Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет29/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53

ар
д
ы
ң п
ай
л
ар
ы
н
ы
ң 
м
ө
л
ш
ер

е с
әй
ке
с 
ж
үр
гi
зi
л
е
д
i.

Ө
н
д


тi
к к
о
о
п
ер
ат
и
в т
у-
р
ал
ы з
аң
» 1
4 б
ап
)
П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны
м к
оо
пе
ра
ти
-
во
м п
ри
зн
ае
тс
я д
об
ро
во
ль
но
е 
об
ъе
ди
не
ни
е г
ра
ж
да
н н
а о
сн
о-
ве ч
ле
нс
тв
а д
ля с
ов
м
ес
тн
ой 
пр
ед
пр
ин
им
ат
ел
ьс
ко
й д
ея
те
ль
-
но
ст
и, о
сн
ов
ан
но
й н
а и
х л
ич
-
но
м т
ру
до
во
м у
ча
ст
ии и о
бъ
е-
ди
не
ни
и е
го ч
ле
на
м
и и
м
ущ
е-
ст
ве
нн
ы
х в
зн
ос
ов
.
Ч
ле
но
в к
оо
пе
ра
ти
ва д
ол
ж
но 
бы
ть н
е м
ен
ее д
ву
х.
Ч
ле
ны п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го к
о-
оп
ер
ат
ив
а н
ес
ут п
о о
бя
за
те
ль
-
ст
ва
м к
оо
пе
ра
ти
ва д
оп
ол
ни
-
те
ль
ну
ю (
су
бс
ид
иа
рн
ую
) о
тв
ет
-
ст
ве
нн
ос
ть в р
аз
м
ер
ах и п
о-
ря
дк
е, п
ре
ду
см
от
ре
нн
ы
х З
ак
о-
но
м о п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
м к
оо
-
пе
ра
ти
ве
.

К
, С
та
ть
я 9
6, п
.1
,2
,3
)
Ч
ле
ны к
оо
пе
ра
ти
ва н
ес
ут п
о 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам к
оо
пе
ра
ти
ва 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ую (
су
бс
ид
иа
р-
ну
ю
) о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
.
Ч
ле
н к
оо
пе
ра
ти
ва
, в
ст
уп
ив
ш
ий 
в к
оо
пе
ра
ти
в п
ос
ле е
го у
чр
еж
-
де
ни
я в п
ор
яд
ке п
ер
ед
ач
и п
ая 
ил
и н
ас
ле
до
ва
ни
я п
ая
, о
тв
е-
ча
ет н
ар
ав
не с д
ру
ги
м
и ч
ле
на
-
м
и 
и п
о о
бя
за
те
ль
ст
ва
м
, в
оз
-
ни
кш
им д
о е
го в
ст
уп
ле
ни
я в к
о-
оп
ер
ат
ив
.
Ч
ле
н к
оо
пе
ра
ти
ва
, в
ст
уп
ив
ш
ий 
в к
оо
пе
ра
ти
в п
ос
ле е
го у
чр
еж
-
де
ни
я, о
тв
еч
ае
т п
о о
бя
за
те
ль
-
ст
ва
м
, в
оз
ни
кш
им п
ос
ле е
го 
вс
ту
пл
ен
ия в к
оо
пе
ра
ти
в.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
153
Ч
ле
н к
оо
пе
ра
ти
ва
, в
ы
ш
ед
ш
ий 
из н
ег
о в п
ор
яд
ке п
ер
ед
ач
и п
ая 
др
уг
ом
у ч
ле
ну и
ли т
ре
ть
ем
у 
ли
цу
, в с
лу
ча
е о
бр
ащ
ен
ия в
зы
-
ск
ан
ия н
а е
го п
ай к
ре
ди
то
ро
м 

ре
ди
то
ра
м
и)
, а т
ак
ж
е н
ас
ле
д-
ни
к у
м
ер
ш
ег
о ч
ле
на
, к
от
ор
ом
у 
бы
ло о
тк
аз
ан
о в п
ри
ем
е в к
оо
-
пе
ра
ти
в, н
е о
тв
еч
аю
т 
по о
бя
за
-
те
ль
ст
ва
м к
оо
пе
ра
ти
ва
.
П
ре
де
ль
ны
й р
аз
м
ер д
оп
ол
ни
-
те
ль
но
й (
су
бс
ид
иа
рн
ой
) о
тв
ет
-
ст
ве
нн
ос
ти ч
ле
на к
оо
пе
ра
ти
ва 
по о
бя
за
те
ль
ст
ва
м к
оо
пе
ра
ти
ва 
оп
ре
де
ля
ет
ся у
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
м
и 
до
ку
м
ен
та
м
и, н
о н
е м
ож
ет б
ы
ть 
м
ен
ьш
е р
аз
м
ер
а с
то
им
ос
ти п
ая 
чл
ен
а к
оо
пе
ра
ти
ва
. Р
ас
пр
ед
е-
ле
ни
е о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ти м
еж
ду 
чл
ен
ам
и к
оо
пе
ра
ти
ва 
пр
ои
зв
о-
ди
тс
я п
ро
по
рц
ио
на
ль
но р
аз
м
е-
ру и
х п
ае
в.

ак
он «
О п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
м 
ко
оп
ер
ат
ив
е»
, С
та
ть
я 1
4) 
    
    
    
    
 
2
. Ұ
й
ы
м
н
ы
ң м
ін
д
е
тт
ем
е
л
ер
і 
б
о
й
ы
н
ш
а қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i:
2. О
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть о
рг
ан
и-
за
ци
и п
о о
бя
за
те
ль
ст
ва
м с
об
-
ст
ве
нн
ик
ов
:
С
ен
iм с
ер

те
ст


е 
қ
ат
ы
са
ты
н т
о
л
ы
қ 
се
р

те
р
д
iң қ
ұқ
ы
қ
ты
қ 
ер
еж
е
сi ж
ән
е о
л
ар
д
ы
ң 
се
р

те
ст
iк м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ж
ау
ап
ке
р
што
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы т
ур
ал
ы е
р
е
-
ж
ем
ен б
е
л
гi
л
ен
е
д
i. 

Р, 7
2 б
ап
, п 2
)
П
р
ав
о
в
о
е п
о
л
о
ж
ен
и
е п
о
л
-
ны
х т
ов
ар
ищ
ей
, у
ча
ст
ву
ю
щ
их в 
ко
м
м
ан
ди
тн
ом т
ов
ар
ищ
ес
тв
е, 
и и
х о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть п
о о
бя
за
-
те
ль
ст
ва
м т
ов
ар
ищ
ес
тв
а о
пр
е-
де
ля
ю
тс
я п
ра
ви
ла
м
и о
б у
ча
ст
-
ни
ка
х п
ол
но
го т
ов
ар
ищ
ес
тв
а. 

К
, С
та
ть
я 7
2, п
.2
)
Ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст
iк ө
зi
н
iң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
ы
н
-
ш
а ө
зi
н
е т
и
ес

i б
ар
л
ы
қ 
м
үл

п
ен ж
ау
ап б
ер
е
д
i. 
С
ер

те
ст
iк ө
з 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
ы
н
ш
а 
ж
ау
ап б
ер
м
ей
д
i. 

Ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i ж
ән
е қ
о
сы
м
ш
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i б
ар 
се
р

те
ст

те
р т
ур
ал
ы
» з
аң

2 б
ап
, п
.3
)
Ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i с
ер

те
ст

тi
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
ы 
се
р

те
ст

тi қ
ұр
уғ
а б
ай
-
л
ан
ы
ст
ы ж
ән
е о
н
ы 
м
ем
л
ек
е
тт
iк т

ке
уг
е 
д
ей
iн п
ай
д
а б
о
л
ға
н 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер б
о
й
-
ы
н
ш
а, е
ге
р б
ұл о
р
ай
-
д
а қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
се
р

те
ст
iк м
үд
д
е
л
ер
i ү
ш
iн 
әр
ек
е
т е
тк
ен
i д
әл
е
л
д
ен
се

о
р
та
қ ж
ау
ап
ке
р
ш


те б
о
-
л
ад
ы
. (
«
Ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i ж
ән
е қ
о
сы
м
ш
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i б
ар 
се
р

те
ст

те
р т
ур
ал
ы
» з
аң

2
1 б
ап
)
То
ва
ри
щ
ес
тв
о с о
гр
ан
ич
ен
-
но
й о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю о
тв
е-
ча
ет п
о с
во
им о
бя
за
те
ль
ст
ва
м 
вс
ем п
ри
на
дл
еж
ащ
им е
м
у и
м
у-
щ
ес
тв
ом

То
ва
ри
щ
ес
тв
о н
е о
тв
еч
ае
т п
о 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам с
во
их у
ча
ст
-
ни
ко
в. 

ак
он «
О т
ов
ар
ищ
ес
тв
ах с 
ог
ра
ни
че
нн
ой и д
оп
ол
ни
те
ль
-
но
й о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
»,
, С
та
-
ть
я 2
, п
.3
)
То
ва
ри
щ
ес
тв
о н
ес
ет о
тв
ет
-
А
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ө
з қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
м
үл
кi
н
ен о
қ
ш
ау
л
ан
ға
н 
м
үл
кi б
о
л
ад
ы
, ө
з 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
ы
н
-
ш
а ө
з м
үл
кi ш
ег

д
е ж
а-
уа
п
ты б
о
л
ад
ы ж
ән
е 
ө
з қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
ы
н
ш
а 
ж
ау
ап б
ер
м
ей
д
i. 
К
о
р
п
о
р
ат
и
в
тi
к ж
и
н
ақ
та
уш
ы 
зе
й
н
е
та
қ
ы қ
о
р
л
ар
ы
н
ы
ң 
ак
ц
и
о
н
ер
л
ер
i а
та
л
ға
н 
қ
о
р
л
ар
д
ы
ң м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а з
ей
н
е
та
қ
ы
м
ен 
қ
ам
сы
зд
ан
д
ы
р
у т
ур
а-
л
ы з
аң
д
ар
д
а б
е
л
гi
л
ен
ге
н 
тә
р
тi
п п
ен ж
ағ
д
ай
л
ар
д
а 
о
р
та
қ
та
сы
п ж
ау
ап б
ер
е
д
i.

Р, 8
5 б
ап
, п
.2
)
А
кц
ио
не
рн
ое о
бщ
ес
тв
о о
бл
ад
а-
ет и
м
ущ
ес
тв
ом
, о
бо
со
бл
ен
ны
м 
от 
им
ущ
ес
тв
а 
св
ои
х 
уч
ас
тн
ик
ов, 
не
се
т 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь 
по 
св
ои
м 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам в п
ре
де
ла
х с
во
-
ег
о и
м
ущ
ес
тв
а и н
е о
тв
еч
ае
т 
по о
бя
за
те
ль
ст
ва
м с
во
их у
ча
ст
-
ни
ко
в. А
кц
ио
не
ры к
ор
по
ра
ти
в-
ны
х н
ак
оп
ит
ел
ьн
ы
х п
ен
си
он
-
ны
х ф
он
до
в н
ес
ут с
ол
ид
ар
ну
ю 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь п
о о
бя
за
те
ль
-
ст
ва
м н
аз
ва
нн
ы
х ф
он
до
в в п
о-
ря
дк
е и н
а у
сл
ов
ия
х, у
ст
ан
ов
-
ле
нн
ы
х з
ак
он
од
ат
ел
ьс
тв
ом о 
пе
нс
ио
нн
ом о
бе
сп
еч
ен
ии
.

К
, С
та
ть
я 8
5, п
.2
)

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
154
ст
ве
нн
ос
ть п
о т
ак
им о
бя
за
те
ль
-
ст
ва
м
, с
вя
за
нн
ы
м с с
оз
да
ни
-
ем т
ов
ар
ищ
ес
тв
а и в
оз
ни
кш
им 
до 
ег
о г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ой р
ег
и-
ст
ра
ци
и, 
 в с
лу
ча
е п
ос
ле
ду
ю
щ
ег
о о
до
-
бр
ен
ия д
ей
ст
ви
й у
ка
за
нн
ы
х л
иц 
об
щ
им с
об
ра
ни
ем у
ча
ст
ни
ко
в 
то
ва
ри
щ
ес
тв
а.

ак
он «
О т
ов
ар
ищ
ес
тв
ах с 
ог
ра
ни
че
нн
ой и д
оп
ол
ни
те
ль
-
но
й о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
», С
та
-
ть
я 2
1)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет