
.
Қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар 
ж
ау
ап
ке
р
шiң 
ш
ек
тi м
ө
л
ш
ер
i ж
ар
ғы
д
а 
кө
зд
е
л
е
д
i. 
Қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң б

i б
ан
-
к
р
о
т б
о
л
ға
н ж
ағ
д
ай
д
а 
о
н
ы
ң с
ер

те
ст
iк 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i ж
ө
н

д
ег

ж
ау
ап
ке
р
ш


i, е
ге
р 
қ
ұр
ы
л
та
й қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


тi б
ө
л
уд
iң 
ө
зг
еш
е т
әр
тi
б
i к
ө
зд
е
л
м
е
се

қ
ал
ға
н қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар а
р
а-
сы
н
д
а о
л
ар
д
ы
ң с
ал
ы
м
д
а-
р
ы
н
а қ
ар
ай б
ө
л


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет