Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет30/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53

а.
 м
и
н
. ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
-
л
ы
н қ
ал
ы
п
та
ст
ы
р
у
a. ф
ор
м
ир
ов
ан
ие м
ин
. у
ст
ав
но
-
го к
ап
ит
ал
а
То
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ы
н
ы
ң 
м
ө
л
ш
ер
iн о
н
ы
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
ы 
б
е
л
гi
л
ей
д
i, б

ақ о
л з
аң 
қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а б
е
л
гi
л
ен
ге
н 
ең т
ө
м
ен
гi м
ө
л
ш
ер
д
ен к
ем 
б
о
л
м
ау
ы к
ер
ек


Р, 6
4 б
ап
)
Ра
зм
ер у
ст
ав
но
го к
ап
ит
ал
а 
оп
ре
де
ля
ет
ся е
го у
чр
ед
ит
ел
я-
м
и, н
о н
е м
ож
ет б
ы
ть м
ен
ее м
и-
ни
м
ал
ьн
ог
о р
аз
м
ер
а, у
ст
ан
ов
-
ле
нн
ог
о з
ак
он
од
ат
ел
ьн
ы
м
и а
к-
та
м
и. (
ГК
, С
та
ть
я 6
4)
С
ен
iм с
ер

те
ст


iң 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ы о
н
ы
ң 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы с
ал
ат
ы
н с
а-
л
ы
м
н
ан қ
ұр
ал
ад
ы
.
Ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ ү
р
д


д
е 
ж
ар
ғы
л
ы
қ қ
о
р ө
зг
ер
тi
л
уi 
м
үм
кi
н
. С
ал
ы
м
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
са
л
ы
м
д
ар
ы
н е
се
п
те
м
е
-
ге
н
д
е, ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
-
та
л т
о
л
ы
қ с
ер

те
ст
ер
д
iң 
се
н
iм с
ер

те
ст


м
үл
кi
н
д
ег
i ү
л
е
сi
н 
б
е
л
гi
л
ей
д
i.  Ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
п
и
та
л
д
ы
ң м
ө
л
ш
ер
iн 
се
н
iм с
ер

те
ст


iң т
о
л
ы
қ 
се
р

те
ст
ер
i б
е
л
гi
л
ей
д

ж
ән
е о
л з
аң қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
б
е
л
гi
л
ен
ге
н е
ң т
ө
м
ен
гi 
м
ө
л
ш
ер
д
ен к
ем б
о
л
м
ау
ы 
ке
р
ек
. С
ен
iм с
ер

те
ст


iң 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ы
н 
аз
ай
ту
ға о
н
ы
ң б
ар
л
ы
қ 
н
е
си
е б
ер
уш

ер

е 
ха
б
ар
л
ан
ға
н
н
ан к
ей
iн ж
о
л 
б
ер

е
д
i.  
Н
е
си
е  
б
ер
уш

ер б
ұл р
е
тт
е 
ти

тi м

д
е
тт
ем
е
л
ер
д
iң 
м
ер
зi
м

ен б
ұр
ы
н 
то
қ
та
ты
л
уы
н н
ем
ес
е о
р
ы
н
-
д
ал
уы
н ж
ән
е ө
зд
ер
i ш
ек
ке
н 
за
л
ал
д
ы
ң о
р
н
ы т
о
л
ты
р
ы
-
л
уы
н т
ал
ап е
ту
ге қ
ұқ
ы
л
ы

О
сы б
ап
та б
е
л
гi
л
ен
ге
н 
тә
р
тi
п
тi б
ұз
ы
п ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
п
и
та
л
д
ы а
за
й
ту м
үд
д
е
л

ад
ам
д
ар
д
ы
ң а
р
ы
зы б
о
й
-
ы
н
ш
а с
о
т ш
еш


ен с
ен
iм 
се
р

те
ст

iн т
ар
ат
уғ
а н
ег
iз 
б
о
л
ад
ы
.

Р, 7
4 б
ап
, п
.1
)
Ус
та
вн
ы
й к
ап
ит
ал к
ом
м
ан
ди
т-
но
го т
ов
ар
ищ
ес
тв
а с
ос
та
вл
я-
ет
ся и
з в
кл
ад
ов е
го у
ча
ст
ни
-
ко
в. В п
ро
це
сс
е х
оз
яй
ст
ве
нн
ой 
де
ят
ел
ьн
ос
ти у
ст
ав
ны
й к
ап
и-
та
л м
ож
ет б
ы
ть и
зм
ен
ен
. У
ст
ав
-
ны
й к
ап
ит
ал б
ез у
че
та в
кл
ад
ов 
вк
ла
дч
ик
ов о
пр
ед
ел
яе
т д
ол
ю 
по
лн
ы
х т
ов
ар
ищ
ей в и
м
ущ
ес
тв
е 
ко
м
м
ан
ди
тн
ог
о т
ов
ар
ищ
ес
тв
а. 
Ра
зм
ер у
ст
ав
но
го к
ап
ит
ал
а 
оп
ре
де
ля
ет
ся п
ол
ны
м
и т
ов
ар
и-
щ
ам
и 
ко
м
м
ан
ди
тн
ог
о 
то
ва
ри
щ
е-
ст
ва и н
е м
ож
ет б
ы
ть м
ен
ее
Ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ы
н
ы
ң 
ең т
ө
м
ен
гі м
ө
л
ш
ер
і 
ж
үз т
ең
ге
д
ен к
ем 
б
о
л
м
ау
ға т
и
іс ш
ағ
ы
н 
к
әс
іп
ке
р
л
ік с
уб
ъ
ек
ті
сі 
б
о
л
ы
п т
аб
ы
л
ат
ы
н 
ж
ау
ап
ке
р
ш
іл
іг
і ш
ек
те
ул
і 
се
р
ік
те
ст
ік
ті қ
о
сп
ағ
ан
д
а, 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
д
ы
ң 
б
ас
та
п
қ
ы м
ө
л
ш
ер
і 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
са
л
ы
м
д
ар
ы
н
ы
ң с
о
м
ас
ы
-
н
а т
ең ж
ән
е с
ер
ік
те
ст
ік
ті 
м
ем
л
ек
е
тт
ік т
ір
ке
у ү
ш
ін 
қ
ұж
ат
та
р ұ
сы
н
ы
л
ға
н к
үн
ге 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ы
н
ы
ң 
м
ө
л
ш
ер
і ж
үз а
й
л
ы
қ е
се
п
ті
к 
кө
р
се
тк
іш
ті
ң м
ө
л
ш
ер
ін
е 
б
ал
ам
ал
ы с
о
м
ад
ан к
ем 
б
о
л
м
ау
ға т
и
іс
.
(2
0 қ
аң
та
р
д
ан  2
01
0 ж
ы
л 
№ 2
3
9
-I
V Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң 
за
ң
ы «
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң к
ей
б
ір 
за
ң
н
ам
ал
ы
қ а
к
ті
л
ер
ін
е 
за
ң
д
ы т
ұл
ға
л
ар
д
ы 
м
ем
л
ек
е
тт
ік 
ті
р
ке
уд
і ж
ән
е ф
и
л
и
ал
-
д
ар м
ен ө
к
іл
д
ік
те
р
д
і 
е
се
п
ті
к т
ір
ке
уд
і о
ң
ай
л
ат
у 
м
әс
е
л
е
л
ер
і б
о
й
ы
н
ш
а 
ө
зг
ер
іс
те
р м
ен 
то
л
ы
қ
ты
р
ул
ар е
н
гі
зу т
у-
р
ал
ы
» )
Ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст

тi
ң 
ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
-
п
и
та
л
ы 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 

ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң
) с
ал
ы
м
-
д
ар
ы
н б


тi
р
у ж
о
л
ы
м
ен 
қ
ұр
ы
л
ад
ы
.

Ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i ж
ән
е қ
о
сы
м
ш
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i б
ар 
се
р

те
ст

те
р т
ур
ал
ы
» з
аң

2
3 б
ап
)
П
ер
во
на
ча
ль
ны
й р
аз
м
ер у
ст
ав
-
но
го к
ап
ит
ал
а р
ав
ен с
ум
м
е 
вк
ла
до
в у
чр
ед
ит
ел
ей и н
е м
о-
ж
ет б
ы
ть м
ен
ее с
ум
м
ы
, э
кв
ив
а-
ле
нт
но
й с
та р
аз
м
ер
ам 
м
ес
яч
-
но
го р
ас
че
тн
ог
о п
ок
аз
ат
ел
я н
а 
да
ту п
ре
дс
та
вл
ен
ия д
ок
ум
ен
-
то
в д
ля г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ой 
Қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 

ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң

ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ға з
ат
-
та
й н
ы
са
н
д
а н
ем
ес
е 
м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ
та
р т
үр

д
е 
са
л
ға
н с
ал
ы
м
д
ар
ы б
ар
л
ы
қ 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
ке
л


i б
о
й
ы
н
ш
а н
ем
е
-
се с
ер

те
ст

тi
ң б
ар
л
ы
қ 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы
н
ы
ң ш
еш


б
о
й
ы
н
ш
а а
қ
ш
ал
ай н
ы
-
са
н
д
а б
ағ
ал
ан
ад
ы
. Е
ге
р 
м
ұн
д
ай с
ал
ы
м
н
ы
ң қ
ұн
ы ж
и
-
ы
р
м
а м
ы
ң а
й
л
ы
қ е
се
п
тi
к 
кө
р
се
тк
iш м
ө
л
ш
ер

е б
а-
р
аб
ар с


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет