Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет33/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53

с.
 ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л  қ
ал
ай 
қ
ал
ы
п
та
ст
ы
р
ы
л
ад
ы
c. ч
ем ф
ор
м
ир
уе
тс
я у
ст
ав
ны
й 
ка
пи
та
л
А
қ
ш
а, б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар

за
тт
ар
, м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ

са
н
ат
ке
р
л
iк қ
ы
зм
е
т 
н
әт
и
ж
ес
i қ
ұқ
ы
ғы
н қ
о
са 
ал
ға
н
д
а ж
ән
е ө
зг
е 
д
е м
үл
iк (
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң
А
қ
ш
а, б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар

за
тт
ар
, м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ

са
н
ат
ке
р
л
iк қ
ы
зм
е
т 
н
әт
и
ж
ес
i қ
ұқ
ы
ғы
н қ
о
са 
ал
ға
н
д
а ж
ән
е ө
зг
е 
д
е м
үл
iк (
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң 
А
қ
ш
а, б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар

за
тт
ар
, м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ

са
н
ат
ке
р
л
iк қ
ы
зм
е
т 
н
әт
и
ж
ес
i қ
ұқ
ы
ғы
н қ
о
са 
ал
ға
н
д
а ж
ән
е ө
зг
е 
д
е м
үл
iк (
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң
А
қ
ш
а, б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар

за
тт
ар
, м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ

са
н
ат
ке
р
л
iк қ
ы
зм
е
т 
н
әт
и
ж
ес
i қ
ұқ
ы
ғы
н қ
о
са 
ал
ға
н
д
а ж
ән
е ө
зг
е 
д
е м
үл
iк (
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң
М
үл

тi
к ж
ар
н
ал
ар
д
ы
ң 
қ
ұр
ам
ы м
ен м
ө
л
ш
ер
i, 
со
н
д
ай

қ о
л
ар
д
ы е
н
гi
зу 
тә
р
тi
б
i, ж
о
л
д
ар
ы м
ен 
м
ер
зi
м
i қ
ұр
ы
л
та
й ш
ар
-
ты
н
д
а н
ем
е
се ж
ар
ғы
д
а 
б
е
л
гi
л
ен
е
д
i.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
157
се
к
ью
р
и
ти
л
ен
д
ір
у т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н
, ж
ар
ғы
л
ы
қ к
а-
п
и
та
л
ы т
ек қ
ан
а а
қ
ш
ам
ен 
қ
ал
ы
п
та
ст
ы
р
ы
л
ат
ы
н а
р
-
н
ай
ы қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
-
л
ар
ы
н ж
ән
е Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң б
ағ
ал
ы 
қ
ағ
аз
д
ар н
ар
ы
ғы т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н и
сл
ам а
р
н
ай
ы 
қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
л
ар
ы
н 
қ
о
сп
ағ
ан
д
а) ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ 
се
р

те
ст

тi
ң ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
п
и
та
л
ы
н
а с
ал
ы
н
ат
ы
н с
а-
л
ы
м б
о
л
а а
л
ад
ы
.  

Р, 5
9

ап
, п
.3
)
Вк
ла
до
м в у
ст
ав
ны
й к
ап
ит
ал 
м
ог
ут б
ы
ть д
ен
ьг
и, ц
ен
ны
е б
у-
м
аг
и, в
ещ
и, и
м
ущ
ес
тв
ен
ны
е 
пр
ав
а, в
кл
ю
ча
я п
ра
ва 
на р
е-
зу
ль
та
ты и
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
й д
е-
ят
ел
ьн
ос
ти
, и и
но
е и
м
ущ
ес
тв
о 

а и
ск
лю
че
ни
ем с
пе
ци
ал
ьн
ы
х 
ф
ин
ан
со
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
-
ем
ы
х в с
оо
тв
ет
ст
ви
и с з
ак
он
о-
да
те
ль
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
-
ст
ан о
 с
ек
ью
ри
ти
за
ци
и, и и
с-
ла
м
ск
их с
пе
ци
ал
ьн
ы
х ф
ин
ан
со
-
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
ем
ы
х в 
со
от
ве
тс
тв
ии с з
ак
он
од
ат
ел
ь-
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
ст
ан о 
ры
нк
е ц
ен
ны
х б
ум
аг
, у
ст
ав
ны
й 
ка
пи
та
л к
от
ор
ы
х ф
ор
м
ир
уе
тс
я 
ис
кл
ю
чи
те
ль
но д
ен
ьг
ам
и)


К
, С
та
ть
я 5
9)
се
к
ью
р
и
ти
л
ен
д
ір
у т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н
, ж
ар
ғы
л
ы
қ к
а-
п
и
та
л
ы т
ек қ
ан
а а
қ
ш
ам
ен 
қ
ал
ы
п
та
ст
ы
р
ы
л
ат
ы
н а
р
-
н
ай
ы қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
-
л
ар
ы
н ж
ән
е Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң б
ағ
ал
ы 
қ
ағ
аз
д
ар н
ар
ы
ғы т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н и
сл
ам а
р
н
ай
ы 
қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
л
ар
ы
н 
қ
о
сп
ағ
ан
д
а) ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ 
се
р

те
ст

тi
ң ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
п
и
та
л
ы
н
а с
ал
ы
н
ат
ы
н с
а-
л
ы
м б
о
л
а а
л
ад
ы
.  

Р, 5
9

ап
, п
.3
)
Вк
ла
до
м в у
ст
ав
ны
й к
ап
ит
ал 
м
ог
ут б
ы
ть д
ен
ьг
и, ц
ен
ны
е б
у-
м
аг
и, в
ещ
и, и
м
ущ
ес
тв
ен
ны
е 
пр
ав
а, в
кл
ю
ча
я п
ра
ва 
на р
е-
зу
ль
та
ты и
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
й д
е-
ят
ел
ьн
ос
ти
, и и
но
е и
м
ущ
ес
тв
о 

а и
ск
лю
че
ни
ем с
пе
ци
ал
ьн
ы
х 
ф
ин
ан
со
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
-
ем
ы
х в с
оо
тв
ет
ст
ви
и с з
ак
он
о-
да
те
ль
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
-
ст
ан о
 с
ек
ью
ри
ти
за
ци
и, и и
с-
ла
м
ск
их с
пе
ци
ал
ьн
ы
х ф
ин
ан
со
-
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
ем
ы
х в 
со
от
ве
тс
тв
ии с з
ак
он
од
ат
ел
ь-
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
ст
ан о 
ры
нк
е ц
ен
ны
х б
ум
аг
, у
ст
ав
ны
й 
ка
пи
та
л к
от
ор
ы
х ф
ор
м
ир
уе
тс
я 
ис
кл
ю
чи
те
ль
но д
ен
ьг
ам
и)


К
, С
та
ть
я 5
9)
се
к
ью
р
и
ти
л
ен
д
ір
у т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н
, ж
ар
ғы
л
ы
қ к
а-
п
и
та
л
ы т
ек қ
ан
а а
қ
ш
ам
ен 
қ
ал
ы
п
та
ст
ы
р
ы
л
ат
ы
н а
р
-
н
ай
ы қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
-
л
ар
ы
н ж
ән
е Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң б
ағ
ал
ы 
қ
ағ
аз
д
ар н
ар
ы
ғы т
ур
ал
ы 
 
за
ң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с қ
ұр
ы

л
ат
ы
н и
сл
ам
 а
р
н
ай
ы
 қ
ар
ж
ы 
 
ко
м
п
ан
и
ял
ар
ы
н
 қ
о
сп
ағ
ан
д
а) 
ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ы
н
а с
а-
л
ы
н
ат
ы
н с
ал
ы
м б
о
л
а а
л
а-
д
ы
. (
Қ
Р, 5
9

ап
, п
.3
)
С
ал
ы
м
д
ар ж
ек
е м
үл

тi
к 
ем
ес қ
ұқ
ы
қ
та
р ж
ән
е ө
зг
е д
е 
м
ат
ер
и
ал
д
ы
қ е
м
е
с и
гi
л

те
р 
тү
р

д
е е
н
гi
зу
ге ж
о
л 
б
ер

м
ей
д
i. 
4
. Қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 

ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң

ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
ға 
за
тт
ай н
ы
са
н
д
ағ
ы н
е
-
м
е
се м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ 
тү
р

д
ег
i с
ал
ы
м
д
ар б
ар
л
ы
қ 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
ке
л


i б
о
й
ы
н
ш
а н
е
-
м
е
се с
ер

те
ст

ке 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы
н
ы
ң ш
еш


б
о
й
ы
н
ш
а а
қ
ш
ал
ай н
ы
-
са
н
д
а б
ағ
ал
ан
ад
ы
. Е
ге
р 
м
ұн
д
ай с
ал


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет